SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.37 número3Ecclesiology as doing theology in and with local communities but not of the empirePatriarchy as empire: A theological reflection índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Studia Historiae Ecclesiasticae

versión On-line ISSN 2412-4265
versión impresa ISSN 1017-0499

Studia Hist. Ecc. vol.37 no.3 Pretoria dic. 2011

 

Die Kerkorde as emporium en anti-emporium

 

The Church Order as empire and anti-empire

 

 

Christina Landman

Navorsingsinstituut vir Teologie en Religie, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria, Suid-Afrika

 

 


ABSTRAK

In huidige akademiese gesprekke word met "emporium" ("empire") verwys na die eenvormigheid wat deur groot rolspelers globaal op alle fasette van menswees afgedruk word volgens waardes wat deur hulle neergelê word. Die imperialistiese waardes van die emporium skryf voor hoe die geskiedenis geïnterpreteer moet word, hoe tekste gelees moet word, en wat die magsverhoudings in die toekoms sal wees tussen mense van verskillende klasse, rasse en genders. Die emporium skryf waardes aan mense toe volgens hulle posisie in die hiërargie wat deur die emporium bepaal word.
In hierdie artikel word gekyk na die Stipulasies tot die Kerkorde van die Noordelike Sinode van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA). Die vraag word gevra of die plek wat hierin aan die Moderamen gegee word, die beginsels van die (Nederlands-) Gereformeerde kerk-reg weerspieël en of dit nie 'n emporium skep wat eenvormige mag oor "minderes" uitoefen nie. Die ontstaansgeskiedenis van die Stipulasies tot die Kerkorde van die Noordelike Sinode van die VGKSA (2011) vis-a-vis die rol van die Moderamen word beskryf, en tersaaklike gevalle-studies binne die VGKSA word bespreek.
Uiteindelik word gevra hoe 'n Kerkorde en sy Stipulasies sal lyk wat op anti-emporiese beginsels en praktyke berus. Die beginsels wat die Belydenis van Belhar onderlê, en die praktyk van kerklike visitasies soos beoefen in die Protestantse Kerk in Nederland word as voorbeelde van anti-emporium beskryf.


ABSTRACT

In recent academic discussions, "empire" refers to the hegemony with which major role players take control over all aspects of humanity and impress their values on all. The imperialistic values of empire dictates how history is to interpreted,how texts must be read, and what the relationships between people of different classes, races and genders will be like in future. The empire awards value to people according to their position in the hierarchy of power created by the empire.
In this article the Stipulations to the Church Order of the Northern Synod of the Uniting Reformed Church in Southern Africa (URCSA) will be scrutinised. The question will be asked whether the place attributed to the Moderamen in these Stipulations is according to the principles of (Dutch) Reformed church polity, or whether an empire is created which rules over the less mighty. The history of the said Stipulations (2011) is described, and relevant case studies within URCSA are discussed.
Finally, a vision is formulated as to the contents of a church order and its Stipulations that are based on the princeples and practices of anti-empire. The principles of the Confession of Belhar, and the practise of church visitations of the Protestant Church in the Netherlands are described as examples of anti-empire.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Bronne geraadleeg

Brueggemann, Walter 2009. Reviews. Christian Century, December 15, 48-50.         [ Links ]

Crossan, John Dominic 2007. God and empire: Jesus against Rome, then and now. New York: HarperOne.         [ Links ]

Giethoorn, L 2011. Programma Institutionele Ondersteuning. Powerpoint-presentasie gelewer by die Sinodesitting van die PKN op 10 November 2011.         [ Links ]

Horsley, Richard A 2008. In the shadow of empire: reclaiming the Bible as a history of faithful resistance. Louisville: Westminister John Knox.         [ Links ]

Koffeman, Leo 2009. Het goed recht van de kerk: een theologische inleiding op het kerkrecht. Kampen: Kok.         [ Links ]

Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) 2007. Die Kerkorde van die Nederduitse Gereformeerde Kerk met reglemente, kerkordelike riglyne en funksionele besluite. Kaapstad: Algemene Taakspan Regte van die Algemene Sinode.         [ Links ]

Northern Synod, Uniting Reformed Church of Southern Africa 2011. Church Order and Supplementary Stipulations for 2011. Mamelodi: Dienssentrum.         [ Links ]

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 2004. Kerkorde en Ordinanties. Geen uitgewer aangegee.         [ Links ]

Rieger, Joerg 2007. Christ and empire: from Paul to postcolonial times. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

Schüssler Fiorenza, Elizabeth 2007. The power of the Word: Scripture and the rhetoric of empire. Minneapolis: Fortress.         [ Links ]

Smit, DJ 2006. Barmen and Belhar in conversation - a South Africa perspective. NGTT 47.1/2, pp 291-301.         [ Links ]

The Reformed Church in America (RCA) 2003. The Book of Church Order. New York, 475 Riverside Drive.         [ Links ]

Van Rooi, LB 2007. Bevry om te bely en te beliggaam: 'n ekklesiologiese besinning oor die kerkorde van die VGKSA. NGTT 48(3/4), 799-810.         [ Links ]

Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 2012. Kerkorde van die Algemene Sinode. Kaapstad: Kerkkantoor.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons