SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.74 issue1-2A critique of social marketing in the non-profit development sectorWhy the fuss over Brown's The Da Vinci code? The dynamism of "icons" and the in/stability of meaning author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.74 n.1-2 Pretoria  2009

 

COMMUNICATION

 

Teaching journalism prior to and after the demise of Christian higher education at Potchefstroom

 

Die onderrig van joernalistiek voor en na die beëindiging van Christelike hoër onderwys op Potchefstroom

 

 

J.D. Froneman; T. Swanepoel

School of Communication Studies, North-West University, Potchefstroom Campus, Potchefstroom. E-mail: jd.froneman@nwu.ac.za, Swanepo@olivet.edu

 

 


ABSTRACT

This article explores how the step-by-step changes to the Potchefstroom University for Christian Higher Education (resulting in the merger with the University of the North-West to form the North-West University [NWU]) impacted on the teaching of journalism at the Potchefstroom Campus. It was particularly relevant in 2009, as 50 years of teaching journalism and other communication subjects were celebrated by the School of Communication Studies on the Potchefstroom Campus of the NWU. The article thus also has a definite historiographical intention - more specifically as an attempt at writing micro-historiography. It aims to illustrate how a definite Christian perspective on journalism was substituted for a slimmer "value-driven" approach sans an explisit religious dimension. Although it has been suggested by the vice-chancellor that lecturers had the right to express their views in class (including views based on Christian principles), it is argued here that the termination of the formal Christian approach made it very difficult, if not impossible, for lecturers to continue as in the past. As a result of the value-driven approach professional and institutional ethical codes are now used as a basic point of departure. This, however, does not satisfy those who prefer a more fundamental Christian approach to journalism. It is suggested that if this reading of the situation was erroneous, perhaps those Christians with a more positive view of the "name change" could give clearer leadership on how Christian perspectives on science (and journalism) can realistically be accommodated in the curriculum.

Key concepts: Christian perspectives; journalism, teaching of; Potchefstroom University for Christian Higher Education; values


OPSOMMING

Hierdie artikel ondersoek hoe die stap-vir-stapveranderings by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (wat uitgeloop het op die samesmelting met die Universiteit van Noordwes om die Noordwes-Universiteit [NWU] te vorm) 'n invloed gehad het op joernalistiekopleiding op die Potchef-stroomkampus. Dit is besonder relevant in die konteks van die 50-jarige viering in 2009 van joernalistiek- en kommunikasie-opleiding deurdie Skool virKommunikasiestudies op die Potchefstroomkampus. Die artikel het dus 'n pertinent historiografiese bedoeling - meer spesifiek is dit 'n poging tot mikro-historiografie. Dit streef daarna om aan te toon hoe 'n definitiewe Christelike perspektief op die joernalistiek plek gemaak het vir 'n verskraalde, religielose "waardegedrewe" benadering. Alhoewel die visekanselier van die NWU meen dat dosente die reg het om hulle standpunte in die klas te stel (insluitend standpunte gegrond op Christelike beginsels), word hier aange-voer dat die beëindiging van 'n formele Christelike benadering dit baie moeilik, indien nie onmoontlik nie, gemaak het om voort te gaan soos in die verlede. As 'n uitvloeisel van die waardegedrewe benadering word professionele en institusionele etiese kodes nou as vertrekpunte gebruik. Maar dit bevredig nie diegene wat verbind is tot 'n meer fundamenteel-Christelike benadering tot die joernalistiek nie. Daarom word gesuggereer dat indien hierdie siening van sake foutief is, diegene met 'n meer positiewe kyk op die "naamsverandering" duideliker leiding kan gee oor hoe Christelike perpektiewe op die wetenskap (en joernalistiek) realisties gesproke binne die leerplan geakkommodeer kan word.

Kernbegrippe: Christelike perspektiewe; joernalistiek, onderrig van; Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys; waardes


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

List of references

ANC. 2003. Key information about the Higher Education system in South Africa. http://www.anc.org.za/show.php?doc=ancdocs/pubs/umrabulo/ umrabulo14/index.html&type=Umrabulo Date of acces: 7 Jun. 2009.         [ Links ]

ANON. 2009. Dieper-denkende Afrikaanse Christen-mans kan nou ook lééf. Sake24, Beeld: 4, 1 Jun.         [ Links ]

ATWOOD, R. 1998. Constructing a Christian model of journalism and the public sphere. Potchefstroom. (Unpublished class notes.         [ Links ])

BIZCOMMUNITY.COM. 2006. Lééf wins ADmag Award. http://www.biz-community.com/Print.aspx?l=196&c=39&ct=2&ci=3021 Date of access: 30 Oct. 2008.         [ Links ]

BLOKHUIS, P. 2004. Wat bezielt een journalist? (In Van de Breevaart, P. & Van Woudenberg, M.P., reds. Bezielde journalistiek. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. p. 13-24.         [ Links ])

CHRISTIANS, C.G., FERRE, J.P. & FACKLER, P.M. 1993. Good news: social ethics & the press. New York: Oxford University Press.         [ Links ]

COMBRINK, A. 2007. The current situation and future prospects regarding CHE at North-West University. Paper presented at the IAPCHE Regional Consultation, LJ du Plessis Building, Potchefstroom Campus of the North-West University, 23 Oct.         [ Links ]

DE VRIES, J.P. s.a. Normen voor journalistiek. Paper presented at the Evangelische Hogeschool Amersfoort, The Netherlands.         [ Links ]

DRAKE, R.R. 1998. Speaking the truth without mentioning God. Asheville: The World Journalism Institute.         [ Links ]

DU PREEZ, L. 2002. Puk se naam moet só bly - peiling groot meerderheid stem vir behoud van "Christelik". Beeld: 2, 23 May. http://152.111.1.88/argief/berigte/beeld/2002/05/23/2/10.html Date of access: 2 Jun. 2009.         [ Links ]

ELOFF, T. 2009. Personal remarks made on 2 November 2009 by e-mail. Electronic notes in possesion of the authors. Potchefstroom.         [ Links ]

FERREIRA, C. 2001. Die ontwikkeling van 'n Christelik visie op skakelwerk in 'n posmodernistiese era. Potchefstroom: PU vir CHO. (M.A.-verhandeling.         [ Links ])

FISHER, M. 1998. Pat Robertson's J-School. American journalism review, 20, 44+. http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001342524 Date of access: 18 Sept. 2007.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1993. Christenlesers se sê kan verskil maak aan sensasie in koerante. Die Kerkbode, 22 Okt.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1994a. In hierdie koerant in sport taboe. Die Kerkbode, 6 Mei.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1994b. Redes vir die gebrek aan 'n ingeligte, lewendige debat oor media-etiek in Suid-Afrika. Ecquid Novi, 15(1):123-128.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1995a. Is 'n Christelike dagblad moontlik? Die Kerkblad, 8 Feb.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1995b. Mediatransformasie: ons almal se kans. Word & Action, Summer.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1995c. Christene kan hulle staal teen die negatiewe van reklame. Die Kerkblad, 8 Feb.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1996. Die noodsaak van kundige, kritiese mediagebruik. Potchefstroom: IRS.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1997a. 'n Joernalis se pad: slaggate én riglyne. Die gereformeerde vroueblad, Okt.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1997b. Towards a Christian model for journalism. Koers, 62(1):1-18.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1997c. Mediatransformasie dek die tafel vir 'n nuwe joernalistiek. Literator, 18(3):1999-2200.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 1998. Towards a Christian model for journalism. (In Blomberg, D. & Lambert, I., eds. Renewing the mind in learning. Sydney: Centre for the Study of Christianity. p. 164-181.         [ Links ])

FRONEMAN, J.D. 2000a. Die media as medespeler in die kerklike waterskeidingjaar 1982. Studia historiae ecclesiasticae, 26(1):22-33.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 2000b. Christian forum (1987-1990) - a media initiative in building bridges of understanding between South Africans. Studia historiae ecclesiasticae, 26(2):142-155.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 2002a. The teaching of journalism at the PU for CHE. Potchefstroom. (Unpublished internal memorandum.         [ Links ])

