SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.74 número4A comparison between Calvin's Catechism of 1545 and the Heidelberg Catechism on their exposition of the Lord's PrayerLanguage and church unity: Calvin's 1545 Catechism in Latin índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Koers

versão On-line ISSN 2304-8557
versão impressa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.74 no.4 Pretoria  2009

 

Sacrum suum verbum - aspekte van Calvyn se Skrifbeskouing in sy Kategismus van 1545

 

Sacrum suum verbum - aspects of Calvin's view of Scripture in his 1545 Catechism

 

 

V.E. d'Assonville

Departement Ekklesiologie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein. E-pos: vicdas@xsinet.co.za

 

 


OPSOMMING

Die opvolging van geestestrominge ná die Reformasie het grondverskuiwings in Skrifbeskouing tot gevolg gehad wat tot in ons tyd van deurslaggewende betekenis in die teologie is -uiteraard met noodwendige konsekwensies vir prediking en kategese. Hierin het Semler se boek "Abhandlung von freier Untersuchung des Canon" (1771-1775) met sy aandrang op 'n skeiding tussen Skrif en Woord 'n verreikende rol gespeel. Teen hierdie agtergrond en terwyl die Skrifleer in Calvyn se Kategismus (1545) - in teenstelling met byvoorbeeld sy "Institusie" - nog nie ondersoek is nie, gaan hierdie artikel in op die vraag oor gesag in die kategese. Spesifiek vir die tema "Calvyn as kategeet" is hierdie vraag belangrik in die lig van die sentrale plek wat katkisasie in Calvyn se dienswerk en sy beklemtoning van die Woordbediening ingeneem het.
Die ondersoek het besondere resultate opgelewer. Calvyn gaan dinamies met die Skrif om. Wanneer hy 'n gesagsaanspraak maak, verwys hy met die begrip "Woord" implisiet na die Skrif, en terselfdertyd verbind hy dit direk met die openbaring in Christus. Deur te verwys na dit wat "vasstaan uit die Woord", lig hy die Skrif se primaat in die gesagsvraag uit. Die hele Skrif word as die Woord van God geag en geld vir die (hele) kerk as sodanig. "Sola Scriptura" kan dus nie van "tota Scriptura" of "una Scriptura" losgemaak word nie.
Die Skrif geld volgens Calvyn in sy Kategismus as voldoende gesaghebbende begronding vir teologiese en belydenisuitsprake. Veral die binding tussen die Woord en die Gees het hier prinsipiële betekenis. Dit bring mee dat die Skrifleer nie slegs van bibliologiese belang nie, maar dat dit benewens ander teologiese ook christologiese, pneumatologiese en soteriologiese implikasies het.

Kernbegrippe: Calvyn; Geneefse Kategismus; Katkisasie; Skrifbeskouing; Skrifleer


ABSTRACT

The succession of spiritual streams that followed in the wake of the Reformation gave rise to seismic shifts in the way Scripture was viewed, the consequences of which still have decisive significance in theology today - most inevitably for preaching and catechism. Semler's book "Abhandlung von freier Untersuchung des Canon" (1771-1775), with its insistance on a separation between Scripture and Word, played a far-reaching role in this regard. Against this backdrop, and with the doctrine of Scripture in Calvin's Catechism (1545) yet to be examined (in contrast with his "Institutes", for example), this article focuses on the issue of authority in catechesis. Given the central place that catechism occupied in Calvin's ministry and in his emphasis on Word ministry, this issue lies at the heart of the subject of "Calvin as catechist".
The investigation has delivered exceptional results. Calvin's handling of Scripture is quite dynamic. In a discussion on authority, he uses the concept of "Word" to refer implicitly to Scripture, while simultaneously binding it directly to the revelation in Christ. By referring to that which "is established from the Word", he indicates the primacy of Scripture in the issue of authority. Scripture in its entirety is revered to as the Word of God, and is valid as such for the (whole) church. It is therefore not possibe to detach "sola Scriptura" from either "tota Scriptura" or "una Scriptura".
According to Calvin in his Catechism, Scripture is valid as the sufficient authoritative foundation for theological and confessional pronouncements. In this regard, it is especially the connection between Word and Spirit that is of fundamental significance. The effect of this is that the doctrine of Scripture is not only of bibliological importance, but it also has other theological implications - most notably for christology, pneumatology and soteriology.

Key concepts: Calvin; Catechism of Geneva; catechetics; Scripture, view of; Scripture, doctrine of


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

BALKE, W. 2003. Calvijn en de Bijbel. Kampen: Kok.         [ Links ]

BERKOUWER, G.C. 1967. De Heilige Schrift. Dl. 2. Kampen: Kok. (Dogmatische Studiën.         [ Links ])

BUSCH, E. 2003. Credo: das Apostolische Glaubensbekenntnis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.         [ Links ]

CALVIN, J. 1863-1900 [1531-1564]. Ioannis Calvini Opera Quae Supersunt Omnia, Vol. I-LIX. 1863-1900. Ediderunt G[W]. Baum, E. Cunitz & E. Reuss. Vol. I-LIX, in Corpus Reformatorum, Vol. XXIX-LXXXVII. Brunsvigae/Berolini: C.A. Schwetschke et filium. [= CO 1-59.]

CALVIN, J. 1926-1962. Joannis Calvini Opera Selecta. Vol. I-V. 1926-1962. Ediderunt P.         [ Links ] Barth, G. (W.) Niesel & D. Scheuner. Monachii in Aedibus [München]: Chr.         [ Links ] Kaiser. [= OS I-V.]

CALVIN, J. 1981 [1545]. Calvyn se Kategismus. Uit die Latyn vertaal deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.

CALVIN, J. 1997 [1545]. Der Genfer Katechismus von 1545. Der lateinische Text mit deutscher Übersetzung, bearbeitet und eingeleitet von E. Saxer. (In Busch, E., Heron, A., Link, C., Opitz, P., Saxer, E. & Scholl, H., Hrsg. Calvin-Studienausgabe. Band 2: Gestalt und Ordnung der Kirche. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. S. 1-135.) [= CStA 2.]

CO kyk CALVIN, J. 1863-1900 [1531-1564]

CStA kyk CALVIN, J. 1997

D'ASSONVILLE, V.E. 1998. Die Heilige Skrif as Woord van God: met spesifieke verwysing na die Petrusbriewe en soos vertolk in artikel 3 van die Nederlandse Geloofsbelydenis. Potchefstroom: PU vir CHO. (Wetenskaplike Bydraes, Reeks A, nr. 79.         [ Links ])

D'ASSONVILLE, V.E. 2001. Der Begriff "doctrina" bei Johannes Calvin - eine theologische Analyse. Münster/Hamburg/London: LIT-Verlag.         [ Links ]

D'ASSONVILLE, V.E. 2008. Exegese und Doctrina. (In Selderhuis, J., Hrsg. Calvin Handbuch. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 372-378.         [ Links ])

DE GREEF, W. 2009. Johannes Calvin: eine Einführung in sein Leben und seine Schriften. Übersetzung aus dem Niederländischen von R. Laubert. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.         [ Links ]

FILSER, H. 2001. Dogma, Dogmen, Dogmatik: eine Untersuchung zur Begründung und zur Entstehungsgeschichte einer theologischen Disziplin von der Reformation bis zur Spätaufklärung. Münster: Lit Verlag. (Studien zur systematischen Theologie und Ethik, Bd. 28.         [ Links ])

FREUDENBERG, M. 2008. Katechismen. (In Selderhuis, J., Hrsg. Calvin Handbuch. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 204-212.         [ Links ])

HESSELINK, I.J. 1997. Calvin's first Catechism: a commentary featuring Ford Lewis Battles's translation of the 1538 Catechism. Louisville: Westminster John Knox. (Columbia Series in Reformed Theology, Columbia Theological Seminary.         [ Links ])

HIRSCH, E. 19684. Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. 4. Band. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn.         [ Links ]

JACOBS, P. 1959. Theologie reformierter Bekenntnisschriften in Grundzügen. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.         [ Links ]

KOOPMANS, J. 1983 [1938]. Het oudkerkelijk dogma in de Reformatie, bepaaldelijk bij Calvijn. Amsterdam: Ton Bolland.

MÜLLER VON BLUMENCRON, M. & MASCOLO, G., Hrsg. 2009. Die Geburt der Moderne: Zeitenwende um 1500 - als die Welt sich neu erfand. Spiegel Geschichte, 5:29, Sept.         [ Links ]

MULLER, R.A. 1985. Dictionary of Latin and Greek Theological Terms. Grand Rapids: Baker Book House.         [ Links ]

NEUSER, W.H. 1976. Theologie des Wortes - Schrift, Verheißung und Evangelium bei Calvin. (In Neuser, W.H., Hrsg. Calvinus Theologus: die Referate des Europäischen Kongresses für Calvinforschung vom 16. bis 19. September 1974 in Amsterdam. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. S. 17-37.         [ Links ])

NEUSER, W.H. 1994. Calvins Verständnis der Heilige Schrift. (In W.H. Neuser, Hrsg. Calvinus Sacrae Scripturae Professor: die Referate des Internationalen Kongresses für Calvinforschung vom 20. bis 23. August 1990 in Grand Rapids. Grand Rapids: Eerdmans. S. 41-71.         [ Links ])

NEUSER, W.H. 19982. Dogma und Bekenntnis in der Reformation: von Zwingli und Calvin bis zur Synode von Westminster. (In Andresen, C. & Ritter, A.M., Hrsg. Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. Band 2. Überarbeitete und ergänzte Ausgabe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (UTB). S. 167-352.         [ Links ])

NEUSER, W.H. 2009. Johann Calvin: Leben und Werk in seiner Frühzeit 1509-1541. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (Reformed Historical Theology, Vol. 6.         [ Links ])

OPITZ, P. 1994a. Calvins theologische Hermeneutik. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.         [ Links ]

OPITZ, P. 1994b. Einleitung [Gegen die Verleumdungen des P. Caroli 1545]. (In Busch, E., Heron, A., Link, C., Opitz, P., Saxer, E. & Scholl, H. Hrsg. Calvin-Studienausgabe. Band 1: Reformatorische Anfänge (1533-1541). Teilband 1/1: Gestalt und Ordnung der Kirche. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. S. 225-229.         [ Links ])

OPITZ, P. 2008. Schrift. (In Selderhuis, J., Hrsg. Calvin Handbuch. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 231-240.         [ Links ])

OS kyk CALVIN, J. 1926-1962

SAXER, E. 1997. Einleitung [Genfer Katechismus von 1545]. (In Busch, E., Heron, A., Link, C., Opitz, P., Saxer, E. & Scholl, H. Hrsg. Calvin-Studienausgabe. Band 2: Gestalt und Ordnung der Kirche. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. S. 1-10.         [ Links ])

SCHEIBLE, H. 1967. Einführung. (In Scheible, H., Hrsg. Semler, Johann Salomo: Abhandlung von freier Untersuchung des Canon. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn.) (Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte, Heft 5.         [ Links ])

SCHULZE, L.F. 1980. Calvyn en die Skrifgesag. In die Skriflig, 14(56):27-39, Des.         [ Links ]

SEMLER, J.S. 1967 [1771/1776]. Abhandlung von freier Untersuchung des Canon [1. Teil]. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn. (Scheible, H., Hrsg. Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte, Heft 5.)

SIMPSON, H.W. 1981. Voorwoord deur die vertaler. (In Calvin, J. Calvyn se Kategismus. Uit die Latyn vertaal deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies. [p. ii-iv.         [ Links ]])

VAN GENDEREN, J. & VELEMA, W.H. 1992. Beknopte Gereformeerde dogmatiek. Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN 'T VEER, M.B. 1942. Catechese en catechetiese stof bij Calvijn. Kampen: Kok.         [ Links ]

VERBOOM, W. 1986. De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

WENDEL, F. 1968. Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie. (Überarbeitete Ausgabe, übersetzt aus dem Französischen [Calvin: Sources et évolution de sa pensée religieuse] von W. Kickel.) Neukirchen-Vluyn: Neukirchener.         [ Links ]

 

 

1 Dr. Victor E. d'Assonville, beklee 'n pos vir Internasionale Reformasie-navorsing aan die ART (Akademie für Reformatorische Theologie), Hannover en is mede-direkteur van die IKRS (Instituut vir Klassieke en Reformatoriese Studies) in Bloemfontein.

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons