SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.77 número2A principal's perceptions of the realisation of Christian values at a South African primary school: A case study índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Koers

versão On-line ISSN 2304-8557
versão impressa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.77 no.2 Pretoria  2012

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Vroue se belewenis van eensaamheid na die verlies van 'n lewensmaat: 'n Beskrywing van narratiewe pastorale betrokkenheid

 

Women's experience of loneliness after the loss of a spouse: A description of a narrative pastoral engagement

 

 

Annamarie de Beer; Jan-Albert van den Berg

Department of Practical Theology, Free State University, South Africa

Correspondence

 

 


OPSOMMING

In hierdie bydrae word die fenomeen van eensaamheid wat deur vroue ervaar word na die verlies van 'n lewensmaat ondersoek. Die doel van hierdie studie is om die ervaring van eensaamheid sowel as die voorkoms en betekenis daarvan te verhelder en te interpreteer. Implikasies word ondersoek volgens die wyse waarop dit ervaar word. Die navorsing is gefundeer in praktiese teologie en nagevors vanuit postmoderniteit as paradigma met 'n sosiaal konstruksionistiese diskoers as epistemologiese vertrekpunt. Deur gebruik te maak van die kwalitatiewe navorsingsbenadering word verskeie aksies vir die insameling van data benut. Die navorsing word verder gerig deur die gebruik van meganismes van die narratiewe benadering, wat goed resoneer met die beginsels onderliggend aan deelnemende aksie-navorsing. Vanuit die gespreksbenadering word betekenisvolle alternatiewe, wat 'n bydrae kan lewer in die hantering van eensaamheid, verken en beskryf. Die vernaamste bevindings van die studie is dat vroue wel eensaamheid kan ondervind na die verlies van 'n eggenoot en dat hulle 'n behoefte het aan 'n verbintenisfiguur om hulle te help om hul eensaamheid te hanteer.


ABSTRACT

In this contribution the phenomenon of loneliness experienced by women after the loss of a spouse is explored. The purpose of this research is to clarify and interpret the experience of loneliness as well as its occurrence and meaning. Implications are examined according to the way in which it is experienced. The research is founded in practical theology and researched from within a postmodernity paradigm, with a social constructionist discourse as epistemological point of departure. By employing the qualitative research approach, different courses of action are used for collecting data for the research. Principles underpinning participatory action research are employed as part of a qualitative research method. The research is further informed by using mechanisms of the narrative approach which correlate well with the principles of participatory action research. This conversational approach is used to explore and describe meaningful alternatives to cope with loneliness. The main findings of the research are that women do experience loneliness after the loss of a spouse and that they have a need for an attachment figure to help them to cope with the loneliness.


 

 

Full text available only in PDF format.

 

Erkenning

Mededingende belange

Die outeurs verklaar dat hulle geen finansiële of persoonlike verbintenis het met enige party wat hulle nadelig of voordelig kon beïnvloed in die skryf van hierdie artikel nie.

Outeurbydraes

Die outeurs A. de B. (Universiteit van die Vrystaat) en J-A. v.d.B (Universiteit van die Vrystaat) het gelyke bydraes gelewer tot die navorsing en skryf van hierdie artikel.

 

Literatuurverwysings

Blackwell, M.S., 2010, Moenie bang wees vir eensaamheid nie, besigtig op 19 Desember 2010, by http://www.mrf.za.net/modules/ftpdocs/users/        [ Links ]

Botha, P., 2001, 'Die kwalitatiewe onderhoud as data-insamelingstegniek: Sterk en swak punte', Journal of Family Ecology and Consumer Sciences 29, 13-19.         [ Links ]

Bowlby, J., 1973, 'Attachment and loss: Volume II: Separation, anxiety and anger', in M. Masud & R. Khan (eds.), The international psycho-analytical library 95, 1-429, The Hogarth Press & The Institute of Psycho-Analysis, London.         [ Links ]

Browning, D.S., 1991, A fundamental practical theology: Descriptive and strategic proposals, Fortress, Minneapolis.         [ Links ]

De Beer, A., 2007, 'Afsluiting na die verlies van 'n kind - 'n Narratiewe pastorale studie van 'n moeder(s) se belewenis', Magister-skripsie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein.         [ Links ]

De Beer, A. & Van den Berg, J-A., 2008, '"Afsluiting" na die verlies van 'n kind: 'n Narratiewe pastorale studie van 'n moeder(s) se belewenis(se)', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 23(2), 44-61.         [ Links ]

De Beer, A. & Van den Berg, J.A., 2011, ''n Diskoers oor eskatologie en promissioterapie by vroue na die verlies van 'n eggenoot', In die Skriflig 45(1), 141-159.         [ Links ]

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., 1994, 'Introduction: Entering the field of qualitative research', in N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (eds.), 2000, Handbook of qualitative research, 2de uitgawe, pp. 1-17, Sage, VSA.         [ Links ]

Doman, L.C.H., 2007, 'Die verband tussen eensaamheid en psigologiese welstand by derdejaarstudente: 'n Kruiskulturele ondersoek', MSocSc-skripsie, Departement Sielkunde, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein.         [ Links ]

Endres, A., 2009, 'Getraumatiseerde adolessente se soeke na hoop: 'n Pastorale model', PhD-proefskrif, Universiteit van Pretoria, Pretoria.         [ Links ]

Fourie, M.C.F., 2010, 'Middelloopbaan-ontwikkeling deur spirituele lewenstylafrigting', PhD-proefskrif, Departement Praktiese Teologie, Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein.         [ Links ]

Freedman, J. & Combs, G., 1996, Narrative therapy: The social construction of preferred realities, Norton, New York.         [ Links ]

Ganzevoort, R.R. & Visser, J., 2007, Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding, Meinema, Zoetermeer.         [ Links ]

Gerkin, C.V., 1986, Widening the horizons: Pastoral responses to a fragmented society, Westminster Press, Philadelphia.         [ Links ]

Heitink, G., 1979, Pastoraat als hulpverlening: Inleiding in de pastorale theologie en psychologie, Kok, Kampen.         [ Links ]

Heitink, G., 1998, Pastorale zorg: Theologie, differentiatie, praktijk. Handboek Praktische Theologie, Kok, Kampen.         [ Links ]

Josselson, R., 1999, 'Introduction', in R. Josselson & A. Lieblich (eds.), Making meaning of narratives: The narrative study of lives. Volume 6, pp. ix-xiii, Sage, London.         [ Links ]

Kotzé, D., 2002, 'Doing participatory ethics', in D. Kotzé, J. Myburgh, J. Roux et al. (reds.), Ethical ways of being, pp. 1-34, Ethics Alive, Pretoria.         [ Links ]

Kruger, S.F., 2000, 'Menslike persoonlikheid en toerustende herderlike bediening: Aspekte van 'n metateorie, basisteorie en praktykteorie', PhD-proefskrif, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, Potchefstroom.         [ Links ]

Kübler-Ross, E. & Kessler, D., 2005, On grief and grieving: Finding the meaning of grief through the five stages of loss, Simon & Schuster, London.         [ Links ]

Lauder, W., Sharkey, S. & Mummery, K., 2004, 'Nursing and health care management and policy: A community survey of loneliness', Journal of Advanced Nursing 46(1), 88-94.         [ Links ]

Louw, D.J., 1997, 'Hoe teologies is die praktiese teologie en hoe prakties is die teologie? Ontwerp vir 'n prakties-teologiese hermeneutiek', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 12(2), 43-63.         [ Links ]

Louw, D.J., 1999, Pastoraat as vertolking en ontmoeting: 'n Teologiese ontwerp vir 'n basisteorie, antropologie, metode en terapie, hersiene uitgawe, Lux Verbi, Kaapstad.         [ Links ]

Louw, D., 2008, Cura Vitae. Illness and the healing of life, Lux Verbi.BM, Wellington.         [ Links ]

McClure, B., 2012, 'Pastoral Care', in B.J. Miller-McLemore (ed.), The Wiley-Blackwell Companion to Practical Theology, pp. 269-278, Wiley-Blackwell, Oxford.         [ Links ]

Moore, A.G., 2004, ''n Narratief-pastorale benadering in maatskaplike werk', PhD-proefskrif, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein.         [ Links ]

Morgan, A., 2000, What is narrative therapy? An easy-to-read introduction, Dulwich Centre Publications, Adelaide.         [ Links ]

Müller, J., 1996, Om tot verhaal te kom, RGN, Pretoria.         [ Links ]

Müller, J., Van Deventer, W. & Human, L., 2001, 'Fiction writing as metaphor for research: A narrative approach', Practical Theology in South Africa 16(2), 76-96.         [ Links ]

Müller, J., 2009, 'Transversal rationality as a practical way of doing interdisciplinary work, with HIV and Aids as a case study', Practical Theology in South Africa 24(2), 199-228.         [ Links ]

Osmer, R.R., 2008, Practical theology: An introduction, Wm B Eerdmans, Michigan.         [ Links ]

Perlman, D., 1989, 'Further Reflections on the present state of loneliness research', in M. Hojat & R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, research and applications, Sage, London.         [ Links ]

Perlman, D. & Joshi, P., 1989, 'The relationship of interpersonal competence and skills to reported loneliness across time', in M. Hojat & R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, research and applications, Sage, London.         [ Links ]

Pike, J.A., 1953, Beyond Anxiety. The Christian answer to fear, frustration, guilt, indecision, inhibition, loneliness, despair, Charles Scribner's Sons, New York.         [ Links ]

Potgieter, S.T., 2010, Eensaamheid, besigtig op 19 Desember 2010, by http://centralsa.womf.com/blog.php?id=108631        [ Links ]

Schurink, E.M., 1998, 'Deciding to use a qualitative research approach', in A.S. de Vos (ed.), Research at grass roots. A primer for the caring professions, JL van Schaik, Pretoria.         [ Links ]

Shaver, P. & Hazan, C., 1989, 'The relationship of interpersonal competence and skills to reported loneliness across time', in M. Hojat & R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, research, and applications, Sage, London.         [ Links ]

Smit, N., 2000, Wanneer 'n vrou treur, Lux Verbi.BM, Wellington.         [ Links ]

Spitzberg, B.H. & Hurt, H.T., 1989, 'The relationship of interpersonal competence and skills to reported loneliness across time', in M. Hojat & R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, research, and applications, Sage, London.         [ Links ]

Stokes, J.P., 1989, 'The relationship of interpersonal competence and skills to reported loneliness across time', in M. Hojat & R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, research, and applications, Sage, London.         [ Links ]

Swinton, J. & Mowat, H., 2006, Practical Theology and qualitative research, SCM, London.         [ Links ]

Van den Berg, J-A., 2006, ''n Verandering in Tongval...? 'n Verwoord(-beeld)-ing van pastoraal-teologiese perspektiewe', Praktiese Teologie in Suid-Afrika (2), 164-181.         [ Links ]

Van Niekerk, R., 2002, Verlies, pyn en die verwerking daarvan: 'n Praktiese begeleiding vir mense wat die beproewing van die dood ervaar het en steeds deurleef, Christelike Uitgewersmaatskappy, Vereeniging.         [ Links ]

Weiss, R.S., 1989, 'Reflections on the present state of loneliness research', in M. Hojat & R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, research, and applications, Sage, London.         [ Links ]

Wintrob, H.L., 1989, 'Self disclosure as a marketable commodity', in M. Hojat & R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, research, and applications, Sage, London.         [ Links ]

Wood, L.A., 1989, 'Loneliness: Physiological or linguistic analysis?', in M. Hojat & R. Crandall (eds.), Loneliness: Theory, research, and applications, Sage Publications, London.         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Annamarie de Beer
PO Box 339
Bloemfontein 9300
South Africa
Email: adebeer@compuking.co.za

Received: 06 Mar. 2012
Accepted: 15 Aug. 2012
Published: 26 Nov. 2012

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons