SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.76 número2The profile of the adolescent boy as mentee on the West CoastThe principle of sphere-sovereignty in a time of globalisation índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Koers

versão On-line ISSN 2304-8557
versão impressa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.76 no.2 Pretoria  2011

 

Die ontwerp van 'n kategesekurrikulum vir graad 1 - 3 in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

 

Designing a catechesis curriculum for Grades 1 - 3 in the Reformed Churches in South Africa

 

 

J.M. DreyerI; F.P. KrugerII

IOnderwysersopleiding, Unisa, Pretoria. E-pos: dreyejm1@unisa.ac.za
IISkool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. E-pos: ferdikruger@mweb.co.za

 

 


ABSTRACT

This article describes the methodological approach that was used in the design of a curriculum for children in Grades 1-3 in the Reformed Churches in South Africa. The curriculum structure must guide the children to form an impression of and come to a realisation about the greatness of the Word of God. Catechism is a resolute instruction with a very specific learning outcome. In a society with postmodern thinking a catechism demands a lot from religious instructors. Various fundamental principles are no longer considered as self-evident. The contemporary endeavour to reach children in a purposeful manner has been an enterprise of the church throughout its history. Identifying the shortcomings of the past can guide us towards building on firm principles in future.

Key concepts: catechism curriculum, catechism guides


OPSOMMING

Die artikel bied 'n beskrywing van die metodologiese benade-ring wat in die ontwerp van 'n kurrikulum vir graad 1-3 katki-sante in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gevolg is. Die kurrikulumstruktuur moet die katkisante begelei om onder die indruk van die grootheid van die Woord van God te kom. Kate-gese is doelgerigte onderrig met 'n definitiewe leeruitkoms. In 'n postmoderne denkklimaat stel dit egter hoë eise aan kategete, omdat baie aangeleenthede wat vantevore as vanselfsprekend aanvaar is, nie meer sodanig geag word nie. Die hedendaagse strewe om kinders doelgerig te bereik, is in werklikheid 'n strewe van die kerk dwarsdeur die geskiedenis. Identifisering van die gebreke van die verlede kan ons in staat stel om hieruit te leer sodat daar op goeie beginsels voortgebou kan word.

Kernbegrippe: katkisasiehandleidings, katkisasiekurrikulum


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

BIJLSMA, R. 1972. Kleine Catechetiek. Callenbach: Nijkerk.         [ Links ]

BURGER, C. 1995. Gemeentes in transito: vernuwingsgeleenthede in 'n oor-gangstyd. Kaapstad: Lux Verbi.         [ Links ]

CALVIN, J. 1542 Le catechisme de l'Eglise de Genève: c'este á dire le formulaire d'instruire les enfans en la Chrestienté [The Catechism of the Church of Geneva]. Geneva: Meinema.         [ Links ]

CALVYN kyk Calvin

CARL, A.E. 1995. Teacher empowerment through curriculum development: theory into practice. Kenwyn: Juta.         [ Links ]

CARL, A.E., VOLSCHENK, A., FRANKEN, T., EHLERS, R., KOTZE, K., LOUW, N. & VAN DER MERWE, C. 1988. Kurrikulumontwikkeling in die primêre skool: 'n modulêre benadering. Kaapstad: Maskew Miller Longman.         [ Links ]

CASTELLS, M. 2001. Information technology and global development. (In Muller, J., Cloete, N. & Badat, S., eds. Challenges of globalization: South African debates with Manuel Castells. Kaapstad: Maskew Miller Longman. p. 1-21.         [ Links ])

CASTELLS, M. 2004. The information age: economy, society and culture. Vol. 2: The power of identity. Oxford: Blackwell.         [ Links ]

CLANCEY, W.J. 1995. A tutorial on situated learning. (In Self, J., ed. Proceedings of the International Conference on Computers and Education, Taiwan. Charlottesville: AACE. p. 49-70.         [ Links ])

DE WET, C.J.H. & COETZEE, J. 1943. Die beginsels, metode en geskiedenis van die kategetiese onderwys. Kaapstad: Nasionale Pers.         [ Links ]

DINGEMANS, G.D.J. 1991. In de leerschool van het geloof: mathetiek en vak-didaktiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk. Kampen: Kok.         [ Links ]

FEUERSTEIN, R. 1980. Instrumental enrichment: intervention program for cognitive modifiability. Maryland: University Park Press.         [ Links ]

FEUERSTEIN, R. 1990. The theory of structural modifiability. (In Presseisen, B., ed. Learning and thinking styles: classroom interaction. Washington: National Education Associations. p. 68-134.         [ Links ])

FEUERSTEIN, R. & FEUERSTEIN, S. 1991. Mediated learning experience: a theoretical review. (In Feuerstein, R., Klien, P.S. & Tannenbaum A.J., eds. Mediated learning experience (MLE): theoretical, psychosocial, and learning implications. London: Freund. p. 3-51.         [ Links ])

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. 1976. Handelinge van die negeen dertigste sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Potchefstroom: Administratiewe Buro.         [ Links ]

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA. 2006. Handelinge van die negeen veertigste sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Potchefstroom: Administratiewe Buro.         [ Links ]

GKSA kyk GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA GROBBELAAR, J. & HENDRIKS, H.J. 2006. Wat gebeur globaal en plaaslik met kinders. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 21(2):2-32.         [ Links ]

HEYSTEK, N.P. 1987. Integrating the youth into the life and work of the church through education. In die Skriflig, 21(84):15-26.         [ Links ]

JOOSTE, J.P. 1965. Studiegids vir kategetiek. Potchefstroom: Pro Rege.         [ Links ]

LAVE, J. & WENGER, E. 1991. Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

LE ROUX, G.P.V. & ROSSOUW, P.J. 1992. Jeugbediening: verbondenheid of verwonding. In die Skriflig, 26(4):537-548.         [ Links ]

LUTHER, M. 1529. Enchiridion: der kleine Catechismus fur die gemeine Pfarrherrn und Prediger. Wittenberg: Wurtzburg.         [ Links ]

MARSHALL, C. & ROSSMAN, G.D. 1999. Designing qualitative research. 3rd ed. New York: Longman.         [ Links ]

MCMILLAN, J.H. & SCHUMACHER, S. 2006. Research in education: evidence-based enquiry. 6th ed. Boston: Pearson.         [ Links ]

NEL, M. 1986. Jeug en evangelie. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

NEL, M. 1987. Integrating youth into the full life and work of the church in worship. In die Skriflig, 21(84):3-14.         [ Links ]

NEL, M. 2003. Youth ministry the challenge of individuation. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 18(1): 151 -196.         [ Links ]

PRINS, J.M.G. 2000. Die godsdienstige houdings van kerklike betrokke tieners. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 15(1 ):82-100.         [ Links ]

SPENER, P.J. 1675. Pia desideria. Frankfurt on Main: Zuurkamp.         [ Links ]

SPOELSTRA, B. s.a. Algemene historiese kategetiek tot en met die sewentiende eeu. Potchefstroom: Teologiese Skool. (Ongepubliseerde klasdiktaat.         [ Links ])

STROMMEN, M.P. & HARDEL, R.A. 2000. Passing on the faith: a radical new model for youth and family ministry. Minnesota: Angus & Robertson.         [ Links ]

SOUTH AFRICAN INSTITUTE FOR RACE RELATIONS. 2009. 3/10 children live with both parents: SAIRR report. SAIRR Fast Facts, 13 Jul.         [ Links ]

STATSSA. 2005. Marriages and divorces 2002: statistical release P0307. Pretoria: Government Printer.         [ Links ]

SWEET, L. 2007. Sal die kerk van die toekoms vandag oorleef? (In Joubert, S., Van der Watt, J., Sweet, l., Easum, B. & Niemandt, N., reds. Die perfekte storm. Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy. p. 15-44.         [ Links ])

UNICEF. 2006. The state of the world's children: excluded and invisible. http://www.unicef.org/sowc06/index.php Date of access: 19 Des. 2011.         [ Links ]

VAN DER MERWE, C.N. 2009. Korrels uit die kategese in die GKSA. Die Kerkblad, 36-37, Feb. (Feesuitgawe.         [ Links ])

VYGOTSKY, L.S. 1978. Mind in society. Cambridge: Harvard University Press.         [ Links ]

VYGOTSKY, L.S. & LURIA, A. 1993. Studies on the history of behavior. Ed. and trans. by V.I. Golod and J.E. Knox. Hillsdale: Erlbaum.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons