SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.75 issue4EditorialEconomism author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.75 n.4 Pretoria  2010

 

Die waarde van waardes: 'n Christelik-filosofiese besinning oor die aard en rigtinggewende gesag van waardes

 

The value of values: A Christian-philosophical reflection on the nature and directional power of values

 

 

B.J. van der Walt

Skool vir Filosofie, Potchefstroomkampus. Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: hannah@intekom.co.za

 

 


OPSOMMING

Om die rigtingkrisis in die moderne kultuur te verlig, is dit deesdae populêr om sekere waardes vir 'n organisasie, instelling of bedryf te formuleer. Gewoonlik word as vanselfsprekend aanvaar dat dit duidelik is wat met die begrip "waarde" bedoel word. Selfs indien dit wel verduidelik word, geskied dit gewoonlik in vae terme. Vir filosofies-geskoolde mense is so 'n situasie onbevredigend en problematies. Die bedoeling van hierdie artikel is dus om vanuit 'n christelik-filosofiese perspektief duidelikheid te bereik aangaande die vraag van wat die plek, aard en gesag van waardes is. In 'n vorige bydrae in hierdie tydskrif oor die waardestelsel van die Noordwes-Universiteit (NWU) kon hierdie probleem nie bevredigend opgelos word nie, aangesien dit nie op die teoreties-filosofiese nie, maar op praktiese probleme gefokus was.
Om die bydrae van reformatoriese visies op waardes te waardeer, begin die ondersoek met 'n kort oorsig oor die geskiedenis van die westerse filosofie. Dit is belangrik, omdat reformatoriese denkers in reaksie daarop hulle eie visies formuleer en hulle bydraes beter verstaan kan word. Dan volg 'n kort beskrywing van die sistematiese filosofie van D.H. Th. Vollenhoven met die oog daarop om die plek van waardes in 'n mens se totale werklikheidsvisie te bepaal. Die derde gedeelte, wat handel oor H.G. Stoker se visie op waardes, bring meer duidelikheid oor die aard en gesag van waardes. 'n Ondersoek na die standpunte van J.P.A. Mekkes, J. Olthuis, S. Fowler, J.J. Venter en D.F.M. Strauss bring nog verdere verheldering en maak dit moontlik om n aantal stellings oor waardes te formuleer, wat moontlik die hedendaagse verwarring rondom waardes, ook by die NWU, kan help opklaar. Aangesien algemene waardes nie werklik voldoende normatiewe rigting vir multikulturele en multireligieuse instellings kan aandui nie, besin die laaste gedeelte van die artikel oor 'n alternatiewe manier waarop die probleme van die NWU, asook ander organisasies en instellings wat 'n verskeidenheid standpunte moet akkommodeer, moontlik opge-los kan word. 'n Kort terugblik sluit die ondersoek af.

Kernbegrippe: konfessionele pluralisme, Noordwes-Universiteit, waarde-onderrig, waardefilosofie, waardes


ABSTRACT

To counteract the crisis of direction in contemporary culture, added values to organisations, institutions or businesses are very popular nowadays. What exactly is meant by the concept "value", however, is usually taken for granted. Even when an explanation is provided, it is usually done in very vague terms. For philosophically-minded people, this situation is unsatisfactory and problematic. Therefore the aim of this article is, from a christian-philosophical point of view, to arrive at more clarity on the question of what precisely the nature, status and directional power of values are. In a previous contribution in this journal, on the value system of the North-West University (NWU), this problem could not be solved satisfactorily, since it mainly focused on practical rather than theoretical aspects.
For a better appreciation of the value of reformational viewpoints on values, the investigation begins with a short review of the western history of philosophy. It is only against the backdrop of this historical review that the contribution of reformational thinkers can be fully understood. It then moves to a brief description of D.H. Th. Vollenhoven's philosophy in order to determine the place of values in one's view of reality as a whole. The third section deals with H.G. Stoker's view on values, which clarifies the nature and power of values. An investigation of the viewpoints of J.P.A. Mekkes, J. Olthuis, S. Fowler, J.J. Venter and D.F.M. Strauss provides further clarification enable a formulation of some statements about values which could clarify the current confusion about values, that of the NWU included. Since general values are not capable of providing clear normative direction in multi-religious and multi-cultural institutions, the last section reflects on an alternative way to solve the problems of the NWU as well as other institutions and organisations which have to accommodate different viewpoints. A brief review concludes the study.

Key concepts: confessional pluralism, North-West University, value education value, philosophy, values


 

 

Full text available only in pdf format.

 

 

Geraadpleegde bronne

ANDREW, E.G. 1995. The genealogy of values: the aesthetic economy of Nietzsche and Proust. Lanham: Rowman & Littlefield.         [ Links ]

ASPIN, D.N. & CHAPMAN, J.D., eds. 2007. Values education and lifelong learning. Dordrecht: Springer.         [ Links ]

BACOTE, V.E. 2005. The spirit of public theology: appropriating the legacy of Abraham Kuyper. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

BANKS, R., ed. 1983. Private values and public policy: the ethics of decision making in government administration. Homebush West: Lancer Books.         [ Links ]

BIEMOND, M. 2010. De school als morele gemeenschap. Tydskrif vir christelike wetenskap, 46:1-20.         [ Links ]

BOER, J.H. 2003. Studies in Christian-Muslim relations. Vol. 1. Belleville: Essence.         [ Links ]

BOER, J.H. 2006. Christians and secularism - Yes and No. Belleville: Essence.         [ Links ]

BOER, J.H. 2009. Studies in Christian-Muslim relations. Vol. 8. Belleville: Essence.         [ Links ]

BOLT, J. 2001. A free church, a holy nation: Abraham Kuyper's American public theology. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

BRILLENBURG WURTH, G. 1953. Gestalten der liefde. Kampen: Kok.         [ Links ]

DE KLERK, J. & RENS, J. 2003. The role of values in school discipline. Koers, 68(4):353-371.         [ Links ]

DE KLERK-LUTTIG, J. 2010. By-waardes. Bylaag Beeld: 2, 16 Jan.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1953. A new critique of theoretical thought. Vol 1. Amsterdam: Paris.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1957. A new critique of theoretical thought. Vol. 4. Amsterdam: Paris.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1986. A christian theory of social institutions. Trans. by J. Verbrugge. Ed. by J. Witte. LaJolla: The Herman Dooyeweerd Foundation.         [ Links ]

FOWLER, S. 2008. Living worldviews. Melbourne: Kitale.         [ Links ]

FOWLER, S., VAN BRUMMELEN, H.W. & VAN DYK, J. 1990, Christian schooling: education for freedom. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies.         [ Links ]

HARINCK, G. 1999. A triumphal procession? The reception of Abraham Kuyper in the USA (1900-1940). (In Van der Kooi, C. & De Bruijn, J., eds. Kuyper reconsidered. Amsterdam: VU-Uitgeverij. p. 273-282.         [ Links ])

HART, H. 1966. Communal certainty and authorized truth; an examination of John Dewey's philosophy of verification. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.         [ Links ]

JOAS, H. 2000. The genesis of values. Trans. by G. Moore. Chicago: University of Chicago Press.         [ Links ]

JONGENEEL, R. 2010. Feit en waarde. Beweging, 74(1):18-21, Lente.         [ Links ]

KASBAUER, M. 1962. Wertphilosophie. (In Von Campenhausen, H.F., Dinkler, E., Gloede, G. & Logstrup, K.E., Reds. Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tl. 6. Tübingen: Mohr. S. 1650-1651.         [ Links ])

KLAPWIJK, J. 1977. Dialektiek der Verlichting: een verkenning van het neomarxisme van de Frankfurter Schule. Assen: Van Gorcum.         [ Links ]

KLAPWIJK, J. 1986. Orientatie in de nieuwe filosofie. Assen: Van Gorcum.         [ Links ]

KLAPWIJK, J. 1994. Pluralism of norms are values: on the claim and reception of the universal. Philosophia reformata, 59:158-192.         [ Links ]

KLAPWIJK, J. 1995. Transformationele filosofie: cultuurpolitieke ideën en de kracht van een inspiratie. Ed. by R. van Woudenberg & S. Griffioen. Kampen: Kok.         [ Links ]

KOK, J.H. 1998. Patterns of the western mind: a reformed-christian perspective. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

LESSING, A.C. & DE WITT, M.W. 2010. Karakterbou en christelike waardes vir die bevordering van gedissiplineerde klaskamergedrag. Tydskrif vir christelike wetenskap, 46:21-38.         [ Links ]

LUGO, L.E., ed. 1998. Religion, pluralism and public life: Abraham Kuyper's legacy for the twenty-first century. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

MCCARTHY, R., OPPEWAL, D., PETERSON, W. & SPYKMAN, G. 1981. Society, state and schools: a case for structural and confessional pluralism. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

MEKKES, J.P.A. 1949. De betekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der wetsidee. Leiden: Universitaire Pers Leiden (Intreerede.         [ Links ])

MOUW, R. & GRIFFIOEN, S. 1993. Pluralisms and horizons: an essay in christian public philosophy. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

OLTHUIS, J.H. 1968. Facts, values and ethics: a confrontation with twentieth century British moral philosophy in particular G.E. Moore. Assen: Van Gorcum.         [ Links ]

REITSEMA, H. 2010. Bye bye postmodernism, hello intuitionism. (Unpublished paper at Midrand, April 2010.         [ Links ])

SCHOEMAN, P.G. 2006. In search of a "new morality" for South African education. Part 1. Journal for christian scholarship, 42(1 & 2):81-101.         [ Links ]

SCHOEMAN, P.G. 2009a. In search of a "new morality" for South African education. Part 4: The central role of values in education. Journal for christian scholarship, 45(3):1-18.         [ Links ]

SCHOEMAN, P.G. 2009b. In search of a "new morality" for South African education. Part 5: Holding an office and the prerogative to introduce and advocate values to the normatively immature. Journal for christian scholarship, 45(4):57-76.         [ Links ]

SKILLEN, J.W. 1981. Politics, pluralism and the ordinances of God. (In Vander Goot, H., ed. Life is religion: essays in honour of H.E. van Runner. St. Catherines: Paideia. p. 195-206.         [ Links ])

SKILLEN, J.W. & MCCARTHY, R.M., eds. 1991. Political order and the plural structure of society. Atlanta: Scholars Press.         [ Links ]

SOUTH AFRICA. Department of Education. 2001. Manifesto of values, education and democracy. Cape Town: Cape Argus Teach Fund.         [ Links ]

SPYKMAN, G.J. 1989. The principled pluralist position. (In Smith, G.S., ed. God and politics: four views on the reformation of civil government: theonomy, principled pluralism, Christian America, national confessionalism. Phillipsburg: Presbyterian & Reformed Publication Company. p. 78-99.         [ Links ])

STOKER, H.G. 1969. Die kosmiese dimensie van waardes. (In Stoker, H.G. Beginsels en metodes in die wetenskap. Johannesburg: De Jong. p. 178-182.         [ Links ])

STOKER, H.G. 1970. Die kosmiese dimensie van waardes. (In Stoker, H.G. Oorsprong en rigting. Dl. 2. Kaapstad: Tafelberg. p. 304-307.         [ Links ])

STRAUSS, D.F.M. 2009. Philosophy: the discipline of the disciplines. Grand Rapids: Paideia.         [ Links ]

VAN DER PLAS, E. 2005. Koranlessen aan de Universiteit van Kuyper. SBM-maandblad van de Besturenraad voor Managers, Bestuurders en Toezichthouders, 10:20-21.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 1993. Op soek na gemeenskaplike kulturele waardes vir 'n toekomstige Suid-Afrika. Potchefstroom: Instituut vir Reformatoriese Studie. (Studiestuk nr. 309, Sept.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J., ed. 1995. God's order for creation. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies. (Study Pamphlet no. 324, Dec.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1999. Die oorsprong van ons waardekrisis en hoe ons weer positiewe, christelike waardes kan terugvind. (In Van der Walt, B.J., Du Plessis, P.G.W. & De Klerk, G.J. Christelike waardes in 'n nuwe Suid-Afrika. Potchefstroom: 1RS. p. 6-33.) (Studiestuk 381, Sept.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 2000. Visie op die werklikheid. Potchefstroom: Instituut vir Reformatoriese Studie.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2010a. The biblical foundations and historical development of a christian paradigm for social involvement. (In Van der Walt, B.J. At home in God's world. Potchefstroom: Institute for Contemporary Christianity in Africa. p. 411-435.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 2010b. A systematic exposition and practical application of a transforming christian social philosophy. (In Van der Walt, B.J. At home in God's world. Potchefstroom: The Insitute for Contemporary Christianity. p. 436-470.         [ Links ])

VAN OYEN, H. 1962. Wertethik. (In Von Campenhausen, H.F., Dinkler, E., Gloede, G. & Logstrup, K.E., Reds. Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Tl. 6. Tübingen: Mohr. S. 1646-1650.         [ Links ])

VENTER, J.J. 1987a. Universiteit: waarvandaan? en wat? (In Van der Walt, B.J., red. Venster op die universiteit. Potchefstroom: 1RS. p. 1-15.         [ Links ])

VENTER, J.J. 1987b. Gesag aan die universiteit. (In Van der Walt, B.J., red. Venster op die universiteit. Potchefstroom: IRS. p. 108-130.         [ Links ])

VENTER, J.J. 1994. Reformational university basis in operation. Orientation: international circular of the PU for CHE, no. 71-74:260-295.         [ Links ]

VOLLENHOVEN, D.H. Th. 1992. Norm en natuurwet. (In Tol, A. & Bril, K.A., reds. Vollenhoven als wijsgeer: inleidingen en teksten. Amsterdam: Buiten & Schipperheijn. p. 47-65.         [ Links ])

VOLLENHOVEN, D.H. Th. 2000. Schematische kaarten: filosofische concepties in probleemhistorisch verband. Red. door K.A. Bril. & P.J. Boonstra. Amstelveen: De Zaak Haes.         [ Links ]

VOLLENHOVEN, D.H. Th. 2005a. Isagôgè philosophiae: introduction to philosophy. Ed. by J.H. Kok. & A. Tol. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

VOLLENHOVEN, D.H. Th. 2005b. The problem-historical method and the history of philosophy. Ed. by K.A. Bril. Amstelveen: De Zaak Haes.         [ Links ]

VOLLENHOVEN, D.H. Th. 2005c. Wijsgerig Woordenboek. Red. door K.A. Bril. Amstelveen: De Zaak Haes.         [ Links ]

VON RINTELEN, F.J. 1972. Values in European thought. Pomplona: Universidad de Navarra.         [ Links ]

WENTZ, 1987. Why people do bad things in the name of religion. Macon: Mercer University Press.         [ Links ]

ZECHA, G. 2007. Opening the road to values education. (In Aspin, D.N. & Chapman, J.D., eds. Values education and lifelong learning. Dordtrecht: Springer. p. 48-60.         [ Links ])

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License