SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.29 issue2Ethics and Christology - Rediscovering Jesus in Evolutionary History"Not true?" Remarks on the experience of faith, dogma and the (eschatological) nature of theological reflection author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Verbum et Ecclesia

On-line version ISSN 2074-7705
Print version ISSN 1609-9982

Verbum Eccles. (Online) vol.29 n.2 Pretoria  2008

 

ORIGINAL RESEARCH

 

"Is Christus verdeeld?" Nadenke oor die teologiese regverdiging van kerkverdeeldheid en kerkskeuring

 

"Is Christ divided?" Reflections on the theological justification of church disunity and church schism

 

 

J H van Wyk

Noordwes-Universiteit, Potchefstroom

 

 


ABSTRACT

In this article the author investigates the question whether a church schism could ever be justified. He considers on the one hand the Biblical message on church unity and on the other hand the many justifications of church disunity (schism). He concludes that most of these justifications are unacceptable rasionalisations and that Post-Reformation theology distanced itself far away from Biblical ecclesiology in this regard.


 

 

Full text available only in PDF format.

 

 

Literatuurverwysings

Acta GKSA 1964. Handelinge van die vyf-en-dertigste Sinodale Vergadering van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Potchefstroom.         [ Links ]

Barth, K 1960. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Zürich: EVZ-Verlag.         [ Links ]

Bavinck, H 1930. Gereformeerde Dogmatiek 4. Kampen: Kok.         [ Links ]

-, 1968. De Katholiciteit van Christendom en Kerk. Kampen: Kok (oorspr 1888).         [ Links ]

-, 1978. Our reasonable faith. A survey of Christian doctrine (vert H Zylstra). Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

Berkhof, H sj. God's éne kerk en onze vele kerken. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

1990. Christelijk Geloof. Een inleiding tot de geloofsleer. Nijkerk: Callenbach.         [ Links ]

Berkouwer, G C 1970. De Kerk I. Eenheid en katholiciteit. Kampen: Kok.         [ Links ]

-, 1972. De kerk II. Apostoliciteit en heiligheid. Kampen: Kok.         [ Links ]

1989. Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen. Kampen: Kok.         [ Links ]

Bremmer R H 1961. Herman Bavinck als dogmatikus. Kampen: Kok.         [ Links ]

Buys, A L A 2003. Die moeder van ons almal. Die ekklesiologie van Klaas Schilder. DTh-proefskrif, UV, Bloemfontein (ongepubliseer).         [ Links ]

Calvyn, Institusie van die Christelike Godsdiens 1559 (vert H W Simpson). Potchefstroom: CJBF.         [ Links ]

De Villiers, P 1986. Die apostelkonvent (Handelinge 15), in Breytenbach, C (red), Eenheid en konflik. Eerste beslissinge in die geskiedenis van die Christendom, 23-47, Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

Dunn, J G D 1977. University and diversity in the New Testament. An inquiry into the character of earliest Christianity. London: SCM Press.         [ Links ]

Durand, J 1986. Jesus se gebed om eenheid en solidariteit te midde van krisis en konflik, in: Breytenbach, C (red), Eenheid en konflik. Eerste beslissinge in die geskiedenis van die Christendom, 105-133. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

Greijdanus, S 1946. Schriftbeginselen ter Schriftverklaring en historisch overzicht over theorieën en wijzen van Schriftuitlegging. Kampen: Kok.         [ Links ]

Heyns, J A 1978. Dogmatiek. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

-, 1992. Inleiding tot die dogmatiek - aan die hand van die Nederlandse Geloofsbelydenis. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

Honig, A G 1938. Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek. Kampen: Kok.         [ Links ]

Käsemann, E 1964. Essays on New Testament Themes. (transl. W J Montagne) London: SCM Press.         [ Links ]

-, 1969. New Testament questions of today (transl. W J Montagne). London: SCM Press.         [ Links ]

Küng, H 1967. De Kerk. Hilversum: Paul Brand.         [ Links ]

McGrath, A E 1995. Christian Theology. An Introduction. Oxford: Blackwell.         [ Links ]

Momberg, H L J 2007. Kerkeenheid en kerkverband. Waarheid en Dwaling 13(12), 6-10.         [ Links ]

Nijenhuis, W 1959. Calvinus Oecumenicus: Calvijn over de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.         [ Links ]

Noordmans, O 1986. Verzamelde Werken. Deel VI. De kerk en het leven. Kampen: Kok.         [ Links ]

Nürnberger, K 1975. Sistematiese Teologie. Genadendal: Teologiese Seminarie van die Evangeliese Broederkerk in Suid-Afrika.         [ Links ]

Pannenberg, W 1993. Systematic Theology Vol 3 (transl. W Bromiley). Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

Pityana, B N & Villa-Vicencio, C (eds.) 1995. Being the church in South Africa today. Johannesburg: SACC.         [ Links ]

Polman, A D R sj. Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden, geconfronteerd met het heden. Deel 3. Franeker: Wever.         [ Links ]

Roberts, J 1986. Die eenheid van die kerk volgens die Efese-brief, in: Breytenbach, C (red), Eenheid en konflik. Eerste beslissinge in die geskiedenis van die Christendom, 75-88. Pretoria: N G Kerkboekhandel.         [ Links ]

Runia, K 1988. Wat is ketterij? in Wethmar, C J & Vos, C J A (reds), 'n Woord op sy ttyd. 'n Teologiese feesbundel aangebied aan professor Johan Heyns ter herdenking van sy sestigste verjaardag. Pretoria: NG Kerkboekhandel, 97111.         [ Links ]

Schlink, E 1985. Ökumenische Dogmatik. Grundzüge. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.         [ Links ]

Schmidt, K L 1985. Ekklesía in Kittel G & Friedrich G (eds.), Theological Dictionary of the New Testament (transl. G W Bromiley). Grand Rapids: Eerdmans, 394-402.         [ Links ]

Schuman, N A. 1981. Pluraliteit in het Oude Testament. Vreedzame coëxistentie en conflict, in: Vlijm J M (ed.), Geloofsmanieren. Studies over pluraliteit in de kerk. Kampen: Kok, 16-59.         [ Links ]

Snyman, W J 1977. Nuwe en ou dinge. Uit die skat van die koninkryk. Potchefstroom: Pro Rege.         [ Links ]

Spoelstra, B 1986. Het ons kerk-wees in strukture gestol? In die Skriflig, 4-17.         [ Links ]

Spykman, G J 1992. Reformational Theology. A new paradigm for doing Dogmatics. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

Van Aarde, A G 1987. Gedagtes oor die begin van die kerk - 'n geskiedenis van versoenende verskeidenheid. Hervormde Teologiese Studies 43(3), 325-351.         [ Links ]

-, 1989. 'n Nuwe-Testamentiese begronding van die eenheid van die kerk en die eis om kerkeenheid vandag. Hervormde Teologiese Studies 45(2), 461475.         [ Links ]

Van de Beek, A 2002a. The disunity of the Reformed Church, in Visscher, L et al, The church in Reformed perspective. A European reflection. Genéve: Centre of International Réformé John Knox, 109-133.         [ Links ]

-, 2002b. De kring om de Messias. Israel als volk van de lijdende Heer. Zoetermeer: Meinema.         [ Links ]

Van Genderen, J & Velema, W H 1992. Beknopte Gereformeerde Dogmatiek. Kampen: Kok.         [ Links ]

Van Wyk, J H 1990. Geroep tot eenheid, in Kruger, P & Du Toit, H, (reds.). Geroep tot eenheid. Gesprekke ter wille van die heling van die breuk tussen die GKSA en NGK, 6-30. Pretoria: NG Kerkboekhandel.         [ Links ]

Veenhof, C 1969. Volk van God: Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.         [ Links ]

Veenhof, J. 2005. Vrij gereformeerd (Verzamelde artikelen bezorgd door D van Keulen et al). Kampen: Kok.         [ Links ]

Verhoef, P A 2005. Op vaste fondamente. Kerk en dwaalleer - les van die geskiedenis. Stellenbosch: Stellenoord.         [ Links ]

Vlijm, J M (ed) 1981. Geloofsmanieren. Studies over pluraliteit in de kerk. Kampen: Kok.         [ Links ]

Wentsel, B 1998. Dogmatiek 4b. De Heilige Geest, de Kerk en de Laatste Dingen. Kampen: Kok.         [ Links ]

-, 2006. Hij-is-er-bij. Handboek Bijbelse Geloofsleer I. Kampen: Kok.         [ Links ]

Wethmar, C J 1993. Die ekumeniese roeping van die kerk in die lig van die Gereformeerde belydenisskrifte/Ekumenisiteit in dogma teologiese perspektief, in Crafford, D & Gous, G (reds), Een liggaam -baie lede. Die kerk se ekumeniese roeping wêreldwyd en in Suid-Afrika, 37-55, Pretoria: ISN/Verba Vitae.         [ Links ]

-, 1999. Ecclesiology and Theological Education, in Van Egmond, A & Van Keulen, D (eds.), Church and Ministry (Studies in Reformed Theology 3), 71-89. Kampen: Kok.         [ Links ]

 

 

1 Hierdie artikel is bedoel as waarderings- en dankwoord aan kollega Conrad Wethmar vir sy bydrae tot die uitbou van die reformatoriese teologie in Suid-Afrika. Die artikel is in gewysigde vorm ook gebruik as voordrag tydens 'n konferensie van die International Reformed Theological Institute (IRTI) in Cluj-Napoca, Romenië, 3-8 Julie 2007.

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License