SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.74 número4The didactic nature of Calvin's De ScandalisThe translation of the Genevan Catechism (1542/1545) into German by Zacharias Ursinus in 1563 índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Koers

versão On-line ISSN 2304-8557
versão impressa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.74 no.4 Pretoria  2009

 

Die belang van onderrig in die beginfase van die kerk: Johannes Calvyn as kategeet in sy kommentaar op die Handelinge van die apostels

 

The importance of education in the early stages of the church: John Calvin as catechist in his commentary on the Acts of the apostles

 

 

H.H. van Alten

Departement Ekklesiologie, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein. E-pos: hhvanalten@vgkmaranata.org.za

 

 


OPSOMMING

Deel van Calvyn se ontwikkeling as kategeet is sy stryd teen die Roomse sakrament van die vormsel (confirmatio; "Inst." 4.19.4-13). Laasgenoemde word deur Rome as noodsaaklike aanvulling by die doop beskou. Vir Calvyn is hierdie sakrament egter 'n mensgemaakte ritueel wat nie as die Skriftuurlike Complement tot die doop kan funksioneer nie. Vir Calvyn is kategese die mees Skriftuurlike komplement tot die doop. In die doop ontvang die dopeling immers Christus en al sy beloftes. Hierop is geen aanvulling nodig nie en die dopeling is daarom ook nie 'n halwe Christen sonder die vormsel nie ("Inst." 4.19.8). Wat wel nodig is, is dat die dopeling Christus en sy beloftes sal leer ken en glo. Daarvoor is kategese (Christelike onderwys) nodig waardeur kinders en jongelinge tot rekenskap van hulle geloof voor die kerk kan kom ("Inst." 4.19.13).
Sowel Calvyn se stryd teen die Roomse vormsel, as sy gepaardgaande beklemtoning van die Christelike onderwys word op verskeie plekke in sy kommentaar op die Handelinge van die apostels breedvoerig bespreek. Veral op twee plekke (Hand. 8:15-17 en 19:6) kritiseer hy die Roomse vormsel as 'n versinsel van mense. Daarteenoor beklemtoon Calvyn op verskeie plekke in sy kommentaar die belang van die kategese - enersyds as taak van die ampsdraers, andersyds as opdrag vir individuele gelowiges en hulle gesinne.

Kernbegrippe: Calvyn; Handelinge, kommentaar op; kategeet/kategese; onderrig; vormsel


ABSTRACT

Part of Calvin's development as a catechist is his struggle against the Roman Catholic sacrament of confirmation ("Inst." 4.19.4-13). Confirmation is seen by Rome as the necessary addition to baptism. For Calvin, however, this sacrament is a man-made ritual that can not function as the Scriptural complement to baptism. According to him, catechesis is the most Scriptural complement to baptism. Indeed, in baptism one receives Christ and all his promises. No addition is needed, and therefore one is not half a Christian without the confirmation ("Inst." 4.19.8). What is needed, is that a person will get to know Christ and his promises. For that purpose catechesis (Christian education) is necessary, whereby children and young people are brought to confession of faith before the church ("Inst." 4.19.13).
Both Calvin's struggle against the Roman Catholic confirmation, and his accompanying emphasis on Christian education are discussed in several places in his commentary on the Acts of the apostles. Especially in two places (Acts 8:15-17 and 19:6) Calvin criticises the Roman Catholic confirmation as an invention of men. Against this he emphasises in his commentary the importance of catechesis - on the one hand as the task of the officebearers, on the other hand as the task of individual believers and their families.

Key concepts: Acts, commentary on; Calvin; catechist/catechesis; confirmation; teaching


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

CALVIN, J. 1863-1900 [1531-1564]. Calvini Opera Omnia, i.e. loannis Calvini Opera Quae Supersunt Omnia, Vol. X Pars prior [= CO 10/1]. Ediderunt G[W]. Baum, E. Cunitz & E. Reuss. (In Corpus Reformatorum, Vol. XXXVIII.) Brunsvigae apud C.A. Schwetschke et Filium.

CALVIN, J. 1984-1992 [1559]. Institusie van die Christelike Godsdiens 1559. 4 Bande. (1559-Institusie.) In Afrikaans vertaal uit die oorspronklike Latyn deur H.W. Simpson. Potchefstroom: Calvyn Jubileumboekefonds.

CALVIN, J. 2001 [1552/1554]. Commentarium in Acta Apostolorum, Liber Primus et Liber Posterior. Edidit Helmut Feld. (Ioannis Calvini Opera Omnia: Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti, Volumen XII/I et XII/2. Auspiciis Praesidii Conventus Internationalis Studiis Calvinianis Fovendis ediderunt B.G. Armstrong, C. Augustijn, I. Backus, O. Fatio, H. Feld, F.M. Higman, W.H. Neuser, B. Roussel, W. van't Spijker & D.F. Wright). Genève, Droz, 2001. [= COR II/XII/1 & COR II/XII/2]

CO kyk CALVIN, J. 1863-1900 [1531-1564]

COR kyk CALVIN, J. 2001 [1552/1554]

FELD, H. 2001. Einleitung. In: Commentarium in Acta Apostolorum, Liber Primus et Liber Posterior. Edidit Helmut Feld. (Ioannis Calvini Opera Omnia: Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti, Volumen XII/I et XII/2. Auspiciis Praesidii Conventus Internationalis Studiis Calvinianis Fovendis ediderunt B.G. Armstrong, C. Augustijn, I. Backus, O. Fatio, H. Feld, F.M. Higman, W.H. Neuser, B. Roussel, W. van't Spijker & D.F. Wright). Genève, Droz, 2001. [= COR II/XII/1 & COR II/XII/2] S. XI-LXXXII.         [ Links ]

VAN 'T VEER, M.B. 1942. Catechese en catechetische stof bij Calvijn. Kampen: Kok.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons