SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.31 issue1An African view of women as sexual objects as a concern for gender equality: A critical studyThe status of psalm singing in the Dutch Reformed Church author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Verbum et Ecclesia

On-line version ISSN 2074-7705
Print version ISSN 1609-9982

Verbum Eccles. (Online) vol.31 n.1 Pretoria  2010

http://dx.doi.org/10.4102/ve.v31i1.417 

ORIGINAL RESEARCH

 

Riglyne vir voortgesette teologiese opleiding: Uitdagings vir die AGS-kerk

 

Guidelines for continuous theological training: Challenges for the Apostolic Faith Mission church

 

 

Andries Putter

Departement Praktiese Teologie, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Suid-Afrika

Correspondence

 

 


ABSTRACT

Qualitative research done amongst a section of the broader membership as well as a region of the Apostolic Faith Mission (AFM) church has identified the role expectations of the pastor. Studies have shown that pastors should be continuously equipped to enable them to meet all their role expectations successfully. Although successful pastorates are a priority for the AFM, no formal structures have been constituted to guide pastors to become involved in continuous theological training. A literature research was also undertaken in order to obtain a larger and representative picture of the continuous training of pastors. The research and literature study findings have led to the drafting of proposed guidelines for continuous theological training. The purpose of this article is to provide these guidelines to the AFM church role players for them to remain informed regarding continuous theological training. This will enable pastors to stimulate congregational growth and address different training needs.

Keywords: riglyne; voortgesette teologiese opleiding; AGS-pastors; rolverwagtinge


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Literatuurverwysings

AGS van SA, 1909, 'Notules: Blanke Uitvoerende Raad (NBUR)', AGS-argief, Johannesburg.         [ Links ]

AGS van SA, 1932, 'Notules: Blanke Uitvoerende Raad (NBUR)', AGS-argief, Johannesburg.         [ Links ]

AGS van SA, 1950, 'Notules: Blanke Uitvoerende Raad (NBUR)', AGS-argief, Johannesburg.         [ Links ]

AGS van SA, 1957, 'Notules: Blanke Uitvoerende Raad (NBUR)', AGS-argief, Johannesburg.         [ Links ]

AGS van SA, 1964a, 'Notules: Sendingkomitee (NSK)', AGS-argief, Johannesburg.         [ Links ]

AGS van SA, 1964b, 'Notules Swart Werkers Raad (NSWR)', Johannesburg        [ Links ]

AGS van SA, 1969, 'Notules: Blanke Uitvoerende Raad (NBUR)', AGS-argief, Johannesburg.         [ Links ]

AGS van SA, 1970, 'Notules: Kleurlingkuratorium (NKK.)', Sarepta Teologiese Kollege, Kuilsrivier.         [ Links ]

AGS van SA, 2008, 'Algemene Besigheidsvergadering in die AGS', Johannesburg, 20-22 Mei.         [ Links ]

Burger, I.S. vd M., 1987, Geskiedenis van die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika, Evangelie Uitgewers, Braamfontein.         [ Links ]

Burger, I.S. vd M. & Nel, M., 2008, The Fire Falls in Africa [Die Vuur val in Afrika],         [ Links ] Christian Publishing Company (Cum Books), Vereeniging.

Burns, N. & Grove, S.K., 1993, The practice of nursing: Conduct, critique and utilization [Die beoefening van verpleging: Gedrag,         [ Links ] kritiek en aanwending], Saunders, Philadelphia.

Codrington, G., 2004, Mind the gap [Oppas vir die gaping],         [ Links ] Penguin Books, Johannesburg.

Creswell, J.W., 1994, Research design: qualitative and quantitative approaches [Navorsingontwerp: Kwalitatiewe en Kwantitatiewe benaderings],         [ Links ] Sage, Thousand Oaks.

Cronjé, F.H.J., 1976, AGS Werkersraad verslagbundel, Die ATS Teologiese Kollege, Johannesburg.         [ Links ]

Cronjé, F.H.I., 1979, AGS Werkersraad verslagbundel, Die ATS Teologiese Kollege, Johannesburg.         [ Links ]

De Witt, P.J.H., 2010, Mondelinge mededeling aan AGS-hooftesourier, Centurion. (Kassetopname in besit van die outeur)        [ Links ]

Easum, B., 2001, Unfreezing moves. Following Jesus into the mission field [Ontvriesde bewegings: Volg Jesus in die sendingveld],         [ Links ] Abingdon Press, Nashville.

Erasmus, L.J., 1990, 'Uitbranding onder Apostoliese Geloof Sending pastors: ʼn Prakties-teologiese ondersoek', MTh-proefskrif, Departement: Praktiese Teologie Universiteit van Suid-Afrika.         [ Links ]

Erasmus, L.J., 1996, AFM unity in theological education? A historical perspective [AGS eenheid in teologiese opleiding? 'n Historiese perspektief],         [ Links ] International Theological Institute, Midrand.

Evangelical Lutheran Church in America, 1995, 'Study of Theological Education: Faithful leaders for a changing world. Theological education for mission in the ELCA [Studie van Teologiese Opvoeding: Betroubare leiers vir 'n veranderende wê         [ Links ]reld Teologiese opvoeding vir sending in die ELKA]', verslag aan die 1995 Wêreldwye Gemeente, Evangelical Lutheran Church in America, p. 12, Chicago.

Eybers, I.B., König, A. & Stoop, J.A., 1978, Inleiding in die Teologie, NG Kerkboekhandel, Pretoria.         [ Links ]

Grobbelaar, K.G., 2007, 'Hulpverlening tot streshantering by predikante van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA): ʼn Pastorale studie', PhD-proefskrif, Departement Praktiese Teologie, Noordwes-Universiteit.         [ Links ]

Hendriks, H.J., 2004, Studying Congregations in Africa [Bestudeer gemeentes in Afrika],         [ Links ] Lux Verbi, Wellington.

Holliday, A., 2002, Doing and writing: qualitative research [Doen en skryf: Kwalitatiewe navorsing],         [ Links ] Sage, Thousand Oaks.

Joubert, S.J., 2001, 'Teologiekroniek: Die relevansie van teologie in millennium drie', Verbum et Ecclesia 22(1), 191197.         [ Links ]

Kimbal, D., 2003, The emerging church [Die ontluikende kerk],         [ Links ] Zondervan, Grand Rapids.

Knafl, K. & Breitmayer, B.J., 1989, 'Triangulation in qualitative research: Issues of conceptual clarity and purpose [Trangulasie in kwalitatiewe navorsing: Kwessies van konseptuele helderheid en doel]', in J. Morse (ed.), Qualitative nursing research: A contemporary dialogue, pp. 193-203, Aspen, Rockville, Maryland.

Krefting, L., 1991, 'Rigour in qualitative research: The assessment of trustworthiness [Die nougesetheid in kwalitatiewe navorsing: Die waardebepaling van betroubaarheid]', American Journal of Occupational Therapy 45(3), 214-222.

Maré, L.P., 2003, 'AGS-pastors se belewenis van hulle teologiese opleiding', MA-proefskrif, Departement Teologie, Randse Afrikaanse Universiteit.         [ Links ]

Maré, L.P., 2005, 'AGS pastors se belewenis van hulle teologiese opleiding', In die Skriflig 26(2), 432446.         [ Links ]

Nel, M., 2002, 'Predikante opleiding: Roeping, keuring en legimentering', Verbum et Ecclesia 23(1), 151167.         [ Links ]

Nel, M., 2005, 'Public pastors leaders: The purpose of thoelogical training [Die doel van teologiese opleiding]', In die Skriflig39(3), 441462.

Olwagen, J.M., 2003, 'Die paradigmaskuif wat ʼn tradisionele AGS pastor moet ondergaan vir effektiewe gemeentemobilisasie', MA-proefskrif, Departement Teologie, Randse Afrikaanse Universiteit.         [ Links ]

Putter, A.P. J., 2003, 'Die mobilisering van lidmate in 'n tipiese AGS gemeente Robertsham', MA-proefskrif, Departement Teologie, Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg.         [ Links ]

Putter, A.P., 2006, 'Die voortgesette akademiese ontwikkeling van die AGS-pastor', PhD-proefskrif, Departement: Geesteswetenskappe, Universiteit van Johannesburg.         [ Links ]

Putter, A.P., 2009, Die Ophir Netwerk-pastor se onderskeie rolverwagtinge: Uitslae van die eksterne kodeerder, Universiteit van Limpopo, Medunsa-kampus.         [ Links ]

Sweet, L., 1999, Soul Tsunami [Siel Tsunami],         [ Links ] Zondervan Publishing House, Michigan.

Terreblanche, S., 2002, A history of inequality in South Africa: 16522002 ['n Geskiedenis van ongelykheid in Suid-Afrika], University of Natal, Pietermaritzburg.

Thompson, L., 1990, A history of South Africa [ʼn Geskiedenis van Suid-Afrika], Yale University Press, London & New Haven.

Van den Berg, J.C., 1991, 'Die pastor en lidmaat in die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika: strukturele fasette en bedieningsmodelle', MTh-verhandeling, Departement Praktiese Teologie, Universiteit van Suid-Afrika.         [ Links ]

Van der Spuy, M.A., 1985, 'Die spanning tussen vryheid en formalisering ten opsigte van die liturgiese verskuiwings binne die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika', MTh-verhandeling, Departement: Praktiese Teologie, Universiteit van Suid-Afrika.         [ Links ]

Van Niekerk, A.S., 2000, 'Die gesamentlike teologiese oplossing: ʼn Wonderwerk wat moet werk', Nederduits GereformeerdeTeologiese Tydskrif 41(34), 350365.         [ Links ]

Zwemstra, H.M., 2007, 'Die roeping van die kerk ten opsigte van sosio-ekonomiese regte in Suid-Afrika: ʼn Teologies-Etiese studie', ThD-proefskrif, Departement Dogmatiek, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (nou Noordwes-Universiteit).         [ Links ]

 

 

Correspondence:
Andries Putter
Posbus 17584
Pretoria-Noord 0116
Suid-Afrika
Email: andriesputter@telkomsa.net

Received: 13 Julie 2010
Accepted: 03 Sept. 2010
Published: 18 Nov. 2010

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License