SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.64 issue2Isaac multiplex: Genesis 22 in a new historical representationHappiness and lament in the house of Jacob author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


HTS Theological Studies

On-line version ISSN 2072-8050
Print version ISSN 0259-9422

Herv. teol. stud. vol.64 n.2 Pretoria Jun. 2008

 

v64n2a12

Vergifnis ter wille van JHWH se Naam (Ps 25:11)

 

Forgiveness for the sake of YHWH's Name (Ps 25:11)

 

 

D F O'Kennedy

Departement Ou en Nuwe Testament. Universiteit van Stellenbosch

 

 


ABSTRACT

This article investigates the concept of divine forgiveness as illustrated in Psalm 25, especially verse 11. Psalm 25:11 is one of only four references in the Psalms where the Hebrew stem jls (forgive is found). Scholars agree that the petition for forgiveness in verse 11 forms the core or centre of the entire Psalm. This article will offer a possible answer to the following question: what motivates the supplicant to ask for forgiveness? In contrast to other forgiveness passages the Psalmist does not regard repentance or obedience as motivation for the petition. He rather emphasizes the fact that his sin is great (v 11b). The true motivation for this prayer for forgiveness lies in the Name and honor of YHWH (v 11a). He experienced YHWH as 'n faithful God in the past; therefore he has the courage and honesty to plea for forgiveness.


 

 

Texto completo disponível apenas em PDF.

Full text available only in PDF format.

 

 

Literatuurverwysings

Anderson, A A 1977. The book of the Psalms, Vol 2 (73-150). Greenwood: Attic Press. (NCB.         [ Links ])

Beyerlin, W 1970. Die Rettung der Bedrängten in den Feindpsalmen der Einzelnen auf institutionelle Zusammenhänge untersucht. Göttingen: Van den Hoeck & Ruprecht.         [ Links ]

Bratcher, R G & Reyburn, W D 1991. A translater's handbook on the Psalms. New York: United Bible Societies.         [ Links ]

Brueggemann, W 1991. Bounded by obedience and praise: The Psalms as canon. JSOT 50, 63-92.         [ Links ]

Childs, B S 1986. Old Testament theology in canonical context. Philadelphia, PA: Fortress.         [ Links ]

Corvin, J W 1973 of 1972. A stylistic and functional study of the prose prayers in the historical narratives of the Old Testament. Ph D Dissertation, Emory University, USA.         [ Links ]

Craigie, P C 1983. Psalms 1-50. Waco, TX: Word Books. (WBC.         [ Links ])

Croft, S J L 1987. The identity of the individual in the Psalms. Sheffield: JSOT Press (JSOTSup 44.         [ Links ])

Eichrodt, W 1967. Theology of the Old Testament, Vol 2, tr by J A Baker. London: SCM.         [ Links ]

Fohrer, G 1968. Introduction to the Old Testament, tr by D E Green. New York: Abingdon.         [ Links ]

Freedman, D N 1992. Patterns in Psalms 25 and 34, in Ulrich, E et al (eds), Priests, prophets and scribes: Essays on the formation and heritage of the second temple Judaism in honour of Joseph Blenkinsopp, 125-138. Sheffield: JSOT Press. (JSOTSup 149.         [ Links ])

Gerstenberger, E S 1988. Psalms Part 1. Grand Rapids, MI: Eerdmans. (FOTL 14.         [ Links ])

Greenberg, M I 1983. Biblical prose prayer: As a window to the popular religion of Ancient Israel. Los Angeles, CA: University of California Press.         [ Links ]

Gunkel, H 1975. Einleitung in die Psalmen. Dritte Auflage. Göttingen: Van den Hoeck & Ruprecht.         [ Links ]

Hausmann, J 1986. s v . TWAT 5, 859-867.

Human, D J 1994. Reading the texts of the Bible: Wth illustrative reference to Psalm 25. Scriptura 49, 88-96.         [ Links ]

Human, D J 1996. The tradition-historical setting of Psalm 25: How wisdom motives contribute to its understanding. Skrif en Kerk 17(1), 76-88.         [ Links ]

Knierim, R 1976. s v . THAT 2, 221-223.

Kraus, H J 1993. Psalms 1-59: A continental commentary, tr by H C Oswald. Minneapolis, MN: Fortress Press.         [ Links ]

Kselman, J S 1992. s v Forgiveness (OT). ABD 2, 831-833.         [ Links ]

Kunz, J K 1977. The retribution motif in Psalmic wisdom. ZAW 89, 223-233.         [ Links ]

Louw, P U 1979. Gebed in die Ou Testament: 'n Studie van die grondbetekenis en liggaamsbelewing in die gebed. M Th-tesis, Universiteit van Stellenbosch.         [ Links ]

Mays, J L 1994. Psalms. Louisville, KY: John Knox.         [ Links ]

McCann, J C 1996. The book of the Psalms, in Keck, L E et al (eds), The New Interpreter's Bible Vol 4, 639-1280. Nashville, TN: Abingdon.         [ Links ]

McKeating, H 1965. Divine forgiveness in the Psalms. Scottish Journal of Theology 18, 69-83.         [ Links ]

Möller, H 1932. Strophenbau der Psalmen. ZAW 50, 240-256.         [ Links ]

O'Kennedy, D F & Olivier, J P J 1996. Die konsep vergifnis in die Ou Testament. NGTT 37(4), 496-508.         [ Links ]

Olivier, J P J 1997. s v . NIDOTTE 3, 259-264.

Ridderbos, J 1955. De Psalmen, I. Kampen: Kok. (COT.         [ Links ])

Ridderbos, N H 1962. De Psalmen. Kampen: Kok. (KV.         [ Links ])

Ruppert, L 1972. Psalm 25 und die Grenze der kultorientierten Psalmexegese. ZAW 84, 576-582.         [ Links ]

Schultz, C 1981. s v . TWOT 2, 650-652.

Stamm, J J 1940. Erlösen und vergeben im Alten Testament. Bern: A Francke.         [ Links ]

Terrien, S 2003. The Psalms: Strophic structure and theological commentary. Grand Rapids , MI: Eerdmans. (Eerdmans Critical Commentary.         [ Links ])

Van As, J J 1961. Skuldbelydenis en genadeverkondiging in die Ou Testament. Utrecht: Elinkwijk.         [ Links ]

Van der Lugt, P 2006. Cantos and strophes in biblical Hebrew Poetry, with special reference to the first book of the Psalter. Leiden: Brill. (OTS 53.         [ Links ])

Van der Woude, A S 1976. s v  . THAT 2, 935-963.

Van Uchelen, N A 1979. Psalmen I. Nijkerk: G F Callenbach. (POT.         [ Links ])

Von Rad, G 1979. Old Testament theology, Vol 1. 3rd impression. London: SCM.         [ Links ]

Weinfeld, M 1972. Deuteronomy and the Deuteronomic School. Oxford: Clarendon Press.         [ Links ]

Weiser, A 1965. The Psalms, tr by H Hartwell. 2nd Impression. London: SCM.         [ Links ]

Westermann, C 1989. The living Psalms. Grand Rapids, MI: Eerdmans.         [ Links ]

 

 

1 Die skrywer kon geen ander bron vind waarin Psalm 25 spesifiek vanuit hierdie hoek bestudeer is nie. McKeating (1965:73, 80-81) bied wel 'n kort bespreking van Ps 25 saam met ander vergifnis Psalms.
2 Daar is wel sommige Psalms wat in samehang met mekaar bestudeer moet word soos bv. Ps 1/2, 9/10 en 42/43. Die Psalms waarin die term voorkom (Ps 25, 86, 103, 130) lewer nie sulke probleme op nie.
3 Vgl Eks 34:9; Num 14:19; 1 Kon 8:30, 34, 36, 39 en 50; 2 Kron 6:21, 25, 27, 30 en 39; Neh 9:17; Ps 25:11; 86:5; 103:3; 130:4; Klaagl 3:42; Dan 9:9 en 19; en Am 7:2.
4 Die spelling YHWH kan ook gebruik as vertaling of transkribering van die Hebreeus en soos algemeen in Engels voorkom. Die Afrikaanse spelling JHWH word verkies aangesien dit in onlangse uitgawes van HTS gebruik is (vgl HTS 62/2).
5 Daar word vanuit die 1933/53 AV aangehaal tensy anders vermeld.
6 Akrosties beteken dat die Psalm so gestruktureer is dat die verse met opeenvolgende letters van die Hebreeuse alfabet begin.
7 Vgl Ruppert (1972:576-577); Gerstenberger (1988:120); Bratcher & Reyburn (1991:244). Sien ook Van der Lugt (2006:267-268) se volledige opsomming van die tientalle verdelings wat deur geleerdes voorgestel word.
8 Möller (1932:252) wys ook op 'n chiastiese struktuur, maar sy verdeling verskil van Ruppert s'n: a (1); b (2-3); c (4-7); d (8-11); d' (12-15); c' (16-19); b' (20-21); a' (22).
9 Vgl Human (1996:87).
10 Möller (1932:253) tipeer die eerste helfte van die gebed as volg: v 4-7 (klag); v 8-10 (himne); v 11 (uiting van vertroue).
11 Die Psalm word ook getipeer as 'n geestelike gebed, 'n gebedslied, gebed van die gemeente, didaktiese psalm, wysheidspsalm, ens (vgl Human 1996:79-80).
12 In teenstelling met die meeste geleerdes dateer Terrien (2003:257) die Psalm kort voor die Babiloniese ballingskap en verwoesting van die tempel in 586/7 vC.
13 Brueggemann (1991:63-92) wys daarop dat die eenvoudige "torah-piety" van 'n wysheidspsalm soos Ps 1 bevraagteken en opgelos word in die klaagliedere en lofliedere. Volgens hom is Ps 25 'n goeie voorbeeld van so 'n Psalm wat verby die "torah-piety" beweeg.
14 Human (1994:94; 1996:80-81) wys op die ooreenkomste tussen Ps 25 en die optekening van die verbondsvernuwing in Eks 32-34. Die Psalmis smeek om vergifnis, omdat hy bewus is van die gebeure wat beskryf is Eks 32-34 sowel as die openbaring van God aan Moses (Eks 3:14-16).
15 Verse 12-14 vertoon raakpunte met die retribusieleer. Dit is veral die positiewe faset van retribusie wat aandag geniet, dit wil sê as iemand die Here dien, sal hy voorspoed geniet (Kuntz 1977:232).
16 Die 1983-AV sowel as die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) vertaal die term met "vergewe".

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License