SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.77 número2Women's experience of loneliness after the loss of a spouse: A description of a narrative pastoral engagementPastoral counselling to people affected by HIV índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Koers

versão On-line ISSN 2304-8557
versão impressa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.77 no.2 Pretoria  2012

 

 

ORIGINAL RESEARCH

 

 

'n Skoolhoof se persepsies van die verwesenliking van Christelike waardes in 'n Suid-Afrikaanse laerskool: 'n Gevallestudie

 

A principal's perceptions of the realisation of Christian values at a South African primary school: A case study

 

 

 

Gertruida M. Steyn

Department of further education, University of South Africa, South Africa

Correspondence

 

 


 

OPSOMMING

Vele Suid-Afrikaanse skole word uitgedaag om 'n skoolkultuur te vestig wat bevorderlik vir onderrig en leer is. 'n Skoolkultuur het 'n baie groter impak op lewe en leer as enige ander faktor in 'n skool. Hierdie studie se navorsingsvraag is: Hoe het 'n laerskoolhoof die verwesenliking van Christelike waardes in 'n skoolkultuur beskou? 'n Ondersoekende, kwalitatiewe navorsingsontwerp, in besonder 'n gevallestudie, is as die geskikste metode oorweeg om die navorsingsprobleem te benader. Doelbewuste steekproewe is gebruik vir die studie wat by die skool gedoen is. In vorige studies in die skool het ek aangetoon dat die deelnemer waarde aan die verwesenliking van Christelike waardes in die skool geheg het. Inligting in hierdie studie is deur semi-gestruktureerde onderhoude met die hoof versamel; paragrawe wat die hoof geskryf het (naïewe sketse); geskrewe dokumente oor die aktiwiteite in die skool; 'n DVD van die skool en veldaantekeninge wat tydens die onderhoude geneem is. Die bevindinge toon die rol wat die skoolhoof in die verwesenliking van waardes gespeel het en die noodsaaklikheid van 'n visie en missie om waardes te verwesenlik. Die realisering van waardes word die beste verwesenlik deur middel van 'n positiewe, uitnodigende skoolkultuur wat menslike ontwikkeling aanmoedig en op voortdurende groei fokus.


ABSTRACT

Many South African schools are facing the challenge of establishing a school culture that is conducive to teaching and learning. The school culture has a far greater impact on living and learning than any other factor in the life of a school. The research question in this study is: How did a primary school principal view the actualisation of Christian values in the school culture? An investigative, qualitative research design, and more particularly a case study, was considered to be the most appropriate approach to the research question. In a number of previous investigations in the school, the author has shown that the school principal treasured the inculcation of Christian values in the school. Data in this study were collected by means of various semi-structured interviews with the principal; paragraphs written by the principal; documents about school activities; a DVD of the school; and field notes taken during the interviews. The findings show the role of the principal in inculcating values in a school and the effect of a vision and mission to realise these values. Inculcating values in a school is best actualised in a positive, inviting school culture that focuses on continuing growth conducive to human development.


 

 

 

 

Full text available only in PDF format.

 

Erkenning

Mededingende belange

Die outeur verklaar dat sy geen finansiële of persoonlike verbintenis het met enige party wat haar nadelig of voordelig kon beïnvloed in die skryf van hierdie artikel nie.

 

   

Literatuurverwysings

Anon., 2009, '10 elements every high school should have in place' The Education Digest 74(9), 49-52, viewed 12 August 2009, from http://0-proquest.umi.com.oasis.unisa.ac.za/pqdweb?index=0&did =1742031411&SrchMode=2&sid=1&Fmt=3&VInst=PROD&VType= PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1250601616&client Id=27625.         [ Links ]

Argyris, C., 1993, 'Teaching smart people how to learn', in R. Howard & R.D. Haas (eds.), The learning imperative: Managing people for continuous innovation, pp. 177-194, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston.         [ Links ]

Argyris, C., 1999, On organizational learning, 2nd edn., Blackwell Business, Oxford.         [ Links ]

Atkinson, P. & Delamont, S. (eds.), 2011, SAGE Qualitative Research Methods, Sage Publications, Inc., London.         [ Links ]

Bernauer, J., 2002, 'Five keys to unlock continuous improvement', Kappa Delta Pi Record 38(2), 89-92.         [ Links ]

Bloch, G., 2008, 'SA in the midst of an education crisis', The Star, Thursday, 31 July, p. 19.         [ Links ]

Conway, J.A., 1989, 'A perspective on organizational cultures and organizational belief structure', in J.L. Burden (ed.), School leadership: A contemporary reader, pp. 142-158, Sage, Thousand Oaks.         [ Links ]

Creswell, J.W., 2003, Research design, 2nd edn, Sage, Thousand Oaks.         [ Links ]

Creswell, J.W., 2007, Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, 2nd edn, Sage, Thousand Oaks.         [ Links ]

Crow, G.M., 2003, 'School leadership preparation: A short review of the knowledge base', viewed 04 August 2006, from http://www.ncsl.org.uk/media/93C/03/school-leader-preparation.pdf        [ Links ]

Crum, K.S. & Sherman, W.H., 2008, 'Facilitating high achievement: High school principals' reflections on their successful leadership practices', Journal of Educational Administration 46(5), 562-580.         [ Links ]

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., 2008, Collecting and Interpreting Qualitative Materials, Thousand Oaks, Sage Publications, California.         [ Links ]

Doring, A., 2002, 'Lifelong learning for teachers: Rhetoric or reality?', Challenging futures? Changing agendas in teacher education. Armidale, New South Wales, 3-7th February, viewed 17 August 2008, from http://scs.une.edu.au/CF/Papers/pdf/ADoring.pdf.         [ Links ]

DuBrin, A.J., 2009, Human relations: Interpersonal job-oriented skills, 10th edn., Pearson Education International, Upper Saddle River.         [ Links ]

Ediger, M., 2006, 'Administration of schools', College Student Journal 40(4), 846-852, viewed 17 August 2009, from http://0proquest.umi.com.oasis.unisa.ac.za/pqdweb?index=22&did =1316225341&SrchMode=2&sid=9&Fmt=3&VInst= PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1249386038&clientId=27625        [ Links ]

Fouché C.B., 2005, 'Qualitative designs', in A.S. De Vos, H. Strydom, C.B. Fouché & C.S.L. Delport (eds.), 3rd edn., Research at Grass Roots, pp. 267-273, Van Schaik, Pretoria.         [ Links ]

Gerson, R.F. & Gerson, R.G., 2006, Effort management, Training and Development 60(6), 26-27, viewed 06 July 2009, from http://0-proquest.umi.com.oasis.unisa.ac.za/pqdweb?index=2&did= 1061991131&SrchMode=2&sid=2&Fmt=2&VInst=PROD&VT ype=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1246860441&clientId=27625Links ]umi.com.oasis.unisa.ac.za/pqdweb?index=2&did=1061991131&srchmode=2&sid=2&fmt=2&vinst=prod&vtype=pqd&rqt=309&vname=pqd&ts=1246860441&clientid=27625." target="_blank">.

Gokçe, F., 2009, 'Behavior of Turkish elementary school principals in the change process: An analysis of the perceptions of both teachers and school principals', Educational Management Administration & Leadership, 37(2), 198-215.         [ Links ]

Gruenert, S., 2008, School culture: School climate: They are not the same', Principal issue number (March/April), 56-59.         [ Links ]

Hale, E.L. & Moorman, H.N., 2003, 'Preparing school principals: A national perspective on policy and programme innovations', viewed 05 July 2009, from http://www.iel.org/pubs/PreparingSchoolPrincipals.html.         [ Links ]

Hammersley-Fletcher, L. & Brundrett, M., 2005, 'Leaders on leadership: The impressions of primary school head teachers and subject leaders', School Leadership and Management 25(1), 59-75.         [ Links ]

Harper, D., 2008, 'What's new visually?', in N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (eds.), 3rd edn., Collecting and interpreting qualitative materials, pp. 185-204, Sage, Thousand Oaks.         [ Links ]

Harrington, C.E. & Schibik, T.J., 2003, 'Reflexive photography as an alternative method of the study of freshman year experience', Journal of Student Affairs Research and Practice 41(1), 23-40.         [ Links ]

Hattingh, L., 1991, 'n Teorie van Waardes. Ongepubliseerde D.Ed-tesis, Randse Afrikaanse Universiteit.         [ Links ]

Hess, F.M. & Kelly, A.P., 2005, 'Learning to lead? What gets taught in principal preparation programmes', viewed 05 July 2006, from http://www.ksg.harvard.edu/pepg/PDF/Papers/Hess_ Kelly_Learning_to_Lead_PEPG05.02.pdf.         [ Links ]

Howley, A. & Howley, C., 2007, Thinking about schools: New schools and innovative practice, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.         [ Links ]

Hoy, W.K. & Smith, P.A., 2007, 'Influence: A key to successful leadership', International Journal of Educational Management 21(2), 158-167.         [ Links ]

Jabal, E., 2006, 'Learning from Hong Kong alumni: Lessons for school leadership', International Journal of Leadership in Education 9(1), 21-44.         [ Links ]

Jansen C.A., 2002, 'The organisational culture of the school', in P.C. Van der Westhuizen (ed.), Schools as organisations, pp. 119-145, Van Schaik, Pretoria.         [ Links ]

Kassissieh, J. & Barton, R., 2009, 'The top priority teacher leadership', Principal Leadership (High school edition) 9(7), 22-26, viewed 22 June 2009, from http://0-proquest.umi.oasis.ac.za/pqdweb?index=2&did=1663258271&Src.         [ Links ]

Kok, J.C. & Van der Merwe, M.P., 2002, 'Invitational education: Adding uniqueness - An empirical study', Paper presented at the 18th International Conference of the International Association of Invitational Education, Kennesaw State College, Atlanta, United States of America: 10-12th October 2002.         [ Links ]

Kruger, A.G., 2003, 'Cultivating a culture of learning and teaching', in I. Van Deventer & A.G. Kruger (eds.), An educator's guide to school management skills, pp. 3-13, Van Schaik, Pretoria.         [ Links ]

Marcoulides, G.A., Heck, R.H. & Papanastasiou, C., 2005, 'Student perceptions of school culture and achievement: Testing the invariance of a model', International Journal of Educational Management 19(2), 140-152.         [ Links ]

McClay, M. & Brown, M., 2003, 'Using the concept mapping to evaluate the training of primary school leaders', International Journal of Leadership in Education 6(1), 73-87.         [ Links ]

McKerrow, K., Dunn, R. & Killian, J., 2003, 'Beyond the turf wars: Collaboration in preparing school leaders', Education Leadership Review 4(1), 1-10.         [ Links ]

McMillan, J. H. & Schumacher, S., 2006, Research in Education. Evidence-based Inquiry, 6th edn., Pearson Education, Boston.         [ Links ]

Osterman, K.F. & Kottkamp, R.B., 2004, Reflective practice for educators: Professional development to improve student learning, Corwin Press, Thousand Oaks.         [ Links ]

Pankake, A.M. & Moller, G., 2003, 'Overview of professional learning communities', in J.B. Huffman & K.K. Hipp (eds.), pp. 1-12, Schools as professional learning communities, Scarecrow Education, Lanham.         [ Links ]

Paton, C., 2006, 'Education in crisis: A lot to learn', Financial Mail, 08 September, p. 1.         [ Links ]

Purkey, W.W. & Aspy, D., 2003, 'Overcoming tough challenges: An invitational theory of practice for humanistic psychology', Journal of Humanistic Psychology 43(2), 146-155.         [ Links ]

Retna, K.S., 2007, 'The learning organization: A school's journey towards critical and creative thinking', viewed 14 August 2008, from http://www.d/su.ed.ph/research/journals/taper/pdf/200706/retna.pdf.         [ Links ]

Richardson, V., 2003, 'The dilemmas of professional development', Phi Delta Kappa, 84(5), 401-406.         [ Links ]

Riner, P.S., 2003, 'The intimate relationship of invitational education and effective classroom management', Journal of Invitational Theory and Practice 9, 41-56.         [ Links ]

Schein, E.H., 1990, ''Organizational culture', American Pshychologist 45(2), 109-119.         [ Links ]

Schmidt, J.J., 2004, 'Diversity and invitational theory and practice', Journal of Invitational Theory and Practice 10, 26-45.         [ Links ]

Schoen, L.T. & Teddle, C., 2008, 'A new model of school culture: A response to a call for conceptual clarity', School Effectiveness and School Improvement 19(2), 129-153.         [ Links ]

School climate research summary, 2007, viewed 21 September 2009, from http://nscc.csee.net/effective/school_climate_research_summary.pdf        [ Links ]

School climate and learning, 2004, Best Practices Briefs 31, 1-10, viewed 21 September 2009, from http://outreach.msu.edu/bpbriefs/issues/brief31.pdf        [ Links ]

Schulze, S., 2007, 'The usefulness of reflexive photography for qualitative research: A case study in higher education', South African Journal of Higher Education 21(5), 536-553.         [ Links ]

Senge, P., 1990, The fifth discipline, Doubleday, New York.         [ Links ]

Smith, C. & Gillespie, M., 2007, 'Research on professional development and teacher change: Implications for adult basic education', viewed 6 October 2009, from http://www.ncsall.net/flleadmin/resources/ann_rev/smith-gillespie-07.pdf.         [ Links ]

Southworth, G. & Du Quesnay, H., 2005, 'School leadership and system leadership: Essays', The Educational Forum 69(2), 212-220.         [ Links ]

Sparks, D., 2003, 'Change agent', Journal of Staff Development 24(1), 55-59.         [ Links ]

Sternberg, R.J., 2005, 'A model of educational leadership: Wisdom, intelligence, and creativity, synthesized', International Journal of Leadership in Education 8(4), 347-364.         [ Links ]

Steyn, G.M., 1994, 'Die sigbaarheid van die skoolhoof as bestuursbenadering: 'n Gevallestudie', Onderwysbulletin XXXVIII(2), 16-31.         [ Links ]

Steyn, T., 2006, 'Sustaining an inviting culture in a South African school: A case study', Journal of Educational Studies 5(1), 1-15.         [ Links ]

Steyn, G.M., 2007, 'Adhering to the assumptions of invitational education: A case study', South African Journal of Education 27(2), 265-281.         [ Links ]

Steyn, G.M., 2009, 'Teacher's perceptions of the provision of continuing professional development programmes in South Africa: A qualitative study', Acta Academica 41(3), 115-137.         [ Links ]

Steyn, G.M., 2010, ''n Skoolhoof se perspektief op professionele ontwikkeling: 'n enkele gevallestudie', Tydskrif vir Geesteswetenskappe 50(2), 244-261.         [ Links ]

Sullivan, S. & Glanz, J., 2006, Building effective learning communities: Strategies for leadership, learning and collaboration, Corwin Press, Thousand Oaks.         [ Links ]

The principals' partnership, 2006, School climate, Research brief, viewed 21 September 2009, from http://www.principalspartnership.com.schoolclimate.pdf        [ Links ]

Theory of action: Theory-in-use and espoused theory n.d., viewed 05 May 2011, from http://www.lopn.net/TheoryofAction.html.         [ Links ]

Van der Walt, J. L., Potgieter, F. J., & Wolhuter, C. C., 2010, 'Positiewe Dissipline in die Hande van die Opvoeder', Tydskrif vir Christelike Wetenskap 46(1 (special issue), 145-168.         [ Links ]

Van der Westhuizen, P.C., Oosthuizen, I.J. & Wolhuter, C.C., 2008, 'The relation between an effective organizational culture and student discipline in a boarding school', Education and Urban Society 40(2), 205-224.         [ Links ]

Vemic, J., 2007, 'Employee training and development and the learning organization', Economics and Organization 4(2), 209-216.         [ Links ]

Vick, R.C., 2004, 'The use of SREB Leadership development framework in pre-service preparation programs: a qualitative study', PhD Dissertation, Department of Educational Leadership and Policy Analysis, East Tennessee State University, viewed 21 September 2009, http://etd-submit.etsu.edu/etd/theses/available/etd-0809104-151312/unrestricted/VickR081904f.pdf.         [ Links ]

Weindling, D., 2003, 'Leadership development in practice: Trends and innovation', viewed 21 September 2009, from http://www.ncl.org/uk/media/1D4/DD/leadership-development-in-practice-trends-and-innovations.pdf        [ Links ]

Wenger, E., 2000, 'Communities of practice and social learning systems', Organization, SAGE Social Science Collection 7(2), 225-246. 7(2), 225-246.         [ Links ]

Wenger, E., 2001, 'Organically grown', Training and Development 55(6), 40-41.         [ Links ]

Wenger, E., 2007, 'Communities of practice', paper presented at the Third Annual National Qualifications Framework Colloqium, Velmore Conference Estate, 05 June.         [ Links ]

Werner, A., 2003, 'Organisational culture, ethics and diversity in a global environment', in H. Schultz, J. Bagraim, T. Potgieter, C. Viedge & A. Werner (eds.), Organisational Behaviour: A contemporary South African Perspective, pp. 22-36, Van Schaik, Pretoria.         [ Links ]

Zenkov, K. & Harmon, J., 2009, 'Picturing a writing process: Photovoice and teaching writing in urban youth', Journal of Adolescence & Adult Literacy 52(7), 575-584.         [ Links ]

 

 

 

Correspondence:
Gertruida Steyn
PO Box 392
University of South Africa 0003
South Africa
Email: steyngm1@unisa.ac.za

Received: 25 Aug. 2012
Accepted: 06 June 2012
Published: 05 Dec. 2012

 

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons