SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.75 número2EditorialInstitutional identity: A possible solution to the religion in/and education quandary índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Koers

versión On-line ISSN 2304-8557
versión impresa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.75 no.2 Pretoria  2010

 

Besit waardes rigtinggewend-normatiewe waarde? 'n Beoordeling van die Noordwes-Universiteit se waardeprojek

 

Do values contain directional-normative value? A review of the value project of the North-West University

 

 

B.J. van der Walt

Skool vir Filosofie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit. POTCHEFSTROOM, E-pos: hannah@intekom.co.za

 

 


OPSOMMING

Soos die titel aandui, wil hierdie artikel die waarde (indien enige) van waardes ondersoek, veral soos uitgedruk in 'n waardegedrewe instelling. Om nie abstrak te wees nie, fokus die artikel op 'n spesifieke instelling, naamlik 'n universiteit (vgl. die subtitel). Om die ondersoek meer konkreet te maak, word die Noordwes-Universiteit (wat in 2004 tot stand gekom het) as 'n gevallestudie gebruik. Die ondersoek verloop soos volg: ter inleiding word eers op die hedendaagse populariteit van waardedenke gewys, gevolg deur die probleemstelling of waardes werklik daartoe in staat is om normatiewe rigting aan te dui. Tweedens word die oorskakeling van 'n universiteit met 'n beginselgrondslag (die eertydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys) na 'n waardegedrewe universiteit (die nuwe Noordwes-Universiteit) geskets. In die derde plek word die nuwe waardegedrewe NWU van nader bekyk. Vierdens volg 'n besinning oor veral die praktiese probleme rondom die implementering van hierdie waardeprojek. Vyfdens word ses filosofies-teoretiese probleme in verband met die waardestelsel na vore gebring. Die volgende hoofafdeling bestaan uit 'n kort beskrywing vanuit 'n reformatoriese perspektief (van struktuur, rigting en relevansie), van wat 'n akademiese instelling behoort in te hou. Daarna volg 'n voorlopige gevolgtrekking waarin twyfel uitgespreek word oor die werklike waarde van waardes om 'n vaste basis en duidelike rigting aan 'n universiteit of ander samelewingsverband te kan gee. Dit is egter 'n voorlopige gevolgtrekking, aangesien dit aan die einde van die ondersoek ook duidelik is dat verdere filosofiese besinning oor die aard, status en gesag van waardes noodsaaklik is.

Kernbegrippe: Noordwes-Universiteit, Potchefstroomse Universiteit vir CHO universiteit, Christelike, waardes


ABSTRACT

As indicated in the title, the aim of this article is to determine the value (if any) of values, especially as expressed by a value-driven institution. To avoid abstract reflection, the article (cf. the subtitle) focuses on a specific institution, viz. a university. To concretesise the investigation even more, the North-West University (which came into existence in 2004) is taken as a case study. The investigation develops as follows: by way of introduction, attention is first given to the popularity of present value thinking, followed by the problem statement: Are such values really capable of indicating a normative direction? Secondly, the development of a university with a normative foundation (the erstwhile Potchefstroom University for Christian Higher Education) towards a value-driven one (the new North-West University) is briefly described. In the third place a brief description of the NWU as a value-driven institution is given. Fourthly, attention is given to some practical problems which surfaced during the implementation of the value project. Fifthly, six theoretical-philosophical problems regarding the NWU's value system are discussed. The next main point consists of a brief description from a reformational perspective (of structure, direction and relevance) of what an academic institution ought to be. Apart from expressing doubt about the real value of values to give a solid foundation and clear direction to a university, the preliminary conclusion also suggests further philosophical reflection on the real nature, status and authority of values.

Key concepts: North-West University, Potchefstroom University for CHE university, Christian, values


 

 

Full text available only in pdf format.

 

 

Geraadpleegde bronne

ANON. 1991. De vrije Universiteit: gewoon bijzonder. Amsterdam: Vrije Universiteit.         [ Links ]

ANTONIDES, H. 1985. Stones for bread: the social gospel and its contemporary legacy. Jordan Station: Paideia.         [ Links ]

ASPIN, D.N. & CHAPMAN, J.D., eds. 2007. Values, education and lifelong learning: principles, policies and programmes. Dordrecht: Springer.         [ Links ]

BOER, J.H. 2006. Christians: secularism - yes and no. Belleville: Essence.         [ Links ]

BRINKMAN, H.J. 1992. Identiteit van de Vrije Universiteit. Amsterdam: Vrije Universiteit.         [ Links ]

DE KLERK, J. & RENS, J. 2003. The role of values in school discipline. Koers, 68(4):353-371.         [ Links ]

DORDT COLLEGE. 1961. Statement of purpose: seventeen propositions. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

DORDT COLLEGE. 1968. Scripturally-oriented higher education. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

DORDT COLLEGE. 1979. The educational task of Dordt College. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

DORDT COLLEGE. 1993. The educational framework of Dordt College. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

DORDT COLLEGE. 1996. The educational task of Dordt College. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

DUVENAGE, B., red. 1971. Besinning en uitsig. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

DUVENAGE, S.C.W., red. 1969. Die atoomeeu - "in U lig". Potchefstroom: Instituut vir die Bevordering van Calvinisme.         [ Links ]

ELOFF, T. 2008. Waarom is die Noordwes-Universiteit 'n waardegedrewe Universiteit en wat word daarmee bedoel? Lesing gelewer by die PukForum op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit op 4 Sept. 2008.         [ Links ]

FOWLER, S. 2009. Living worldviews. Melbourne: Amani Educational Services.         [ Links ]

HAAN, B.J. 1992. A zeal for Christian education: the memoirs of B.J. Haan. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

HAAN, W. & VAN HARSKAMP, A., reds. 1991. Vrij van kerk, staat ... en verleden? Moet het bijzondere van de VU worden afgeschaft? Amsterdam: Vrije Universiteit.         [ Links ]

HAAN, W. & VAN HARSKAMP, A., reds. 1993. De identiteit van de Vrije Universiteit: discussie over en commentaar bij de rede van drs. H.J. Brinkman. Amsterdam: Vrije Universiteit.         [ Links ]

HART, H. 1969. Calvinism as a cosmoscope. (In Duvenage, S.C.W., red. Die atoomeeu - "in U lig". Potchefstroom: Instituut vir die Bevordering van Calvinisme. p. 52-61.         [ Links ])

HULST, J.B. 2005. A doorkeeper in God's household: the memoirs of John B. Hulst. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

LANDMAN, W.A. 2009. The practical application of values. Fotokopie van 'n powerpoint-lesing gelewer op 22 Jun. 2009 by die Noordwes-Universiteit. (Ongepubliseer.         [ Links ])

MOUW, R.J. & GRIFFIOEN, S. 1993. Pluralisms and horizons: an essay in Christian public philosophy. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2007. ICARUS: doenwaardes om spangees en vertroue uit te bou. Eish, 1(2):12, Sept.         [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2009. Nuwe waardes vir die Noordwes-Universiteit. NWU in fokus, 1(1):1.         [ Links ]

NWU kyk NOORDWES-UNIVERSITEIT        [ Links ]

OLTHUIS, J.H. 1968. Facts, values and ethics. Assen: Van Gorcum.         [ Links ]

REINECKE, C.J., red. 1998. Verkennings en oorgang: gedagtes by die 125-jarige bestaansjaar van die PU vir CHO - 1994. Koers, Supplement 1:1-433.         [ Links ]

ROELINK, J. 1979. Een blinkend spoor: beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. Kampen: Kok.         [ Links ]

SCHUTTE, G. 2005. De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika (2 dele). Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

SEERVELD, C. 2000. Why should a university exist? Insert to Contact (newsletter of the International Association for the Promotion of Christian Higher Education): 1-10, Nov.         [ Links ]

SEWELL, K.C. 1995. The idea of a free Christian university. Potchefstroom: Institute for Reformational Studies. (Study pamphlet, 334.         [ Links ])

SPYKMAN, G.J. 1985. Christian higher education in global perspective: a call to ongoing reformation. Orientation: international circular of the PU for CHE, 37:46-58.         [ Links ]

SPYKMAN, G.J. 1989. The principled pluralist position. (In Smith, G.S., ed. God and politics: four views on the reformation of civil government. Philipsburg: Presbyterian & Reformed Publication. p. 78-99.         [ Links ])

STRAUSS, D.F.M. 2009. Philosophy: discipline of the disciplines. Grand Rapids: Paedeia.         [ Links ]

SWANEPOEL, R. & VAN DER WALT, B.J. 1985. Credo's of institutions for Christian higher education. Orientation: international circular of the PU for CHE, 37:1-39, Jun.         [ Links ]

SWARTZ, S. 2006. A long walk to citizenship: morality, justice and faith in the aftermath of apartheid. Journal for moral education, 35(4):551-570.         [ Links ]

TERVOORT, A. 2005. 125 jaar Vrije Universiteit: wetenschap en samenleving. Amsterdam: Free University.         [ Links ]

TIMMERMAN, J.J. 1975. Promises to keep: a centennial history of Calvin College. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

VAN DER VYVER, J.D. 1999. Institutional perspective or church-state relations in South Africa. Brigham young university law review, 2:635-672.         [ Links ]

VAN DER VYVER, J.D. 2000. Die uitdagings van die nuwe eeu vir die Puk as 'n Christelike universiteit op Suid-Afrikaanse bodem. Lesing gehou op 7 Jul. 2000 by die Puk-Forum van die PU vir CHO. (Ongepubliseer.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1992. 'n Credo vir Christenwetenskaplikes. (In Van der Walt, B.J. Venster op die werklikheid. Potchefstroom: PU vir CHO. p. 541-545.) (Reeks DSP, nr. 13.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1994. A credo for an institution for Christian higher education. (In Van der Walt, B.J. The liberating message: a Christian worldview for Africa. Potchefstroom: The Institute for Contemporary Christianity in Africa. p. 592-596.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1998. Flitsgedagtes oor die identiteit van die PU vir CHO (1869-1994). Koers, Supplement 1:363-400.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2000. Meer etiek is nie die oplossing vir die huidige krisis van normloosheid nie. (In Van der Walt, B.J. Visie op die werklikheid: die bevrydende krag van 'n Christelike lewensbeskouing en filosofie. Potchefstroom: PU vir CHO. p. 284-285, 296-304, 305-310.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 2010. The directives of God's Word for ethical/moral behaviour. (In Van der Walt, B.J. At home in God's world. Potchefstroom: The Institute for Contemporary Christianity in Africa. p. 22-47.         [ Links ])

VAN DER WALT, J.L. 2007. Formalizing institutional identity. (In Aspin, D.N. & Chapman, J.D., eds. Values education and lifelong learning. Dordrecht: Springer. p. 180-198.         [ Links ])

VAN DEURSEN, A.T. 2008. The distinctive character of the Free University in Amsterdam. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

VAN EEDEN, E.S., red. 2006. "In U lig": die PU vir CHO van selfstandigwording tot samesmelting, 1951-2004. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit.         [ Links ]

VAN RIESSEN, H. 1982. Wetenschap in het licht van de verhouding van denken en geloven. (In Brüggemann-Kruijff, A. Th., Groenewoud, G., Huussen, G.M. & Santema, J.H., reds. Geloven en denken. Amsterdam: VU Boekhandel. p. 119-192.         [ Links ])

VANDEN BOSCH, M. 1990. The history of Dordt College: the B.J. Haan years. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

VANDER VENNEN, R.E. 2008. A university for the people: a history of the Institute for Christian Studies. Sioux Center: Dordt College Press.         [ Links ]

VENTER, F. 2008. Die Noordwes-Universiteit se waardeprojek krities beoordeel. Lesing gelewer by die Puk-Forum op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit op 4 Sept. 2008. (Ongepubliseer.         [ Links ])

VENTER, J.J. 1994. Reformational university: basis and operation. Orientation: international circular of the PU for CHE, (71-74): 295-336.         [ Links ]

VERHOOGT, J.P. 1981. De doelstelling van de Vrije Universiteit: stromen van instemming. Amsterdam: Vrije Universiteit.         [ Links ]

WOLTERS, A.M. 1992. Die skepping herwin: bybelse grondslae vir 'n reformatoriese lewensbeskouing. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

ZYLSTRA, C. 2004. The educational task of Dordt College & the educational framework of Dordt College. (In Kok, J.H., ed. Celebrating the vision: the reformed perspective of Dordt College. Sioux Center: Dordt College Press. p. 1-16, 17-24.         [ Links ])

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons