SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.33 número1The Church mission relative to socio-political issues in Francophone AfricaFinancially resourcing the ministry in the Uniting Presbyterian Church in Southern Africa in the 21st century índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Verbum et Ecclesia

versão On-line ISSN 2074-7705
versão impressa ISSN 1609-9982

Verbum Eccles. (Online) vol.33 no.1 Pretoria  2012

http://dx.doi.org/10.4102/ve.v33i1.726 

ORIGINAL RESEARCH

 

Gemeentes as begeleiers van kollektiewe rouprosesse

 

 

Willem S. BoshoffI, II

IPostgraduate student, Department of Practical Theology, University of Pretoria, South Africa
IIDucth Reformed Church Hartbeesspruit-Queenswood, Pretoria, South Africa

Correspondence

 

 


ABSTRACT

Local congregations as facilitators of collective grieving. Since 1990 South Africa has been characterised by far-reaching change in all spheres of society. A recent PhD dissertation completed at the University of Pretoria described the loss members of the Dutch Reformed Church (DRC) experience because of the rapid change. Experiences of loss are common enough to be described as collective experiences of a community. Resulting grief processes are long standing and unresolved. Grieving is the normal human response to loss, but many DRC members (and probably the denomination and the whole Afrikaans community), got stuck because of unresolved grief dynamics. The main contribution of this article is to argue that local communities of faith can serve its members and the community by accepting the task to initiate and guide collective grief processes. Intentional grief is seen as a ministry of hope, resulting in a new and more appropriate identity.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Literatuurverwysings

Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 2002, Buitelyne van 'n gereformeerde gemeentelike ekklesiologie, Agenda (Bylae A.8.1).         [ Links ]

Baarda, D.B., De Goede, M.P.M. & Teunissen, J., 1998, Kwalitatief onderzoek: praktische handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 1ste druk, Stenfert Kroese, Houten.         [ Links ]

Bosch, D.J., 1979, Heil vir die wêreld: Die Christelike sending in teologiese perspektief, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Boshoff, W.S., 2011, 'Gemeentebou en die begeleiding van rouprosesse in 'n konteks van omvattende verandering' PhD-proefskrif, Departement Praktiese Teologie, Universiteit van Pretoria, Pretoria.         [ Links ]

Bowlby, J., 1980, Loss, sadness, depression, Basic Books, New York.         [ Links ]

Browning, D.S., [1991] 1996, A fundamental practical theology, Augsburg Fortress, Minneapolis.

Browning, D.S., 2007, Equality and the family, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Burger, CW., 1991, Die dinamika van 'n Christelike geloofsgemeenskap: Nuut gedink oor gemeentes, Lux Verbi.BM, Kaapstad.         [ Links ]

Burger, C.W., 1994, 'Die agogiese moment in die prediking in 'n situasie van verandering', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 9(1), 83-92.         [ Links ]

Burger, C.W., 1995, Gemeentes in transito (Vernuwingsgeleenthede in 'n oorgangstyd), Lux Verbi.BM, Kaapstad.         [ Links ]

Burger, C.W., 1999, Gemeentes in die kragveld van die Gees. Oor die unieke identiteit, taak en bediening van die kerk van Christus, Buvton, in samewerking met Lux Verbi.BM, Bloemfontein.         [ Links ]

Claessens, W. & Van Tillo, G. (eindred.), 1990, Van beneden naar boven. Een nieuwe richting in de praktische theologie, Kok, Kampen.         [ Links ]

Dingemans, G.D.J., 1996a, Manieren van doen, Kok, Kampen.         [ Links ]

Dingemans, G.D.J., 1996b, 'Preken in een postmoderne context. Wat heeft een predikant te zeggen als systemen wegvallen?' in M. Nel (red.), Prediking en Kommunikasie in konteks. ''n Huldigingsbundel vir H.J.C. Pieterse, pp. 117-134, Makro Boeke, Voortrekkerhoogte.         [ Links ]

Dreyer, J.S., 1998, 'The researcher and the researched: Methodological challenges for practical theology', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 13(1), 14-27.         [ Links ]

Firet, J., 1968, Het agogisch moment in het pastoraal optreden, Kok, Kampen.         [ Links ]

Firet, J., 1987, Spreken als een leerling: praktisch-teologische opstellen, Kok, Kampen.         [ Links ]

Gregersen, N.H. & Van Huyssteen, J.W., 1998, Rethinking theology and science. Six models for the current dialogue, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Hamman, J.J., 2005, When steeples cry: Leading congregations through loss and change, The Pilgrim Press, Cleveland.         [ Links ]

Heitink, G., 1984, Pastoraat als hulpverlening: Inleiding in de pastorale theologie en psychologie, 3de druk, Kok, Kampen.         [ Links ]

Heitink, G., 1993, Praktische theologie: Geschiedenis, theorie, handelingsvelden, Kok, Kampen.         [ Links ]

Hendriks, H.J., 1994, 'Missionêre gemeentebou', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 9(2), 180-191.         [ Links ]

Heyns, L.M. & Pieterse, H.J.C., 1990, Eerste treë in die praktiese teologie, Gnosis, Pretoria.         [ Links ]

Jonker, W.D., 1977, Die liefde van Christus dring ons, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Kinghorn, J. (red.), 1986, Die NG Kerk en Apartheid, Macmillan South Africa, Johannesburg.         [ Links ]

Kok, J. & Niemandt, C.J.P., 2009, '(Re)discovering a missional-incarnational ethos', HTS Teologiese Studies/Theological Studies65(1), Art. #274, 7 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v65i1.274        [ Links ]

Kritzinger, J.J., 2000, Navorsing in die fakulteit teologie, Universiteit van Pretoria, Pretoria.         [ Links ]

Kübler-Ross, E., 1969, On death and dying, 8th reprint, Tavistock Publications Limited, London.         [ Links ]

Lee, N.C. & Mandolfo, C. (eds), 2008, Lamentations in ancient and contemporary cultural contexts, Number 43, Society of Biblical Literature, Atlanta.         [ Links ]

Linafelt, T., 2008, 'Surviving Lamentations (one more time)', in N.C. Lee & C. Mandolfo (eds.), Lamentations in ancient and contemporary cultural contexts, n.p., Society of Biblical Literature, Atlanta.         [ Links ]

Louw, D.J., 1985, Sin in lyding: 'n Teologiese besinning rondom kruis en opstanding, Lux Verbi.BM, Kaapstad.         [ Links ]

Louw, D.J., 1999, Pastoraat as vertolking en ontmoeting, Lux Verbi.BM, Kaapstad.         [ Links ]

Mason, J., 1996, Qualitative researching, SAGE Publications Ltd., London.         [ Links ]

Meiring, P.G.J., 1999, Kroniek van die waarheidskommissie: Op reis deur die verlede en die hede na die toekoms van Suid-Afrika,Carpe Diem, Vanderbijlpark.         [ Links ]

Moltmann, J., 2000, Experiences in theology: ways and forms of Christian theology, SCM Press, London.         [ Links ]

Moses, J.W. & Knutsen, T.L., 2007, Ways of knowing, Palgrave Macmillan Ltd, Hampshire/New York.         [ Links ]

Müller, J.C., 1996, Om tot verhaal te kom: Pastorale gesinsterapie, RGN-Uitgewery, Pretoria.         [ Links ]

Müller, J.C., 2005, 'A postfoundationalist, HIV-positive practical theology', Practical Theology in South Africa 20(2), 72-88.         [ Links ]

Nel, M., 1991, 'Die wisselwerking tussen teorie/praxis in die praktiese teologie', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 6(1), 22-37.         [ Links ]

Nel, M., 1994, Gemeentebou, Orion, Halfweghuis.         [ Links ]

Nel, M., 2002, 'Missionêre koers van 58 gemeentes in Suid-Afrika - 'n empiriese verslag', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 17(1), 53-75.         [ Links ]

Nel, A., 2003, Op soek na God buite die kerk? Lux Verbi.BM, Wellington.

Nel, M., 2006, Stories van hoop: Gemeentes wat in hulle konteks 'n verskil maak en hoop bring, CUM, Vereeniging.         [ Links ]

Oates, W.E., 1997, Grief, transition and loss, Fortress Press, Minneapolis.         [ Links ]

Odendal, F.F. & Gouws, R.H. (reds.), 2009, Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT), Perskor, Kaapstad.         [ Links ]

Osmer, R.R., 2008, Practical Theology. An introduction, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Osmer, R.R. & Schweitzer, F.L., 2003, Developing a public faith: New directions in practical theology, Chalice Press, St Louis.         [ Links ]

Parkes, C.M., 1986, Bereavement: Studies of grief in adult life, 2nd edn., Tavistock, London.         [ Links ]

Parkes, C.M., 2006, Love and loss: The roots of grief and its complications, Routledge, London, New York.         [ Links ]

Payne, S., Horn, S. & Relf, M., 1999, Loss and bereavement, Open University Press, Buckingham.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 1991, 'Die wetenskapsteoretiese grondslag van die praktiese teologie', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 6(1), 38-51.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 1993, Praktiese teologie as kommunikatiewe handelingsteorie, RGN-Uitgewers, Pretoria.         [ Links ]

Pieterse, H.J.C., 2002, 'Prediking in 'n postmoderne lewensgevoel', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 17(1), 75-101.         [ Links ]

Puchta, C. & Potter, J., 2004, Focus group practice, SAGE Publications Ltd, London.         [ Links ]

Van Aarde, A.G., 2004, 'Postmoderne epistemologie en postkoloniale hermeneutiek', HTS Teologiese Studies/Theological Studies60(3), 1105-1125.         [ Links ]

Van der Ven, J., 1993, Practical Theology: An empirical approach, Kok Pharos, Kampen.         [ Links ]

Van der Ven, J., 1994, 'Empirical methodology in Practical Theology', Praktiese Teologie in Suid-Afrika 9(1), 29-44.         [ Links ]

Van Huyssteen, J.W., 1997, Essays in postfoundationalist theology, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Van Huyssteen, J.W., 2006, Alone in the world? Human uniqueness in science and theology, Eerdmans, Grand Rapids.         [ Links ]

Van Rensburg, A.P.J., 1979, Die nuwe Afrika, HAUM, Pretoria.         [ Links ]

Wester, F. & Peters, V., 2004, Kwalitatieve analyse: uitgangspunten en procedures, Uitgeverij Coutinho, Bussum.         [ Links ]

Worden, J.W., 2003, Grief counseling and grief therapy, Tavistock, London.         [ Links ]

 

 

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons