SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.75 issue2Institutional identity: A possible solution to the religion in/and education quandaryThe informatisation of our image of the human being author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.75 n.2 Pretoria  2010

 

'n Verwaarloosde faset van D.F. Malherbe se nalatenskap: Kuns - selfstandig en afhankiik1

 

A neglected facet of the legacy of D.F. Malherbe: Art - independent and dependent

 

 

D.F.M. Strauss

Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, BLOEMFONTEIN. E-pos: dfms@cknet.co.za

 

 


OPSOMMING

Gedurende sy studie in Freiburg, Duitsland, moes Malherbe ook filosofie studeer. Sedert die laat sewentigerjare organiseer die Universiteit van die Vrystaat jaarliks 'n D.F. Malherbegedenklesing oor een of ander aspek van die nalatenskap van Malherbe - meestal gefokus op sy literêre werk, maar soms ook oor sy kompetensie as taalkundige. Aanvanklik het hy, in sy siening van kuns en die estetiese, die opvatting verdedig dat die kunstenaar "vry" is in die sin van nie-gebonde-wees aan estetiese norme en beginsels nie. Nogtans het gesprekke met sy skoonseun, Herman Strauss, ná sy aftrede hom in kontak gebring met die nuwe reformatoriese wysbegeerte aan die Vrye Universiteit van Amsterdam (Dooyeweerd en Vollenhoven). Dit het tot 'n radikale paradigmaskuif in sy teoretiese verstaan van die werklikheid en van kuns en die estetiese aanleiding gegee. In hierdie artikel word sy siening van die (on)afhanklikheid van kuns en die estetiese na vore gebring teen die agtergrond van beskouings waarin die sin van die estetiese versteur word, deur dit diensbaar te maak aan iets wat nie-esteties is en van 'n siening wat die estetiese tot 'n selfgenoegsame vesting verhef waar die "siel" rus en geluksaligheid kan beleef. Malherbe ontwikkel n analise van basiese estetiese beginsels soos dit gereflekteer word in die samehang tussen die estetiese en nie-estetiese aspekte van die werklikheid. Die breër konteks van sy denke is ingebed in die ideaal van Christelike wetenskap in alle dissiplines.

Kernbegrippe: estetiese norme, estetiese samehangsmomente, lewensbeskouing, Christelik neutrale wetenskap, geen onselfgenoegsaamheid paradigmaskuif


ABSTRACT

During his studies in Freiburg, Germany Malherbe also had to study philosophy and its history. Since the late seventies the University of the Free State organises an annual commemorative lecture on some or other aspect of the legacy of Malherbe - mostly focused on his literary work and sometimes also on his competence as a linguistic scholar. Initially he adhered, in his view of art and the aesthetic, to the idea that the artist is "free" in the sense of not being bound to aesthetic norms or principles. However, after his retirement discussions with his son-in-law, Herman Strauss, brought him into contact with the new reformational philosophy at the Free University of Amsterdam (Dooyeweerd and Vollenhoven). This caused a radical paradigm-shift in his theoretical understanding of reality and in his view of art and the aesthetic. In this article his view of the (in)dependence of art and the aesthetic is presented against the background of views in which the meaning of the aesthetic is distorted by making it serviceable to something non-aesthetic and of a view which elevated the aesthetic into a self-contained haven where the "soul" can experience "rest and bliss". Malherbe provided an analysis of basic aesthetic principles as they reflect the coherence between the aesthetic and non-aesthetic aspects of reality. His broader orientation is embedded in the ideal of Christian scholarship within all the disciplines.

Key concepts: aesthetic moments of coherence aesthetic norms life view, Christian neutral science, non paradigm shift self-insufficiency


 

 

Full text available only in pdf format.

 

 

Geraadpleegde bronne

BEARDSLEY, M.C. 1958. Aesthetics: problems in the philosophy of criticism. New York: Harcourt.         [ Links ]

BÜRGER, P. 1974. Theorie der Avantgarde. Frankfurt: Suhrkamp.         [ Links ]

CANTOR, G. 1897. Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Mathematische Annalen, 49:207-246.         [ Links ]

CLOUSER, R.A. 2005. The myth of religious neutrality: an essay on the hidden role of religious belief in theories. 2nd ed. Notre Dame: University of Notre Dame Press.         [ Links ].

COPI, I.M. 1994. Introduction to logic. 9th ed. New York: Macmillan.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1935-1936. De Wijsbegeerte der Wetsidee. Vol. 3. Amsterdam: Paris. (Hierdie werk is later in Engels vertaal: Dooyeweerd, H. 1997. A new critique of theoretical thought. Gen. ed. D.F.M. Strauss. Lewiston: Mellen. (Collected works of Herman Dooyeweerd: a series, vols. 1-4.         [ Links ]).)

KANT, I. 1956 [1787]. Kritik der reinen Vernunft. 2. Dr. Hamburg: Felix Meiner.

MALHERBE, D.F. 1947. Kuns - selfstandig en afhanklik. Philosophia reformata, 12:66-85.         [ Links ]

MALHERBE, D.F. 1965a. Agterland. Bloemfontein: SACUM.         [ Links ]

MALHERBE, D.F. 1965b. Kuns en gehoorsaamheid. Tydskrif vir Christelike wetenskap, 1(1):13-16.         [ Links ]

MALHERBE, D.F. 1973. Mondelinge mededeling aan outeur. (Ongepubliseer.         [ Links ])

POPPER, K. 1966a. The open society and its enemies. Vol. 1. London: Routledge & Paul.         [ Links ]

POPPER, K. 1966b. The open society and its enemies. Vol. 2. London: Routledge & Paul.         [ Links ]

RENSCH, B. 1968. Diskussie-opmerkings. (In Von Bertalanffy, L. Symbolismus und Anthropogenese. Opgeneem in Rensch, B. & Schultz, A.H., eds. Handgebrauch und Verständigung bei Affen und Frühmenschen. Symposium der Werner-Reimers-Stiftung für Anthropogenetische Forschung. Bern. S. 131-148.         [ Links ])

RENSCH, B. 1973. Gedächtnis, Begriffsbildung und Planhandlungen bei Tieren. Hamburg: Parey.         [ Links ]

SEERVELD, C.G. 1979. Modal aesthetics: preliminary questions with and opening hypothesis. (In Kraay, J. & Tol, A., eds. 1979. Hearing and doing: philosophical essays dedicated to H. Evan Runner. Toronto: Wedge Publishing Foundation. p. 263-294.         [ Links ])

SEERVELD, C.G. 1980. Rainbows for the fallen world: aesthetic life and aesthetic task, Toronto: Tuppence.         [ Links ]

STEGMÜLLER, W. 1969. Metaphysik, Skepsis, Wissenschaft. 2. Dr. Berlin: Springer.         [ Links ]

STRAUSS, D.F.M. 2008. The significance of a non-reductionist ontology for the disciplines of mathematics and physics - a historical and systematic analysis. Bloemfontein: Tekskor.         [ Links ]

STRAUSS, D.F.M. 2009. Philosophy: discipline of the disciplines. Jordan Station: Paideia.         [ Links ]

VAN PEURSEN, C.A. 1995. Dooyeweerd en de wetenschapsfilosofische discussie. (In De Bruin, J., red. 1995. Dooyeweerd herdacht. Amsterdam: VU-Uitgeverij. p. 79-94.         [ Links ])

VON BERTALANFFY, L. 1968. Symbolismus und Anthropogenese. (In Rensch, B., ed. Handgebrauch und Verständigung bei Affen und Frühmenschen. Symposium der Werner-Reimers-Stiftung für Anthropogenetische Forschung. Bern. S. 131-148.         [ Links ])

 

 

1 Verwerkte weergawe van 'n voordrag by die D.F. Malherbe Hoërskool, Port Elizabeth, 14 Mei 2009.

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License