FRONEMAN, J.D. 2002b. Challenges for committed Christians in communication: proceedings of the International Conference on Ethics in Communication, Ede, The Netherlands, November 2002.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 2002c. Koerante vertel stuk-stuk die waarheid. Algemene Kerkbode, 14 Jun.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 2002d. Reformational journalism in "enemy territory". Tydskrif vir Christelike wetenskap, 38(1):51-68.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 2004a. Versigtig soos slange, opreg soos duiwe. (In Van de Breevaart, P. & Van Woudeberg, M.P., reds. Bezielde journalistiek. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. p. 25-32.         [ Links ])

FRONEMAN, J.D. 2004b. Media stel ook 'n agenda vir diens. Kerkbode, 9 Jul.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 2004c. Son sak oor moraliteit en gehalte. Kerkbode, 10 Sept.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 2004d. Dominante motiewe in die transformasie van Huisgenoot, 1916-2002. Ecquid Novi, 25(1):61-79.         [ Links ]

FRONEMAN, J. D. 2005. Die geel gevaar. Beeld, 21 April.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. 2006. Redefining tabloid journalism - the Daily Sun's recipe for success. Communitas, 11:21 -36.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D. & DE BEER, A.S. 1993. Media ethics: difficult answers to thorny questions. (In De Beer, A.S., ed. Mass media for the nineties. Pretoria: Van Schaik. p. 249-272.         [ Links ])

FRONEMAN, J.D. & DE BEER, A.S. 1998. Media ethics. (In De Beer, A.S., ed.Mass media for the millennium. Pretoria: Van Schaik. p. 289-321.         [ Links ])

FRONEMAN, J.D., GERBER, A.M. & VAN ROOYEN, G.M. 2003. Inleiding tot joernalistiek. Fakulteit Lettere en Wysbegeerte. Potchefstroom: PU vir CHO. (Studiegids vir KOMS 121A.         [ Links ])

FRONEMAN, J.D. & SWANEPOEL, T. 2004. Embedded journalism - more than a conflict-reporting issue. Communicatio, 30(2):24-35.         [ Links ]

FRONEMAN, J.D., SWANEPOEL, T & VAN ROOYEN, G.M. 2005. Handboek vir joernalistiek in Suid-Afrika. For use by first-year and honours students. Potchefstroom: North-West University.         [ Links ]

HENRY, C.F.H. 1999. Journalistic truth in a postmodern age. Asheville: The World Journalism Institute.         [ Links ]

KENNEDY, J. 1972. The reformation of journalism. Toronto: Wedge.         [ Links ]

KRANKENDONK, W.B. 2004. Christelijke journalistiek: naar aard bezield. (In Van de Breevaart, P. & Van Woudenberg, M.P., eds. Bezielde journalistiek. Ede: Christelijke Hogeschool Ede. p. 93-100.         [ Links ])

LEE, S.T. 2005. Chapter 7. The ethics of journalistic deception. (In The moral media: how journalists reason about ethics. p. 92-113.) Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=105255043 Date of access: 27 Oct. 2008.         [ Links ]

OLASKY, M. 1996. Telling the truth. Wheaton: Crossway.         [ Links ]

PANDOR, N. 2005. Address by the Minister of Education - Naledi Pandor at the Unisa brand launch. http://www.unisa.ac.za/Default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=16924 Date of access: 27 Aug. 2007.         [ Links ]

PHILLIPS, J.McC. 2001. Faith in the daily news chase. Asheville: The World Journalism Institute.         [ Links ]

RADEMEYER, A. 2003. Puk se naam op altaar van transformasie, sê Aucamp. Beeld, 2, 23 June http://152.111.1.251/argief/berigte/beeld/2003/06/23/2/9.html Date of access: 11 Sept. 2007.         [ Links ]

SCHULTZE, Q.J. 2002. Habits of the high-tech heart. Grand Rapids: Baker Books.         [ Links ]

SNYMAN, P.G. s.a. Die pers - wie se waghond? Potchefstroom: Instituut vir bevordering van Calvinisme.         [ Links ]

SNYMAN, P.G. 1985. Die etiek van openbare kommunikasie. Communicatio, (1):9-23.         [ Links ]

SNYMAN, P.G. 1994. A Christian perspective on the ethics of journalism. Ecquid Novi, 15(1):43-70.         [ Links ]

SPYKMAN, G.J. 1985. Spectacles: Biblical perspectives on Christian scholarship. Potchefstroom: PU for CHE.         [ Links ]

STOKER, H.G. s.a. 'n Poging tot 'n wysgerige analise van nuus. Potchefstroom: PU vir CHO. (Ongepubliseerde referaat.         [ Links ])

STOKER, H.G. 1967. Oorsprong & rigting. Bd. 1. Kaapstad: Tafelberg.         [ Links ]

STRYDOM, H. 2005. Information collections participant observation. (In De Vos, A.S., Strydom, H., Fouché, C.B. & Delport, C.S.L. Research at grass roots. Pretoria: Van Schaik. p. 274-285.         [ Links ])

SWANEPOEL, T. 2003. Wetenskapsleer vir nuwe dosente. Werkstuk 3. Verslag. Potchefstroom. (Ongepubliseer.         [ Links ])

SWANEPOEL, T., FOURIE, L.M. & FRONEMAN, J.D. 2006. The feasibility of incorporating interest group guidelines on HIV/Aids reporting in institutional press codes. Conference Proceedings of the 2005 Annual Conference of the SA Communication Association.         [ Links ]

SWANEPOEL, T., FOURIE, L.M. & FRONEMAN, J.D. 2007. Aids reporting in three South African newspapers. Communicare, 26(1):74-91.         [ Links ]

VAN DEN BREEVAART, P. & VAN DEN WOUDENBERG, M.P., eds. 2004. Bezielde journalistiek. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.         [ Links ]

VAN DELDEN, J.A. 1990. De macht van de media. Bybel & wetenschap, 15(136):215-218.         [ Links ]

VAN DELDEN, J.A. 2004. Christelijke journalistiek. (In Van de Breevaart, P. & Van Woudenberg, M.P., reds. Bezielde journalistiek. Ede: CHE. p. 33-48.         [ Links ])

VAN DER ROS, B., red. 1993. Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland. Kampen: Kok.         [ Links ]

VAN DER SCHYFF, P.F. 2003. Wonderdaad ...! Die Puk tot 1951: wording, vestiging en selfstandigheid. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 1991. Anatomy of reformation. Potchefstroom: IRS.         [ Links ]

VAN HARTEN, C. 2005. Het "Goede nieuws" over grenzen heen. Een vergelijking tussen Christelijke tijdschriften Eva uit Nederland en Finesse en Joy uit Zuid-Afrika. Ongepubliseerde vierdejaarskripsie ingedien by die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom-kampus, in samewerking met die Christelijke Hocheschool Ede.         [ Links ]

VAN HEERDEN, E. 2006. Loop vir passie met liefde, hoop, reinheid, integriteit en optimisme. Kampus-Beeld: 2, 20 Mei. http://152.111.L251/argief/berigte/beeld/2006/05/20/Z3/2/cmwandel.html Datum van gebruik: 11 Sept. 2007.         [ Links ]

VAN VELZEN, N.C. 1990. Nieuwsgaring en -selectie, een kwestie en principe. Bybel en wetenschap, 15(136): 199-203.         [ Links ]

VAN VLASTUIN, E. 1998. Die joernalistieke oriëntasiefunksie van Beeld, Rapport en Die Kerkbode ten opsigte van homoseksualiteit, aborsie en dobbelary. Potchefstroom: PU vir CHO. (M.A.-tesis.) (Ongepubliseerd.         [ Links ])

VAN VLASTUIN, E. & FRONEMAN, J.D. 1999. Die hantering van etiese sensitiewe kwessies deur Beeld, Rapport en Die Kerkbode. Ecquid Novi, 21(1):63-85.         [ Links ]

VAN VLASTUIN, E. & FRONEMAN, J.D. 2002. Oriëntatie als journalistieke kerntaak. Philosophia reformata, 67:97-107.         [ Links ]

VELEMA, W.H. 1991. Krant en ethiek. (In Van der Ros, red. Het Christelijke dagblad in de sameleving. Leiden: Groen. p. 109-125.         [ Links ])

VYFTIG, 2009. Commemorative magazine of the School of Communication Studies. Potchefstroom: North-West University.         [ Links ]

WOIWODE, L. 2003. The ethics of writing. Asheville: The World Journalism Institute.         [ Links ]

WOLTERS, A.M. 1992. Die skepping herwin. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License