SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.73 número4The Polokwane conference and South Africa's second political transition: Tentative conclusions on future perspectivesAfrica: Signs of hope? índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Koers

versión On-line ISSN 2304-8557
versión impresa ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.73 no.4 Pretoria  2008

 

Perspektiewe vir 'n normatiewe politiek: Die boodskap van die Instituut vir Reformatoriese Studie (IRS) tydens 'n stormagtige staatkundige tydperk (1976-1996) in Suid-Afrika

 

Perspectives for a normative politics: The message of the Institute for Reformational Studies (IRS) during a turbulent constitutional period (1976-1996) in South Africa

 

 

B.J. van der Walt

Skool vir Filosofie, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. E-pos: hannah@intekom.co.za

 

 


OPSOMMING

Hierdie artikel het 'n tweevoudige doel. In die eerste plek ondersoek dit die politieke boodskap van die IRS gedurende die periode van ongeveer 1976 tot 1996 asook die betekenis daarvan vir die huidige politieke bestel in Suid-Afrika. In die tweede plek voorsien dit die resultate van 'n bibliografiese ondersoek na IRS-publikasies oor politiek en aanverwante sake.
Die eerste (sistematiese) gedeelte begin met die lewensbeskoulike grondslae van 'n Christelike perspektief op politiek. Daarna word die waarde van 'n struktuuranalise van die staat in detail verduidelik. Dié gedeelte sluit af met enkele riglyne oor hoe dié visie deur politieke aksie verwesenlik kan word. In die tweede (bibliografiese) afdeling is die materiaal (om die historiese lyn te kan aantoon) kronologies weergegee en die verskillende IRS-reekse word (met die oog op verdere navorsing) ook afsonderlik weergegee.

Kernbegrippe: amp; gesag en mag; burgers (onderdane); Instituut vir Reformatoriese Studie; owerheid (regering); politiek: Christelike/normatiewe; staat


ABSTRACT

This essay has a two-fold aim. It firstly investigates the political message of the IRS during the period of approximately 1976 to 1996 as well as its relevance for the contemporary political dispensation in South Africa. Secondly, for the purpose of future research, it provides the results of bibliographical research about IRS publications on politics and related issues.
The first (systematic) part starts with the worldviewish foundations for a Christian perspective on politics. Then the value of a structural analysis of the state is explained in detail. Finally a few guidelines for political action are given. In the second (bibliographical) section the material is arranged (in order to follow the historical development) in a chronological order and the different IRS series are given (in view of further research) in separate bibliographies.

Key concepts: citizens; government; Institute for Reformational Studies; office; authority and power; politics: Christian/normative; state


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

Aangesien besinning oor 'n samelewingsfilosofie bepalend vir 'n mens se visie op die staat is, is hierdie biliografie nie alleen beperk tot publikasies wat net oor suiwer politieke aangeleenthede handel nie.

Soos reeds aan die begin vermeld en gemotiveer (vgl. 1.4), word die werke nie alfabeties volgens outeurs nie, maar kronologies volgens publikasiedatums weergegee. Verder is ook reeds verduidelik waarom die verskillende IRS-reekse in afsonderlike bibliografieë vervat word. In die laaste bibliografie (F) word enkele werke alfabeties bygevoeg wat nie deur die IRS self gepubliseer is nie, maar 'n duidelike invloed op sommige van die IRS-geskrifte gehad het.

Die IRS se naam was tot aan die begin van die tagtigerjare die Instituut vir die Bevordering van die Calvinisme (IBC). Vir IBC- studiestukke vóór 1980, kan die volgende bron geraadpleeg word: Van der Walt, B.J., red. 1980. Die inslag van die Calvinisme in Suid-Afrika: 'n bibliografie van Suid-Afrikaanse tydskrifartikels. Deel 4: Maatskaplik en staatkundig. Potchefstroom: IBC. Voor al die publikasies oor politiek-maatskaplike onderwerpe word die volgende drie bronne oor die geskiedenis van die IRS in die algemeen eers gegee:

A. Oorsigte oor die geskiedenis van die IRS

VAN DER WALT, B.J. 2006. Die Instituut vir Reformatoriese Studie (1962-1999) as Christelike organisasie. Koers, 71(1):251-274.         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 2008. The Institute for Reformational Studies (1962-1999) as a Christian worldviewish organisation: its relevance for future Christian actions. (In Van der Walt, B.J. The eye is the lamp of the body. Potchefstroom: The Institute for Contemporary Christianity in Africa. p. 278-303.         [ Links ])

VAN EEDEN, E.S. 2006. In U lig: die PU vir CHO van selfstandigwording tot samesmelting, 1951-2004. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit.         [ Links ]

B. IRS-studiestukke (Reeks F1 van die Wetenskaplike bydraes van die PU vir CHO)

DU PLESSIS, L.M. 1980. Die politieke betrokkenheid van die universiteit. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 147.         [ Links ])

GOUDZWAARD, B. 1980. Calvyn se etiek van die sosiaal-ekonomiese lewe. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 155.         [ Links ])

COETZEE, J.H. 1981. Bittereinders, hensoppers of voortrekkers. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 164.         [ Links ])

DU PLESSIS, L.M. 1982. Die Neo-Marxiste - 'n heilige familie? Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 171.         [ Links ])

FOWLER, S. 1983. Karl Marx - secular messiah. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 184.         [ Links ])

VAN WYK, J.H. & DU RAND, J.J.F. 1984. Christen en politiek. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 201.         [ Links ])

VORSTER, J.M. 1984. Die roeping van die kerk in die Suid-Afrikaanse politieke problematiek. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 194.         [ Links ])

ANTONIDES, H. 1985. Socialism or capitalism: must we choose? Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 214.         [ Links ])

DU TOIT, D.C. 1985. Reg, mag en orde; 'n besinning oor die noodtoestand in Suid-Afrika. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 216a.         [ Links ])

MEIRING, P.G.J. 1985. Isolasie, polarisasie, versoening - 'n uitdaging vir Christene in Suid-Afrika. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 216).         [ Links ]

NÜRNBERGER, K. 1985. Maarten Luther se politieke etiek teen die agtergrond van sy teologiese benadering. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 209.         [ Links ])

VAN NIEKERK, P.J. 1986. Sosialisme of kapitalisme vir Afrika? 'n Valse dilemma. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 221.         [ Links ])

BUYS, P.J. 1987. Calvinism does not teach apartheid. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 233.         [ Links ])

DU PLESSIS, A.J., VAN WYK, J.H. & BOTHA, J. 1987. 'n Reformatoriese kommentaar op die Kairos-dokument. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 232.         [ Links ])

SCHUTTE, D.J.R. 1987. Wie is my naaste en wie se naaste is ek? Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 237.         [ Links ])

BOTHA, J. 1988. Versoening in die Bybel en in die praktyk van die huidige Suid-Afrika. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 242.         [ Links ])

VAN WYK, J.H, JAFTHA, C.D. & BUYS, P.J. 1988. Polarisasie en spanning, eenheid en samewerking tussen kerke in Suid-Afrika. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 251.         [ Links ])

JANSEN VAN RENSBURG, N.S. 1989. Die wet het van my 'n kleurling gemaak. Potchefstroom. IRS. (Studiestuk nr. 261.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1989. Reformasie op die viersprong: pasmakeerders, loodvoetiges, brandstigters of ligdraers? Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 262.         [ Links ])

VAN DER WALT, J.L. 1989. Politiek in die onderwys: 'n probleem met vele fasette. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 259.         [ Links ])

VAN WYK, J.H. 1989. Kerk, teologie en geweld. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 256).         [ Links ]

DU TOIT, D.A. 1990. Menseregte? Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 265.         [ Links ])

KIRK, J.A. 1990. Liberation theology in brief. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 276.         [ Links ])

FOWLER, S. 1991. National identity and the renewal of democracy. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 278.         [ Links ])

FOWLER, S. 1991. The deceptive morality of power. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 280.         [ Links ])

MARSHALL, P. 1991. A Calvinist political theory. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 283.         [ Links ])

TURAKI, Y. 1992. An African response to apartheid. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet, no. 294.         [ Links ])

KRISHNA, P.M., KAMEETA, Z. & FOWLER, S. 1993. Reconciliation in Africa. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 306.         [ Links ])

VAN DER VYVER, J.D., POTGIETER, P.J.J.S. & SITHOLE, M. 1993. Democracy in Africa. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 304.         [ Links ])

WAIJAKI, M., TURAKI, Y. & VAN DER WALT, B.J. 1993. Visions of man and freedom in Africa. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 302.         [ Links ])

HEYNS, M.F. 1994. Maskers van geweld: oor die religieuse legitimering van geweld in Suid-Afrika. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 319.         [ Links ])

KRITZINGER, J.N.J., JAFTHA, C.D. & VAN DER MERWE, J.C. 1994. Die Christen in die branding van die transformasieproses in Suid-Afrika. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 321.         [ Links ])

VAN DER MERWE, J.C. 1994. Regstellende aksie: prinsipiële riglyne. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 313.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1994. Godsdiensverskeidenheid, -gelykheid en -vryheid in Suid-Afrika. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 314.         [ Links ])

VENTER, J.J. 1994. Transformasie van die samelewing. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 316.         [ Links ])

COETZEE, S.F. 1995. South Africa's second liberation; how to make reconstruction and development work. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 328.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1995. Christelike perspektiewe op die samelewing. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr 331.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1995. Evangelieverkondiging en/of sosiale betrokkenheid; 'n reformatoriese alternatief. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 325.         [ Links ])

GOUWS, A.G.S. & DE VILLIERS, D.E. 1996. Ja, vir die nuwe Suid-Afrika; verantwoordelikheid, rekonstruksie en ontwikkeling. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 338.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. & VAN DER WALT, T. 1996. Die Waarheids- en Versoeningskommissie. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 342.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1996. Responsibility, conversion, confession, forgiveness, restitution and reconciliation. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 337).         [ Links ]

GOUDZWAARD, B. 1997. Verby armoede en oorvloed. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 353.         [ Links ])

KAIN, E.P. 1997. Crime in South Africa. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 356.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. & NAUDE, C.F.B. 1997. Christianity and democracy in South Africa: a vision for the future. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 345.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. & VENTER, J.J. 1997. Godsdiens en samelewing/Religion and society: a review of the Truth and Reconciliation Commission Hearings, East London, 17-19 November 1997. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk/Study pamphlet nr./no. 361.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1997. 'n Skuldbelydenis oor apartheid. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 358a.         [ Links ])

VENTER, F., VORSTER, J.M. & PROZESKY, M. 1997. 'n Evaluering van die nuwe Suid-Afrikaanse Grondwet. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk nr. 347.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J., CORNELIS, W.A.S. & SAMUEL, V. 1998. Korrupsie/Corruption. Potchefstroom: IRS. (Studiestuk/Study pamphlet nr./no. 363.         [ Links ])

GOUSMETT, C. 1999. Christianity and politics: a Reformational perspective. Potchefstroom: IRS. (Study pamphlet no. 384.         [ Links ])

C. IBC/IRS-brosjures (Reeks F2)

ROPER, D.L. 1979. A Christian philosophy of culture. Potchefstroom: IBC. (Brochure no. 13.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1981 (reprinted 1987, 1988, 1996). Why the state? Bible studies on Matthew 22, Romans 13 and Revelation 13. Potchefstroom: IBC. (Brochure no. 18.         [ Links ])

VAN DER LAAN, H. 1983. Communism in a Christian perspective. Potchefstroom: IBC. (Brochure no. 22.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1983 (herdruk 1990). Die staat in die lig van die Bybel. Potchefstroom: IBC. (Brosjure nr. 23.         [ Links ])

FOWLER, S. 1985. Biblical studies in the gospel and society. Potchefstroom: IRS. (Brochure no. 34.         [ Links ])

FOWLER, S. 1987 (reprinted 1991, 1996). The Christian's social calling. Potchefstroom: IRS. (Brochure no. 38.         [ Links ])

FOWLER, S. 1988. The church and the renewal of society. Potchefstroom: IRS. (Brochure no. 43.         [ Links ])

FOWLER, S. 1988 (reprinted 1996). The state in the light of the Scriptures. Potchefstroom: IRS. (Brochure no. 46.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1988 (herdruk 1990). Mens- en Christenwees in Afrika: kommunalisme, sosialisme en kommunisme in stryd om 'n mensbeeld vir Afrika. Potchefstroom: IRS. (Brosjure nr. 41.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1988 (reprinted 1990). On being human and being a Christian: communalism, socialism and communism in a struggle for an African anthropology. Potchefstroom: IRS. (Brochure no. 42.         [ Links ])

NYIRONGO, L. 1994. Should a Christian embrace Socialism, Communism, Humanism? Potchefstroom: IRS. (Brochure no. 57.         [ Links ])

FOWLER, S. 1995. The oppression and liberation of modern Africa: examining the powers shaping today's Africa. Potchefstroom: IRS. (Brochure no. 63.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1995. Die hand in eie boesem: 'n besinning oor Afrikaneridentiteit. Potchefstroom: IRS. (Brosjure nr. 61.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1997 (reprinted 1999, 2001). Afrocentric or Eurocentric? Our task in a multicultural South Africa. Potchefstroom: IRS. (Brochure no. 67.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1997. Afrosentries of Eurosentries? Ons roeping in 'n multikulturele Suid-Afrika. Potchefstroom: IRS. (Brosjure nr. 66.         [ Links ])

D. IBC/IRS-versamelwerke (Reeks F3)

SWANEPOEL, H.L. 1969. Die verhouding owerheid-onderdaan in die atoomeeu. (In Duvenage, S.C.W., red. Die atoomeeu - "in U lig". Potchefstroom: IBC. p. 198-203.         [ Links ])

SMIT, E.J., TALJAARD, J.A.L., VAN DER WALT, P.D. & DUVENAGE, S.C.W., reds. 1974 (herdruk 1983). Reformasie en revolusie. Potchefstroom: IBC. (Versamelwerk nr. 2.         [ Links ])

HEYNS, J.A. et.al. 1976 (herdruk 1977). Geregtigheid in die Suid-Afrikaanse samelewing. Potchefstroom: IBC. (Versamelwerk nr. 7.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. et.al. 1976 (herdruk 1977, 1978, 1986 en 1990). Kontak en kommunikasie: aspekte van die ontmoeting tussen die Swartman en Blanke in Suider Afrika. Potchefstroom: IBC. (Versamelwerk nr. 4.         [ Links ])

BOTHA, M.E. et.al. 1980. Christenjeug en gesag (ouerlike, kerklike, politieke en akademiese gesag): ACB Kongresreferate 1979. Potchefstroom: IBC. (Versamelwerk nr. 11.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J., red. 1984. Ideologiese stryd in Suider Afrika; vlug vir die afgode! Potchefstroom: IRS. (Versamelwerk nr. 22.) In Engels vertaal en in 1988 gepubliseer in Orientation; international circular of the PU for CHE onder die titel "Ideological struggle in Southern Africa".         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J., red. 1989. Kommentaar op "Kerk en samelewing". Potchefstroom: IRS. (Versamelwerk nr. 33.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J., red./ed. 1991. Venster op mag en geweld: Christelike perspektiewe/Window on power and violence: Christian perspectives. Potchefstroom: IRS. (Versamelwerk/Collection nr./no. 37.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J., red./ed. 1991. Kultuurverskeidenheid in Afrika: geleentheid of verleentheid?/Cultural diversity in Africa: embarrasment or opportunity? Potchefstroom: IRS. (Versamelwerk/Collection nr./no. 40.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J., red./ed. 1991. Die idee van reformasie: gister en vandag/The idea of reformation: yesterday and today. Potchefstroom: IRS. (Versamelwerk/Collection nr./no. 41).         [ Links ]

VAN DER WALT, B.J. 1994 (reprinted in 1996, 1997, 2002 and 2006). The literating message: a Christian worldview for Africa. Potchefstroom: IRS. (Collection no. 44.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1999 (herdruk 2000). Visie op die werklikheid: die bevrydende krag van 'n Christelike lewensbeskouing en filosofie. Potchefstroom: IRS. (Versamelwerk nr. 48.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1999. Religion and society: Christian involvement in the public square. Potchefstroom: IRS. (Collection no. 50.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1999. Godsdiens en samelewing: Christelike betrokkenheid op die markplein. Potchefstroom: IRS. (Versamelingwerk nr. 51.         [ Links ])

VAN DER WALT, B.J. 1999. Kultuur, lewensvisie en ontwikkeling: 'n ontmaskering van die gode van die onderontwikkelende Afrika en die oorontwikkelde Weste. Potchefstroom: IRS. (Versamelwerk nr. 76.         [ Links ])

E. Orientation: international circular of the PU for CHO

Vir 'n lys van internasionale IRS-konferensies (vanaf 1983 tot 1995) kan Orientation, nr. 75-78, Jan.-Des. 1995, p. 613-621 geraadpleeg word.

Vir die besluite van IRS-konferensies (ook oor die destydse politieke situasie in Suid-Afrika) gee dieselfde nommers (75-78) van Orientation besonderhede in watter vorige nommers van die blad die besluite gepubliseer is.

Spesiale uitgawes van Orientation

Van die IRS-publikasie Orientation: international circular of the Potchefstroom University for Christian Higher Education is die volgende twee uitgawes volledig aan politieke aangeleenthede gewy:

  • Orientation, no. 75-78, Jan.-Dec. 1995 is gepubliseer onder die titel Confessing Christ in doing politics: essays on Christian political thought and action. Dit bestaan uit 32 hoofstukke met bydraes van skrywers uit Suid-Afrika en verskillende ander wêrelddele oor uiteenlopende fasette van die staat en politiek. Vier hoofstukke oor menseregte vanuit 'n Christelike perspektief is ook ingesluit. Aan die einde (p. 606-612) bied dit ook 'n "Bibliography on Christianity and politics".
  • Orientation, no. 79-81, Jan.-Dec. 1996 is gepubliseer onder die titel Christianity and democracy in South Africa: Christian responsibility for political reflection and service. Dit bestaan uit 30 hoofstukke deur 'n groot verskeidenheid plaaslike en oorsese skrywers wat by die IRS-konferensie oor dieselfde tema in 1996 opgetree het. Bydraes van blywende waarde (d.w.s. nie tydsgebonde nie) is onder andere die volgende:

- Die openingsrede oor "Christianity and democracy" deur P. Marshall (p. 14-23).

- Ervaringe van demokrasie in Afrika (Gitari, D.M., p. 85 e.v.); die VSA (Skillen, J.M., p. 101 e.v.); Engeland (Chaplin, J., p. 112 e.v.); Europa (Rouvoet, A., p. 135 e.v.) en Korea (Shin, W.Y., p. 146 e.v.).

- Onder politieke strategieë is die volgende bydraes insiggewend:

"Confessing Christ in politics - How?" deur J.W. Skillen (p. 150 e.v.)

"Do the end justify the means?" deur B. Goudzwaard (p. 179 e.v.)

"What kind of strategy should a Christian use when he/she is member of a secular political party?" deur J.P. Balkenende (p. 189 e.v.)

"What kind of strategies will be applicable in a Christian political party?" deur E. Schuurman (p. 202 e.v.)

- Dr. C.F. Beyers Naude het die konferensie afgesluit met "A vision for the future".

- Behalwe 'n volledige verslag oor die konferensie, bevat die publikasie ook 'n "Bibliography for further study" (p. 278-283).

  • Orientation, no. 83-86, Jan.-Dec. 1997 is gepubliseer onder die titel Signposts of God's liberating kingdom: perspectives for the 21st century. Vol. 1. Dit bevat onder andere 'n waardevolle bydrae deur A.M. Cameron: "A reformational perspective on law and justice" (p. 189-204).
  • Orientation, no. 87-90, Jan.-Dec. 1998 is gepubliseer onder die titel Signposts of God's liberating kingdom: perspectives for the 21st century. Vol. 2. Dit bevat vyf belangrike hoofstukke oor die politiek waaronder die volgende:

- "When religion and politics mixed in America: what went wrong?" deur R.A. Wells (p. 19 e.v.).

- "Chances for Christian politics in a God-less society" deur A. Rouvoet (p. 29 e.v.).

- "The revelatory and anticipating character of politics" deur J.W. Skillen (p. 59 e.v.).

F. Ander belangrike publikasies (nie van IRS nie)

ANON. 1990. Publieke geregtigheid: een Christen-democratische visie op de rol van de overheid in de samenleving. Rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor de CDA. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.         [ Links ]

CHAPLIN, J. & MARSHALL, P., eds. 1994. Political theory and Christian vision. Lanham: University Press of America.         [ Links ]

CHAPLIN, J.P. 1983. Dooyeweerd's theory of public justice: a critical exposition. Toronto: Institute for Christian Studies. (Masters of Philosophy thesis.         [ Links ])

DE RUITER, A.C. 1961. De grenzen van de overheidstaak in de antirevolutionaire staatsleer. Kampen: Kok.         [ Links ]

DENGERINK, J.D. 1978. The idea of justice in a Christian perspective. Toronto: Wedge Pub. Foundation.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1986. A Christian theory of social institutions. La Jolla: The Herman Dooyeweerd Foundation.         [ Links ]

DOOYEWEERD, H. 1997. Essays in legal, social and political philosophy. Ed. by D.F.M. Strauss. Lewiston: Edwin Mellen. (Collected works of Herman Dooyeweerd, Series B, vol. 2.         [ Links ])

DU PLESSIS, L.M. 1978. Die juridiese relevansie van Christelike geregtigheid. Potchefstroom: Potchefstroomse Universiteit vir CHO. (Proefskrif.         [ Links ])

ERICSON, E.E., MARSHALL, P., NOVAK, M. et al. 1989. Servant or tyrant? The task and limits of government. Mississauga: Christian Labour Association of Canada.         [ Links ]

GOUDZWAARD, B. 1972. A Christian political option. Toronto: Wedge Pub. Foundation.         [ Links ]

HARPER, W.A. & MALLOCH, T.A., eds. 1981. Where are we now? The state of Christian political reflection. Lanham: America University Press.         [ Links ]

HOMMES, H.J. VAN EIKEMA. 1972. Elementaire grondbeginselen der rechtswetenschap. Deventer: Kluwer.         [ Links ]

MARSHALL, P. 1984. Thine is the kingdom: a Biblical perspective on the nature of government and politics today. Basingstoke: Morgan & Scott.         [ Links ]

MCCARTHY, R., OPPEWAL, D., PETERSON, W., SPYKMAN, G.J. 1981. Society, state and schools: a case for structural and confessional pluralism. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

ROUVOET, A. 1992. Reformatorische staatsvisie. Nunspeet: Marnix van St. Aldegonde Stichting.         [ Links ]

SKILLEN, J.W. 1980. Christian's organizing for political service. Washington: Association for Public Justice.         [ Links ]

SKILLEN, J.W., ed. 1982. Confessing Christ in doing politics. Washington: Association for Public Justice.         [ Links ]

SKILLEN, J.W. & MCCARTHY, R.M. 1991. Political order and the plural structure of society. Atlanta: Scholars Press.         [ Links ]

SPYKMAN, G.J. 1976. Sphere-sovereignity in Calvin and the Calvinist tradition. (In Holwerda, D.E., ed. Exploring the heritage of John Calvin. Grand Rapids: Baker. p. 163-208.         [ Links ])

SUID-AFRIKA. 1996. Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. Pretoria: Staatsdrukker.         [ Links ]

WOLTERSTORFF, N., ed. 1979. Justice in the international economic order: Proceedings of the Second International Conference of Reformed Institutions for Christian Higher Education. Grand Rapids: Calvin College.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons