SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 número3Is a church order, according to it's nature, not contrary to the work of the Holy Spirit?"Faithfulness to Scripture" in the worship service? Comments on a core confession índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


In die Skriflig

versión On-line ISSN 2305-0853
versión impresa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 no.3 Pretoria ene. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Die buitengewone geboorte van Jesus Christus en die regering van sy kerk, in die besonder rakende die vrou

 

The extraordinary birth of Jesus Christ and the reign of his church, especially regarding women

 

 

J.L. Helberg (emeritus)

Skool vir Bybelwetenskappe & Bybeltale, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: jaapjlh@absamail.co.za

 

 


OPSOMMING

Die vraag of daar volgens die Skrif vir die vrou in die besondere dienste plek is, veral as ouderling, is tans medeverantwoordelik vir spanning in die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika. Die regeertaak van die kerk hang ten nouste saam met die manier waarop God sy volk regeer en met die verhouding tussen Hom en sy volk. Matteus wys dat daar in hierdie opsigte 'n wesenlike ooreenkoms, maar ook 'n ingrypende verskil tussen die Ou-Testamentiese en die Nuwe-Testamentiese bedelings is. Hierdie artikel ondersoek wat hieroor in albei bedelings dieselfde is, maar ook waarin hulle van mekaar verskil. Die sonde het menswees en harmonie tot in die intiemste verhouding grondig versteur. Heerskappy is in die ou bedeling onder meer deur dwang uitgeoefen, soos in slawerny en die miskenning van die vrou se volle menswees. Die geboorte van Jesus Christus deur die Heilige Gees uit 'n vrou sonder die toedoen van 'n man, is die vervulling van Ou-Testamentiese beloftes. Alle gelowiges, sonder onderskeid in stand of geslag, word deur Jesus Christus as beeld van God herskep en in 'n direkte persoonlike verhouding met Hom herstel. Heerskappyvoering oor ander, soos in die manlike dominering oor die vrou en in die aardse koning-skap en slawerny, maak plek vir diensbaarwees. Jesus Christus oefen sy volmag dienend uit. Veral sy kerk moet dienend regeer deur Hom as die enigste Hoof te erken en van sy lewe, dood en opstanding te getuig soos dit in sy Woord vervat is. Daarvoor is 'n gelowige vrou net so goed toegerus soos 'n man.


ABSTRACT

The issue whether there is room for women in the special services of the church, especially as elder, is currently coresponsible for tension within the Reformed Churches in South Africa (RCSA). The ruling task of the church is closely linked with the way God rules his people and with what the relation between Him and his people is. The book of Matthew shows that there is an essential unity but also a drastic difference between the Old Testament and the New Testament dispensations in this regard. This article investigates at what dominates both dispensations and how they differ concerning this. Sin disrupted humanness and harmony fundamentally and in the most intimate relations. In the old dispensation power was inter alia exercised by force, for example in slavery and disregard of women's full humanness. The birth of Jesus Christ through the Holy Spirit from a woman without a man is the fulfilment of the Old Testament promises. All believers without difference in class or gender are recreated by Jesus Christ as the image of God and are reinstated in a personal relation with Him. Exercise of power over others, like in male domination of women and in earthly kingship and slavery makes room for being serviceable. Jesus Christ exercises his authority in a serving way. Especially his church must rule in a serving way by acknowledging Him as Head and testifying about his life, death and resurrection as contained in his Word. A believing woman is just as well equiped for this as a man.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

ANDERSON, J.C. 1983. Matthew: gender and reading. Semeia, 28:3-27.         [ Links ]

BIRD, P.A. 2001. Theological anthropology in the Hebrew Bible. (In Perdue, L.G., ed. The Blackwell companion to the Hebrew Bible. Oxford: Blackwell. p. 258-275.         [ Links ])

BREED, D.G., JANSE VAN RENSBURG, J.J., JORDAAN, G.J.C. 2008. Manlik en vroulik in die kerk: geslagtelikheid en die besondere dienste. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

BRUEGGEMANN, W. 1982. Genesis. Atlanta: John Knox. (Interpretation: A Bible commentary for teaching and preaching.         [ Links ])

BRUEGGEMANN, W. 1997. Theology of the Old Testament. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

CHILDS, B.S. 1979. Introduction to the Old Testament as Scripture. London: SCM.         [ Links ]

CHILDS, B.S. 1986. Old Testament theology in a Biblical context. Philadelphia: Fortress.         [ Links ]

DE VAUX, R. 1968. Ancient Israel: its life and institutions. London: Darton.         [ Links ]

DU PLOOY, A. LE R. 1982. Kerkverband: 'n Gereformeerd-kerkregtelike studie. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

FLOOR, L. 1981. Die evangelie van die koninkryk: 5 aspekte. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

GREEN, M. 2000. The message of Matthew. Leicester: InterVarsity. (The Bible speaks today.         [ Links ])

GROSHEIDE, F.W. 1953. Commentary on the first epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

HAGNER, D.A. 1993. Matthew 1-13: Word Biblical commentary. Dallas: Word Books.         [ Links ]

HELBERG, J.L. s.a. The Lord reigns. Potchefstroom: PU for CHE.         [ Links ]

HELBERG, J.L. 2005. Geïntegreerdheid van die psalms volgens die verband tussen Psalm 1 en 2 en die res van die psalms. In die Skriflig, 39(4):673-694.         [ Links ]

HOLWERDA, B. 1971. Historia revelationis veteris Testamenti 1: Oudtestamentische voordrachten. Kampen: Copiëerinrichting v.d. Berg.         [ Links ]

KEEL, O. 1997. The symbolism of the Biblical world: ancient near Eastern iconography and the book of Psalms. Winona Lake: Eisenbrauns.         [ Links ]

KRATZ, R.G. 2003. Der Mythos vom Königtum Gottes in Kanaan und Israel. Zeitschrift für Theologie und Kirche, 100:149-162.         [ Links ]

KRAUS, H-J. 1972. Psalmen 1. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag. (Biblischer Kommentar Altes Testament, 15/1.         [ Links ])

KROEZE, J.H. 1967. Die tuin van Eden: Genesis 2 en 3 aandagtig gelees. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

KÜNG, H. 2005. Women in Christianity. London: Continuum.         [ Links ]

LEVINE, A-J. 1998. Matthew. (In Newsom, C.A. & Ringe, S.H., eds. Women's Bible commentary. Expanded edition. Louisville: Westminster. p. 339-349.         [ Links ])

LUZ, U. 1985. Das Evangelium nach Matthäus. Bd. 1: Mt 1-7. Neukirchen: Benziger Verlag. (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament.         [ Links ])

MARSHALL, I.H. 1999. The pastoral epistles: Edinburgh: Clark. (A critical and exegetical Commentary.         [ Links ])

MITCHELL, D.C. 1997. The message of the Psalter: an eschatological programme in the book of Psalms. (JSOT supplement series, 252.         [ Links ])

NIDITCH, S. 1998. Genesis. (In Newsom, C.A. & Ringe, S.H., eds. Women's Bible commentary. Expanded edition. Louisville: Westminster. p. 13-29.         [ Links ])

PEELS, H.G.L. 2007. God en geweld in het Oude Testament. Apeldoorn: Theologische Universiteit Apeldoorn.         [ Links ]

RIDDERBOS, H.N. 1995. Matthew. Grand Rapids: Zondervan. (The Bibles student's commentary.         [ Links ])

RIDDERBOS, J. 1955. De Psalmen. 1: Psalmen 1-41. Kampen: Kok. (Commentaar op het Oude Testament.         [ Links ])

RODD, C.S. 2001. Glimpses of a strange land: studies in Old Testament Ethics. Edinburgh: Clark.         [ Links ]

ROGERSON, J.W. 1993. The enemy in the Old Testament. (In Auld, A.G., ed. Understanding poets and prophets: essays in honour of George Wishart Anderson. p. 284-293.) (JSOT. supplement series,157.         [ Links ])

SCHOTTROFF, W. 1971. jd' erkennen. (In Jenni, E. & Westermann, C., Reds. Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. 1. München: Kaiser Verlag. S. 682-702.         [ Links ])

SHEPPARD, G.T. 1991. "Enemies" and the politics of prayer in the book of Psalms. (In Jobling, D., Day, P.L., Sheppard, G.T., eds. The Bible and the politics of exegesis: essays in honour of Norman K. Gottwald on his sixty-fifth birthday. Cleveland: Pilgrim. p. 61-82.         [ Links ])

SPOELSTRA, B. 2007. Die vraag na gesag op Sinode 1964. Die Kerkblad, 110(3205):27-29, 39.         [ Links ]

VAN BRUGGEN, J. 1990. Matteüs: het evangelie voor Israël. Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN SELMS, A. 1967. Genesis. Nijkerk: Callenbach. (De prediking van het Oude Testament.         [ Links ])

VAN WYK, J.H. 2008. Spanning in die kerk. Die Kerkblad, 110(3207):6-7.         [ Links ]

VON RAD, G. 1966. Genesis. London: SCM. (The Old Testament library.         [ Links ])

WEBER, B. 2006. Psalm 1 and its function as a directive into the Psalter and towards a Biblical theology. Old Testament essays, 19(1):237-260.         [ Links ]

WEISER, A. 1959. Die Psalmen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (Das Alte Testament Deutsch, 14/15.         [ Links ])

WESTERMANN, C. 1974. Genesis. Neukirchen Vluyn: Neukirchenener Verlag. (Biblisicher Kommentar Altes Testament.         [ Links ])

WOLFF, C. 1996. Der erste Brief des Paulus an den Korinther. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament.         [ Links ])

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons