SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 número1Guidelines for the application of the Theophostic Prayer MinistryReviews índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 no.1 Pretoria Jan. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Sketse van 'n pastoraat van narratiewe betrokkenheid in die Lukasevangelie met besondere klem op die Saggeusverhaal

 

Images of a pastorate of narrative engagement in the Gospel of Luke with special reference to the story of Zacchaeus

 

 

J.-A. van den BergI; R.de WetII

IDepartement Praktiese Teologie. Universiteit van die Vrystaat. Bloemfontein. E-pos: vdbergja.hum@ufs.ac.za
IIDepartement Praktiese Teologie. Universiteit van die Vrystaat. Bloemfontein. E-pos: roelfdewet@absamail.co.za

 

 


OPSOMMING

Belangrike nuwe ontwikkelings het die afgelope dekades binne die praktiese teologie en in besonder die pastorale teologie plaasgevind. Met die veronderstelling dat hierdie ontwikkelings ook deur die Woord ondersteun word, word die betekenis van 'n narratiewe pastorale betrokkenheid op 'n besondere wyse geïllustreer, aan die hand van die Evangelie van Lukas en in besonder die verhaal van Saggeus. Die betekenis daarvan vir die pastoraat word onder die volgende opskrifte ontgin: agter-grond tot pastorale betrokkenheid, die eko-hermeneutiese benadering in 'n pastoraat van narratiewe betrokkenheid, 'n spiralende pastorale betrokkenheid en verhale wat pas. In 'n herme-neutiese proses word paradigmatiese-, epistemologiese- en metodologiese oorwegings in 'n geïntegreerde sirkulêre model aan die orde gestel. Voortspruitend uit 'n eko-hermeneutiese ontwikkeling in die pastoraat word 'n epistemologie van nar-ratiewe betrokkenheid gevolg. Deur ko-konstruksionisme as verdere aksent in die sosiale konstruksionisme te plaas, word die rol van die Skrif verder beskryf. In 'n voortdurende sirkulêre beweging tussen praktyk en teorie word teoretiese perspektiewe gekaats teen die verhaal van Saggeus.


ABSTRACT

Important new developments have occurred during the last few decades within practical theology and in particular within pastoral theology. The article illustrates that narrative passages in Scripture can depict the meaning of these newer developments. Images portraying the spiritual life in the Gospel of Luke and in particular the story of Zacchaeus are explored under the headings: background to a pastoral engagement, an eco-hermeneutic approach in a pastorate of narrative engagement, a spiralling pastoral engagement, and stories that fit. The story of a narrative pastoral engagement unfolds in a circular model, integrating paradigmatic-, epistemological- and methodological matters. An eco-hermeneutical approach closely linked to a pastorate of narrative engagement is followed within the designated epistemology. Social constructionism is augmented to become co-constructionism, thus providing for the recognition of truth as revealed in Scripture. Exemplary of this is that in a life-changing metamorphosis, Zacchaeus' saturated dominant story is replaced by a liberating thickened alternative story.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BECVAR, D.S. & BECVAR, R.J. 1996. Family therapy: a systemic integration. 3rd ed. Londen: Allyn & Bacon.         [ Links ]

DEMASURE, K. & MÜLLER, J. 2006. Perspectives in support of the narrative turn in pastoral care. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 47(3-4):410-419.         [ Links ]

DILL, J. & KOTZE, D.J. 1997. Verkenning van 'n postmoderne epistemologiese konteks vir die praktiese teologie. Acta theologica: 17(1):1-26.         [ Links ]

DREYER, Y. 2003. Luister na die storie van die kerk: riglyne vanuit 'n narratief-hermeneutiese perspektief. Hervormde teologiese studies, 59(2):333-351.         [ Links ]

FOSKETT, J. & LYALL, D. 1988. Helping the helpers: supervision and pastoral care. London: SPCK.         [ Links ]

FREEDMAN, J. & COMBS, G. 1996. Narrative therapy: the social construction of preferred realities. New York: Norton.         [ Links ]

GANZEVOORT, R. 2006. De hand van God en andere verhalen: over veelkleurige vroomheid en botsende beelden. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

GANZEVOORT, R. & VISSER, J. 2007. Zorg voor het verhaal: achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

GERKIN, C.V. 1986. Widening the horizons: pastoral responses to a fragmented society. Philadelphia: Westminister.         [ Links ]

GERKIN, C.V. 1997. An introduction to pastoral care. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

IMMINK, F.G. 2003. In God geloven: een praktisch-theologische reconstructie. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

LESTER, A.D. 1995. Hope in pastoral care and counselling. Louisville: Westminister John Knox Press.         [ Links ]

LOUW, D.J. 1999. Pastoraat as vertolking en ontmoeting. Wellington: LuxVerbi.         [ Links ]

LOUW, D.J. 2003. The paradigmatic revolution in practical and pastoral theology: from metaphysics (sub-stansial thinking) to empirism (experential thinking); from Theism to Theopaschitism (hermeneutical thinking). Practical theology in South Africa, 18(2):33-57.         [ Links ]

LOUW, D.J. 2005. Paradigm shifts and new perspectives on anthropology in pastoral care and counselling: cura animarum as cura vitae. Ongepubliseerde lesing gelewer tydens die 18de Seminaar van die Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling 2-7 October 2005, Düsseldorf, Germany.         [ Links ]

LYOTARD, J.F. 1984. The postmodern condition: a report on knowledge. Cambridge: Blackwell.         [ Links ]

MORGAN, A. 2000. What is narrative therapy? Adelaide: Dulwich.         [ Links ]

MÜLLER, J.C. 1994. Practical theological wisdom in the context of pastoral marriage and family therapy. Practical theology in South Africa, 9(1):20-28.         [ Links ]

MÜLLER, J.C. 1996. Om tot verhaal te kom. Pretoria: RGN-Uitgewers.         [ Links ]

MÜLLER, J.C. 2000. Reis-geselskap. Wellington: Lux Verbi.BM.         [ Links ]

MÜLLER, J.C. 2005. A postfoundationalist, HIV-positive practical theology. Practical theology in South Africa, 20(2):72-88.         [ Links ]

RESSEGUIE, J.L. 2004. Spiritual landscape: images of the spiritual life in the Gospel of Luke. Massachusetts: Hendrickson.         [ Links ]

SCHEFFLER, E. 1992. Naasteliefde in die Lukas-Handelinge. Scriptura: tydskrif vir Bybel en teologie in Suider-Afrika. Spesiale Uitgawe, S9a: 55-73.         [ Links ]

SCHULTZ, E. 2005. Pastorale benaderings: 'n herbeskrywing vanuit 'n narratiewe perspektief. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 20(20):140-152.         [ Links ]

SIRR, R. 2001. Key learnings after two weeks. Dulwich centre journal, (3 & 4):37-38.         [ Links ]

SPEED, B. 1991. Reality exists O.K.? An argument against constructivism and social constructionism. Family process, 30:395-409.         [ Links ]

STONE, H.W. 2001. The congregational setting of pastoral counselling: a study of pastoral counselling theorists from 1949-1999. The Journal of pastoral care, 55(2):181-196.         [ Links ]

VAN DEN BERG, J.A. 2006. 'n Verandering in tongval? 'n Verwoord- (-beeld-)-ing van pastoraal-teologiese perspektiewe. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 21(2):164-181.         [ Links ]

VAN HEERDEN, P.R. & KOTZE, D.J. 1997. Die pastorale gesprek binne 'n narratiewe diakonale pastoraat. Acta theologica, 1 :81-98.         [ Links ]

VAN HUYSSTEEN, W. 1989. Narrative theology: an adequate paradigm for theological reflection? Hervormde teologiese studies, 45(4):767-777.         [ Links ]

VAN RENSBURG, J.J. 1996. Regterbrein-strategieë vir pastorale terapie. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 39(1 & 2):65-78.         [ Links ]

VAN RENSBURG, J.J. 2000. The paradigm shift. Pretoria: Van Schaik.         [ Links ]

VELTKAMP, H.J. 1988. Pastoraat als gelijkenis. Kampen: Kok.         [ Links ]

WHITE, M. & EPSTON, D. 1990. Narrative means to therapeutic ends. New York: Norton.         [ Links ]

WHITELEY, R.J. 2003. "Woo me, sister; move me, brother!" What does pop culture have to do with preaching. (In Whiteley, R.J. & Maynard, B., eds. Get up off your knees: preaching the U2 catalog. Cambridge: Cowley. p. 157-165.         [ Links ])

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons