SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.32 issue1A pastoral investigation of the phrase 'go tloša Setšhila' [traditional purification] as the last phase in the process of bereavement mourning amongst the Basotho'So they do not profit this people at all' (Jr 23:32). A critique of prophecy author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Verbum et Ecclesia

On-line version ISSN 2074-7705
Print version ISSN 1609-9982

Verbum Eccles. (Online) vol.32 n.1 Pretoria  2011

http://dx.doi.org/10.4102/ve.v32i1.465 

ORIGINAL RESEARCH

 

Outo-etnografie as selfhulp vir predikante met bedieningsmoegheid: Verkennende opmerkings

 

Auto-ethnography as self-help for ministers with ministry-fatigue: Exploratory remarks

 

 

Alfred R. Brunsdon; George A. Lotter

Practical Theology, North-West University, Potchefstroom Campus, South Africa

Correspondence

 

 


ABSTRACT

This article addressed the possible benefits of auto-ethnography as a form of self-help for ministers suffering from ministry-fatigue. Given the fact that the ministry is a vocation with little or no support for its workers, ministers must develop self-help skills to manage fatigue. Auto-ethnography is an exciting new development in the field of qualitative research methodology. In recent times, a number of researchers have used this method to shed light on various phenomena, especially those of a personal nature. This article explored the notion that, apart from making a contribution to science, auto-ethnography also has therapeutic value for writers who implement this method. This article made some exploratory remarks on this issue, with special reference to the therapeutic possibilities that it may have for ministers suffering from ministry-fatigue.


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Literatuurverwysings

Andersen, W.T., 1997, The future of the self: Inventing the postmodern person [Die toekoms van die self: Om die postmoderne persoon uit te vind],         [ Links ] Putman, New York, NY.

Avraamides, M., 2007, 'A diamond or a stone? Using autoethnography to make sense of my industrial psychology internship' ['n Diamant of 'n steen? Gebruik outo-etnografie om sin te maak van my industriële sielkundige internskap], ongepubliseerde doktorale verhandeling, Universiteit van Johannesburg, Suid-Afrika.

Bisschoff, J. & Schoeman, K., 2000, Kerkspieël, 6de uitg., Universiteit van Pretoria, Pretoria.         [ Links ]

Breytenbach, M.C., Wilders, C.J., Strydom, G.L. & Breytenbach, H.S., 2005, 'Fisieke en psigo-emosionele gesondheidsbedreigings vir die NG predikant met betrekking tot gemeentedemografie', NGTT 46(1&2), 55-68.         [ Links ]

Brunsdon, A.R., 2009, 'Troos as unieke uitkoms in ʼn pastoraal-narratiewe benadering tot rousmart', HTS Teologiese Studies 65(1), Art. # 275, 7 pages. doi:10.4102/hts.v65i1.275        [ Links ]

Brunsdon, A.R. & Janse van Rensburg, J., 2008, 'Kanker tydens aftrede- ʼn narratiewe benadering', NGTT49(3&4), 25-39.         [ Links ]

Bryman, A., 2004, Social research methods [Sosiale navorsingsmetodes],         [ Links ] 2nd edn., Oxford University Press, Cape Town.

Bybelmedia, 2008, Bedieningsvreugde met die A-tot-Z-beleid aangaande predikante van die NG Kerk 2008. Handleiding en Interaktiewe CD Rom, 2008, CD-ROM, Bybel-Media, Wellington, Suid-Afrika.         [ Links ]

Chang, H., 2008, Autoethnography as method [Outo-etnografie as metode],         [ Links ] Left Coast Press, Walnut Creek, CA.

Coetzer, W., 2004, '"Medelyemoegheid" - die hantering van sekondêre traumatiese stres', Koers 69(2), 199-219.         [ Links ]

Cilliers, J., 2009, '"Fides quarens societatem": Praktiese teologie op soek na sosiale vergestalting', Tydskrif vir Geesteswetenskappe 49(4), 624-638.         [ Links ]

Die Kerkbode, 2010, 'Predikante het randfigure in die samelewing geword', Die Kerkbode 185(3 & 4).         [ Links ]

Denzin, D.K. & Lincoln, Y.S., (eds), 2000, Handbook of qualitative research [Handboek van kwalitatiewe navorsing],         [ Links ] 2nd edn., SAGE Publications, London, UK.

Dreyer, B.J. v R., 2010, 'Huisbesoek kan dominees gesond hou', Die Kerkbode, 05 Maart, p. 16.         [ Links ]

Dreyer, J.S., 1998, 'The researcher and the researched: Methodological challenges for practical theology' [Die navorser en die nagevorsde: Metodologiese uitdagings vir praktiese teologie], Praktiese Teologie in Suid-Afrika13(1), 14-27.

Ellis, C., 1995, Final negotiations of love, loss and chronic illness [Finale onderhandelings met liefde,         [ Links ] verlies en chroniese siekte], Temple University Press, Philadelphia, PA.

Flick, U., 2002, An introduction to qualitative research ['n Inleiding tot kwalitatiewe navorsing], 2nd edn., SAGE Publications, London, UK.

Ganzevoort, R.R., 2001, Reconstructies: Praktisch-theologisch onderzoek naar de verhalen van mannen over seksueel misbruik en geloof [Rekonstruksies.         [ Links ] Praktiese teologiese ondersoek na die verhale van mans oor seksuele misbruik en geloof], Kok,Kampen (Kamper Studies), NL.

Gous, H., 2005, Om die ondraaglike te dra, CUM Christelike Uitgewersmaatskappy, Paarl.         [ Links ]

Grobbelaar, K.G., 2007, 'Hulpverlening tot streshantering by predikante van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (GKSA): ʼn Pastorale studie', ongepubliseerde PhD-proefskrif, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika.         [ Links ]

Groenewald, P., 2006, Misdaad maak boerdery in Suid-Afrika die gevaarlikste, besigtig 24 Maart 2010, van http://www.vryheidsfront.co.za        [ Links ]

Irvine, A.R., 1997, Between two worlds. Understanding and managing clergy stress [Tussen twee wê         [ Links ]relde. Die verstaan en bestuur van stress by predikante], Mowbray, London, UK.

Jacobs, L., 2010, 'Wanneer dominees nie meer kans sien nie', Die Kerkbode 185(3), 14.         [ Links ]

Nederduitse Gereformeerde Kerk, 2010, Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 2010, uitgawe 161, Tydskriftemaatskappy, Wellington.         [ Links ]

Kellerman, J.S., 1991, 'Die oorsake van werkstres by die predikant', NGTT 32(2), 290-298.         [ Links ]

Kelsey, M., 1989, Reaching. The journey to fulfilment [Uitreik.         [ Links ] Die reis na vervulling], Augsburg Publishing House, Minneapolis, MN.

Labuschagne, J.N.R., 2008, 'Die ander vrou - ʼn Outo-etnografiese studie van die beroepsbelewenis van ʼn predikant', ongepubliseerde PhD-proefskrif, Dept. Menslike Hulpbronbestuur, Universiteit van Johannesburg, Suid-Afrika.         [ Links ]

Lotter, G.A., 2007, 'Pastorale teologie: Voëlvlug en (voorlopige) landing', Intreerede, Noordwes-Universiteit,Potchefstroom.         [ Links ]

McMinn, M.R. & Hall, T.W., 2000, 'Christian spirituality in a postmodern era' [Christelike spiritualiteit in die postmoderne era], Journal of Psychology and Theology, 28(4), 251-253.

McNiff, J. & Whitehead, J., 2006, All you need to know about action research [Alles wat jy moet weet ooraksie-navorsing],         [ Links ] SAGE Publications, London, UK.

Morgan, A., 2000, What is narrative therapy? [Wat is narratiewe terapie?],         [ Links ] Dulwich Centre Publications, Adelaide, SA.

Mouton, J. & Marais, H.C., 1989, Metodologie van die geesteswetenskappe: Basiese begrippe, J.C. Insto-Print, Pretoria.         [ Links ]

Muncey, T., 2005, 'Doing auto-ethnography' [Om outo-etnografie te doen], International Journal of Qualitative Method 4(3), Article 5, viewed 04 October 2010, from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/4_1/pdf/muncey.pdf

Müller, J., 2005, 'A postfoundationalist, HIV-positive practical theology' ['n Post-fundamentalistiese, HIV-positiewe praktiese teologie], Praktiese Teologie in Suid-Afrika 20(2), 72-88.

Nolte, P.S. & Dreyer, Y. 2009, 'Pastors as gewonde genesers: Outobiografiese pastoraat as heelmiddel vir emosionele verwonding en verlamming by pastors', HTS Teologiese Studies/Theological Studies 65(1), Art. #158, 9 pages. doi:10.4102/hts.v65i1.158        [ Links ]

Osmer, R.R., 2008, Practical theology: An introduction [Praktiese teologie: 'n Inleiding],         [ Links ] Eerdmans, Grand Rapids, MI.

Penn, P. & Frankfurt, M., 1994, 'Creating a participant text: Writing, multiple voices, narrative multiplicity' [Om 'n deelnemende teks te skep: Skryf, veelduldige stemme, narratiewe veelvuldigheid], Family Process 33, 217-231. doi:10.1111/j.1545-5300.1994.00217.x, PMid:7828707

Piehl, R.O., 2001, 'Narrative therapy and the Christian counselor. Necessary precautions' [Narratiewe terapie en die Christelike berader. Belangrike voorsorgmaatreëls], Christian Counseling Today 9(3), 25-28.

Rambo Ronai, C., 1996, 'My mother is mentally retarded' [My moeder is verstandelik gestremd], in A.P. Bochner & C. Ellis (eds), Composing ethnography. Alternative forms of qualitative writing, pp. 109-131, Altamira Press, Walnut Creek, CA.

Richardson, L., 2000, 'Writing. A method of inquiry' [Skryfwerk. 'n Metode van ondersoek], in D.K. Denzin & Y.S. Lincoln (eds), Handbook of qualitative research, 2nd edn., pp. 923-948, SAGE Publications, London, UK.

Roux, G.B., 1992, 'Stressore in die bediening en die effek daarvan op spesifieke persoonlikheidsaspekte van die predikant', NGTT 33(2), 225-231.         [ Links ]

Solidariteit, 2007, Jou werk ʼn tikkende tydbom, besigtig 24 Maart 2010, van http://www.solidaritysa.co.za/ Tuis/wmview.php?ArtID=1174        [ Links ]

Swinton, J. & Mowat, H., 2007, Practical theology and qualitative research [Praktiese teologie en kwalitatiewe navorsing],         [ Links ] SCM Press, London, UK.

Silvermann, D., 2000, Doing qualitative research [Om kwalitatiewe navorsing te doen],         [ Links ] SAGE Publications, London, UK.

Sparkes, A.C., 2002, Telling tales in sport and physical activity. A qualitative journey [Verhaalvertelling in sport en fisiese aktiwiteit.         [ Links ] 'n Kwalitatiewe reis], Human Kinetics, Leeds, UK.

Strauss, A. & Corbin, J., 1998, Basics of qualitative research [Basiese beginsels van kwalitatiwe navorsing],         [ Links ] 2nd edn., SAGE Publications, California, CA.

Tillmann-Healy, L.M., 1996, 'A secret life in a culture of thinness. Reflections on body, food and bulimia' ['n Geheime lewe in 'n kultuur van slankheid. Nadenke oor die liggaam, voedsel en bulimie], in A.P. Bochner & C. Ellis (eds), Composing ethnography. Alternative forms of qualitative writing, pp. 76-108, Altamira Press, Walnut Creek, CA.

White, M. & Epston, D. 1990, Narrative means to therapeutic ends ['n Narratiewe benadering tot terapie],W.W.Norton & Company, New York, NY.

Zerfass, R., 1974, 'Praktische teologie as handelungswissenschaft' [Praktiese teologie as handelingswetenskap], in F. Klostermann & R. Zerfass, Praktische Theologie heute, pp. 164-177, Kaiser, Munchen.

 

 

Correspondence:
Alfred Brunsdon
PO Box 10049
Lichtenburg 2740
South Africa
Email: arbrunsdon@gmail.com

Received: 05 Oct. 2010
Accepted: 03 Apr. 2011
Published: 24 Aug. 2011

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License