SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.73 issue3The role of music as wholebrain activity in inner changeChristian worldviewish reflection of religion author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Koers (Online) vol.73 n.3 Pretoria  2008

 

Die integrasie van humoristiese tekste by taalonderwys om studente se emosionele geletterdheid te ontwikkel: 'n gevallestudie1

 

The integration of humorous texts in language education to develop students' emotional literacy: A case study

 

 

E. Kruger; L. Rutgers

Departement Kurrikulumstudie, Universiteit van Stellenbosch, Stellenbosch. E-pos: ekruger@sun.ac.za lrutgers@sun.ac.za

 

 


OPSOMMING

Die aanwending van humoristiese tekste om emosionele geletterdheid by die onderrig van Afrikaans te integreer, kan bydra tot die ontwikkeling van taalonderwysstudente (as leerders) se estetiese sensitiwiteit in verskillende sosiale kontekste. Dit beteken dat studente deur middel van humoristiese tekste kan leer om begrip en waardering vir tale te toon, asook vir die kulturele erfenis wat daardeur oorgedra word. Verder bied dit aan die betrokke studente geleenthede om skeppend en verbeeldingryk met mondelinge, visuele en geskrewe tekste om te gaan. Die artikel illustreer hoe die integrasie van humoristiese tekste in die onderrig van Afrikaans nie alleen 'n teoretiese begronding in responsiewe onderwys het nie, maar in ooreenstemming is met die doelstellings van die Suid-Afrikaanse beleidsdokumente.
Aan die hand van 'n literatuuroorsig konsentreer die outeurs van hierdie artikel op die verband tussen humor en verskeie faktore wat leerders se affektiewe belewenis binne die konteks van die taalklaskamer beïnvloed. Daarword op navorsingsresultate gefokus wat toon dat die gebruik van humoristiese tekste studente (as leerders) se houding en motivering om kreatief en konstruktief aan taalaktiwiteite deel te neem, kan verhoog. Aandag word ook gegee aan die verband tussen verskillende persoonlikheidstipes (op kognitiewe styl gebaseer) en humor. Die bewese verband tussen humor en angs regverdig ook die aanwending van humoristiese tekste om taalangs te verminder. Uiteindelik word met navorsingsteun gemotiveer waarom humoristiese tekste suksesvol in die onderrig van Afrikaans gebruik kan word en enkele (praktiese) onderrigidees word uitgelig. Met hierdie artikel hoop die outeurs om by te dra tot waarde-ontwikkeling deur middel van 'n holistiese benadering tot taalonderrig.

Kernbegrippe: affektiewe onderwys; angs; emosionele geletterdheid; houding; humoristiese tekste; motivering; taalonderrig


ABSTRACT

The integration of humorous material in language teaching can be instrumental in the development of emotional literacy, thereby fostering an aesthetic sensitivity in student teachers (as learners) in different social contexts. Texts containing humour can play a significant role in the development of learners' understanding and appreciation of a language, as well as the cultural heritage it embodies. Furthermore, it offers learners the opportunity to become creatively and imaginatively involved with oral, visual and written texts. The article illustrates how the application of humorous material in the teaching of Afrikaans is not only rooted in responsive education, but complies with the objectives of the South African teaching policy documents.
By concentrating on a literature review of research studies, the authors point out the correlation between humour and various factors that influence learners' and students' affective behaviour in the context of the language classroom. Particular reference is made to research results indicating that the use of humour induces a more positive attitude, while also motivating students (as learners) to participate constructively in language activities. Attention is also paid to the relationship between different personality types (based on cognitive styte) and anxiety. Moreover, the established link between humour and anxiety justifies the inclusion of humorous texts to reduce language-related anxiety. Ultimately the research serves to support the authors' argument in favour of incorporating humorous material in the teaching of Afrikaans, while several (practical) teaching strategies are suggested. The authors hope to enhance the educational value by pursuing a holistic approach to language teaching.

Key concepts: affective education; anxiety; attitude; emotional literacy; humorous material; language teaching; motivation


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Geraadpleegde bronne

ABDALLAH, A. 1996. Foster creativity in student teachers. Community review, 14:52-28.         [ Links ]

ABEL, M.H. 2002. Humor, stress, and coping strategies. Humor, 15(4):365-381.         [ Links ]

AMABILE, T.M. 1983. The social psychology of creativity. New York: Springer.         [ Links ]

ANON. 2008. Learning language with limericks. Times of Malta: 13 Jul. http://www.timesofmalta.com/articles/view/20080713/education/learning-language-with-limericks Date of access: 17 Jul. 2008.         [ Links ]

AOKI, N. 1999. Affect and the role of teachers in the development of learner autonomy. (In Arnold, J., ed. Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press. p. 142-154.         [ Links ])

APOL, L. 2002. What do we do if we don't do haiku? Seven suggestions for writers and teachers. English journal, 91(3):89-97.         [ Links ]

ARNOLD, J. & BROWN, H.D. 1999. Introduction: a map of the terrain. (In Arnold, J., ed. Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press. p. 1-24.         [ Links ])

ATTARDO, S. & RASKIN, V. 1991. Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model. Humor, 4(4):293-347.         [ Links ]

BABBIE, E. & MOUTON, J. 2001. The practice of social research. New York: Oxford University Press.         [ Links ]

BARING-GOULD, W.S. 1968. The lure of the limerick. London: Granada.         [ Links ]

BARNARD, A. & HERBST, R. 2005. The relationship between emotional intelligence and self-actualisation. South African journal of labour relations, 53-71, Autumn.         [ Links ]

BERK, R.A. 1998. Professors are from Mars, students are from snickers: how to write and deliver humor in the classroom and in professional presentations. Wisconsin: Mendota.         [ Links ]

BLACQUIÈRE, A. 1989. Kommunikatiewe taalonderrig: moontlikhede vir Afrikaans tweede taal. Klasgids, 50-57, Mei.         [ Links ]

BODENSTEIN, R. 1998. Language teaching in the light of neurological evidence. Journal for language teaching, 32(4):273-290.         [ Links ]

BOLING, C.J. & SENOKOSSOFF, G.W. 2007. Responsive teaching: Florida literacy and reading excellence professional paper. http://flare.ucf.edu Date of access: 25 Jun. 2008.         [ Links ]

BOOYSE, C. 1992. Onderrigstrategieë ter verbetering van die houding van leerlinge teenoor Afrikaans as skoolvak. Potchefstroom: PU vir CHO. (M.Ed.-tesis.         [ Links ])

BOTHA, L. 1989. Tweedetaalteorie vir die eerstetaalonderwyser. Per linguam, 5(1):50-58.         [ Links ]

BRYANT, J., COMISKY, P. & ZILLMANN, D. 1979. Teachers' humor in the college classroom. Communication education, 28(2):110-118.         [ Links ]

CAINE, R.N. & CAINE, G. 1991. Making connections: teaching and the human brain. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.         [ Links ]

CANN, A. & CALHOUN, L.G. 2001. Perceived personality associations with differences in sense of humor: stereotypes of hypothetical others with high or low senses of humor. Humor, 14(2):117-130.         [ Links ]

CHAPELLE, C. & ROBERTS, C. 1986. Ambiguity tolerance and field independence as predictors of proficiency in English as a second language. Language learning, 36(2):27-45.         [ Links ]

CHIASSON, P.E. 2002. Using humour in the second language classroom. The internet TESL journal, 8(3). http://iteslj.org Date of access: 4 Nov. 2003.         [ Links ]

CLABBY, J.F. 1980. The wit: a personality analysis. Journal of personality assessment, 44(3):307-310.         [ Links ]

CLAPMAN, M.M. 2001. The effects of affect manipulation and information exposure on divergent thinking. Creativity research journal, 13(3 & 4):335-350.         [ Links ]

CLARK, J.L. 1996. Task-based learning: purposes, processes and ever-improving knowledge and language. Journal forlanguage teaching, 30(4):251-269.         [ Links ]

COOK, G. 2000. Language play, language learning. Oxford: Oxford University Press.         [ Links ]

CROOKES, G. 1992. Theory format and SLA theory. Studies in second language acquisition, 14:425-449.         [ Links ]

CUIJPERS, P. 1988. Er was eens een boer in Timboektoe: de limerick als pleziervers. Amsterdam: Van Leeuwen.         [ Links ]

DE VOS, P. 2000. So skryf jy 'n limerick. http://www.storiewerf.co.za Datum van gebruik: 9 Mar. 2003.         [ Links ]

DE WIT, H.B. 2002. Emosionele intelligensie: 'n oorsig oor die konseptualisering en meting daarvan. Stellenbosch: Universiteit Stellen-bosch. (M.A.-tesis.         [ Links ])

DENSCOMBE, M. 1998. The good research guide for small-scale social research projects. Philadelphia: Open University Press.         [ Links ]

DENZIN, N.K. & LINCOLN, Y.S., eds. 2005. The SAGE handbook of qualitative research. 3rd ed. London: Sage.         [ Links ]

DEPARTEMENT VAN ONDERWYS kyk SUID-AFRIKA. Departement van Onderwys        [ Links ]

DEWITTE, S. & VERGUTS, T. 2001. Being funny: a selectionist account of humor production. Humor, 14(1):37-53.         [ Links ]

DICKSON, R. 2002. Creating joy: adolescents writing poetry with young children. Voices from the middle, 10(2):384-392.         [ Links ]

DREYER, J.A.E. 2005. 'n Opleidingsprogram in alternatiewe interaksiemetodes vir onderwysers. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (D.Ed.-proefskrif.         [ Links ])

EHRMAN, M. 1999. Ego boundaries and tolerance of ambiguity in second language learning. (In Arnold, J., ed. Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press. p. 68-86.         [ Links ])

ENGELBRECHT, M.M. 1990. Selected techniques for reducing the affective filter in the English second language classroom. Stellenbosch: Stellenbosch University. (M.Ed. thesis.         [ Links ])

FARLEY, J. 1981. Perceiving the student: enriching the social studies through the affective domain. Theory into practice, 20(3):180-186.         [ Links ]

FREHEIT, S.R. & OVERHOLZER, J.C. 1998. The association between humor and depression in adolescent psychiatric inpatients and high school students. Journal of adolescent research, 13(1):32-49.         [ Links ]

FREUD, S. 1916. Jokes and their relation to the unconscious. New York: Penguin.         [ Links ]

GARDNER, H. 1991. The unschooled mind. London: Fontana.         [ Links ]

GARDNER, R. 1985. Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. London: Arnold.         [ Links ]

GARDNER, R.C. & MACINTYRE, P.D. 1993. A student's contribution to second language learning. Part 2: Affective variables. Language teaching, 26:1-11.         [ Links ]

GAY, G. 2000. Culturally responsive teaching: theory, research, and practice. New York: Teachers College Press.         [ Links ]

GOLEMAN, D. 1996. Emotional intelligence: why it can matter more than IQ. London: Bloomsbury.         [ Links ]

GOLEMAN, D. 1998. Working with emotional intelligence. London: Bloomsbury.         [ Links ]

GRACZYK, P.A., WEISSBERG, R.P., PAYTON, J.E., ELIAS, M.J., GREENBERG, M.T. & ZINS, J.E. 2000. Criteria for evaluating the quality of school-based social and emotional learning programs. (In Bar-on, R. & Parker, J.D.A., eds. The handbook of emotional intelligence: theory, development, assessment and application at home, school, and in the workplace. San Francisco: Jossey-Bass. p. 391-410.         [ Links ])

GRIFFITHS, R. & SHEEN, R. 1992. Disembedded figures in the landscape: a reappraisal of L2 research in field dependence/independence. Applied linguistics, 13(2):133-148.         [ Links ]

HARROWVEN, J. 1976. The limerick makers. London: Futch.         [ Links ]

HUGO, A.J. 2001. Lees en studeer op tersiêre vlak: die affektiewe komponent van lees verdien ook aandag. Tydskrif vir taalonderrig, 35(2 & 3):138-145.         [ Links ]

JENSEN, E. 2000. Brain-based learning. San Diego: The Brain Store.         [ Links ]

KHER, N., MOLSTAD, S. & DONAHUE, R. 1999. Using humor in the college classroom to enhance teaching effectiveness in "dread courses". College student journal, 33(3):400-406.         [ Links ]

KIRSH, G.A. & KUIPER, N.A. 2003. Positive and negative aspects of sense of humor: associations with the constructs of individualism and relatedness. Humor, 16(1):33-62.         [ Links ]

KRASHEN, S.D. 1985. The input hypothesis: issues and implications. London: Longman.         [ Links ]

KRUGER, E. 2007. Die gebruik van humor om kreatiewe skryf in die onderrig van Afrikaans te stimuleer: 'n gevallestudie. Literator, 28(2):21-47.         [ Links ]

KUIPER, N.A., MCKENZIE, S.D. & BELANGER, K.A. 1995. Cognitive appraisals and individual differences in sense of humor: motivational and affective implications. Personality and individual differences, 19(3):359-372.         [ Links ]

LATHER, P. 1986. Issues of validity in openly ideological research: between a rock and a soft place. Interchange, 17(4):63-84.         [ Links ]

LEFCOURT, H.M. 2001. Humor: the psychology of living buoyantly. London: Kluwer Academic Publishers.         [ Links ]

LEFCOURT, H.M. & MARTIN, R. 1986. Humor and life stress: antidote to adversity. New York: Springer.         [ Links ]

LEGUTKE, M. & THOMAS, H. 1991. Process and experience in the language classroom. London: Longman.         [ Links ]

LESH, R., DOERR, H.M., CARMONA, G. & HJALMARSON, M. 2003. Beyond constructivism. Mathematical thinking and learning, 5(2 & 3):211-233.         [ Links ]

LYTTLE, J. 2001. The effectiveness of humor in persuasion: the case of business ethics training. Journal of general psychology, 128(2):206-216.         [ Links ]

MACINTYRE, P.D. 2002. Motivation, anxiety and emotion in second language acquisition. (In Robinson, P., ed. Individual differences and instructed language learning. Philadelphia: Benjamins. p. 45-68.         [ Links ])

MARTIN, R.A. & LEFCOURT, H.M. 1983. Sense of humor as a moderator of the relation between stressors and moods. Journal of personality and social psychology, 45:1313-1324.         [ Links ]

MARTIN, R.A., PUHLIK-DORIS, P., LARSEN, G., GRAY, J. & WEIR. K. 2003. Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: development of the humor styles questionnaire. Journal of research in personality, 37:48-75.         [ Links ]

MAYER, J.D. & SALOVEY, P. 1993. The intelligence of emotional intelligence. Journal of intelligence, 17:433-442.         [ Links ]

McGHEE, P.E. 1979. Humor: its origin and development. San Francisco: Freeman.         [ Links ]

McLAUGHLIN, B. 1987. Theories of second-language learning. London: Arnold.         [ Links ]

MILES, M.B. & HUBERMAN, A.M. 1994. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. London: Sage.         [ Links ]

MULLIGAN, J. 1993. Activating internal processes in experiential learning. (In Boud, D., Cohe, R. & Walker, D., eds. Using experience for learning. Buckingham: Open University Press. p. 46-58.         [ Links ])

NILSEN, A.P. & NILSEN, D.L.F. 1999. The straw man meets his match: six arguments for studying humor in English classes. English journal, 88(4):34-42.         [ Links ]

OBERJOHN, K. 2002. The funny papers: an examination of children's sense of humor, peer acceptance, and friendships. Cincinatti: Cincinatti University. (M.A. thesis.         [ Links ])

OLALLA, J. 2004. Emotions in learning and coaching: essays on the crisis in contemporary learning. Referaat gelewer by 9de jaarlikse kongres van International Coaching Federation, Boulders, USA. http://www.newfieldnetwork.com Date of access: 21 Jul. 2008.         [ Links ]

OLIVIER, M.A.J. 2005. How do academics handle their job-related stress? South African journal of higher education, 19(2):345-358.         [ Links ]

OXFORD, R.L. 1997. Constructivism: shape-shifting, substance and teacher education applications. Peabodyjournal of education, 72(1):35-66.         [ Links ]

OXFORD, R.L. 1999. Anxiety and the language learner: new insights. (In Arnold, J., ed. Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press. p. 58-67.         [ Links ])

PARK, J. 1999. Emotional literacy: education for meaning. International journal of children's spirituality, 4(1):19-28.         [ Links ]

PIENAAR, A. 2004. Die verband tussen kognitiewe buigsaamheid en humorsin by adolessente. Bloemfontein: Universiteit van die Vrystaat. (M.Sc.-tesis.         [ Links ])

POLLAK, J.P. & FREDA, P.D. 1997. Humor, learning, and socialization in the middle level classrooms. Clearing house, 70(4):176-178.         [ Links ]

POPLIN, M.S. 1988. Holistic/constructivist principles of the teaching/learning process: implications for the field of learning disabilities. Journal of learning disabilities, 21(7):401-416.         [ Links ]

RASMUSSEN, J. 2001. The importance of communication in teaching: a systems-theory approach to the scaffolding metaphor. Journal of curriculum studies, 33(5):569-582.         [ Links ]

ROBERTS, J.W. 2002. Beyond learning by doing: the brain compatible approach. The journal of experiential education, 25(2):281-285.         [ Links ]

SCHARLE, A. & SZABÓ, A. 2000. Learner autonomy: a guide to developing learner responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

SHEPARD, R., FASKO, D. & OSBORNE, F.H. 1999. Intrapersonal intelligence: affective factors in thinking. Education, 119(4):633-642.         [ Links ]

SIELER, A. 2005. Coaching to the human soul: ontological coaching and deep change. Victoria: Newfield.         [ Links ]

SOLOMON, R. 1993. The passions: emotions and the meaning of life. Indianapolis: Hackett.         [ Links ]

STEVICK, E.W. 1999. Affect in learning and memory: from alchemy to chemistry. (In Arnold, J., ed. Affect in language learning. Cambridge: University Press. p. 43-57.         [ Links ])

SUID-AFRIKA. Departement van Onderwys. 2002. Hersiene Nasionale Kurriku-lumverklaring Grade R-9 (skole). Kaapstad: Departement van Onderwys.         [ Links ]

SUID-AFRIKA. Departement van Onderwys. 2003. Nasionale Kurrikulum-verklaring Grade 10-12 (skole). Kaapstad: Departement van Onderwys.         [ Links ]

TOMLINSON, C.A. & EIDSON, C.C. 2003. Differentiation in practice: a resource guide for differentiating curriculum, Grades 5-9. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.         [ Links ]

TOROK, S.E., MCMORRIS, R. & LIN, W.C. 2004. Is humor an appreciated teaching tool? Perceptions of professors' teaching style and use of humor. College teaching, 52(1):14-20.         [ Links ]

ULLOTH, J.K. 2003. Guidelines for developing and implementing humor in nursing classrooms. Journal of nursing education, 42(1):35-37.         [ Links ]

UNDERHILL, A. 1997. The psychological atmosphere we create in our classrooms. The language teacher online. http://langue.hyper.chubu.ac.jp Date of access: 5 Nov. 2003.         [ Links ]

VAN DEN BERG, G. 2004. Die geleenthede wat uitkomsgebaseerde taalhandboeke bied vir die ontwikkeling van leerders se meervoudige intelligensies. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (D.Ed.-proefskrif.         [ Links ])

VAN DEN BRANDEN, K. 1996. Taakgericht onderwijs: de puntjes op de i. Taaluniversum Conferentiebundel. Het schoolvak Nederlands: verslag van de negende conferentie. Utrecht: Algemeen Publicatie Secretariaat. http://taalunieversum.org/ondewijs/conferentie_het_schoolvak_nederland Datum van gebruik: 22 Mar. 2009.         [ Links ]

VAN DEN BRANDEN, K. 2000. Zeven vragen over taakgericht onderwys (en een poging tot antwoord erop ...). Vonk, 29(3):3-19.         [ Links ]

VAN NIEKERK, J.E. 2001. Humor in kinderverhale: 'n vergelyking tussen geselekteerde Afrikaanse en Nederlandse tekste. Potchefstroom: PU vir CHO. (M.A.-tesis.         [ Links ])

VILAYTHONG, A.P., ARNAU, R.C., ROSEN, D.H. & MASCARO, N. 2003. Humor and hope: can humor increase hope? Humor, 16(1):79-89.         [ Links ]

WES-KAAP ONDERWYSDEPARTEMENT. 2006. WKOD Geletterdheid- en syferkundigheidstrategie 2006-2016. Kaapstad: Wes-Kaapse Provinsiale Regering.         [ Links ]

WHITE, G.W. 2001. Teachers' report of how they used humor with students perceived use of such humor. Education, 122(2):337-347.         [ Links ]

WILLIAMS, M. & BURDEN, R.L. 1997. Psychology for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

WRENCH, J.S. & MCCROSKEY, J.C. 2001. A temperamental understanding of humor commmunication and exhiliratability. Communication quarterly, 49(2):142-159. www.uni-duesseldorf.de/WWW/MathNat/Ruch/Texte/TrentoRuch.pdf Date of access: 15 Sept. 2005.         [ Links ]

WYCOFF, E.B. & PRYOR, B. 2003. Cognitive processing, creativity, apprehension and the humorous personality. North American journal of psychology, 5:31-44.         [ Links ]

ZINS, J.W., BLOODWORTH, M.R., WESSIBERG, R.P. & WALBERG, H.J. 2004. The scientific base linking social and emotional learning to school success. (In Zins, J.E., ed. Building academic success on social and emotional learning: what does the research say? New York: Teachers College Press. p. 3-22.         [ Links ])

ZIV, A. 1984. Personality and sense of humor. New York: Springer.         [ Links ]

ZIV, A. 1988. The effect of humor on aggression catharsis in the classroom. The Journal of psychology, 121(4):359-364.         [ Links ]

 

 

1 Die outeurs wil besondere dank betuig aan Sarie Berkhout vir hulp met die konseptualisering, Eloïse Loftie-Eaton vir die redigering en Zandra Bezuiden-hout vir die taalversorging van hierdie artikel.

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License