SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.74 issue1-2Communication science in South Africa: The beginnings, the present and challenges for the futureCommunicative action: The Habermasian and Freirean dialogical approach to participatory communication for social change in a post-1994 South Africa author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.74 n.1-2 Pretoria  2009

 

KOMMUNIKASIE

 

'n Veranderende benadering tot sosiale verantwoordelikheid: 'n Histories-normatiewe gevallestudie oor die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)

 

A changing approach to social responsibility: A historic-normative case study of the North-West University (Potchefstroom Campus)

 

 

E.M. Kloppers; J.D. Froneman

Skool vir Kommunikasiestudies, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. E-pos: Elbe.Kloppers@nwu.ac.za, JD.Froneman@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) het oor etlike dekades heen korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsprogramme (KSV) in sy omgewing as 'n regstreekse uitvloeisel van sy Christelike karakter bedryf. Met die PU vir CHO se samesmelting in 2003 om die Noordwes-Universiteit (NWU) te word in 2004, (waarby die PU vir CHO ingelyf is), het die programme op die Potchefstroomkampus van die NWU voortgegaan, maar nou nie meer gegrond op sy Christelike karakter nie. Die nuwe universiteit het wel 'n "waardegedrewe" benadering aanvaar. Hierdie normatiewe verandering asook die veranderende posisionering van sosiale verantwoordelikheid deur die Universiteit word in hierdie artikel nagespeur.
Daar is bevind dat die normatiewe uitgangspunte van die NWU nog glashelder aan sy gemeenskapsaktiwiteite gekoppel moet word. Verder word geargumenteer dat die formele KSV-aktiwiteite duidelik van normale kerntake en studente-aktiwiteite onderskei moet word, én dat die hoogs problematiese ineenvloeiing van winsgenererende aktiwiteite en gemeenskaps-projekte ontrafel moet word. Die bydrae van borge moet te alle tye duidelik gestel word.
Gelukkig blyk dit uit ontwikkelings laat in 2008 dat sommige van die belangrikste probleemareas wel aandag geniet en 'n nuwe benadering tot gemeenskapsbetrokkenheid sy beslag kry. Daardeur sal die NWU potensieel reg laat geskied aan sowel die regering se beskouing van KSV asook die NWU se sogenaamde doenwaardes én sy steeds ontwikkelende filosofie van "gemeenskapsverbintenis".

Kernbegrippe: korporatiewe sosiale verantwoordelikheid; Noordwes-Universiteit; Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys


ABSTRACT

As a direct consequence of its Christian character, the former Potchefstroom University for Christian Higher Education (PU for CHE) engaged in local corporate responsibility programmes for a number of decades. When the PU for CHE was merged at the end of 2003 to become the North-West University (NWU) (including the PU for CHE) which emerged in 2004, these programmes continued at the Potchefstroom Campus, but were stripped of their Christian grounding. Now the University has a "value-driven" approach. This article tracks the changes to the normative character as well as the continued changes to the university's position on social responsibility.
It was found that the North-West University's normative points of departure have yet to be linked clearly to its community activities, and that formal corporate social responsibility (CSR) activities must be clearly differentiated from normal university business as well as student activities such as rag. It is argued that the problematic overlapping of profit-generating activities should be distinguished from all CSR programmes and the contribution of sponsors disclosed at all times.
Developments late in 2008 seemed to indicate that some of the most important problem areas be addressed when a new approach to "community engagement" is fleshed out. This could result in the NWU achieving the CSR goals set by both government and the University itself regarding its so-called do-values and developing a guiding philosophy on "community engagement".

Key concepts: Corporate social responsibility; North-West University; Potchefstroom University for Christian Higher Education


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

AICC. 2005. Why we need to link BEE to CSR. African Institute of Corporate Citizenship: Newsletter Jan./Feb.         [ Links ]

BOUWMAN, B. 2008a. Mondelinge mededeling aan outeurs. Potchefstroom. (Oorspronklike notas in besit van outeurs.         [ Links ])

BOUWMAN, B. 2008b. Community engagement. Potchefstroom: North-West University.         [ Links ]

BOUMAN, B. 2010. E-posmededeling aan outeurs. Potchefstroom. (E-pos in besit van outeurs.         [ Links ])

CARROLL, A.B. 1979. A three dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of management review, 4(4):497-505.         [ Links ]

CROWTER, D. & ARAS, G. 2008. Corporate social responsibility. London: Ventus.         [ Links ]

CUTLIP, S.M., CENTER, A.H. & BROOM, G.M. 1985. Effective public relations. 6th ed. Londen: Prentice-Hall.         [ Links ]

DE BAKKER, F.G.A., GROENEWEGEN, P. & DEN HOND, F. 2005. A bibliometric analysis of 30 years of research and theory on corporate social responsibility and corporate social performance. Business and society review, 44:283-317.         [ Links ]

DEGENAAR, A. 1996. Sosiale betrokkenheidsprogramme as skakelaksie van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. Potchefstroom: PU vir CHO. (M.A.-verhandeling.         [ Links ])

ELOFF, T. 2008. Waarom is die NWU 'n waardegedrewe universiteit en wat word daarmee bedoel? Voordrag gelewer by Puk-Forum: 4 September 2008.         [ Links ]

EUROPESE UNIE. 2002. Corporate social responsibility. http://www.eubusiness.com/Social/corporate-social-responsibility-in-the-eu/ Datum van gebruik: 5 Jun. 2009.         [ Links ]

FIG, D. 2007. The context of corporate social and environmental responsibility. (In Fig, D., ed. Staking their claims: corporate social and environmental responsibility in South Afica. Durban: University of KwaZulu-Natal Press. p. 1-13.         [ Links ])

FRONEMAN, J.D. 1995. Die kommunikasie van Afrikanernasionalisme deur Stellenbosse studente, 1902-1948. Potchefstroom: PU vir CHO. (Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

JANSEN VAN RENSBURG, A. 2007. Strategiese kommunikasiebestuur in korporatiewe sosiale betrokkenheidsprogramme van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit. (M.A.-verhandeling.         [ Links ])

KING COMITTEE ON CORPORATE GOVERNANCE IN SOUTH AFRICA. 2002. Executive summary of the King Report 2002. Institute of directors. http://www.corporatecompliance.org/international/SouthAfrica/King CommitteeCorporateGovernanceExecutiveSummary2002.pdf Date of access: 6 Aug. 2008.         [ Links ]

LOGICA. 2009. Licence to operate: a necessary evil or an opportunity in disguise? http://www.logica.com Date of access: 5 Jun. 2009.         [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2007. Jaarverslag.         [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2008a. Fokus op gemeenskap: 'n nuusbrief vir die NWU-gemeenskap. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit.         [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2008b. http://www.nwu.ac.za/opencms/export/NWU/html/gov-man/policy/index_a.html Datum van gebruik: 17 Okt. 2008        [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2008c. HEQC audit self-evaluation portofolio draft 9, September 2008. Potchefstroom: North-West University.         [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2008d. 2008/2009-profiel. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit.         [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2009a. Process and quality manual, draft 3, 9 November 2009. Potchefstroom: North-West University.         [ Links ]

NOORDWES-UNIVERSITEIT. 2009b. Inovation for the people: Potchefstroom Campus. Implementation of expertise: non-profit activities related to core business. Potchefstroom: North-West University.         [ Links ]

NWU kyk NOORDWES-UNIVERSITEIT        [ Links ]

SA kyk SUID-AFRIKA        [ Links ]

SAGA BRIEFINGS. 2002. The King Report 2002: implications for corporate social investment in South Africa.         [ Links ]

SCHWARTZ, M.S. & CARROLL, A.B. 2003.Corporate social responsibility: a three-domain approach. Business ethics quarterly, 13(4):503-530.         [ Links ]

SUID-AFRIKA. Departement van Handel en Nywerheid. 2005. Notice of the draft 2nd fase of the codes of good practice on broad-based black economic empowerment. Government gazette, 28351, 20 Dec.         [ Links ]

VAN DER SCHYFF, P.F. 2003. Wonderdaad ...! Die PUK tot 1951: wording, vestiging en selfstandigheid. Potchefstroom: PU vir CHO.         [ Links ]

VAN EEDEN, E.S. 2006. Die "Stem van Potchefstroom" in die samelewing. (In Van Eeden, E.S., red. In u lig: die PU vir CHO van selfstandigwording tot samesmelting, 1951-2004. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit. p. 485-520.         [ Links ])

VAN GINKEL, H. 2002. Academic freedom and social responsibility - the role of university organisations. Higher education policy, 15(4):347-351.         [ Links ]

VISSER, W. 2008. Corporate social responsibility in developing countries. (In Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J. & Siegel, D.S., eds. The Oxford handbook of corporate social responsibility. Oxford: Oxford University Press. p. 473-502.         [ Links ])

YAKOVLEVA, N. 2005. Corporate social responsibility in the mining industries. Hampshire: Ashgate.         [ Links ]

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License