SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.77 número2A principal's perceptions of the realisation of Christian values at a South African primary school: A case studyAnother look at education from a Christian stewardship perspective índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Koers

versão On-line ISSN 2304-8557
versão impressa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.77 no.2 Pretoria  2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Pastorale berading aan persone geaffekteer deur MIV

 

Pastoral counselling to people affected by HIV

 

 

Francois G. Minnie; George A. Lotter

Faculty of Theology, Potchefstroom campus, North-West University, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

MIV is 'n pandémie wat elke huishouding in Suid-Afrika, die land met die meeste MIV-geïnfekteerdes in die wêreld, beïnvloed. MIV het 'n geweldige impak op die sosiale, ekonomiese en maatskaplike vlak. Die effek van MIV op die individuele huishoudings word onmiddellik gevoel waar armoede, siekte, spanning rondom die siekbed, dood en eensaamheid die gesin ruk. Die pastorale berader moet met die nodige kennis toegerus wees om die persoon wat geafffekteer is deur MIV, te kan ondersteun en te begelei. Die beradene moet ook toegerus word met die nodige kennis, sodat hy of sy die geïnfekteerde pasiënt kan versorg en begelei en self die spanning en pyn rakende die toestand kan verwerk en hanteer. Riglyne vanuit die Skrif dui aan hoe die Christen sy of haar pyn lyding en dood kan hanteer. In die artikel sal aangedui word hoe die pastorale berader, volgens die Skrif, as geroepe pastor, die beradene moet begelei deur vermaning, bemoediging en ondersteuning om sodanig bemagtig te word om sy of haar krisisse met betrekking tot die betrokkenheid by MIV te kan verwerk. 'n Voorgestelde model kan deur die pastorale berader aangewend word in sy of haar bedieningswerk aan die persoon geaffekteer deur MIV.


ABSTRACT

HIV is a pandemic which influences each and everyone in South Africa, the country in the world with the largest number of people living with HIV. The impact of HIV on the social, economical and micro level is tremendous. The effect of HIV on individual households is immediate, and poverty, sickness, stress, death and loneliness contribute to the devastation caused by this phenomenon.The pastoral counsellor should be equipped with the necessary knowledge to guide and support the person affected by HIV. The counselee must be empowered to handle his or her specific crisis significantly. Perspectives based on Scripture suggest how the Christian believer can manage sickness, suffering and death. The Scripture guides the Christian in times of suffering and conflict to persevere in the hope that God will give deliverance. In the article, it will be shown how the pastoral counsellor must, according to Scripture and as a called shepherd, admonish, educate, support and guide the counselee to accept the ministry of reconciliation, given to her or him by God through Christ his Son. The counselee affected by HIV will have to be empowered by the necessary knowledge in order to care for and support the person affected by HIV and be able to digest and cope with his or her own pain and stress. Pastoral counsellors can make use of the proposed counselling model in order to counsel persons affected by HIV.


 

 

Full text available only in PDF format.

 

Erkenning

Mededingende belange

Die outeurs verklaar dat hulle geen finansiële of persoonlike verbintenis het met enige party wat hulle nadelig of voordelig kon beïnvloed in die skryf van hierdie artikel nie.

Outeurbydraes

Die outeurs F.G.M. (Noordwes-Universiteit) en G.A.L. (Noordwes-Universiteit) het gelyk bygedrae tot die navorsing en skryf van hierdie artikel.

 

Literatuurverwysings

Adams, J.E., 1980, Shepherding God's flock. A preacher's handbook on pastoral ministry, counseling and leadership, Presbyterian and Reformed, Phillipsburg.         [ Links ]

Baker, S., 1999, 'Home care: Addressing the needs of people living with HIV/AIDS and their caregivers', The Nursing Clinics of America 34(1), 202-210.         [ Links ]

Bor, R., Miller, R., Latz, M. & Salt, H., 2000, Counselling in health care settings, Cassel, London.         [ Links ]

Brown. C., (ed.), 1979, The New International Dictionary of New Testament Theology, vol. 1, Zondervan Publishing House, Zondervan.         [ Links ]

Caliandaro, G. & Hughes, C., 1998, 'The experience of being a grandmother who is the primary caregiver for her HIV-positive grandchild', Nursing Research 4(2), 108.         [ Links ]

Cleiren, M.P.H.D., 1993, Bereavement and adaptation: A comparative study on the aftermath of death, Hemisphere Publishing Corporation, Washington.         [ Links ]

Collins G.R., 1988, Christian Counseling. A Comprehensive Guide, Word Publishing, Dallas.         [ Links ]

Collins, G.R., 1993, The Biblical basis of Christian Counseling for people helpers, Navpress, Colorado Springs.         [ Links ]

Collins, G.R., 2005, Die A tot Z van berading, Struik Christelike Boeke, Kaapstad.         [ Links ]

Collins, G.R. & De Vriese, J., 1988, Doeltreffende pastorale counseling. De herderlijke taak van de plaatselijke gemeente, Gideon, Hoornaar.         [ Links ]

Corr, C.A., Nabe, C.M. & Corr, D.M., 2003, Death and dying, life and living, Wadsworth, Belmont.         [ Links ]

Craffert, P.F., 1999, Illness, health and healing in the New Testament, Biblia Publishers, Pretoria.         [ Links ]

De Klerk, B.J. & Janse van Rensburg, F., 2005, Preekgeboorte, Potchefstroom Teologiese Publikasies, Potchefstroom.         [ Links ]

De Klerk, W.J., 1985, Rousmart. Die pastorale sorg oor bedroefdes na die oorlye van 'n dierbare, Boekhandel De Jong (Edms) Bpk, Johannesburg.         [ Links ]

De Kock, D.J., 2007, 'Pastorale begeleiding van gesinne met betrekking tot die sin van lyding by gestremdheid', PhD proefskrif, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom.         [ Links ]

Du Plessis, M.J., 1996, Ek glo en werk, M.J. du Plessis, Kempton Park.         [ Links ]

Duvenage, B., 2005, 'Worstelinge oor die waaroms in die lewe', Die Bybelskool van Centurion, Lyttleton.         [ Links ]

Egan, J., 2010, From misery to hope, Peter Lange, Bern.         [ Links ]

Ferreira, L. 2011, 'Ramp voorspel oor min geld vir MIV-middels', Beeld, 29 November, p. 4.         [ Links ]

Frey, L.R., Query, J.L., Flint, L.J. & Adelman, M.B., 1998, 'Living together with AIDS', in V.J. Derlega & A.P. Barbee (eds.), HIV & Social interaction, pp. 129-146, Sage, London.         [ Links ]

Geldenhuys, N., 1975, Commentary on the Gospel of Luke. The New International Commentary on the New Testament, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids.         [ Links ]

Greeff, M., Phetlhu, R., Makoae, L.N., Dlamini, P.S., Holzemer, W.L., Naidoo, et al., 2008, 'Disclosure of HIV status. Experiences and perceptions of persons living with HIV/AIDS and nurses involved in their care in Africa', Qualitative Health Research 18(3), 311-324.         [ Links ]

Groenewald, E.P., 1977, Die Briewe van Petrus. Die Brief van Judas, NG Kerk-Uitgewers, Kaapstad.         [ Links ]

Helberg, J.L., 1994, 'Ou-Testamentiese perspektiewe op lyding', In die Skriflig 21(3), 463-467.         [ Links ]

Hendriksen, W., 1981, The Gospel of Mark. New Testament Commentary, The Banner of Truth Trust, Edinburgh.         [ Links ]

Hendriksen, W., 1984, The Gospel of Luke. New Testament Commentary, The Banner of Truth Trust, Edinburgh.         [ Links ]

Heyns, J.A., 1981, Dogmatiek, NG Kerkboekhandel Transvaal, Pretoria.         [ Links ]

Kgosikwena, K.B., 2001, 'Pastoral care and the dying process of people living with HIV/ AIDS', Missionalia 29(2), 200-219.         [ Links ]

König, A., 2001, 'Fokus op die 300 geloofsvrae wat mense die meeste vra', Lux Verbi, Wellington.         [ Links ]

Leary, M.R. & Schreindorfer, L.S., 1998, 'The stigmatization of HIV and AIDS. Rubbing salt in the wounds', in V.J. Derlega & A.P. Barbee (eds.), HIV and social interaction, pp. 12-29, Sage, London.         [ Links ]

Lester, A.D., 1995, Hope in Pastoral Care and Counseling, Westminster John Knox Press, Louisville.         [ Links ]

Louw, D.J., 1983, Siekepastoraat. Siekwees as krisis en geleentheid, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Louw, D.J., 1985, 'Sin in lyding', Lux Verbi, Kaapstad.         [ Links ]

Louw, D.J., 1994, Illness as crisis and challenge. Guidelines for pastoral care, Orion Publishers, Halfway House.         [ Links ]

Louw, D.J., 1997, Pastoraat as vertolking en ontmoeting. Teologiese ontwerp vir 'n basisteorie, antropologie, metode en terapie, Lux Verbi, Kaapstad.         [ Links ]

Louw, D.J., 2006, Hoekom? Hoekom nie? Waar is God wanneer ek ly? En waarom ly ek?, Lux Verbi BM, Wellington.         [ Links ]

Louw, J.P. & Nida, E.A., (eds.), 1988, Greek-English Lexicon of the New Testament based on Semantic Domains, vol. 1 & 2, United Bible Societies, New York.         [ Links ]

Maartens, M. (red.), 2006a, Deur Trauma - Boek 3, Lapa Uitgewers, Pretoria.         [ Links ]

Maartens, M. (red.), 2006b, Deur Trauma - Boek 4, Lapa Uitgewers, Pretoria.         [ Links ]

MacArthur, J.F., 2000, Waarom laat God lyding toe?, Christelike Uitgewersmaatskappy, Vereeniging.         [ Links ]

MacArthur, J.F. & Mack, W.A., 1994, Introduction to Biblical counseling. A basic guide to the principles and practice of counselling, Word Publishing, Dallas.         [ Links ]

Minnie, F.G., 2003, 'Bybelse berading aan die persoon geaffekteer deur MIV/VIGS', PhD-proefskrif, Fakulteit Teologie, PU vir CHO, Pochefstroom.         [ Links ]

Moscrop, J., 1995, 'Looking at death and dying', in J. Robbins & J. Moscrop (eds.), Caring for the dying patient and the family, pp. 1-7, Chapman & Hall, London.         [ Links ]

NDoH, South Africa (Republic), 2010, 'National Department of Health. National Antenatal Sentinel HIV and Syphilis Prevalence Survey in South Africa', 2009, Pretoria.         [ Links ]

Nederlandse Geloofsbelydenis, s.a. 'Psalmboek, Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika, NG-Kerk Uitgewers, Pretoria.         [ Links ]

Osborne, G.R., 2010, Exegetical Commentary on the New Testament, Matthew, Zondervan, Grand Rapids.         [ Links ]

Patania, S.S., 1998, 'Ethical issues in clinical practice', in D.M. Aronstein & B.J. Thompson (eds.), HIV and Social Work. A Practitioner's Guide, pp. 247-267, The Harrington Park Press, New York.         [ Links ]

Peels, H.G.L., 1996, 'Het Woord is leven - over de Heilige Schrift', in G. Van Den Brink, M. Van Campen & J. Van Der Graaf (reds.), Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer, in Bijbels, historisch en belijdend perspectief, pp. 52-93, Boekencentrum, Zoetemeer.         [ Links ]

Pienaar, A., 2011, 'Vigs al hoe meer onder ouer mense', Beeld, 30 November, p. 9.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 1989, 'Tussen hemel en aarde. Refleksies oor nuwe vorme van spiritualiteit', Praktiese Teologie in Suid Afrika 4(2), 48-56.         [ Links ]

Smit, D.J., 1982, 'Enkele teologiese opmerkings rondom die pyn-verskynsel', in D.W. De Villiers & J.A.S. Anthonissen (eds.), Dominee en dokter by die siekbed, pp. 46-50, NG-Kerk-Uitgewers, Kaapstad.         [ Links ]

Sunderland, R.H. & Shelp, E.E., 1987, AIDS. A manual for pastoral care, The Westminster Press, The Westminster Press, Philadelphia.         [ Links ]

Swindoll, C.R., 1999, Bron van my hoop, Struik Christelike Boeke, Kaapstad.         [ Links ]

UNAIDS (Global Report) 2010, AIDS epidemic update, viewed 31 October 2011, from www.unaids.org        [ Links ]

Van de Brake, N., Tielens, D., De Bruijn, L., & Thiadens, A., 1974, Sterven bij het leven. Krisisverwerking als stervensbegeleiding, Uitgeverij Bosch & Keuning, Baarn.         [ Links ]

Van Dyk, A., 2008, HIV/AIDS care and counseling. A multidisciplinary approach, 4th edn., Pearson Education South Africa, Cape Town.         [ Links ]

Velema, W.H., 1990, Nieuw zicht op gereformeerde spiritualiteit, Uitgeverij J. H. Kok, Kampen.         [ Links ]

Velema, W.H., 1994, Pastoraat met raad en daad, Uitgeverij J.H. Kok, Kampen.         [ Links ]

Venter, C., 1996, Uitkringende Liefdesbetoon. Kommunikatiewe handelinge in diens van die onderlinge liefdesgemeenskap in die kerk, RGN, Pretoria.         [ Links ]

Venter, C.J.H., 1972, 'By die sterfbed. Die pastorale dimensie in die begeleiding van sterwendes', Th.M.-verhandeling, PU vir CHO, Potchefstroom.         [ Links ]

Venter, C.J.H., 1999, 'Die spiritualiteit van die bedienaar met verwysing na sy toerustingstaak', In die Skriflig 33(2), 187-200.         [ Links ]

Venter, H.P., 1979, Pastoral care of the terminally ill patient and the family, University Microfilms International, London.         [ Links ]

WCC (World Council of Churches), 1997, Facing Aids. The challenge, the churches' response. A WCC Study Document, WCC Publications, Geneva.         [ Links ]

Whiteside, A. & Sunter, C., 2000, AIDS. The challenge for South Africa, Human & Rousseau, Cape Town.         [ Links ]

Winiarski, M.G., 2004, Community-based counselling for people affected by HIV and AIDS, Longman, Windhoek.         [ Links ]

Wright, N.T., 2006, Simply Christian. Why Christianity makes sense, Harper-Collins Publishers, New York.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Francois Minnie
PO Box 19343
Noordbrug, 2522
South Africa
Email: fgminnie@iafrica.com

Received: 05 Dec. 2011
Accepted: 09 May 2012
Published: 10 Dec. 2012

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons