SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 issue2 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 n.2 Pretoria Jan. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

"Do not be yoked together with unbelievers": New Testament perspectives on how Christians should live and act in a society of diverging convictions

 

"Moenie in dieselfde juk trek as die ongelowige nie": Nuwe-Testamentiese perspektiewe op hoe Christene behoort te leef en op te tree in 'n samelewing van uiteenlopende oortuigings

 

 

P.M. TheronI; G.A. LotterII

ISchool of Ecclesiastical Sciences, Potchefstroom Campus. North-West University. Potchefstroom. E-mail: ptvila@gmail.com
IISchool of Ecclesiastical Sciences, Potchefstroom Campus. North-West University. Potchefstroom. E-mail: george.lotter@nwu.ac.za

 

 


ABSTRACT

The exhortation found in 2 Corinthians 6:14 "not to be yoked togetherwith unbelievers" has been interpreted and applied differently by Christians. Some Christians try to hide from the realities of everyday life in a kind of escapism and religious isolation, while others compromise by trying to accommodate the societies' demands and current trends in all kinds of worldly religious practices. These extreme positions cause Christians to be without any influence in the world. The primary aim of the article is to show how believers in New Testament times handled the situation when they were yoked together with unbelievers. In order to propose Scriptural guidelines for contemporary believers, the focus will be on the example ofthe apostles while the teaching of Paul to the slaves and of Peter to the aliens in this world will also be discussed. Some other New Testament perspectives are touched upon, inter alia the kind of authority to be obeyed and teaching on the responsibilities and attitude of believers. After the discussion of each part, pointers will be suggested. In conclusion, guidelines towards a Christian lifestyle within a secular context will be proposed.


OPSOMMING

Die vermaning in 2 Korintiërs 6:14 om "nie in dieselfde juk as die ongelowige te trek nie" word verskillend deur Christene geïnterpreteer en toegepas. Sommige Christene probeer om die realiteite van elke dag te ontduik in 'n lewe van ontvlugting en godsdienstige afsondering, terwyl ander weer probeer om die samelewing se eise en hedendaagse strominge in wêreldse godsdienstige praktyke te akkommodeer. Hierdie uiterste standpunte veroorsaak dat Christene sonder invloed in die wéreld is. Die primére doel van hierdie artikel is om aan te toon hoe gelowiges in die Nuwe-Testamentiese tyd die situasie hanteer het waar hulle met ongelowiges in een juk moes trek. Ten einde Skriftuurlike riglyne vir hedendaagse gelowiges te bied, sal daar op die voorbeeld van die apostels gefokus word, terwyl die onderrig van Paulus aan die slawe en Petrus aan die vreemdelinge in hierdie wéreld ook aandag sal kry. Enkele ander Nuwe-Testamentiese perspektiewe word aangeraak, onder andere die soort gesag wat gehoorsaam moet word en onderrig oor die verantwoordelikhede en houding van gelowiges. Na die bespreking van elke gedeelte, word merkers aangedui. Ten slotte word riglyne gebied wat vir 'n Christelike lewenstyl binne 'n sekulére konteks kan geld.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

List of references

ACHTEMEIER, P.J. 1996. 1 Peter. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

ALEXANDER, L. 2001. Acts. (In Barton, J. & Muddiman, J., eds. The Oxford Bible commentary. Oxford: Oxford University Press. p. 1028-1061.         [ Links ])

ALLISON, D.C. 2001. Matthew. (In Barton, J. & Muddiman, J., eds. The Oxford Bible commentary. Oxford: Oxford University Press. p. 844-886.         [ Links ])

BAKKER, S. 2004. Ethical and doctrinal foundations for an integrated approach to faith and conduct in 1 Peter. The South African Baptist journal of theology, 13:117-123.         [ Links ]

BARCLAY, J.M.G. 1997. Colossians and Philemon. Sheffield: Sheffield Academic Press.         [ Links ]

BARNETT, P. 1999. The message of 2 Corinthians. Leicester: InterVarsity.         [ Links ]

BARRETT, C.K. 1998. Acts. Edinburgh: Clark. (The international critical commentary, vol. 1.         [ Links ])

BARTH, M. & BLANKE, H. 2000. The letter to Philemon. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

BASSLER, J.M. 1996. 1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

BEASLEY-MURRAY, G.R. 1999. John. 2nd ed. Nashville: Nelson. (Word Biblical commentary, vol. 36.         [ Links ])

BELLEVILLE, L.L. 1996. 2 Corinthians. Downers Grove: InterVarsity. (The IVP New Testament commentary series, vol. 8.         [ Links ])

BEST, E. 2004. Ephesians. London: Clark. (The international critical commentary.         [ Links ])

BLOMBERG, C.L. 1992. Matthew. Nashville: Broadman. (The new American commentary, vol. 22.         [ Links ])

BOHNEN, K. 2004. 1 Peter: a manoeuvre between the modernist fossil and the postmodernist chameleon, or "to be at home with God in a pluralistic society". The South African Baptist journal of theology, 13:101-116.         [ Links ]

BORCHERT, G.L. 2002. John 12-21. Nashville: Broadman & Holman. (The new American commentary, vol. 25B.         [ Links ])

BORING, M.E. 1995. Matthew. (In Keck, L.E., ed. New Testament articles, Matthew, Mark. Nashville: Abingdon. p. 89-505.) (The new interpreter's Bible, vol. 8.         [ Links ])

CLINTON, T. & OHLSCHLAGER, G. 2001. The world of work. (In The soul care Bible. Nashville: Nelson. p. 1590-1591.) (New King James version.         [ Links ])

CLOWNEY, E.P. 1988. The message of 1 Peter. Leicester: InterVarsity.         [ Links ]

DAVIES, W.D. & ALLISON, D.C. 2000. Matthew. Edinburgh: Clark. (The international critical commentary, vol. 1.         [ Links ])

DE KLERK, B. 2001. Soeklig: fokus op Efesiërs. Potchefstroom: GKSA.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. & JANSE VAN RENSBURG, F. 2005. Making a sermon: a guide for Reformed exegesis and preaching: applied to 1 Peter 2:11-12, 18-25. Potchefstroom: Potchefstroom Theological Publications.         [ Links ]

DE LANGE, L. & COETZEE, G. 2006. Adriaan Vlok was Chikane se voete in versoen-gebaar. Beeld: 1, 28 Aug.         [ Links ]

DE VOS, C.S. 2001. Once a slave, always a slave? Slavery, manumission and relational patterns in Paul's letter to Philemon. Journal for the study of the New Testament, 82:89-105.         [ Links ]

DRURY, C. 2001. The pastoral epistles. (In Barton, J. & Muddiman, J., eds. The Oxford Bible commentary. Oxford: Oxford University Press. p. 1220-1233.         [ Links ])

FRILINGOS, C. 2000. "For my child, Onesimus": Paul and domestic power in Philemon. Journal of Biblical literature, 119(1):91-104.         [ Links ]

FURNISH, V.P. 1984. 2 Corinthians: translated with introduction, notes and commentary. New York: Doubleday. (The Anchor Bible, vol. 32A.         [ Links ])

FUTATO, M.D. 1997. hrs I. (In VanGemeren, W.A., ed. New international dictionary of Old Testament theology and exegesis. Vol. 2. Grand Rapids: Zondervan. p. 295-296.         [ Links ])

GARLAND, D.E. 1999. 2 Corinthians. Nashville: Broadman & Holman. (The new American commentary, vol. 29.         [ Links ])

GORDAY, P. 2000. Colossians, 1-2 Thessolonians, 1-2 Timothy, Titus, Philemon. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

GUTHRIE, D. 1998. The pastoral letters. (In Carson, D.A., France, R.T., Motyer, J.A. & Wenham, G.J., eds. New Bible commentary. 21st century ed. Downers Grove: InterVarsity. p. 1292-1315.         [ Links ])

HAGNER, D. 1993. Matthew 1-13. Dallas: Word Books. (Word Biblical commentary, vol. 33A.         [ Links ])

HALL, D. 2004. What will other people think? http://www.pbc.org/library/files/pdf/4903.pdf Date of access: 3 Apr. 2007.         [ Links ]

HARVEY, A.E. 1996. Renewal through suffering: a study of 2 Corinthians. Edinburgh: Clark.         [ Links ]

HEIDELBERG CATECHISM. 2001. (In Psalmboek: die berymde en omgedigte Psalms en Skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Wellington: NG Kerk-Uitgewers. p. 33-72.         [ Links ])

HEUERTZ, C.L. 2007. A community of the broken. Christianity today, 51(2):90-95.         [ Links ]

HOEHNER, H.W. 2004. Ephesians: an exegetical commentary. Grand Rapids: Baker Academic.         [ Links ]

HOFFMEIER, J.K. 1997. pêset. (In VanGemeren, W.A., ed. New international dictionary of Old Testament theology and exegesis. Vol. 3. Grand Rapids: Zondervan. p. 711-712.         [ Links ])

JANSE VAN RENSBURG, F. 1996. 'n Metodologiese verkenning na die verdiskontering van sosio-historiese gegewens in die bestudering van vreemdelingskap in 1 Petrus. In die Skriflig, 30(1):37-55.         [ Links ]

JANSE VAN RENSBURG, F. 2003a. Efesiërs. (In Van der Watt, J., Bosman, H., Du Rand, J., Janse van Rensburg, F., Nel, M., Smit, D. & Venter, P., reds. Die Bybel A-Z. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. p. 759-769.         [ Links ])

JANSE VAN RENSBURG, F. 2003b. Titus. (In Van der Watt, J., Bosman, H., Du Rand, J., Janse van Rensburg, F., Nel, M., Smit, D. & Venter, P., reds. Die Bybel A-Z. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. p. 823-829.         [ Links ])

JOBES, K.H. 2005. 1 Peter: Baker exegetical commentary on the New Testament. Grand Rapids: Baker Academic.         [ Links ]

JORDAAN, G.J.C. 1999. Die sosiale en praktiese implikasies van 2 Korintiërs 6:14 vir Christene in Suid-Afrika. In die Skriflig, 33(4):469-490.         [ Links ]

KITCHEN, M. 1994. Ephesians. London: Routledge.         [ Links ]

KOLDEN, M. 2004. Are you serious? First Peter on Christian life in a complicated world. Word & world, 24(4):421-429.         [ Links ]

LEA, T.D. & GRIFFIN, H.P. 1992. 1, 2 Timothy, Titus. Nashville: Broadman. (The new American commentary, vol. 34.         [ Links ])

LIEFELD, W.L. 1997. Ephesians. Downers Grove: InterVarsity. (The IVP New Testament commentary series, vol. 10.         [ Links ])

LLOYD-JONES, D.M. 2001. Authentic Christianity. Edinburgh: The Banner of Truth Trust. (Sermons on the Acts of the apostles, vol. 2.         [ Links ])

LONG, F.J. 2004. Ancient rhetoric and Paul's apology: the compositional unity of 2 Corinthians. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

LOTTER, G.A. 1993. Die werk van die Heilige Gees in die gelowiges volgens 2 Korintiërs. Potchefstroom: PU vir CHO. (Th.D.-proefskrif.         [ Links ])

LOTTER, G.A. 2005. Die werk van die Heilige Gees volgens 2 Korintiërs en die moontlike pastorale implikasies daarvan. In die Skriflig, 39(3):487-504.         [ Links ]

LOUW, J.P. & NIDA, E.A. 1989. Greek-English lexicon of the New Testament based on semantic domains. Vol. 1: Domains. Cape Town: Bible Society of South Africa.         [ Links ] LUCAS, E. 2002. Daniel. Leicester: Apollos.         [ Links ]

MARSHALL, I.H. 2004. The pastoral epistles. London: Clark.         [ Links ]

MARTIN, R.P. 1986. 2 Corinthians. Waco: Word Books. (Word Biblical commentary, vol. 40.         [ Links ])

McCANT, J.W. 1999. 2 Corinthians. Sheffield: Sheffield Academic Press.         [ Links ]

McCONVILLE, G.J. 1997. berît. (In VanGemeren, W.A., ed. New international dictionary of Old Testament theology and exegesis. Vol. 1. Grand Rapids: Zondervan. p. 324-329.         [ Links ])

McGILL, D. 2007. The town that loves refugees. Christianity today, 51(2):97-103.         [ Links ]

McKIM, D.K. 1996. Westminster dictionary of theological terms. Louisville: Westminster John Knox.         [ Links ] MOUNCE, R.H. 1995. Romans. Nashville: Broadman & Holman. (The new American commentary, vol. 27.         [ Links ])

MOUNCE, W.D. 2000. Pastoral epistles. Nashville: Nelson. (Word Biblical commentary, vol. 46.         [ Links ])

MURPHY-O'CONNOR, J. 2001. Colossians. (In Barton, J. & Muddiman, J., eds. The Oxford Bible commentary. Oxford: Oxford University Press. p. 1191-1199.         [ Links ])

NORDLING, J.G. 1997. Onesimus fugitivus: a defense of the runaway slave hypothesis in Philemon. (In Evans, C.A. & Porter, S.E., eds. New Testament backgrounds. Sheffield: Shefield Academic Press. p. 263-283.         [ Links ])

O'BRIEN, P.T. 1998. Colossians. (In Carson, D.A., France, R.T., Motyer, J.A. & Wenham, G.J., eds. New Bible commentary. 21st century ed. Downers Grove: InterVarsity. p. 1260-1276.         [ Links ])

O'BRIEN, P.T. 1999. The letter to the Ephesians. Leicester: Apollos.         [ Links ]

PERKINS, P. 2000. The letter to the Ephesians. (In Keck, L.E., ed. 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 & 2 Thessalonians, 1 & 2 Timothy, Titus, Philemon. Nashville: Abingdon. p. 349-466.) (The new interpreter's Bible, vol. 11.         [ Links ])

QUINN, J.D. & WACKER, W.C. 2000. The first and second letters to Timothy. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

RICHARDS, L.O. 1985. Expository dictionary of Bible words. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

RYKEN, L., WILHOIT, J.C. & LONGMAN III, T., eds. 1998. Dictionary of Biblical imagery. Downers Grove: InterVarsity.         [ Links ]

SAVAGE, T.B. 1996. Power through weakness: Paul's understanding of the Christian ministry in 2 Corinthians. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

SCHREINER, T.R. 2003. 1, 2 Peter, Jude. Nashville: Broadman & Holman. (The new American commentary, vol. 37.         [ Links ])

SCOTT, J.M.C. 2003. John. (In Dunn, J.D.G. & Rogerson, J.W., eds. Eerdmans commentary of the Bible. Grand Rapids: Eerdmans. p. 1161-1212.         [ Links ])

SELMAN, M.J. 1997. 'wr. (In VanGemeren, W.A., ed. New international dictionary of Old Testament theology and exegesis. Vol. 1. Grand Rapids: Zondervan. p. 324-329.         [ Links ])

STOTT, J.R.W. 1999. The message of Ephesians: God's new society. Leicester: InterVarsity. (The Bible speaks today.         [ Links ])

STUCKENBRUCK, L.T. 2003. Colossians and Philemon. (In Dunn, J.D.G., ed. The Cambridge companion to St. Paul. Cambridge: Cambridge University Press. p. 116-132.         [ Links ])

TAYLOR, N.H. 1996. Onesimus: a case study of slave conversion in early Christianity. Religion & theology, 3(3):259-281.         [ Links ]

THERON, P.M. 2004. Pastoral guidance of the "unequally yoked" marriage partners. Potchefstroom: North-West University. (M.A. dissertation.         [ Links ])

THRALL, M.E. 2004. The second epistle to the Corinthians. London: Clark. (International critical commentary, vol. 1.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1994. The liberating message: a Christian worldview for Africa. Potchefstoom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2006. When African and Western cultures meet. Potchefstoom: Institute for Contemporary Christianity in Africa.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2007. Transforming power: challenging contemporary secular society. Potchefstoom: Institute for Contemporary Christianity in Africa.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1999. Lewe in liefde: moraliteit vir die markplein. Potchefstoom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

VOSLOO, W. & VAN RENSBURG, F.J., reds. 1999. Die Bybellennium: eenvolumekommentaar. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy.         [ Links ]

WALL, R.W. 2002. Acts. (In Keck, L.E., ed. Acts: introduction to epistolary literature: Romans, 1 Corinthians. Nashville: Abingdon. p. 3-368.) (The new interpreter's Bible, vol. 10.         [ Links ])

WEBB, W.J. 1992. Unequally yoked together with unbelievers. Part 1: who are the unbelievers in 2 Cor. 6:14? Bibliotheca sacra, 149(593):27-44.         [ Links ]

WRIGHT, N.T. 2002. Romans. (In Keck, L.E., ed. Acts: introduction to epistolary literature: Romans, 1 Corinthians. Nashville: Abingdon. p. 395-770.) (The new interpreter's Bible, vol. 10.         [ Links ])

YANCEY, P. 2003. Soul survivor: how my faith survived the church. London: Hodder & Stoughton.         [ Links ]

YEE, T-L.N. 2005. Jews, gentiles and ethnic reconciliation: Paul's Jewish identity and Ephesians. Cambridge: Cambridge University Press. (Society for New Testament Studies. Monograph series, vol. 130.         [ Links ])

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License