SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 número4RedaksioneelA theological-ethical judgement of child labour in South Africa índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


In die Skriflig

versión On-line ISSN 2305-0853
versión impresa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 no.4 Pretoria ene. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Sleutels vir die toepassing van die kerkorde

 

Keys for the application of the church order

 

 

C.J. Smit

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: neelssmit@lantic.net

 

 


OPSOMMING

Hierdie artikel handel oor die toepassing van 'n Skriftuurlike kerkorde, maardan as 'n benaderingswyse eerder as 'n metode. Reeds in die benaderingswyse kom die verskil na vore tussen kerkordelike handelinge wat op 'n kerkregtelike wyse uit-gevoer word, en die toepassing van wette wat op 'n staats-regtelike wyse uitgeoefen word. In die kerklike regsuitoefening behoort dit dus nie te gaan om oortredings van die kerkorde -soos dit in die burgerlike regsuitoefening wel om oortredings van staatswette en -statute gaan nie. 'n Oortreding van die kerkorde moet dus slegs as 'n oortreding geag word in soverre dit 'n oortreding van die Skrif is. 'n Oortreding van 'n staatswet is op sigself 'n strafbare oortreding. Om die kerkorde op die genoemde wyse in die kerkregering toe te pas, word as benaderingsraamwerk na die Hebreeuse "gokmah" (wysheid) en die Romeinse "aequitas" (billikheid) in die "aedificatio" (opbou) van die gemeente verwys.

ABSTRACT

This article deals with the application of a Scriptural church order, but more specifically with the approach of the church order rather than the method of application thereof. Already in the approach of the church order the difference between the application of the church order and the administration of the laws of the state becomes visible. In the application of the church order, the matter should not be about trespasses against the church order as such - as is the case in trespasses against the laws and statutes of the state. Transgression of the church order should only be considered as a transgression when it concerns a transgression of the Scriptures, while a transgression of a law of the state should be considered as a transgression in itself. In order to apply the church order in this fashion, the Hebrew "gokmah" (wisdom) and the Roman "aequitas" (fairness) should be considered in the "aedificatio" (edification) of the congregation.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BONNHOEFFER, D. 1959. Irrlehre in der bekennenden Kirche? (In Bethge, E., Red. Gesammelte Schriften. Bd. 2. München: Kaiser.         [ Links ])

CALVYN, J. 1991 [1559]. Institusie van die Christelike godsdiens. Uit Latyn vertaal deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Calvyn Jubileumboekefonds.

FBOD kyk FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN OUDERLINGE EN DIAKENS

FIEDLER, E. 1934. Glaube und Recht in der Kirche. Gütersloh: Bertelsmann.         [ Links ]

FOHRER, G. 1979. Sophia. (In Friedrich, G., ed. Theological dictionary of the New Testament. Vol. 7. Grand Rapids: Eerdmans. p. 476-526.         [ Links ])

FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN OUDERLINGE EN DIAKENS. 2001. (In Die Psalmboek. Wellington: NG Kerk-Uitgewers. p. 142-146.         [ Links ])

GEIGER, M. 1954. Wesen und Aufgabe kirchlicher Ordnung. (In Barth, K. Hrsg. Theologische Studien. Heft 42. Zürich: Evangelischer Verlag.         [ Links ])

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. 1980. Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, soos gewysig deur verskillende sinodes. Potchefstroom: Calvyn Jubileumboekefonds.         [ Links ]

GKSA kyk GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA

HOLWERDA, B. 1953. De dingen die ons van God geschonken zijn: catechismuspredicatiën. Dl. 1. Goes: Oosterbaan & Le Cointre.         [ Links ]

HOVIUS, J. 1962. Het verband tussen onze belijdenis en onze kerkorde. Sneek: Weissenbach.         [ Links ]

JONKER, W.D. 1965. Om die regering van Christus in sy kerk. Pretoria: Unisa. (Mededelings Unisa.         [ Links ])

KAMPHUIS, J. 1966. Verkenningen. Dl. 3: Opstellen over kerk en kerkrecht. Goes: Oosterbaan & Le Cointre.         [ Links ]

LUTHER, M. 1883. Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe. Weimar: Böhlhaus. (Weimarer Ausgabe. Dl. 6 & 14.         [ Links ])

MILNER, B.C. 1970. Calvin's doctrine of the church. Leiden: Brill.         [ Links ]

NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS. 2001. (In Die Psalmboek. Wellington: NG Kerk-Uitgewers. p. 5-32.         [ Links ])

NGB kyk NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS

PLATHOW, M. 1982. Lehre und Ordnung im Leben der Kirche Heute: dogmatische, rechtstheologische und pastoraltheologische Überlegungen zu den Lebens- und Visitationsordnungen unserer evangelischen Kirche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.         [ Links ]

PLOMP, J. 1967. Beginselen van reformatorisch kerkrecht. Kampen: Kok. (Kamper cahiers, nr. 4.         [ Links ])

PLOMP, J. 1978. Salus ecclesiae suprema lex. (In Grosheide, H.H. et al., reds. De knechtsgestalte van Christus: studies door collegas en oud-leerlingen aangeboden aan prof. H.N. Ridderbos. Kampen: Kok. p. 139-152.         [ Links ])

ROELEVELD, L. 1972. Beginselen van kerkelijke rechtspraak. In die Skriflig, 6(21):41-51.         [ Links ]

RUTGERS F.L. 1890. De geldigheid van de oude kerkordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken. Amsterdam: Wormser.         [ Links ]

SMIT, C.J. 1984. God se orde vir sy kerk: 'n beskouing oor kerkorde. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

SMIT, C.J. 2008a. Is die idee van 'n Kerkorde nog kerklik byderwets? In die Skriflig, 42(2):225-238.         [ Links ]

SMIT, C.J. 2008b. Is 'n kerkorde nie kragtens sy aard strydig met die werking van die Heilige Gees nie? In die Skriflig, 42(3):393-408.         [ Links ]

VAN PEURSEN, C.A. 1961. Wijsheid. (In Grosheide, F.W. & Van Itterzon, G.P., reds. Christelijke encyclopedie. Dl. 6. Kampen: Kok. p. 626-627.         [ Links ])

VAN WYK, J.H. 1984. Calvyn oor die Christelike lewe. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

VAN'T SPIJKER, W. 1972. Goddelijk recht en kerkelijke orde bij Martin Bucer. Kampen: Kok. (Apeldoornse studies, nr. 3.         [ Links ])

VAN'T SPIJKER, W. 1974. Democratisering van de kerk anno 1562. Kampen: Kok.         [ Links ]

WEHRHAHN, H. 1956. Kirchenrecht und Kirchengewalt: Studien zur Theorie des Kirchenrechts der Protestanten auf lutherischer Lehrgrundlage. Tübingen: Mohr.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons