SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.42 número1Towards a Christian perspective on social life: Biblical foundations and historical developmentRegulation of a Reformed minister's office - a labour law or internal church matter? índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.42 no.1 Pretoria Jan. 2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

'n Teologies-etiese beoordeling van werkloosheid

 

A theological-ethical judgment of unemployment

 

 

E.J. de Beer

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit. Potchefstroom. E-pos: edmunddebeer@lantic.net

 

 


OPSOMMING

Werkloosheid is een van die grootste probleme wat tans op die Suid-Afrikaanse arbeidstoneel ondervind word. In hierdie artikel word dié probleem in die lig van Bybelse uitsprake oor arbeid ondersoek. Die doel van die studie is om aan rolspelers vanuit die Bybel leiding te gee oor hoe hulle ingesteldheid teenoor die werkloosheidsprobleem behoort te wees. In die artikel word die omvang van werkloosheid in Suid-Afrika ondersoek. Daarna kom die faktore wat werkloosheid sedert 1994 beïnvloed het, onder die soeklig. Dit word gevolg deur 'n bestudering van ter-saaklike Bybelse uitsprake oor arbeid. Ten slotte word die Suid-Afrikaanse werkloosheidsprobleem beoordeel in die lig van die Bybelse uitsprake oor arbeid. In die beoordeling word ook leiding gegee oor hoe verskillende rolspelers op die arbeidsterrein se ingesteldheid teenoor werkloosheid behoort te wees.


ABSTRACT

One of the biggest labour problems in South Africa is unemployment. In this article unemployment is studied in the light of Biblical utterances on labour. The aim of this study is to give guidance from the Bible to role players on how their disposition should be concerning unemployment. In the article the extent of unemployment is investigated. This is followed by probing into different factors influencing unemployment since 1994. After that Biblical principles relevant to the topic are outlined. Finally unemployment in South Africa is judged according to Biblical principles. In the assessment guidance is given as to what the disposition of different role players should be concerning unemployment.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

AFROBAROMETER. 2006. The public agenda: change and stability in South African's ratings of national priorities. http://idasa.org.za Date of access: 25 Aug. 2007.         [ Links ]

AGRELL, G. 1976. Work, toil and sustenance. Verbum: Ohlssons.         [ Links ]

ANON. 2003. Wit mans oorheers steeds die hoofbestuursposte in die land. Sake-Beeld: 2, 2 Jul.         [ Links ]

ANON. 2005. Mynaandele toi-toi die rooi in op die JSE. Sake-Beeld: 27, 28 Jun.         [ Links ]

ANON. 2006. Sit 'n mielie in jou tenk. Beeld: 19, 14 Des.         [ Links ]

ANTONIDES, H. 1989. A Christian perspective on work and labour relations. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

AZZAKANI, R. 2007. Vakbonde sit agteroor, laat werk aan die regering oor. Beeld: 4, 2 Mei.         [ Links ]

BIENERT, W. 1956. Die Arbeit nach der Lehre der Bibel: ein Beitrag zur evangelischen Sozialethik. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk.         [ Links ]

BOTTOMLEY, E.-J. 2007. Te min IKT-kundiges laat grotes uitreik. Beeld: 18, 3 Sept.         [ Links ]

BRUCE, F.F. 1977. The book of the Acts. London: Marshall, Morgan & Scott. (New London Commentaries.         [ Links ])

CDE see CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENTERPRISE

CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENTERPRISE. 2007. The South African skills crises. CDE Focus: 12, June.         [ Links ]

COETZEE, J.C. 1984. Die Heilige Gees in die prediking van Paulus. (In Du Toit, A.B., red. Handleiding by die Nuwe Testament. Band 4. Pretoria: NG Kerkboekhandel. p. 234-255.         [ Links ])

CRUSH, J., JEEVES, A. & YUDELMAN, D. 1991. South Africa's labor empire. Cape Town: David Philip.         [ Links ]

DASNOIS, A. 2000. Economic growth won't solve unemployment. Personal finance: 1, 2 Dec.         [ Links ]

DE BEER, E.J. 2006. Arbeid en vergoeding voor 1994. Studia Historiae Ecclesiasticae, 32(2):293-319.         [ Links ]

DE KLERK, F.W. 1999. F.W. de Klerk. Kaapstad: Human & Rousseau.         [ Links ]

DE LANGE, J. 1998. SA het gekies om nie goedkoop arbeidsmark te hê, sê Erwin. Sake-Beeld: 3, 16 Sept.         [ Links ]

DE LANGE, J. 1999. Vakbond wil 100 000 werkgeleenthede in 10 jr skep. Sake-Beeld: 1, 27 Jan.         [ Links ]

DE LANGE, J. 2003a. 'n Gebrek aan sensitiwiteit vir menseregte? Sake-Beeld: 8, 27 Okt.         [ Links ]

DE LANGE, J. 2003b. Harmony maak 'n plan om sy afgedankte werkers weer op te lei. Beeld: 2, 20 Mrt.         [ Links ]

DE LANGE, J. 2007. Meeste mense nóg in SA geskiedenis het werk. Beeld: 1, 31 Mrt.         [ Links ]

DE LANGE, L. 2000. Suid-Afrika het verlede jaar 420 000 werkloses bygekry. http://news.24.com/Afrikaans/Sake_Nuus/Ekonomie/AFR_246097_1009411_SEO.asp Datum van gebruik: 16 Feb. 2000.         [ Links ]

DE QUERVAIN, A. 1956. Ruhe und Arbeit, Lohn und Eigentum. Zollikon-Zürich: Evangelischer Verlag.         [ Links ]

ERASMUS, E. 2001. Werkloosheidskoers in SA bly basies onveranderd. Sake-Beeld: 1, 26 Sept.         [ Links ]

FICK, N. 2005. Coping with stigma, discrimination and violence: sex workers talk about their experiences. http://www.sweat.org.za/docs/coping.pdf Date of access: 17 Sept. 2007.         [ Links ]

FRIIS, J. 2000. Vraag na sekere geskooldes in SA gaan toeneem, wys verslag. Beeld: 11, 12 Jan.         [ Links ]

GOUDZWAARD, B. 1980. Calvyn se etiek van die sosiaal-ekonomiese lewe. Potchefstroom: PU vir CHO. (Reeks: F1, Studiestuk 155.         [ Links ])

GOUDZWAARD, B. 1993. Economic life: a confession. (In Venster op bestuursetiek: 'n uitdaging vir Christensakelui. Referate gelewer by 'n konferensie oor bestuursetiek op 28 Februarie 1990 in Johannesburg, gereël deur die IRS in samewerking met die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe aan die PU vir CHO. p. 102-114.         [ Links ])

GOUDZWAARD, B. & DE LANGE, H. 1995. Beyond poverty and affluence. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

GROENEWALD, A. 2007. HP gee IT-kennis as sy SEB-aandeel. Beeld: 2, 29 Aug.         [ Links ]

HASELBARTH, H. 1976. Christian ethics in the African context. Ibadan: Daystar Press.         [ Links ]

HAT kyk ODENDAAL

HEIDELBERGSE KATEGISMUS. 2003. (In Die berymde en omgedigte Psalms en ander Skrifberymings in gebruik by die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Wellington: NG Kerkuitgewers. p. 33-72.         [ Links ])

HEINE, R. 1999. Unemployment cause of income inequality. The Citizen: 13, 20 Sept.         [ Links ]

HEYNS, J.A. 1986. Teologiese etiek. Deel 2/1. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

HLANGANI, M. 2000a. Anger over jobs. Sowetan: 1, 13 Apr.         [ Links ]

HLANGANI, M. 2000b. Boost for job creation. Sowetan: 5, 5 Apr.         [ Links ]

HLANGANI, M. 2002a. 500 000 jobs for highly skilled people available. The Star: 5, 21 May.         [ Links ]

HLANGANI, M. 2002b. Business has plan to create jobs for 1,1-million. The Star: 3, 22 May.         [ Links ]

HLANGANI, M. 2003. Minister guarantees public servants' jobs. The Star: 6, 3 Jul.         [ Links ]

JARA, M.K. 2000. Capitalists are responsible for joblessness. The Citizen: 12, 28 Apr.         [ Links ]

JOHANNES PAULUS II see JOHN PAUL II

JOHN PAUL II. 1981. Laborem Exercens. http://www.newadvent.org/docs/jp021e.htm Date of access: 16 Oct. 2003.         [ Links ]

KINGDON, G. & KNIGHT, J. 2005. Unemployment in South Africa, 1995-2003: causes, problems and policies. Oxford: Centre for the Study of African Economies. http://www.isser.org/1%20Kingdon_Knight.pdf Date of access: 17 Sept. 2007.         [ Links ]

KOK, L. 2004. Conops 'n realiteit ná NUM en Harmony ooreenkom. Beeld: 1, 19 Jul.         [ Links ]

KONING, W. 1986. Om de kwaliteit van werken in de toekomst. Radix, 12(1):56-83.         [ Links ]

KOOLE, J.L. 1964. De tien geboden. Baarn: Bosch & Keuning.         [ Links ]

KRUGEL, L. & KRUGER, J. 2006. Remuneration of chief executive officers: an overview of JSE listed companies. Pretoria: Solidarity Research Institute.         [ Links ]

LANDMAN, J.P. 2003. Die helse keuse om te moet maak. Beeld: 12, 17 Jun. LEHOHLA, P. 2005. Why we need to speak out about the misuse of data. http://www.statssa.gov.za/news_archive/20jan2005_1.asp Date of access: 7 Nov. 2006.         [ Links ]

LEO XIII. 1891. Rerum Novarum. http://www.osjspm.org/cst/rn.htm Date of access: 17 Oct. 2003.         [ Links ]

LESTRADE-JEFFRIS, J. 1999. Stats SA revises its definition of unemployment rate. http://www.statssa.gov.za/statsnews/statsnews/stats_sa_rev.htm Date of access: 21 Jul. 1999.         [ Links ]

LEUVENNINK, J. 2006. R372 miljard gaan vloei vir teiken van 6% groei. Beeld: 14, 4 Feb.         [ Links ]

LEUVENNINK, J. 2007. Getal setas teen 2010 dalk veel minder. Beeld: 4, 24 Jul.         [ Links ]

MABASA, T. 2002. Union to tackle affirmative action. The Citizen: 1-2, 10 Dec.         [ Links ]

MANUEL, T. 1996. Address to the National Assembly. http://www.polity.org.za/govdocs/speeches/1996/sp0614.html Date of access: 31 Jan. 2001.         [ Links ]

MARAIS, R. 1990. Enkele politieke vraagstukke rakende swart arbeids-organisasies. Johannesburg: RAU. (M.A.-verhandeling.         [ Links ])

MARSHALL, P. 1991. Calling, work, rest. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

MARSHALL, P.A. 1995. Work. (In Atkinson, D.J. & Field, D.H., ed. New dictionary of Christians ethics and pastoral theology. Leicester: InterVarsity. p. 899-901.         [ Links ])

MBEKI, T. 2000. State of the nation address by President Mbeki. http://www.polity.org.za/govdocs/speeches/2000/sp0204.html Date of access: 28 Dec. 2001.         [ Links ]

MBEKI, T. 2001. State of the nation address of the president of South Africa, Thabo Mbeki, at the National Assembly chamber. http://polity.org.za/govdocs/speeches/2001/sp0209.html Date of access: 12 Jun. 2002.         [ Links ]

MDLADLANA, M. 2000. Working to create jobs. Sowetan: 11, 12 May.         [ Links ]

MILANI, C. 2003. Muscle power will create jobs that meet our needs. Business report: 2, 29 May.         [ Links ]

MISBACH, W. 2002. Race and sex equity is on track. Sowetan: 4, 24 May.         [ Links ]

MITTNER, M. 1997. Die groot loondebat kry koers. Finansies en tegniek: 42, 5 Des.         [ Links ]

MITTNER, M. 1999. SA betaal nou die prys. Finansies en tegniek: 34, 30 Jul.         [ Links ]

MLAMBO-NGCUKA, P. 2006. A catalyst for accelerated and shared growth - South Africa (ASGISA). http://www.info.gov.za/speeches/briefings/asgisabackground.pdf Date of access: 24 Aug. 2007.         [ Links ]

NATTRASS, J. 1977. The narrowing of wage differentials in South Africa. The South African journal of economics, 45(4):408-432.         [ Links ]

NAUDÉ, C. 1999. Nog regstel nodig. Beeld: 12, 2 Sept.         [ Links ]

NKOSI, M.Z. 1991. Nationalisation and privatisation: issues to be resolved. (In Naidoo, G., ed. Reform and revolution: South Africa in the nineties. Johannesburg: Skotaville. p. 103-116.         [ Links ])

NORVAL, E.J.G. 1966. Arbeid: prinsipiële ondersoek van arbeid met 'n kritiese toespitsing op enkele aktuele hoofprobleme van die arbeidsetiek. Potchefstroom: PU vir CHO. (Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

NÜRNBERGER, K. 1991. Prospects of employment: scourge of unemployment. (In Cochrane, J.R. & West, G.O., eds. The three-fold cord: theology, word and labour. Hilton: Cluster. p. 28-65.         [ Links ])

ODENDAAL, F. 1985. Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. Johannesburg: Perskor.         [ Links ]

POTTINGER, B. 1988. The imperial presidency. Johannesburg: Southern Book.         [ Links ]

QOZA, S. 2003. Unemployment a national crises. Sowetan: 2, 26 Mar.         [ Links ]

RENDTORFF, T. 1981. Ethik. Band 2. Stuttgart: Kohlhammer.         [ Links ]

SCHOOMBEE, P. 1998. Gear: waarom dit nog nie werk nie. Finansies en tegniek: 22, 19 Jun.         [ Links ]

SCHÜSSLER, M. 2001. SA hushes up productivity feats. Business report: 5, 7 Feb.         [ Links ]

SCHUURMAN, D.J. 2001. Can a job be a calling in a sinful society? (In Botha, J., ed. Work as calling and worship. Wellington: Lux Verbi. p. 46-70.         [ Links ])

SMITH, A. 2006. Werkskepping baan regering se prioriteitslys. http://www.news24.com/Sake?Promosie_Fokus/0,,6-1826_1882646,00.html Datum van gebruik: 24 Aug. 2007.         [ Links ]

SOUTH AFRICA. 1998. Skills Development Act, No.97 of 1998. http://www.polity.org.za/govdocs/legislationZ1998/act98-097.html Date of access: 2 Jun. 2002.         [ Links ]

SSA see STATISTICS SOUTH AFRICA

STATISTICS SOUTH AFRICA. 2003. Labour force survey, September 2003. http://www.statssa.gov.za/PublicationsHTML/P0210September2003/html/P0210September2003.html Date of access: 3 Nov. 2006.         [ Links ]

STATISTICS SOUTH AFRICA. 2006a. Highest education by province. http://www.statssa.gov.za/timeseriesdata/pxweb2006/Dialog/saveshow.asp Date of access: 13 Sept. 2007.         [ Links ]

STATISTICS SOUTH AFRICA. 2006b. Labour force survey, March 2006. http://www.statssa.gov.za/keyindicators/LFS/LFS13PressStatement.pdf Date of access: 3 Nov. 2006.         [ Links ]

STATISTICS SOUTH AFRICA. 2007. Labour force survey, September 2006. http://www.statssa.gov.za/PublicationsHTML/P0210September2006/html/P0210September2006.html Date of access: 25 Aug. 2007.         [ Links ]

STOKER, H.G. 1972. Arbeid - wysgerig benader. Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die bevordering van Christelike Wetenskap, 31:43-60.         [ Links ]

STUART, B. & MALULEKE, J. 2003. White cops win jobs race case. The Citizen:1-2, 8 Mar.         [ Links ]

TALBERT, C.H. 2005. Reading Acts. Macon: Smyth & Helwys.         [ Links ]

THIELICKE, H. 1955. Theologische Ethik. Bd. 2/1. Tübingen: Mohr.         [ Links ]

VAN DER WESTHUIZEN, C. 2000. Tot 10 000 leerkragte sal trekpas kry. Beeld: 2, 19 Apr.         [ Links ]

VAN DER WESTHUIZEN, C. 2003. Gety moet nog vir die armes draai. Beeld: 10, 26 Feb.         [ Links ]

VAN DIJK, P. 1985. Op de grens van twee werelden: een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel. 's-Gravenhage: Boekencentrum.         [ Links ]

VAN HOUWELINGEN, P.H.R. 2005. Tessalonicenzen. Kampen: Kok. (Commentaar op het Nieuwe Testament.         [ Links ])

VAN WYK, J.A. 1983. Opmerkings oor 'n Christelike etiek van die arbeid vir ons tyd. Nederduitse Gereformeerde teologiese tydskrif, 24(1):72-86.         [ Links ]

VAN WYK, J.A. 1988. 'n Christelike etiek van die arbeid. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

VAN WYK, J.H. 1996. Arbeidsetiek: 'n teologies-etiese benadering. In die Skriflig, 30(2):155-183.         [ Links ]

VAVI, Z. 2003. Buy proudly South African, save jobs. Sowetan: 12, 9 Dec.         [ Links ]

VELEMA, W.H. 1980. Bijbelse uitgangspunte van 'n Calvinistische beroepsethiek. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

VOLF, M. 1987. Arbeit und Charisma: zu einer Theologie der Arbeit. Zeitschrift für Evangelische Ethik, 31(4):411-433.         [ Links ]

WESTERMANN, C. 1984. IMAGEMAQUI. (In Jenni, E. & Westermann, C., Hrsg. Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Bd. 2. München: Christliche Kaiser Verlag. S. 182-199.         [ Links ])

WILSON, F. 1991. The church and uprooting poverty. (In Cochrane, J.R. & West, G.O., eds. The three-fold cord: theology, word and labour. Hilton: Cluster. p. 13-27.         [ Links ])

WITHERINGTON, B. 1998. The Acts of the apostles. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons