SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.62 número3Substantive policy implementation and the erosion of voter trust as factors in the consolidation of the South African democracyPoverty and human dignity: The magisterium of the Catholic Church on the interaction between the two índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


Tydskrif vir Geesteswetenskappe

versão On-line ISSN 2224-7912
versão impressa ISSN 0041-4751

Tydskr. geesteswet. vol.62 no.3 Pretoria Set. 2022

http://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2022/v62n3a4 

NAVORSINGS- EN OORSIGARTIKELS / RESEARCH AND REVIEW ARTICLES

 

'n Vergelykende studie rakende ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole in die BRICS-lidlande

 

A comparative study regarding support services for teachers in public schools in the BRICS member states

 

 

Reinette BlakeI; Deon VosII; Louw de BeerIII; Erika SerfonteinIV

IFakulteit Onderwys, Noordwes-Universiteit Potchefstroom Suid-Afrika. E-pos: Reinette.hello@gmail.com
IISenior lektor, Noordwes-Universiteit Potchefstroom Suid-Afrika. E-pos: deon.vos@nwu.ac.za
IIISenior lektor, Noordwes-Universiteit Potchefstroom Suid-Afrika. E-pos: louw.debeer@nwu.ac.za
IVMedeprofessor, Noordwes-Universiteit Potchefstroom Suid-Afrika. E-pos: erika.serfontein@nwu.ac.za

 

 


OPSOMMING

Onderwyserondersteuningsdienste is 'n element van die komponent ondersteuningsdienste van 'n effektiewe onderwysstelsel. In hierdie studie word die BRICS-lidlande ondersoek, en die fokus word op onderwysers in openbare skole geplaas. Die BRICS-lidlande is Brasilie, Rusland, Indie, China en Suid-Afrika. Die BRICS-organisasie streef daarna om 'n goed georganiseerde en ondersteunende organisasie te wees in terme van ekonomiese groei deur effektiewe onderwys en opleiding. Die BRICS-lidlande is vir hierdie studie gekies omdat daar 'n gebrek aan navorsing oor hierdie onderwerp is.
Hierdie studie toon dat daar 'n leemte in die BRICS-organisasie is in terme van onderwysers wat die nodige ondersteuningsdienste ontvang om goeie onderrig te verseker. Die doel van die navorsing was om te bepaal hoe ondersteuningsdienste aan onderwysers in openbare skole in die BRICS-lidlande verskaf word. Die studie fokus op die verskille en ooreenkomste wat geidentifiseer kan word op grond van ondersteuningsdienste wat aan onderwysers in openbare skole in die BRICS-lidlande verskaf word. Die vergelykende navorsingsmetode is gebruik om beste praktyke te identifiseer en te vergelyk met betrekking tot ondersteuningsdienste wat aan onderwysers binne die BRICS-lidlande gebied word.
Die volgende temas is geidentifiseer waar beste praktyke voorgekom het binne die plaaslike konteks van die individuele BRICS-lidlande: ondersteuningsdienste in media-ondersteuning, ondersteuning in die pensioenfonds, regsadviesdienste en dienste wat die vakbonde verskaf. 'n Eenvormige raamwerk vir ondersteuningsdienste vir opvoeders is belangrik om effektiewe ondersteuning aan opvoeders te bied. Sodoende kan ondersteuningsdienste van 'n beter gehalte aan onderwysers verseker word. Dit is egter belangrik dat die konteks van elke land in ag geneem word voordat so 'n raamwerk geformuleer word. Die verbetering van samewerking tussen die BRICS-lidlande kan ook betrekkinge tussen die lande versterk. Die bewusmaking van internasionale organisasies se betrokkenheid by enige finansiele bydrae tot die onderwys-stelsels in die BRICS-lidlande kan daartoe lei dat onderwysers meer ondersteuningsdienste ontvang. Sodoende kan 'n positiewe bydrae tot die onderwysstelsel gemaak word. Tydens die BRICS-lidstate se vergaderings moet klem geplaas word op beste praktyke wat geidentifiseer is om ander lidlande te help om onsuksesvolle praktyke te verander.
Klem is gele op mediadienste, pensioenfondse, regsadviesdienste en vakbonde. 'n Inter-pretatiewe navorsingsparadigma is as vertrekpunt gebruik, en 'n kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inhoud van bestaande artikels en regeringspublikasies te ontleed en data daaruit te onttrek. Die data is verwerk en ontleed om beste praktyke te identifiseer. Die algehele bevinding van hierdie studie is dat ondersteuningsdienste beskikbaar is vir onderwysers in die BRICS-lidlande, alhoewel die mate van ondersteuning binne die verskillende lidlande verskil.
Die beste praktyke wat tydens die navorsing geidentifiseer is, kan elkeen van die BRICS-lidlande bevoordeel. Verskeie hulpbronne is geraadpleeg om die ondersteuningsdienste wat aan onderwysers in elke land verskaf word, sowel as die voorsiening van onderwys in hierdie lande, te verbeter.

Trefwoorde: BRICS, BRICS-onderwysdoelstellings, ondersteuningsdienste, onder-wysers, onderwysstelsel, openbare skole, vergelykende opvoedkunde


ABSTRACT

Teacher support services are an element of the component support services of an effective education system. In this study, the BRICS member countries are investigated, and the focus is placed on teachers in public schools. The BRICS member countries are Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The BRICS organisation strives to be a well organised and supportive organisation in terms of economic growth through effective education and training. The BRICS member countries have been selected for this study because there is a dearth of research on this topic.
This study shows that there is a gap in the BRICS organisation in terms of teachers receiving the necessary support services with a view to ensuring effective teaching. The aim of the research was to determine how support services are provided to teachers in public schools in the BRICS member countries. The study focuses on the differences and similarities that can be identified based on support services provided to teachers in public schools in the BRICS member countries. The comparative research method was used to identify and compare best practices with regard to support services offered to teachers within the BRICS member countries. The following themes were identified where best practices occurred within the local context of the individual BRICS member states: support services within media support, support in the pension fund, law advice services, and services that the unions provide. A Uniform framework for support services for educators is important to provide effective support to educators. In this way, support services of better quality to teachers can be ensured. However, it is important that the context of each country be considered before formulating such a policy. Improving cooperation between the BRICS member countries can also strengthen relations between the countries. Raising awareness of international organisations ' involvement in making a financial contribution to the education systems in the BRICS member countries could lead to teachers receiving more support services. In this way, a positive contribution can be made to the education system. During the BRICS Member States ' meetings, emphasis should be placed on best practices of assisting the other Member States in attempting to change unsuccessful practices.
Emphasis was placed on media services, pension funds, legal advice services, and trade unions. An interpretive research paradigm was used as a starting point, and a qualitative research method was followed in analysing the content of existing articles and government publications in order to extract data. The data were processed and analysed in tabular form to identify best practices. The overall finding from this study is that support services are available for teachers in the BRICS member countries, although the degree of support varies within the different member countries.
The best practices identified during the research can benefit each of the BRICS member countries. Various resources were consulted to improve not only the support services provided to teachers in each country but also the provision of education in these countries.

Keywords: BRICS, BRICS education objectives, comparative education, education system, public schools, support services, teachers


 

 

1. Inleiding

Die plig van die moderne onderwyser is nie om gevestigde woude te ontbos nie, maar eerder om uitgedroogde woestyne water te gee. Dit kan slegs plaasvind indien onderwysers die regte besproeiingstelsel, oftewel ondersteuningsdienste, tot hul beskikking het. Die ondersteunings-dienste wat binne die bestek van 'n onderwysstelsel aan onderwysers gebied word, hou 'n direkte verband met die gehalte van onderrig wat leerders ontvang. Die doel van hierdie navorsingstudie was om ondersoek in te stel na die verskeidenheid ondersteuningsdienste wat aan onderwysers beskikbaar gestel word om hulle in die uitvoering van hul pligte te help. Mediadienste, pensioenfondse, regsadviesdienste en vakbonde is ondersteuningsdienste waardeur bystand aan onderwysers (en leerders) gebied word. Vir die doel van hierdie studie word daar gefokus op ondersteuningsdienste vir onderwysers, alhoewel daar ook onder-steuningsdienste beskikbaar is met betrekking tot leerders, onderrigaktiwiteite en onder-rigstrukture. Hierdie navorsing vorm deel van 'n groter BRICS Edu-Hright (Education and Human Rights in Diversity Research Unit) projek, waar al die komponente en determinante van die BRICS-lidlande nagevors word. Die einddoel van die projek is om 'n BRICS-onderwysreeks saam te stel. BRICS-plus is die volgende stap vir die organisasie waar ander lande dan ook ingesluit sal word. In hierdie studie is die ondersteuningsdienste beskikbaar aan onderwysers in openbare skole in Brasilie, Rusland, Indie, China en Suid-Afrika (ook bekend as die BRICS-lidlande) wat vergoeding van die betrokke onderwysdepartemente ontvang, bestudeer en ontleed. Dit is belangrik om te besin oor die vergoeding wat aan onderwysers in die BRICS-lidlande gebied word, sodat beste praktyke geidentifiseer kan word. Die studie identifiseer en bespreek die ooreenkomste en verskille ten opsigte van die ondersteuningsdienste wat aan onderwysers in openbare skole van die onderskeie BRICS-lidlande gebied word. Die verskille en ooreenkomste is geidentifiseer en aangebied volgens die vergelykende metode. Sodoende is dit moontlik om die beste praktyke te identifiseer.

Die einddoel van hierdie studie is om voorstelle te maak aangaande die verbetering van ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole deur die beste moontlike praktyke in die vyf BRICS-lidlande te identifiseer. Om hierdie doel te bereik, is gebruik gemaak van dokumentontleding as ondersoekmetode vanuit die interpretivistiese navorsingsparadigma.

Vervolgens word 'n kort oorsig oor die agtergrond verskaf van ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole, asook watter bydrae hierdie ondersteuningsdienste tot die onderwysstelsel as geheel lewer.

 

2. Navorsingsparadigma

2.1 Interpretivisme as navorsingsparadigma

Die navorsingsparadigma is die beginsel waarvolgens 'n mening gevorm word en hoe die navorser die werklikheid interpreteer (Guba & Lincoln, 1994). Vir die doel van hierdie studie word van die interpretivistiese paradigma gebruik gemaak. In hierdie studie is dit noodsaaklik om deur die lens van dokumente na die navorsingsprobleem te kyk en sodoende duidelikheid te kry oor die aard van ondersteuningsdienste vir onderwysers in die BRICS-lidlande, die redes waarom onderwysers ondersteuningsdienste benodig en wat die impak van daardie ondersteuningsdienste op onderwysers se lewe en gehalte van onderrig sal wees.

Rubin en Babbie (2016) verklaar dat interpreterende navorsers mense se lewens en sienings interpreteer en subjektief probeer verstaan. Amptelike dokumente weerspieêl hierdie sienings van mense en word saamgestel deur hierdie mense wat dan geinterpreteer word. Die lewens, gedrag en sienings van verskillende onderwysers is in die studie ondersoek deur gebruik te maak van dokumentontleding, sodat 'n lens geskep kon word waardeur daar na die onder-wysstelsel gekyk kon word om te verstaan wat die leemte in ondersteuningsdienste vir onderwysers is. In die onderwyssektor vind daar deurentyd menslike interaksie plaas, wat die interpretivistiese navorsingsparadigma 'n goeie vertrekpunt gemaak het om die navorsings-doelwitte te bereik.

2.2 Die vergelykende metode in vergelykende opvoedkunde

Die vergelykende metode bestaan uit die volgende fases (Wolhuter, 2008):

Identifiseer die aspekte van die verskillende onderwysstelsels wat vergelyk moet word.

Vereenvoudig die beskrywing deur kernkenmerke van die onderwerp te identifiseer. Die aspekte moet met mekaar in verband gebring word.

Identifiseer die verskille en ooreenkomste.

Verklaar wat die redes vir die ooreenkomste en verskille is sodat dit in die konteks van die studie gebruik kan word.

Bepaal die beste praktyke uit die vergelyking van die data.

Vir hierdie navorsing is daar van 'n kwalitatiewe vergelykende studie gebruik gemaak. Om aan die vereistes van die studie te voldoen, is groot hoeveelhede data ingesamel, ontleed en verwerk. Hierdie proses word deur data- en inhoudsontleding ondersteun. Die studie behels 'n sosiale verskynsel en kan nie noodwendig in numeriese data uitgedruk word nie, maar eerder in ryk literatuur wat uit verskeie dokumente bestaan. Die vergelykende metode is gebruik om die dokumente met mekaar te vergelyk. So is verskille en ooreenkomste uitgewys om die navorsingsvrae te beantwoord. Die fokus van die vergelykende metode berus op twee of meer lande se resultate. Tydens hierdie navorsing is daar spesifiek gefokus op 'n vergelyking tussen die BRICS-lidlande. Die studie poog om te bepaal of daar 'n verband tussen die ondersteuningsdienste vir onderwysers in die verskillende BRICS-lidlande is. Daar is gefokus op die volgende dokumente: amptelike regeringsonderwysbeleide en -wetgewing, asook relevante joernaalartikels.

 

3. Die aard van ondersteuningsdienste in die BRICS-lidlande

Hier word die primêre navorsingsvraag beantwoord. Die primêre navorsingsvraag lui soos volg: Wat is die aard van ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole in die BRICS-lidlande?

Daar is elf ondersteuningsdienste vir onderwysers geidentifiseer, naamlik biblioteekdienste, mediadienste, ouerleidingsdienste, regsadviesdienste, professionele ondersteuningsdienste, psigologiese en sosiale dienste, persoonlike finansiêle adviesdienste, mediese adviesdienste, behuisingsdienste, pensioenfondse en vakbonde. Weens die lengte en omvang van hierdie studie en die beperkte navorsing beskikbaar, is daar op die volgende ondersteuningsdienste gefokus: mediadienste, pensioenfondse, regsadviesdienste en vakbonde. Elke onder-steuningsdiens word afsonderlik bespreek om te verseker dat die primere en sekondere navorsingsvrae beantwoord word.

 

4. Ondersteuningsdienste vir onderwysers

"Ondersteun" word deur die aanlyn Woordeboek van die Afrikaanse taal (2014) omskryf as "[s]teun, bystaan of help, of deur aanvullend of bykomend tot iets anders te wees". "Diens" word omskryf as "afhanklikheid en ondergeskiktheid waarin iemand staan teenoor 'n ander persoon, 'n liggaam of 'n owerheid, en waarby hy onder bepaalde voorwaardes sekere pligte of werksaamhede vir die persoon, liggaam of owerheid moet uitvoer" (Woordeboek van die Afrikaanse taal, 2014). In hierdie studie word ondersteuningsdienste vir onderwysers ondersoek om vas te stel wat die aard van hulp en ondersteuning aan onderwysers moet wees.

Onderwysers moet ondersteuning ontvang om kundiges in hul veld te word (Darling-Hammond, 2000). Ondersteuning aan onderwysers is nodig om doeltreffende onderwys te verseker (Darling-Hammond, 1997). Weens die dinamiese uitdagings wat onderwysers op persoonlike sowel as beroepsvlak ervaar, word onderskeid tussen persoonlike en beroepsondersteuningsdienste getref.

4.1 Persoonlike ondersteuningsdienste

Buiten werksverwante druk, ervaar onderwysers, weens hul verpligtinge teenoor hul gesinne en die gemeenskap in die bree, ook druk van buite die skoolomgewing (Thomas et al., 2003:478). Finansiele druk is deur Werang et al. (2017:25) gei'dentifiseer as 'n kernfaktor wat onderwysers raak. Greenglass et al. (1995:241) lig ook ondersteuning uit aan onderwysers se gesinne wat spanning weens die onderwyser se werksdruk ervaar. Siende dat die verpligtinge en gepaardgaande druk wat onderwysers buite hul werksplek ervaar, 'n negatiewe invloed op hul werksverrigting uitoefen, benodig onderwysers deurgaans ondersteuningsdienste wat hulle kan help om hul persoonlike struikelblokke te oorkom (Werang et al., 2017:27).

4.2 Beroepsondersteuningsdienste

Samuda (2001:127) wys daarop dat onderwysers ondersteuning ten opsigte van die uitoefening van hul beroep benodig ten einde leerders na die beste van hul vermoe te onderrig. Waar lesbeplanning, lesaanbieding en assessering in die verlede die vernaamste take van 'n onderwyser was (Steyn, 1997), het die verantwoordelikhede van onderwysers met verloop van tyd uitgebrei. Deesdae word van onderwysers verwag om 'n bree kennis van hul vakgebied te he, presies te weet hoe om die skoolkurrikulum te onderrig en 'n verskeidenheid van assesseringstrategiee met selfvertroue toe te pas. Voorts word van onderwysers verwag om 'n klaskamerklimaat te skep waar inklusiwiteit, dissipline en professionele gedrag saam met hul eie norme en waardes uitgeleef kan word en om die klaskamer doeltreffend te bestuur (Coe et al., 2014). Mentorskap kan hulp aan onderwysers verleen om na die beste van hul vermoe te onderrig.

Onderwysers durf nie in enige fase van hul loopbaan stagneer nie, omdat die gemeenskap van onderwysers verwag om die nuutste inligting, tegnologie en lewensuitkyk te he. Die ondersteuning van 'n mentor sal verhoed dat onderwysers stagneer (Swafford, 2000; Warsame, 2011:10). Onderwysers se persoonlike en beroepslewe het direk en indirek 'n wedersydse invloed en daarom is dit belangrik dat hulle ondersteuning ontvang (Bukor, 2015). Wanneer ondersteuning op een terrein gebied word, kan dit 'n groot verskil op ander terreine van die onderwyser se lewe maak (Bukor, 2015). Die vier terreine van ondersteuningsdienste wat tydens hierdie studie bespreek word, is mediadienste, pensioenfondse, regsadviesdienste en vakbonde.

Mediadienste: Mediadienste behels die gebruik van bronne soos die radio, televisie, musiek, video's, rolprente, webwerwe en sosialemediaplatforms (Considine, 2009). Onderwysers gebruik hierdie beroepsondersteuningsdienste en kan dit ook in hul persoonlike ontwikkeling gebruik waar hulle daagliks op sosiale media kommunikeer.

Pensioenfondse: 'n Pensioenfonds is 'n aftreeplan waar die werkgewer maandeliks 'n bedrag van die werknemer se salaris bydra tot 'n fonds wat aan die werknemer beskikbaar gestel sal word aan die einde van sy of haar dienstermyn (Lemke & Lins, 2010). Pensioenfondse maak deel uit van beroepsontwikkeling en oorvleuel ook met persoonlike ontwikkeling, waar onderwysers kan beplan vir hul toekomstige aftreeplan.

Regsadviesdienste: Larson (2017) verwys na formele en professionele advies waar wetlike aspekte in ag geneem word. Dit maak deel uit van beroepsontwikkeling, waar onderwysers die hulp wat aan hulle verleen word in hul persoonlike lewe kan gebruik.

Vakbonde: Vakbonde se kollektiewe bedinging moet die werkersklas se belange bevorder deur te verseker dat beter werkstoestande, salarisse en werksure beding kan word (Visagie, 2012).

Hierdie vier ondersteuningsdienste word tydens hierdie studie ondersoek omdat onderwysers in die 21ste eeu 'n behoefte het aan hierdie spesifieke ondersteuningsdienste.

 

5. Analise van die data

Die data wat verkry is in die vier temas gaan vervolgens bespreek word: Wat is die aard van mediadienste, pensioenfondse, regsadviesdienste en vakbonde in die BRICS-lidlande?

5.1 Mediadienste

Mediadienste word as 'n ondersteuningsdiens aan onderwysers gebied deur hulpbronne soos sosialemediaplatforms, radio, televisie, musiek, rolprente, video's en webwerwe te gebruik (Considine, 2009; Steyn et al., 2017). Dit is die oudiovisuele hulpbronne wat onderwysers in die klaskamer gebruik om hul kennis te verryk en emosies en kulture in die klaskamer uit te beeld (Steyn et al., 2017). Onderwysers het opleiding, infrastruktuur en ondersteuning van die regering en private instansies nodig om mediadienste tot voordeel van hul onderrigmetodes te gebruik (Bingimlas, 2009; Louw, 2001; Trucano, 2015). Mediadienste beskik oor die vermoe om onderwysers wêreldwyd met mekaar te verbind deur gebruik te maak van private instansies, soos Khan Academy, wat vrylik op die internet beskikbaar is (Thompson, 2011). Onderwysers word op internasionale vlak aangemoedig om tegnologie in die klaskamer in te span en by die skoolkurrikulum te integreer (Baek et al., 2008). Die vergelykende metode is gebruik om die aard van mediadienste in die BRICS-lidlande met mekaar te vergelyk en daar word vervolgens op sekere subtemas gefokus.

5.1.1 Beskikbaarheid van mediadienste in openbare skole

Brasilia

Field (2019) bevestig dat mediadienste in Brasiliê beskikbaar is. Die aard van mediadienste in Brasiliê stem ooreen met die ander BRICS-lidlande. Statistiek toon dat 75% van onderwysers gebruik maak van mediadienste en die gebruik van tegnologie by die kurrikulum inkorporeer. Tydens die Covid-19-pandemie is onderwysers in Brasiliê genoodsaak om gebruik te maak van mediadienste om te verseker dat die leerproses nie belemmer word nie (World Bank, 2020b). Die gebruik van tegnologie tydens die Covid-19-pandemie vestig die aandag daarop dat daar 'n tekort is aan harde- en sagteware. Hierdie aspek is ook gevind by die ander BRICS-lidlande (World Summit on the Information Society, 2020:93). 'n Verskil rakende mediadienste wat wel uitgelig kan word, is dat 40% van openbare skole in Brasiliê nie deelneem aan regeringsinisiatiewe vir mediadienste nie, alhoewel dit beskikbaar gestel word deur die regering. Die aard van private instansies wat eksterne hulp aan die regering bied om mediadienste te versterk, is sigbaar in sommige van die BRICS-lidlande.

Rusland

Die gebruik van mediadienste in Rusland is die verantwoordelikheid van die regering (Beckingham, 2019; Lewis, 2020). Rusland word geidentifiseer as 'n voorloper op die gebied van mediategnologie, waar onderwysers gebruik maak van mediadienste. Lewis (2020) noem die aard van ondersteuning in mediadienste in Rusland merkwaardig, aangesien private instansies en die regering inkoop in die tegnologiese inisiatiewe wat deel vorm van mediadienste. Die Covid-19-pandemie het onderwysers die geleentheid gebied om hul kennis oor mediadienste op te skerp, aangesien afstandsonderrig moes plaasvind deur middel van mediadienste (Statistica, 2020). Onderwysers het voorheen ook gebruik gemaak van mediadienste in die klaskamer en het formele opleiding daarvoor ontvang. Dit het bygedra tot die sukses van die gebruik van mediadienste tydens die Covid-19-pandemie (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD, 2019). Rusland fokus nie net op die hede nie, maar voorsien geleenthede vir onderwysers om in die toekoms tegnologiese verbeteringe aan te bring om mediadienste ten volle in die klaskamer te kan benut.

Indie

Mediadienste word sigbaar in Indiê gebruik omdat tegnologiese inisiatiewe deel vorm van die klaskamer (Khirwadkar, 2007:86). Dit is op nasionale vlak 'n prioriteit om die kurrikulum aan te pas om mediadienste te inkorporeer (Roy, 2017:265). Mediadienste kan nie gelewer word sonder die nodige infrastruktuur en toerusting nie. Nayark en Baker (2014:19) noem dat openbare skole toegerus word met die nodige rekenaarsentrums om te verseker dat mediadienste in skole gebruik kan word. Die meeste onderwysers gebruik mediadienste in die klaskamer, wat moontlik gemaak word deur private maatskappye, soos Dell en Microsoft, wat verseker dat onderwysers die nodige ondersteuning in die gebruik van mediadienste ontvang (Aggarwal, 2010; Suckow, 2010). Nie net private instansies lewer 'n bydrae tot die sukses van mediadienste nie, maar ook die regering deur universiteitsopleiding met betrekking tot mediadienste deur middel van beleide te implementeer (National Council on Teacher Education, 2009).

China

In China word mediadienste op groot skaal (90%) gebruik op nasionale vlak, waar die aard van mediadienste sigbaar is in die implementering van tegnologiese inisiatiewe (Zhu et al., 2011:33). Ondersteuning word vanaf die regering asook private instansies ontvang om te verseker dat mediadienste vooruitgang in openbare skole toon. Die navorsing dui egter aan dat nie alle openbare skole die nodige vordering op hierdie gebied toon nie, aangesien landelike openbare skole nie dieselfde mediaondersteuningsdienste geniet nie (Ministry of Education of the People's Republic of China, 2016). Die onsuksesvolle gebruik van mediadienste is die sameloop van min belangstelling en oningeligte onderwysers (Guo & Yang, 2016:596). Die Covid-19-pandemie het egter nuwe deure oopgemaak vir mediadienste en die gebruik daarvan in China (Ministry of Education of the People's Republic of China 2020). Die regering het 'n beleid geimplementeer waarvolgens klasse opgeskort is sonder om leer en onderrig op te skort deur te verseker dat onderwysers mediadienste tydens die Covid-19-pandemie gebruik.

Suid-Afrika

Die regering en private instansies werk saam om mediadienste suksesvol te integreer in die klaskamer (Botha, 2015:4; Taylor & Van der Merwe, 2019). Die regering inkorporeer mediadienste binne die kurrikulum om lewenslange leer te verseker en om die proses van leer vir leerders interessant te hou (Botha, 2015:4). Die regering werk saam met private instansies, soos MTN, om te verseker dat openbare skole mediadienste ten volle kan implementeer. Die Covid-19-pandemie het leerders en onderwysers in 'n gunstige posisie geplaas om gebruik te maak van opvoedkundige programme wat ondersteuning bied om leer te laat voortgaan deur middel van die gebruik van mediadienste (Mastercard Foundation, 2020). Die tekort aan tegnologie en hulpbronne se gaping word vergroot deur die toename in diefstal wat die onderwyser terughou om mediadienste ten volle te kan gebruik (Mafora, 2013:37).

5.1.2 Opleiding vir onderwysers in die gebruik van mediadienste

Brasilia

Die aard van ondersteuning in verband met opleiding van onderwysers in die gebruik van mediadienste is sigbaar in Brasilie. Dit blyk wel dat onderwysers nie genoegsame opleiding vanaf die regering ontvang nie, wat as 'n tekortkoming in Brasilia geidentifiseer kan word. Die aard van opleiding word versterk deur die ondersteuning van mentors, kollegas en vriende. Die Covid-19-pandemie noodsaak onderwysers om mekaar te ondersteun en op te tree as mentors in die gebruik van mediadienste. Onderwysers maak meer gebruik van toeganklike mediadienste, soos die WhatsApp-toepassing wat op onderwysers en leerders se selfone beskikbaar is, om te verseker dat die leerproses nie gestop word tydens die Covid-19-pandemie nie (Mizne, 2020). Die meeste onderwysers moet hul eie opleiding betaal en toerusting, hardeware en sagteware aankoop. Die aankoop van toerusting en opleiding is egter nie verpligtend nie. Die opleiding van onderwysers is van veranderende aard, aangesien tegnologie voortdurend verander en onderwysers hul vaardighede en kennis moet opknap om by te hou by die veranderinge wat plaasvind in die gebruik van mediadienste.

Rusland

Die aard van ondersteuningsdienste in verband met opleiding vir onderwysers in mediadienste is sigbaar in Rusland. Onderwysers het persoonlike groei en ontwikkeling nodig om te verseker dat hulle mediadienste in die klaskamer kan toepas (Varlamova et al., 2017). Private instansies, soos Microsoft, Google en Intel, ondersteun onderwysopleiding deur werkswinkels aan te bied en onderwysers aan te moedig om hul vaardighede te verbeter (Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge, 2018). 'n Tekort aan opleiding word gerapporteer en professionele hulp moet steeds aan onderwysers verleen word (Nikolaev & Chugunov, 2012:35). Die regering is van mening dat mediadienste nog nie sy volle potensiaal in die klaskamer bereik het nie en dat daar nie genoeg interaktiewe aktiwiteite in die klaskamer plaasvind nie (Nikolaev et al., 2012:49).

Indie

Die aard van opleiding van onderwysers in die gebruik van mediadienste is beskikbaar in Indiê juis omdat die Indiese National Institute of Educational Planning and Administration (2015) se studies toon dat 79% van onderwysers opleiding met betrekking tot mediadienste ontvang het. Die opleiding wat aan onderwysers in Indiê gebied word, toon 'n verbetering van kennis en vaardighede om mediadienste in die klaskamer toe te pas (Ministry of Human Resource Development, 2010). Onderwysers se opleiding kan enige plek virtueel plaasvind deur gebruik te maak van skootrekenaars wat verbind word met die internet (Aggarwal, 2010). Die regering fokus op voor-opleidingsprogramme om te verseker dat onderwysers bekwaam is om mediadienste in die klaskamer te implementeer sodra hul loopbaan in die onderwys begin (Devi et al., 2012). Onderwysers word opgelei, maar dit is nie duidelik dat daardie opleiding geimplementeer word en of dit werklik 'n verskil maak in die sukses van mediadienste nie (Byker, 2014; National Institute of Educational Planning and Administration, 2015). Die tyd beskikbaar in die klaskamer om mediadienste te implementeer is nie voldoende nie en daarom word mediadienste nie as hoofprioriteit in die klaskamer beskou in Indiê nie.

China

Die opleiding vir onderwysers in die gebruik van mediadienste is in China sigbaar. Opleiding vir onderwysers is beskikbaar om mediadienste in die klaskamer te gebruik. Meer as tien miljoen onderwysers het in 2012 opleiding in die gebruik van mediadienste ontvang (Zhu et al., 2011:34). China se onderwysers ontvang voorgraadse opleiding in die gebruik van mediadienste tydens hul universiteitsopleiding. Nikolopoulou en Gialamas (2009) het in hul navorsing bewys dat die opleiding van onderwysers direk verband hou met die implemen-tering van mediadienste in die klaskamer. Die skole is daarvoor verantwoordelik om onderwysopleiding te bied en te verseker dat mediadienste geimplementeer word (Guo & Yang, 2016:595). Daar is wel steeds onderwysers wat teenkanting bied in die gebruik van mediadienste, maar dit is slegs 1,7% van onderwysers in China (Guo & Yang, 2016:597). Die Covid-19-pandemie het onderwysers in die posisie geplaas om inderhaas kort kursusse te volg om hulp te ontvang met opleiding in die gebruik van mediadienste (Zhang et al., 2020:3).

Suid-Afrika

Die aard van ondersteuningsdienste wat op mediadienste en onderwysopleiding gefokus is, kan ook in Suid-Afrika aangetoon word. Leerprogramme word tot onderwysers se beskikking gestel om mediadienste en die nut daarvan te begryp en dit in die klaskamer te implementeer (Alfreds, 2016; Departement van Basiese Onderwys, 2016). Die tekort aan toerusting en opleiding plaas onderwysers onder druk om 'n sukses van mediadienste te maak onder sulke moeilike omstandighede (Chigona & Chigona, 2010:1). Dit is egter duidelik dat die gebrek aan vaardighede en kennis van onderwysers die suksesvolle gebruik van mediadienste beperk (Botha, 2015:22; Taylor et al., 2019:6). Die Covid-19-pandemie het sekere opleidingskursusse tot niet laat gaan weens gesondheidsmaatreêls (Mbinqo-Gigaba, 2020).

5.2 Identifisering van ooreenkomste en verskille met betrekking tot mediadienste

Volgens die vergelykende metode word die ooreenkomste en verskille met betrekking tot mediadienste in die BRICS-lidlande uitgelig. Die ooreenkomste volgens hierdie studie verwys na die BRICS-lidlande wat almal oor dieselfde kenmerke beskik, terwyl die verskille verwys na die vlak waartoe die kenmerke verskil. Die ooreenkomste en verskille is gei'dentifiseer tydens die bespreking van die aard van ondersteuningsdienste in die BRICS-lidlande. In hierdie paragraaf word die sekondêre navorsingsvraag "Wat is die ooreenkomste en verskille van ondersteuningsdienste vir onderwysers in die BRICS-lidlande?" beantwoord.

5.2.1 Beskikbaarheid van mediadienste in openbare skole

Die BRICS-lidlande toon ooreenstemming met betrekking tot die ondersteuningsdienste rakende mediadienste wat in openbare skole beskikbaar is. Hierdie mediadienste sluit die gebruik van tegnologie in die klaskamer, soos musiek, video's, rolprente, sosialemediaplatforms en webwerwe, in.

Die ooreenkomste wat tussen die BRICS-lidlande getref kan word, is dat mediadienste by al die lande gei'dentifiseer is as 'n ondersteuningsdiens vir onderwysers. Rusland word gei'dentifiseer as die voorloper op die gebied van tegnologiese inisiatiewe wat in die klaskamer deur onderwysers gebruik word. China is in die tweede plek, met goed ge'mplementeerde inisiatiewe. Indiê word gei'dentifiseer as die land met die minste vooruitgang op die gebied van tegnologie en die gebruik daarvan in die klaskamer. China, Brasiliê en Suid-Afrika wys dat tegnologie in die klaskamer gebruik word en dat onderwysers wel hierdie inisiatiewe ondersteun. Die Covid-19-pandemie het onderwysers gedwing om te verseker dat afstandsleer steeds plaasvind. Dus moes onderwysers gebruik maak van tegnologiese inisiatiewe om leerders steeds te onderrig tydens inperkinge wat ingestel is tydens die pandemie.

Private instellings in Brasiliê wat betrokke raak by die aanbied van aanlyn opleidingskur-susse verskil van Suid-Afrika, waar slegs die regering die vooruitgang van mediadienste finansier. Rakende verskille in die verspreiding van mediadienste is met behulp van navorsing vasgestel dat daar in landelike skole in Brasiliê veel minder van mediadienste gebruik gemaak word as in stedelike skole.

5.2.2 Opleiding vir onderwysers in die gebruik van mediadienste

Dit is duidelik dat 50% en meer onderwysers in al die BRICS-lidlande een of ander manier van opleiding ontvang, hetsy in die vorm van kort kursusse of aanlyn opleidingskursusse. Die beeld wat van onderwysopleiding geskep word, skiet tekort in Brasiliê, Indiê, China en Suid-Afrika. Hoewel Rusland meer opleiding aan onderwysers bied, is dit net in sekere dele van die land, met landelike areas wat nie dieselfde aandag kry nie. Altesaam 75% van die onderwysers in Rusland het reeds opleiding met die gebruik van tegnologiese inisiatiewe ontvang, terwyl China reeds 'n totaal van 3,27 miljoen onderwysers daarin opgelei het. In teenstelling hiermee, het Suid-Afrika nie onlangs opleidingsinisiatiewe vir onderwysopleiding gedryf nie. Dit is ook duidelik dat onderwysers met intrinsieke en ekstrinsieke struikelblokke, soos 'n tekort aan elektrisiteit, hardeware en sagteware, sukkel.

Die opleiding van onderwysers in Indiê wys dat daar 'n tekort is aan bewyse wat spesifiek op die sukses van opleiding rakende mediadienste vir onderwysers fokus. Dit is moeilik om die sukses van onderwysopleiding te meet, want sommige onderwysers ontvang opleiding in mediadienste, maar implementeer nie noodwendig die tegnologiese inisiatiewe in die klaskamer nie. Die tekort aan hulpbronne, harde- en sagteware, infrastruktuur en internettoegang maak dit vir onderwysers moeilik om hul vaardighede in die gebruik van tegnologie te verbeter. Die BRICS-lidlande ontvang finansiêle ondersteuning, alhoewel die meeste van die ondersteuning deur private instansies, soos Microsoft, Intel en banke, gegenereer word. Mediadienste kan nie net op private instansies se borge staat maak nie, maar is afhanklik van die regering om by die vooruitgang en gebruik van mediadienste in die klaskamer in te koop.

Onderwysers in Suid-Afrika is versoek om hul eie toerusting te koop, aangesien die regering nie hulp aan onderwysers kan bied om harde- of sagteware aan te skaf nie. Suid-Afrika het die Khanya-projek gehad wat weens finansiêle uitdagings tot 'n einde gekom het, maar terselfdertyd word beloftes deur die regering gemaak om nuwe fondse vir tegnologiese inisiatiewe beskikbaar te stel. Tot dusvêr is geen resultate of lopende projekte sigbaar nie.

China en Rusland bied die meeste finansiêle sekerheid vir mediadienste en die ondersteuning vir onderwysers juis omdat hulle finansiêle ondersteuning vanaf die regering sowel as private instansies ontvang. Indiê bestee geld aan harde- en sagteware, maar die fondse word aan leerders voorsien en nie aan onderwysers nie. Tydens die Covid-19-pandemie was 'n tekort aan toerusting in China sigbaar en kon onderwysers nie aanlyn klas gee of tegnologie gebruik om leerders te onderrig nie.

5.3 Pensioenfondse

Pensioenfonds is die werknemer se aftreeplan wat in werking gestel word weens ouderdom, ongeskiktheid of die afsterwe van werknemers (Lemke et al., 2010). Laasgenoemde bied gemoedsrus vir die onderwysers in die praktyk, aangesien hulle dan kan fokus op die primêre doelwit, naamlik onderrig en leer. Onderwysers wat by openbare skole werk, ontvang ondersteuning vanaf die regering met 'n maandelikse pensioenfondsbydrae wat gemaak word deur die werknemer en die werkgewer (GEPF, 2015). Hierdie veiligheidsnet wat aan onderwysers gebied word, is om te verseker dat onderwysers as bejaardes genoegsame fondse ontvang om 'n gehaltelewe te handhaaf (Jothi et al., 2016:1). Die meeste onderwysers maak staat op die kapitaal wat ontvang word met aftrede (Kuvshinova et al., 2017). Die gemiddelde aftreeouderdom is vanaf 55 tot 65 jaar vir onderwysers, alhoewel vroeê aftrede en ongeskiktheid moontlik is op 'n ouderdom jonger as 55 jaar (Gayithri, 2009:205; Parati & Lemos, 2020; Stewart & Yermo, 2009:26).

5.3.1 Beskikbaarheid van ondersteuningsdienste met betrekking tot pensioenfondse

Brasilie

Die aard van ondersteuningsdienste ten opsigte van pensioenfondse is duidelik beskikbaar in 'n verskeidenheid ondersteuningsraamwerke wat onderwysers tot hul beskikking het, naamlik pensioen vir ongeskiktheid, pensioen volgens ouderdom, pensioen vir dienstydperk, vroeê pensioen, spesiale aftrede, pensioen weens siekte, gesinstoelae, kraamverlof en pensioen weens 'n ongeluk (Pension Fund of the Russian Federation, 2020b; Presidency of the Republic Sub-Sofia Civil House for Legal Affairs Law No. 8,213, of July 24, 1991). Onderwysers in Brasiliê moet op 'n maandelikse basis 'n gedeelte van hul salaris bydra om die voordele van 'n pensioenfonds te geniet (Allianz Global Investors, 2020). Die meeste onderwysers in Brasiliê is geregtig op ouderdomspensioen vanaf 50 tot 57 jaar vir vroue en vanaf 55 tot 60 jaar vir mans (Parati et al., 2020). Volgens die Ministry of Pensions and Social Assistance (Allianz Global Investors, 2020) word onderwysers se pensioenfondse bestuur deur die munisipaliteite van die betrokke distrik en die munisipaliteite moet verslag doen aan die regering. Die voorkeurpensioenfonds van Brasiliane is Previ, wat groot ondersteuning bied met aanlyn hulp beskikbaar vir enige onderwyser of ander pensioenfondslid (Sy, 2017:16). Lede van die pensioenfonds is al voorheen in die steek gelaat as gevolg van bedrog of wanaanwending van pensioenfondse wat daartoe gelei het dat onderwysers nie hul pensioenfondse ontvang het nie (Dias, 2006:17). Onderwysers toon hul ontevredenheid met pensioenfondse nadat onderwysers sedert 2016 'n laer salaris ontvang as wat wetgewing vereis (Parati et al., 2020).

Rusland

Rusland bied staatspensioen aan onderwysers en indien hulle nie tevrede is met die pensioenfonds nie, kan hulle ook hul eie geld belê in 'n nie-staatspensioenfonds (Kulikova, 2020). Navorsing toon dat ondersteuningsdienste met betrekking tot pensioenfondse wel aan onderwysers beskikbaar gestel word en dat 30% van Rusland se pensioenarisse staatmaak op pensioenfondse (Kuvshinova et al., 2017). Staatswerknemers kan tot en met 26% van hul salaris bydra tot pensioenfondse (Pension Funds Online, 2020). Hierdie pensioenfondse neem 'n verskeidenheid van versekering in ag, soos versekeringspensioen, ouderdomspensioen, ongeskiktheidspensioen, pensioen vir verlies aan broodwinner en staatspensioen (Pension Fund of the Russian Federation, 2020b). Onderwysers word deur die Russiese Federasie beskerm om die beste pensioenfonds te kies vir hul behoeftes (Unified State Information System for Social Security, 2020). Hierdie ondersteuningsdiens word deur die Russiese Federasie beskikbaar gestel op 'n selfoontoepassing waar toegang tot inligting maklik bekombaar is (Pension Fund of the Russian Federation, 2020a).

Rusland benadeel onderwysers wat wel op vroeê aftrede wil gaan deur 'n uitstelprogram te gebruik om te verseker dat onderwysers so lank as moontlik in die onderwysberoep sal aanbly (Borzenko & Dmitriev, 2018). Die aftreeouderdom van vroue is 55 jaar en vir mans is dit 60 jaar (Logvinenko, 2020:104). Die ontevredenheid van onderwysers kom na vore weens die feit dat finansiêle sekuriteit laag is en die regering nie genoeg ondersteuning bied nie (Jothi et al., 2016:3; Kulikova, 2020). Dmitry Medvedev, die premier van Rusland, raai onderwysers aan om 'n bykomende inkomste te bekom, aangesien daar nie geld vir onderwysers is nie (Wesolowsky, 2016).

Indiê

Ondersteuningsdienste ten opsigte van pensioenfonds is sigbaar in Indie met ondersteuning wat op 'n verskeidenheid wyses plaasvind, vanaf aanlyn hulp wat deur die UP e-Pension System gebied word tot persoonlike hulp wat deur Anganwadi verleen word (Jothi et al., 2016:3; Yadav, 2014). Die Pension Fund Regulatory and Development Authority is in beheer van die kontrole van pensioenfondse om te verseker dat bedrog nie plaasvind nie. 'n Finansiele veiligheidsnet word deur die National Old Age Pension Scheme gebied (Jothi et al., 2016:1). Pensioen is beskikbaar vir onderwysers wat tien jaar of langer diens gelewer het (Gayithri, 2009:205). 'n Volle pensioen word aan staatsamptenare uitbetaal indien hulle 33 jaar diens gelewer het (Gayithri, 2009:205; Mukul, 2009:12). Indie se pensioenarisse toon hul tevredenheid en aanvaarding van die pensioenfondsstelsel, maar die maandelikse uitbetaling van pensioenfondse aan lede skep ongelukkigheid omdat die bedrag nie vir pensioenarisse voldoende is om 'n goeie lewenstandaard te handhaaf nie (Jothi et al., 2016:3).

China

Die afgelope drie dekades het China groot veranderinge aan die pensioenfondsstelsel aangebring deur onder meer te verseker dat die meerderheid van China se burgers deur die pensioenfonds 'n inkomste ontvang (Zhu & Walker, 2020:1411). Die pensioenfondsstelsel in China fokus daarop dat bejaardes teen 'n bekostigbare premie sekuriteit vir hul aftrede kan ontvang wat betroubaar is. Die aftreeouderdom is 60 jaar vir mans en 55 jaar vir vroue, maar daar word spesiale vergunning aan witboordjievroue verleen om op die ouderdom van 50 jaar te kan aftree (OECD, 2019:1). Werknemers kan tot 'n maksimum van 20% van hul verdienste tot die pensioenfonds bydra (OECD, 2019:2). Die staatspensioen ervaar finansiele druk weens die Covid-19-pandemie, nadat die regering besigheidsondernemings vrygestel het om maandeliks 'n pensioenbydrae te maak met die doel om die finansiele krisis tydens die Covid-19-pandemie te verlig (Yeung, 2020).

Suid-Afrika

Suid-Afrika se pensioenfondse is van so 'n aard dat vroue vanaf die ouderdom van 60 jaar en mans vanaf die ouderdom van 65 jaar kan aftree en pensioenuitbetalings kan ontvang (Stewart & Yermo, 2009:26). Onderwysers in Suid-Afrika is lid van die pensioenfonds vir staatsamptenare. Die maandelikse bydrae wat lede aan die fonds maak, beloop 7,5% van hul salaris, terwyl die werkgewer op 'n maandelikse basis 'n bydrae van tussen 13 en 16% maak (GEPF, 2020). Onderwysers in Suid-Afrika het hul bekommernis oor die pensioenfonds uitgespreek nadat nuus versprei het dat pensioenfondse se wetgewing gaan verander. Die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie (2020) het onderwysers egter gerusgestel en verseker dat die pensioenfonds vir staatsamptenare geen veranderinge in die pensioenfonds gaan aanbring nie.

5.3.2 Identifisering van ooreenkomste en verskille met betrekking tot die pensioenfonds

Die ooreenkomste tussen al die BRICS-lidlande is dat pensioenfondse wel beskikbaar is en dat daar 'n maandelikse premie betaal word om te verseker dat onderwysers pensioen-fondsuitbetalings sal ontvang. Die premie wat maandeliks betaal moet word, verskil van land tot land. Brasiliê se premie wissel afhangend van die openbare entiteit waaraan die werknemer behoort (Allianz Global Investors, 2020), terwyl werknemers in Rusland en China maandeliks 'n maksimum van 26% (Rusland) en 20% (China) kan bydra tot pensioenfondse. Indiê se werknemers en werkgewers moet 'n bydrae van 12% maak en onderwysers in Suid-Afrika moet 7,5% van hul maandelikse salaris bydra tot die pensioenfonds.

Die verskille wat tussen die BRICS-lidlande opgemerk kan word, is dat sommige van die lidlande se pensioenfondse onder finansiêle druk is en dat diefstal en bedrog 'n bekommernis is vir pensioenarisse in sommige van die lidlande. Brasiliê en Suid-Afrika ondervind albei 'n groot probleem met bedrog waar dit pensioenfondse aangaan; daarom is verdere stappe, soos die skep van bedrog-noodlynnommers waar klagtes formeel aangemeld kan word, geim-plementeer. Die verskil in werknemers se sienings van pensioenfondse word ook opgemerk waar onderwysers in Brasiliê, Rusland en Suid-Afrika hul ongelukkigheid uitspreek oor pensioenfondsuitbetalings wat nie na wense is nie, terwyl China en Indiê se werknemers tevrede is met die pensioenfondsstelsel.

5.4 Regsadviesdienste

Larson (2017) beskryf regsadviesdienste as die gekwalifiseerde en formele advies wat gefokus is op die wetlike uitgangspunt van 'n feitlike situasie. Regsadviesdienste is van belang om te verseker dat die belange van 'n persoon deur wetgewing beskerm word (Gruodytè & Kirchner, 2016:36). Onderwysers het regsadviesdienste binne en buite die klaskamer nodig. Ten einde te verseker dat daar geen onreêlmatighede of oortredings plaasvind nie, is dit noodsaaklik om riglyne en wetgewing na te kom (Doctor, 2013:2). Vervolgens word die beskikbaarheid van regsadviesdienste in elkeen van die BRICS-lidlande onder die loep geneem.

5.4.1 Beskikbaarheid van regsadviesdienste aan onderwysers in openbare skole

Brasilie

Die regte van onderwysers verskil tussen private en openbare skole. Private skole se onderwysers val onder die algemene arbeidswetgewing, terwyl onderwysers in openbare skole onder die spesifieke statutêre openbare wetgewing van skole staan (Ranieri & Sifuentes, s.a.). Die regte wat in die verlede gevestig is vir onderwysers in openbare skole word tot op hede geimplementeer as gevolg van die vakbonde. Die Federale Grondwet beskerm onderwysers se regte deur die Nasionale Onderwyswet (Ranieri & Sifuentes, s.a.). Die Nasionale Onderwyswet verklaar onder meer dat godsdiens as deel van die skoolkurrikulum beskou word, alhoewel dit nie verpligtend is nie en dat onderwysers hul diskresie kan gebruik om dit in die klaskamer toe te pas (Ranieri & Sifuentes, s.a.). Dit is in gevalle soos hierdie wat die onderwyser ingelig moet wees rakende die wetgewing en hoe dit toegepas moet word in die klaskamer. Vakbonde speel 'n belangrike rol in regsadviesdienste wat aan onderwysers gelewer word (Sinpro, 2020).

Rusland

Regsadviesdienste as ondersteuningsdiens is beskikbaar vir onderwysers in die private sektor asook in die openbare sektor. Die vakbond All-Russian Trade Union of Education speel 'n belangrike rol in die lewering van regsadvies aan onderwysers (Anon., 2019; EduLaw, 2019).

Die organisasies All-Russian Trade Union of Education en die Teacher Association beskerm onderwysers se regte (Anon, 2019).

Indie

Indiê se onderwysers maak gebruik van regsadvies deur die vakbond All India Federation of Teachers (AIPTF, 2020). Onderwysers se regte word deur die grondwet beskerm. Onderwysers kan regsadviesdienste vrylik bekom deur die internet as 'n hulpbron te gebruik waar baie prokureurs die regte van onderwysers beskerm (Legal Advice, 2020).

China

Regsadviesdienste in China is beskikbaar deur gebruik te maak van die All-China Federation of Trade Unions (ACFTU) of private prokureurs en advokate wat onderwysers in openbare skole se regte beskerm (Anon, 2017; Zhang, 2018). Die onderwysers in China voel dat die vakbonde deur die regering bestuur word en dat hulle beter regsadviesdienste vanaf die private sektor sal ontvang (Zhang, 2018).

Suid-Afrika

Net soos in Brasiliê, word daar ook 'n onderskeid in Suid-Afrika getref tussen die regte van onderwysers in openbare skole en dié van onderwysers in private skole. Onderwysers in diens van die onderwysdepartement se arbeidsregte en verpligtinge word deur die Wet op die Indiensneming van Onderwysers bepaal, terwyl die regte van onderwysers in private skole of wat deur skoolbeheerliggame in diens geneem is deur die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal word. Regsadviesdienste aan onderwysers in Suid-Afrika word deur 'n verskeidenheid vakbonde verskaf (National Professional Teachers' Organisation of South Africa - NAPTOSA, s.a.; SAOU, s.a.). Hierdie regsadviesdienste kan ontvang word via elektroniese kommunikasie (SAOU, s.a.). Onderwysers het ook die reg om gebruik te maak van prokureurs in die private sektor wat maklik persoonlik of deur die internet bekombaar is (FindLaw, 2020).

5.4.2 Identifisering van ooreenkomste en verskille met betrekking tot regsadviesdienste

Regsadviesdienste volgens Larson (2017) kan deur middel van gekwalifiseerde formele advies bekom word deur gebruik te maak van advokate of prokureurs. Daar is ook organisasies wat aanlyn hierdie ondersteuning aan onderwysers kan bied (FindLaw, 2020). Daar is ook 'n verskeidenheid onderwysvakbonde in die BRICS-lidlande wat hul lede se regte beskerm en regsadviesdienste beskikbaar stel aan onderwysers. Dit het na vore gekom dat outokratiese lande soos Rusland en China nie 'n groot verskeidenheid vakbonde het wat spesifiek toegewy is aan onderwysers se regte nie. Die vakbonde in dié lande word ook deur die regering beheer. Die oorblywende BRICS-lidlande, Brasiliê, Indiê en Suid-Afrika, toon 'n verskeidenheid van onderwysvakbonde wat hulle toewy aan die lewering van regsadvies. Wat die private sektor in die BRICS-lidlande betref, kan onderwysers in al die BRICS-lidlande teen hul eie koste gebruik maak van private prokureurs en advokate. Navorsing met betrekking tot die beskikbaarheid van regsadviesdienste in Rusland en China is beperk, wat daarop dui dat verdere navorsing in hierdie aspek 'n aanwins sal wees in die veld van Vergelykende Opvoedkunde.

5.5 Vakbonde

Vakbonde het 'n verskeidenheid dienste wat hulle aan hulle lede bied, hierdie dienste sluit in die beskerming van lede se regte, opleiding en vaardigheidsontwikkeling kursusse, basiese diensvoorwaardes wat nagesien word asook professionele ontwikkeling wat plaasvind (SAOU, 2020a:11). Die ondersteuning wat vakbonde aan onderwysers bied, word in al die BRICS-lidlande beskikbaar gestel.

5.5.1 Beskikbaarheid van vakbonde aan onderwysers in openbare skole

Brasiliê

Vakbonde as ondersteuningsdiens vir onderwysers in openbare skole is beskikbaar in Brasiliê. Die bekendste vakbond wat die regte van onderwysers as taak neem, is Unified Workers Central (Mier, 2019). Die dienste wat hierdie vakbond aan sy lede verskaf, sluit in die realisering van hul universele regte en die versterking van demokratiese ontwikkeling. Lidmaatskap aan hierdie vakbond kom teen 'n koste wat deur die vakbond bereken word op grond van 'n glyskaal van lede se salarisse (Nova Central, 2014).

Rusland

Rusland se vernaamste vakbond, naamlik die All-Russian Trade Union of Education, word deur die regering beheer (Anon., 2019). Dié vakbond fokus op salarisbedinging en beskerm die regte van onderwysers (All-Russian Trade Union of Education, 2020). Onderwysers kan lid word van die vakbond nadat 'n eenmalige bedrag van 300 roebels aan die vakbond oorbetaal is (Kalmyk Republican Organization, 2015).

Indiê

Indiê het verskeie vakbonde wat die regte van onderwysers beskerm. Die vernaamste vakbond is die All-India Trade Union Congress. Lede wil graag aan hierdie vakbond behoort omdat broederskap tussen lede aangemoedig word. Die AIPTF (2020) streef ook daarna om die regte van sy lede te beskerm. 'n Fooi word jaarliks deur lede betaal vir lidmaatskap aan die AIPTF.

China

China se vakbond ACFTU fokus daarop om onderwysers se belange en regte te beskerm (Traub-Merz, 2011:21). Die vakbond vereis van lede om 'n 0,5%-bydrae van hul salaris te maak om die voordele van die vakbond te geniet. Beperkte navorsing is beskikbaar oor die dienslewering van hierdie vakbond aan onderwysers in openbare skole in China; verdere navorsing word dus aangemoedig.

Suid-Afrika

Verskeie vakbonde is beskikbaar in Suid-Afrika. Hierdie vakbonde lewer dienste aan hul lede deur salarisbedinging en die beskerming van hul belange en regte as onderwysers (NAPTOSA, 2020; SACE, 2020a). Die keuse om by 'n sekere vakbond aan te sluit berus by die onderwyser, maar die maandelikse tarief vir lidmaatskap word deur die vakbonde self bepaal (SACE, 2020a).

5.5.2 Identifisering van ooreenkomste en verskille met betrekking tot vakbonde

Die vergelykende studie van vakbonde as ondersteuningsdiens beskikbaar vir onderwysers in openbare skole toon dat al die BRICS-lidlande wel vakbonde het wat die regte en belange van onderwysers beskerm. Die BRICS-lidlande stem verder ooreen in die feit dat al die vakbonde die regte van hul lede wil beskerm en bystand aan onderwysers verleen. Vakbonde maak gebruik van kollektiewe bedinging om die beste uitkomste vir hulle lede te bereik ten opsigte van hulle diensvoorwaardes. (SACE, 2020b:11). Die verskil tussen die BRICS-lidlande behels die wyse waarop die onderwyser lid word van die vakbond. Vakbonde in Brasiliê het 'n glyskaal waarvolgens onderwysers vir hul lidmaatskap moet betaal, terwyl die vakbond in China 'n 0,5%-bydrae van werknemers se salaris vereis. Lede van die vakbond in Rusland betaal slegs 'n eenmalige aansluitingsfooi van 300 roebels (Kalmyk Republican Organization, 2015). Onderwysers in Indiê betaal 'n jaarlikse tarief vir lidmaatskap aan 'n vakbond, terwyl onderwysers in Suid-Afrika 'n maandelikse tarief aan die betrokke vakbond betaal. Al die vakbonde in die BRICS-lidlande is maklik bekombaar deur gebruik te maak van die internet (BRICS Trade Union Forum, s.a.).

 

6. Bevindinge met betrekking tot beste praktyke

Hierdie gedeelte van die navorsing fokus op die sekondêre navorsingsvraag, naamlik: Watter beste praktyke ten opsigte van ondersteuningsdienste vir onderwysers kan in die BRICS-lidlande geidentifiseer en geimplementeer word? Vervolgens word die beste praktyke in toepaslike lidlande per tema (mediadienste, vakbonddienste, pensioendienste en regsadviesdienste) beskryf.

Die beste praktyke kan nie blindelings en sonder aanpassings in al die lidlande toegepas word nie. Die rede hiervoor is dat elke lidland oor 'n eie en unieke aard en omstandighede beskik en daarom is dit wat vir die een lidland as 'n beste praktyk kan dien nie noodwendig geskik vir die ander lidlande nie. Die geidentifiseerde beste praktyke kan dus in die ander lidlande toegepas word met die nodige aanpassings en veranderings.

6.1 Mediadienste

In Suid-Afrika is daar slegs 8% van biblioteke wat funksioneel in skole is (Equal Education, 2022). Slegs 27% van Brasilaanse skole het biblioteke, wat daarop dui dat daar 'n substansiêle tekort aan boeke vir onderwyser en leerders is (Ferreira & Dudziak, 2013). Reeds in 1996 beskik China se meer as 'n miljoen primêre en sekondêre skole al oor hul eie biblioteke (Xiaobin et al., 1996). Die persentasie van skole met biblioteke in Indiê is soos volg: Laerskole - 81,28%, Sekondêre skole - 90%. (Indian School Library Association (ISLA), 2017).

Brasiliê is tydens die Covid-19-pandemie bevoordeel omdat onderwysers tydens hierdie tydperk afstandsonderrig kon toepas. Hoewel Brasiliê se regering $50 miljoen aan die Um Computador por Aluno-projek bestee het, kan dit nie vergelyk word met China wat 10,501 miljard Chinese yuan aan mediadienste en tegnologiese inisiatiewe in die onderwyssektor bestee het nie (Deloitte China, 2018:4).

Middelloopbaanfase-onderwysers in Brasiliê doen deurlopend opleidingskursusse wat deur die regering aangebied word. Dit is 'n sinvolle wyse van opleiding wat lewenslange leer by onderwysers stimuleer.

Rusland word beskou as die BRICS-lidland met die beste praktyk wat mediadienste betref. Dié land kan egter sy huidige syfer van 69% van onderwysers wat mediadienste in die klaskamer implementeer, verbeter. Dit is merkwaardig dat die Russiese regering reeds 57% van die innoverende opvoedkundige programme in die land ondersteun. Dus is onderwysers in die vroeêloopbaanfase positief oor die gebruik van mediadienste en word lewenslange leer sodoende bevorder. Altesaam 69% van Russiese middelloopbaanonderwysers maak gebruik van mediadienste - 'n syfer hoêr as dié van die ander BRICS-lidlande. Laatloopbaan-onderwysers tree as mentors op en bemoedig ander onderwysers om lewenslange leer toe te pas.

Naas Rusland beklee China die tweede plek waar dit by die beskikbaarheid van onder-steuningsdienste aan onderwysers in die BRICS-lidlande kom. In China maak 94% van onderwysers gebruik van mediadienste in die klaskamer, wat meer as enige ander BRICS-lidland is.

Die beste praktyk van mediadienste vanuit die navorsing is Rusland, gevolg deur China. Rusland toon ook belangstelling in die verbetering van mediadienste as ondersteuningsdiens vir onderwysers. Indiê is een van die BRICS-lidlande waar meer as 85% van skole oor biblioteke beskik.

6.2 Pensioenfonds

Dit is belangrik dat die vergoeding van onderwysers, wat 'n invloed het op pensioenvoordele, hier genoem word. Volgens Wêreldbankdata in die Varkeyfoundation-verslag oor gemiddelde salarisse in Amerikaanse dollar, aangepas volgens die koopkragpariteit indeks (KKPI) is die BRICS-onderwyssalarisse soos volg (Varkeyfoundation, 2018):

Brasiliê is 29ste op die Wêreldbank KKPI vir onderwysers - $ 13 993

Rusland is 35ste op die Wêreldbank KKPI vir onderwysers - $ 5 923

Indiê is 20ste op die Wêreldbank KKPI vir onderwysers - $ 21 608

China is 31ste op die Wêreldbank KKPI vir onderwysers - $ 12 210

Suid-Afrika is 17de op die Wêreldbank KKPI vir onderwysers - $ 30 930

In Brasiliê kwalifiseer vroulike onderwysers tussen die ouderdomme van 50 en 57 en manlike onderwysers tussen die ouderdomme van 55 en 60 jaar vir pensioenbetaling. In vergelyking met die ander BRICS-lidlande is hierdie ouderdomme aansienlik laer. Die bestuur van pensioenfondse in dié land laat pensioenarisse egter in die steek weens die wanbesteding daarvan, asook bedrog wat plaasvind. Brasiliê kan by Suid-Afrika en Indiê leer oor die hantering van bedrog wat pensioenfondse betref, aangesien hierdie lande bedrognoodlyne soos "Corruption Watch" geskep het om dit te bekamp (Corruption Watch, 2022). Pensioenarisse in Brasiliê verklaar hul ontevredenheid met die land se pensioenfondse. Daarteenoor toon pensioenarisse in China en Rusland hul tevredenheid met die pensioenfondsstelsel.

Die aftreeouderdom in Rusland is onlangs heroorweeg en verhoog. Mans kan nou op die ouderdom van 60 jaar aftree en vroue op 55 jaar. Hierdie nuwe aftreeouderdom is in lyn met die ander BRICS-lidlande, alhoewel China spesiale vergunning maak vir vroue om op die ouderdom van 50 af te tree. Russiese pensioenarisse is egter ongelukkig oor die pensioen-fondsstelsel omdat hulle van mening is dat die regering nie genoeg ondersteuning aan hulle bied nie. Dus sal hulle eerder van nieregeringspensioeninstellings gebruik wil maak. Rusland kan baie by China leer deur na die Chinese pensioenfondsstelsel te kyk en die beste praktyke daarvan te implementeer.

In Indie kan 'n 50-jarige persoon met tien jaar se werksbydrae aftree. In dié opsig kan Indie by die ander BRICS-lidlande leer om onderskeid tussen die aftreeouderdom van mans en vroue te tref. Dit kan die uitbetaling en berekeninge van die pensioenfondsstelsel vergemaklik. Werknemers in Indie maak 'n 12% bydrae tot hul pensioenfonds. In hierdie opsig kan dié land ook baie by China leer, waar werknemers en -gewers se bydrae 20% is. 'n Hoer bydrae kan help om 'n beter uitbetaling vir werknemers te verseker wanneer hulle eendag aftree.

China se pensioenfondsstelsel is die beste van al die BRICS-lidlande omdat die fokuspunt daarvan op bejaardes se sekuriteit en die verskaffing van bekostigbare en betroubare pensioenfondse berus. Die aftree-ouderdom in China is 50 tot 55 jaar vir vroue en 60 jaar vir mans. Dit stem ooreen met die aftreeouderdom in die ander BRICS-lidlande.

Werknemers in China kan tot 20% van hul maandelikse salaris tot hul pensioenfonds bydra, terwyl die bydrae in Indie 12% en in Suid-Afrika slegs 7% is. Pensioenarisse in China is tevrede met die pensioenfondsstelsel, terwyl pensioenarisse in die ander BRICS-lidlande ongelukkigheid daaroor toon.

6.3 Regsadviesdienste

In Brasilie is regsadviesdienste aan onderwysers beskikbaar en word dit deur vakbonde of private regsadviesdienste gelewer. Die vakbonde wat regsadviesdienste in Brasilie lewer, is beperk en daarom sal dit tot voordeel van die land wees om na Suid-Afrika te kyk, aangesien verskeie vakbonde regsadviesdienste in Suid-Afrika lewer. Tydens die Covid-19-pandemie het vakbonde in Brasilie onderwysers aangemoedig om nie enige kontrakte te teken nie en eerder aanlyn hulp van 'n verteenwoordigende vakbond te kry. Dus kon vakbonde of prokureurs aanlyn regsadvies lewer. Laasgenoemde aspek stem ook ooreen met die gebruike in die ander BRICS-lidlande.

Onderwysers in Rusland is ontevrede met die regsadviesdienste wat deur hul vakbonde verskaf word. Om dit te voorkom, kan meer vakbonde vir onderwysers se regte opstaan. Dit sal goed wees indien Rusland na die regsadviesdienste in Suid-Afrika kyk, waar verskeie vakbonde regsadviesdienste aan hul lede bied. Rusland se vakbonde word deur die regering beheer en dit veroorsaak dat die beskerming van onderwysersregte nie 'n prioriteit is nie, In 'n land soos Suid-Afrika word vakbonde nie deur die regering onderdruk nie en onderwysers kan aanlyn met vakbonde en prokureurs skakel om regsadviesdienste te kry.

Net soos in Suid-Afrika word regsadviesdienste in Indie deur vakbonde en die privaat sektor verskaf en word onderwysers se regte op hierdie manier beskerm. Dit is duidelik dat onderwysers in Indie eerder van prokureurs of advokate gebruik maak weens die gebrek aan regsadviesdienste beskikbaar aan onderwysers. Indie moet meer vakbonde stig wat vir die regte van hul lede veg, soos in Suid-Afrika, waar die beste praktyk van regsadviesdienste na vore kom.

China se regsadviesdienste is beperk omdat daar net een vakbond - ACFTU - is wat deur die regering beheer word. Die probleme betreffende regsadviesdienste in China kan opgelos word indien onafhanklike vakbonde, soos in Suid-Afrika, die mag gegee word om onderwysers se regte te beskerm en regsadviesdienste aan hul lede te bied. China se onderwysers word gedwing om private prokureurs vir regsadvies en die beskerming van menseregte te gebruik.

Onderwysers is ook ongelukkig oor sekere regsadviesdienste wat nie deur ACFTU gebied word nie. Suid-Afrika se stelsel word in hierdie opsig as die beste praktyk beskou, aangesien die verskillende vakbonde hul lede se regte beskerm en onafhanklik van die staat optree.

Suid-Afrika se ondersteuningsdiens van regsadviesdienste vir onderwysers word as die beste praktyk beskou. Die land is een van die BRICS-lidlande met die grootste verskeidenheid vakbonde, wat elkeen regsadviesdienste aan sy lede bied. Hierdie vakbonde word onafhanklik van die staat bestuur en dit bied hul lede 'n regverdige kans tot objektiewe regsadviesdienste. Indien 'n onderwyser nie aan 'n vakbond behoort nie, het hy of sy die opsie om van private regsadviesdienste deur 'n prokureur of advokaat gebruik te maak. Soos in die ander BRICS-lidlande, is hierdie dienste aanlyn beskikbaar in Suid-Afrika. Regsdienste word deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders en die Departement van Onderwys aangebied, waar die regsgeskille tussen ouers en onderwysers, tussen onderwysers onderling en tussen skoolbestuurspanne opgelos word (Suid-Afrikaanse Onderwysersunie [SAOU], s.a.).

6.4 Vakbonde

Unified Workers Central is die gewildste vakbond onder werknemers in Brasilie. Hoewel hierdie vakbond verskeie dienste aan sy lede bied, moet Brasiliaanse vakbonde na Suid-Afrikaanse vakbonde kyk indien hulle hul dienste wil verbeter, aangesien die fokus in Suid-Afrika op die lede en hul regte berus. Onderwysers in Brasilie moet lidmaatskap volgens 'n glyskaal betaal. Dit kan tot ongelukkigheid onder verskillende werknemers lei. Die beste praktyk hier is om, soos in Suid-Afrika, 'n maandelikse vasgestelde lidmaatskapsfooi aan 'n spesifieke vakbond te betaal.

Die vakbonde in Rusland word deur die regering beheer; dus het die lede nie werklik 'n stem binne die vakbond nie. Rusland kan ook hier by Suid-Afrika leer, waar vakbondlede se belange eerste gestel word. Voorts is Rusland beperk met betrekking tot vakbonde wat dienste aan onderwysers lewer, terwyl Suid-Afrika 'n groot verskeidenheid vakbonde het wat ondersteuningsdienste aan onderwysers bied. Die eenmalige aansluitingsfooi om deel van 'n vakbond in Rusland te wees, is nie genoeg vir die vakbond om 'n verskeidenheid dienste aan sy lede te bied nie. Hier behoort vakbonde in Rusland eerder 'n maandelikse lidmaatskapsfooi vas te stel, soos in Suid-Afrika waar onderwysers dan self kan besluit aan watter vakbond hulle wil behoort.

Indie het, soos in Suid-Afrika, verskeie vakbonde wat ondersteuningsdienste aan onderwysers lewer, hoewel die vakbonde in Indie 'n jaarlikse tarief vereis. Dit kan lede ontmoedig om lidmaatskapsfooie te betaal. Dus word voorgestel dat Indie van Suid-Afrika se beste praktyk gebruik maak in die vorm van maandelikse lidmaatskapsfooie. Die fokus van vakbonde in Indie berus op die verbetering van beroepsbevordering en die beskerming van menseregte, soos dit ook in Suid-Afrika die geval is.

Soos in Rusland, het vakbondlede in China min of geen sê oor die gebeure binne 'n vakbond nie. Die regering beinvloed ook die vakbonde se besluite. Suid-Afrika kan 'n voorbeeld vir China wees, waar vakbonde 'n stem aan hul lede gee en omsien na hul menseregte. China se vakbond eis 0,5% van 'n werknemer se salaris, terwyl onderwysers in Suid-Afrika die keuse het om te besluit aan watter vakbond hulle wil behoort en dan 'n vasgestelde maandelikse lidmaatskapsfooi daarvoor betaal. Die vakbondstelsel in China kan uitbrei om meer vakbonde te stig wat onderwysers se menseregte beskerm en ondersteuning aan hulle bied, sodat onderwysers nie net tot een vakbond beperk is nie

Waar dit by ondersteuningsdienste vir onderwysers kom, word Suid-Afrika vanuit die studie as die beste praktyk gei'dentifiseer. Vakbonde lewer grotendeels hierdie dienste aan hul lede. Omdat daar verskeie vakbonde in Suid-Afrika is, word dit as die beste praktyk beskou. Onderwysers kan kies aan watter vakbond hulle wil behoort en betaal dan 'n vasgestelde maandelikse tarief as lidmaatskapsfooi. Suid-Afrika se vakbonde gee gehoor aan hul lede se dispute en bied ondersteuning op 'n wye verskeidenheid gebiede, soos regsadviesdienste, die beskerming van menseregte en die bestuur van werknemer-werkgewer-verhoudinge. Vakbonde verseker dat kollektiewe bedinging plaasvind om te verseker dat die diensvoorwaardes van werknemers nagekom word en dat hul regte beskerm word (SAOU s.a.).

 

7. Aanbevelings

Sekere aanbevelings kan gemaak word om die ondersteuningsdienste vir onderwysers in die BRICS-lidlande te verbeter. Die volgende word aanbeveel:

Dit is belangrik vir die BRICS-lidlande om byeen te kom en 'n eenvormige raamwerk saam te stel waar die ondersteuningsdienste vir onderwysers in die BRICS-lidlande uiteengesit word. Sodoende kan ondersteuningsdienste van 'n beter gehalte aan onderwysers verseker word. Dit is egter van belang dat die konteks van elke land in ag geneem moet word voordat so 'n raamwerk geformuleer word.

As die samewerking tussen die BRICS-lidlande verbeter, kan die verhoudings tussen die lande ook versterk. Dan kan beste praktyke geimplementeer word sodat ander lande dit ook kan toepas.

Die bewusmaking van internasionale organisasies se betrokkenheid om finansieel 'n bydrae tot die onderwysstelsels in die BRICS-lidlande te maak, kan daartoe lei dat onderwysers meer ondersteuningsdienste ontvang. Sodoende kan 'n positiewe bydrae tot die onderwysstelsel gemaak word.

Tydens die BRICS-lidlande se samekomste moet daar klem geplaas word op die beste praktyke wat gei'dentifiseer is ten einde ander lidlande van hulp te wees om onsuksesvolle gebruike te verander.

Verdere navorsing kan gedoen word ten opsigte van die ander vorme van ondersteuningsdienste vir onderwysers.

 

8. Samevatting

Die literatuurstudie en dokumentontleding toon duidelik vanuit die navorsing aan dat daar wel ondersteuningsdienste beskikbaar is aan onderwysers in openbare skole in die BRICS-lidlande. Elkeen van die BRICS-lidlande het sy eie wyse van ondersteuningsdienste wat aan onderwysers gebied word. Hierdie dienste kan in die verskillende lidlande verbeter word deur na die beste praktyk te kyk. Daar is bevind dat diefstal en bedrog die ondersteuningsdienste vir onderwysers in die BRICS-lidlande ten opsigte van mediadienste en pensioenfondse beperk. Dus moet aandag aan beleide gegee word om hierdie struikelblokke uit te wis.

Op grond van die inligting wat in hierdie studie na vore gekom het, is dit duidelik dat daar nog nie uitgebreide navorsing oor die beskikbare ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole gedoen is nie. Hierdie studie is dus enig in sy soort en is die eerste studie wat op ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole in die BRICS-lidlande fokus.

Hierdie studie is waardevol vir die BRICS-lidlande en kan help om leemtes in die ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole te identifiseer. As hierdie leemtes aangevul word, kan genoegsame ondersteuning aan onderwysers gebied word.

Die hoofdoel van die studie was om die aard van ondersteuningsdienste vir onderwysers in openbare skole in die BRICS-lidlande te bepaal. Tydens die drie fases van die onderwysloopbaan, naamlik die vroee-, middel- en laatloopbaanfase, word ondersteunings-dienste as 'n belangrike faktor in 'n onderwyser se loopbaan geidentifiseer. Onderwysers wat nie die nodige ondersteuningsdienste ontvang nie, het 'n tekort aan die nodige opleiding, toerusting en regsadvies. Dit kan daartoe lei dat onderwysers nie genoegsame pensioen ontvang wanneer hulle aftree nie omdat die ondersteuningsdienste tekortskiet.

Om te verseker dat onderwysers in elke fase van hul loopbaan die regte en nodige ondersteuningsdienste ontvang, moet die beste praktyke in al die BRICS-lidlande geimple-menteer word. Op hierdie wyse kan die meeste van die probleme uitgeskakel word en kan gehalte-onderrig verseker word. Daar is gronde vir verdere navorsing oor die verskeidenheid beskikbare ondersteuningsdienste, veral tydens en ná die Covid-19-pandemie wat tans wêreldwyd ervaar word.

 

BEDANKING

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en die Noordwes-Universiteit word bedank vir finansiele ondersteuning van hierdie projek.

 

BIBLIOGRAFIE

Aggarwal, V. 2010. Dell takes aim at education segment with connected classroom. InformationWeek India. http://www.informationweek.in/informationweek/news-analysis/175031/dell-takes-aim-education-segment-partnering-educomp [20 Junie 2020].         [ Links ]

AIPTF (All India Primary Teachers Federation). 2020. Brief history. http://aiptfindia.org/?page_id=9 [17 September 2020].         [ Links ]

Alfreds, D. 2016. FIN24: SA schools falling off the e-learning deep end. https://www.news24.com/fin24/Tech/News/sa-schools-falling-off-the-e-learning-deep-end-20160609 [17 Junie 2020].         [ Links ]

Allianz Global Investors. 2020. Pension system in Brazil: updates and reforms. https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/brazil [25 Julie 2020].         [ Links ]

All-Russian Trade Union of Education. 2020. Trade union history. https://www.eseur.ru/history/ [20 September 2020].         [ Links ]

Anon. 2017. China development brief: visually impaired kindergarten teacher wins discrimination lawsuit. https://chinadevelopmentbrief.cn/reports/visually-impaired-kindergarten-teacher-wins-discrimination-lawsuit/ [18 September 2020].         [ Links ]

Anon. 2019. Menobr.ru: school teachers union. https://yandex.ru/turbo/menobr.ru/s/article/65573-qqq-19-m1-profsoyuz-uchiteley-v-shkole [17 September 2020].         [ Links ]

Baek, Y, Jung, J & Kim, B. 2008. What makes teachers use technology in the classroom? Exploring the factors affecting facilitation of technology with a Korean sample. Computers & Education. https://www.researchgate.net/publication/223922765_What_makes_teachers_use_technology_in_the_classroom_Exploring_the_factors_affecting_facilitation_of_technology_with_a_Korean_sample/stats#fullTextFileContent [30 September. 2020].         [ Links ]

Beckingham, K. 2019. Education technology: chess meets tech in Russian schools. https://edtechnology.co.uk/comments/chess-meets-tech-in-russian-schools/ [20 Mei 2020].         [ Links ]

Bingimlas, KA. 2009. Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: a review of the literature. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(3):235-245.         [ Links ]

Borzenko, A & Dmitriev, D. 2018. Meduza: Russia is raising its retirement age. How and why? https://meduza.io/en/cards/russia-is-raising-its-retirement-age-how-and-why [26 Julie 2020].         [ Links ]

Botha, N. 2015. Navorsing oor beleide aangaande tegnologie en die toepassing daarvan in vier verskillende laerskole in die Wes-Kaap. Universiteit Stellenbosch. (Verhandeling - MEd).         [ Links ]

Bukor, E. 2015. Exploring teacher identity from a holistic perspective: Reconstructing and reconnecting personal and professional selves. Teachers and Teaching, 21(3):305-327.         [ Links ]

Byker, E. 2014. ICT in India's elementary schools: the vision and realities. International Education Journal, 13:27-40.         [ Links ]

Chigona, A & Chigona, W. 2010. An investigation of factors affecting the use of ICT for teaching in the Western Cape schools. Proceedings of the 18th European Conference on Information Systems, ECIS 2010, Pretoria.         [ Links ]

Coe, R, Aloisi, C, Higgins, S & Major, LE. 2014. What makes great teaching? Review of the underpinning research. Durham University: Centre for Evaluation and Monitoring. https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/10/What-Makes-Great-Teaching-REPORT.pdf [15 Mei 2020].         [ Links ]

Considine, D. 2009. From Gutenberg to Gates: Media matters. The Social Studies, 63-73.         [ Links ]

Corruption Watch, 2022. Report Corruption. https://www.corruptionwatch.org.za/take-action/report-corruption/who-else-can-help/#:~:text=Contact%20the%20National%20Anti%2DCorruption,on%200800%20701701%2C%20toll%20free [31 Mei 2022].         [ Links ]

Darling-Hammond, L. 1997. Doing what matters most: Investing in quality teaching. New York, NY: National Commission on Teaching & America's Future.         [ Links ]

Darling-Hammond, L. 2000. How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51(3):166-173.         [ Links ]

Deloitte China. 2018. A new era of education: China education development report 2018. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/technology-media-telecommunications/deloitte-cn-tmt-china-education-development-en-report-2018.pdf [20 September 2020].         [ Links ]

Department of Basic Education (South Africa). 2016. Teacher centre managers and e-learning specialists trained as digital education ambassadors. https://www.education.gov.za/ArchivedDocuments/ArchivedArticles/DigitalEducation.aspx [17 Junie 2020].         [ Links ]

Devi, S, Rizwaan, M & Chander, S. 2012. ICT for quality of education in India. International Journal of Physical and Social Sciences, 2(6):542-554        [ Links ]

Dias, LP. 2006. Governance of Brazilian pension funds. https://pdfs.semanticscholar.org/cbc7/89d8c546116b7f38a19900b731d07bb8d4e4.pdf [25 Julie 2020].         [ Links ]

Doctor, TL. 2013. Should principals know more about law? https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539380.pdf [6 April 2020].         [ Links ]

EduLaw. 2019. Case law on the status of teachers in Russia. https://www.youtube.com/watch?v=sVXuLlT8uaY&list=PLxXJik7Zo7hpDJ2puGV3SjCncHgxHI-xY&index=7&t=0s&app=desktop [17 September 2020].         [ Links ]

Equal Education, 2022. Libraries and the Bookery. https://equaleducation.org.za/campaigns/libraries-and-the-bookery/ [31 Mei 2022].         [ Links ]

Ferreira, SM, & Dudziak, EA. 2013. The Future of Library Education in Brazil: Challenges and Opportunities. https://www.researchgate.net/publication/306107250_The_Future_of_Library_Education_in_Brazil_Challenges_and_Opportunities/citation/download [20 Mei 2022].         [ Links ]

FindLaw. 2020. Teachers' rights. https://www.findlaw.com/education/teachers-rights.html [18 September 2020].         [ Links ]

Gayithri, K. 2009. Central civil servant pension payments in India: issues and concerns. Pensions International Journal, 14:202-216. https://doi.org/10.1057/pm.2009.20 [30 Julie 2020].         [ Links ]

GEPF (Government Employees Pension Fund). 2015. GEPFforms. https://www.gepf.gov.za/forms/ [9 Mei 2020].         [ Links ]

Greenglass, ER, Fiksenbaum, L & Burke, RJ. 1994. The relationship between social support and burnout over time in teachers. Occupational Stress: A Handbook, 239-248.         [ Links ]

Gruodyte, E & Kirchner, S. 2016. Legal aid for intervenors in proceedings before the European court of human rights. International Comparative Jurisprudence, 2(1):36-44. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351667415300081?via%3Dihub#bibliog0005 [16 September 2020].         [ Links ]

Guba, EG & Lincoln, YS. 1994. In Denzin & Lincoln (eds). Handbook of Qualitative Research. Sage.         [ Links ]

Guo, W & Yang, Z. 2016. A study of integration ICT into curriculum in China's developed areas-a case of Foshan City. Proceedings of the 2016 6th International Conference on Management, Education, Information and Control (MEICI2016). Atlantis Press. https://dx.doi.org/10.2991/meici-16.2016.124. [12 Januarie 2020].         [ Links ]

Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge. 2018. 10 facts about Russian teachers. https://issek.hse.ru/en/news/225245595.html [26 Mei 2020].         [ Links ]

ISLA, 2017. School Libraries in India: a Statistical Review. https://indianschoollibraryassociationonline.files.wordpress.com/2017/08/school-libraries-in-india-statistical-review-2017.pdf [28 Mei 2022].         [ Links ]

Jothi, S, Lakshminarayanan, S, Ramakrishnan, J & Selvaraj, R. 2016. Beneficiary satisfaction regarding old age pension scheme and its utilization pattern in urban Puducherry: a mixed methods study. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 10(9):LC01.         [ Links ]

Kalmyk Republican Organization. 2015. Membership: the procedure for joining a cooperative. https://www.eseur.ru/kalmik/O_chlenstve/ [20 September 2020].         [ Links ]

Kent, AM & Green, AM. (eds). 2017. Across the domains: Examining best practices in mentoring public school educators throughout the professional journey. S.l.: Information Age.         [ Links ]

Khirwadkar, A. 2007. Integration of ICT in education: pedagogical issues. Education: 85-104.         [ Links ]

Kulikova, EI. 2020. Alternatives to serve the interests of Russian Pensioners. In: Muenstermann, I, ed. Who wants to retire and who can afford to retire? S.l.: IntechOpen, pp. 7-10.         [ Links ]

Kuvshinova, O, Sterkin, F & Prokapenko, A. 2017. Sokrashchenie chisla pensionerov pozvolit ne sokrashchat'razmerpensij [Reducing the number of pensioners will allow not reducing the size of pensions]. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/05/688820-sokraschenie-pensionerov [26 Julie 2020].         [ Links ]

Larson, A. 2017. How to get free legal advice online, and what to watch out for. ExpertLaw. https://www.expertlaw.com/library/consumer/free_legal_advice.html [7 April 2020].         [ Links ]

Legal Advice. 2020. Legal advice online. http://www.legalserviceindia.com/consult/advice.htm [17 September 2020].         [ Links ]

Lemke, TP & Lins, GT. 2010. ERISA for money managers. S.l.: Thomson Reuters.         [ Links ]

Lewis, G. 2020. UKED: technology at school - The EdTech market in Russia. https://ukedchat.com/2019/01/29/edtech-russia/ [22 Mei 2020].         [ Links ]

Logvinenko, I. 2020. Authoritarian welfare state, regime stability, and the 2018 pension reform in Russia. Communist and Post-Communist Studies, 53(1):100-116.         [ Links ]

Louw, PE. 2001. The media and cultural production. London: Sage.         [ Links ]

Mafora, P. 2013. Transformative leadership for social justice: perceptions and experience of SouthAfrican township secondary school principals. Journal Social Sciences, 34(1):37-45.         [ Links ]

Mastercard Foundation. 2020. EdTech fellow working to provide access to learning during COVID-19. https://mastercardfdn.org/edtech-fellow-working-to-provide-access-to-learning-for-south-african-students-during-covid-19/ [6 Julie 2020].         [ Links ]

Mbinqo-Gigaba, B. 2020. ICT roll-out: Department of Basic Education briefing; coronavirus measures: meeting summary. https://pmg.org.za/committee-meeting/30052/ [6 Julie 2020].         [ Links ]

Mier, B. 2019. Brazil wire: May 30 Brazilian education strike: meet the organizers. https://www.brasilwire.com/may-30-brazilian-education-strike-meet-the-organizers/ [19 September 2020].         [ Links ]

Ministry of Education. 2016. [Education information "13th Five-Year Plan"]. Date of access: http://en.moe.gov.cn/documents/statistics/2016/national/ [3 Junie 2020].         [ Links ]

Ministry of Education of the People's Republic of China. 2020. Guidance on the organization and management of online teaching in colleges and universities during the epidemic prevention and control period. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202002/t20200205_418138.html [8 Julie 2020].         [ Links ]

Ministry of Human Resource Development. 2010. Annual Education Report 2009-2010. New Delhi: Government of India. http://education.nic.in/AR/AR2009-10/AR2009-10.pdf [21 Junie 2020].         [ Links ]

Mizne, D. 2020. Global partnership for education: teamwork keeps Brazilian children learning during COVID-19. https://www.globalpartnership.org/blog/teamwork-keeps-brazilian-children-learning-during-covid-19 [5 Augustus 2020].         [ Links ]

NAPTOSA (National Professional Teachers' Organisation of South Africa). s.a. About NAPTOSA: objectives ofNAPTOSA. https://www.naptosa.org.za/about-naptosa/objectives [18 September2020].         [ Links ]

NAPTOSA (National Professional Teachers' Organisation of South Africa). 2020. Membership information. https://www.naptosa.org.za/membership/membership-information [19 September 2020].         [ Links ]

National Council on Teacher Education (India). 2009. National curriculum framework for teacher education: towards preparing professional and humane teacher. New Delhi. http://www.ncte-india.org/publicnotice/NCFTE_2010.pdf [20 Junie 2020].         [ Links ]

National Institute of Educational Planning and Administration. 2015. Department of school education and literacy. New Delhi: Government of India, Ministry of Human Resource Development.         [ Links ]

Nayark, AK & Barker, M. 2014. Computer labs as techno-pedagogical tools for learning biology - exploring ICT practices in India. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 15(1):19.         [ Links ]

Nikolaev, D & Chugunov, D. 2012. The education system in the Russian Federation: Education Brief 2012. Washington, DC: World Bank Publications.         [ Links ]

Nikolopoulou, K & Gialamas, V. 2009. Investigating pre-service early childhood teachers' views and intentions about integrating and using computers in early childhood settings: compilation of an instrument. Technology, Pedagogy and Education, 18(2):201-219.         [ Links ]

Nova Central. 2014. Filiação e mensalidade. [Membership and monthly fees]. https://www.ncst.org.br/subpage.php?id=18482 [20 September 2020].         [ Links ]

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2019. Pensions at a glance 2019: OECD and G20 indicators. Paris. https://doi.org/10.1787/b6d3dcfc-en. [20 Julie 2020].         [ Links ]

Parati, E & Lemos, G. 2020. Brazil: amid brutal police repression, São Paulo government passes state pension reform. https://www.wsws.org/en/articles/2020/03/07/braz-m07.html [25 Julie 2020].         [ Links ]

Pension Fund of the Russian Federation. 2020a. Mobile office in your smartphone. https://www.pfrf.ru/spec/mobile/ [27 Julie 2020].         [ Links ]

Pension Fund of the Russian Federation. 2020b. Types of pensions. http://www.pfrf.ru/en/pens_system/type_pens/ [26 Julie 2020].         [ Links ]

Pension Funds Online. 2020. Pension system in Russia. https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/russia [29 Julie 2020].         [ Links ]

Presidency of the Republic Sub-Sofia Civil House for Legal Affairs Law No. 8,213, of July 24, 1991. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm [27 Julie 2020].         [ Links ]

Ranieri, NBS & Sifuentes, M. s.a. Teachers rights: international perspectives Brazil. http://www.nupps.usp.br/downloads/artigos/ninaranieri/trip.pdf [16 September 2020].         [ Links ]

Roy, SK. 2017. A study of Indian national policy on ICT in school education. International Journal of Multidisciplinary Educational Research, 6(6):259-265.         [ Links ]

Rubin, A & Babbie, ER. 2016. Empowerment series: Research methods for social work. New York, NY: Cengage Learning.         [ Links ]

SACE (South African Council for Educators). 2020a. Become a member: SACE membership information. https://irp-cdn.multiscreensite.com/c0cc1c10/files/uploaded/SAOU-Lidmaatskap-inligting-2018-3.pdf [18 September 2020].         [ Links ]

SACE (South African Council for Educators). 2020b. Handbook for teacher's rights, responsibilities and safety. https://www.sace.org.za/assets/documents/uploads/sace_90707-2020-01-10-Teachers%20Handbook%20Draft.pdf [12 April 2020].         [ Links ]

Samuda, V. 2001. In Bygate, Skehan & Merrill (eds). Researching pedagogic tasks: Second language learning, teaching and testing. S.l.: Routledge.         [ Links ]

SAOU (Suid-Afrikaanse Onderwysersunie). S.a. Legal services. https://www.saou.co.za/saou-legal [18 September 2020].         [ Links ]

Sinpro, SP. 2020. Legal departement. https://www.sinprosp.org.br/assistencia-juridica [16 September 2020].         [ Links ]

Statistica. 2020. Distance learning difficulties of pre-school teachers in Russia 2020 Statista Research Department. https://www.statista.com/statistics/1123776/pre-school-teachers-difficulties-in-distance-learning-in-russia/ [14 Julie 2020].         [ Links ]

Stewart, F & Yermo, J. 2009. Pensions in Africa, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 30.: OECD.         [ Links ]

Steyn, SC. 1997. Riglyne vir effektiewe ondersteuningsdienste in 'n onderwysstelsel. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit. (Tesis - PhD).         [ Links ]

Steyn, HJ, Wolhuter, CC, Vos, D & De Beer, ZL. 2017. Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel: Kernkenmerke in fokus. Noordbrug: Keurkopie.         [ Links ]

Suckow, M. 2010. No more boundaries: sharing best practices in teacher training, retention, and induction in Gujarat, India. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Annual Conference, Denver, CO.         [ Links ]

SAOU (Suid-Afrikaanse Onderwysersunie). s.a. Legal services. https://www.saou.co.za/saou-legal [18 September 2020].         [ Links ]

Swafford, J. 2000. Teachers supporting teachers through peer coaching. Leading Professional Development in Education, 105-115.         [ Links ]

Sy, AN. 2017. Leveraging African Pension funds forfinancing infrastructure development. https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/pubs/2017pensionfunds.pdf [26 Julie 2020].         [ Links ]

Taylor, R & Van der Merwe, M. 2019. Die integrasie van tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer van skole in die Wes-Kaap: 'n gevallestudie. LitNet, 16(2):509-553. https://www.litnet.co.za/wp-content/uploads/2019/10/LitNet_Akademies_16-2_Taylor_vanderMerwe_509-553.pdf [2 Junie 2020].         [ Links ]

Thomas, N, Clarke, V & Lavery, J. 2003. Self-reported work and family stress of female primary teachers. Australian Journal of Education, 47(1):73-87.         [ Links ]

Thompsom, C. 2011. How Khan academy is changing the rules of education. Wired. https://www.wired.com/2011/07/ff_khan/ [30 September 2020].         [ Links ]

Traub-Merz, R. 2011. All China Federation of trade unions: structure, functions and the challenge of collective bargaining (No. 13). Global Labour University Working Paper.         [ Links ]

Trucano, M. 2015. World economic forum: how Brazil is improving education. https://www.weforum.org/agenda/2015/01/how-brazil-is-improving-education/ Date of access: [19 Mei 2020].         [ Links ]

Unified State Information System for Social Security. 2020. About EGISSO. http://egisso.ru/site/ [30 Julie 2020].         [ Links ]

Varkeyfoundation, 2018. Global Teacher status Index: 2018. https://www.varkeyfoundation.org/media/4853/gts-index-9-11-2018.pdf [31 Mei 2022].         [ Links ]

Varlamova, Yu, Ivanova, O, Khromova, V & Chugalayev, A. 2017. The successful "in-house training" project. Proceedings of the Conference ofManagement of Education in the Time of Changes. http://app.direktoria.org/konferencia/pub/7790 [24 Mei 2020].         [ Links ]

Visagie, AN. 2012. Die invloed van onderwyservakbonde op die werkstevredenheid van opvoeders. http://hdl.handle.net/10394/8203 [27 April 2020].         [ Links ]

Warsame, KB. 2011. Evaluating the effectiveness of novice teacher support structures. Minneapolis, MN: Walden University. (Thesis - DEd).         [ Links ]

Werang, BR, Lewaherilla, ED & Irianto, O. 2017. The effect of teachers' socioeconomic status on elementary schools' life in Indonesia: An empirical study in the elementary schools of Merauke district, Papua. International Journal of Research Studies in Management, 6(1):23-37.         [ Links ]

Wesolowsky, T. 2016. Another awkward moment: Russia's Medvedev mocked over remarks to struggling teachers. Radio liberty: https://www.rferl.org/a/russia-medvedev-remarks-mocked-pensions-teachers/27900513.html [30 Julie 2020].         [ Links ]

Wolhuter, C. 2008. Review of the review: Constructing the identity of comparative education. Research in Comparative and International Education, 3(4):323-344.         [ Links ]

Woordeboek van die Afrikaanse taal. 2014. http://www.woordeboek.co.za.nwulib.nwu.ac.za/?qi=129685&offset=0 [4 Februarie 2021].         [ Links ]

World Bank. 2020b. How countries are using EdTech (including online learning, radio, television, texting) to support access to remote learning during the COVID-19 pandemic. https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/how-countries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic [13 Junie 2020].         [ Links ]

World Summit on the Information Society. 2020. The Coronavirus (Covid-19) response ICT case repository. https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Content/doc/surveys/15863048637525604/WS_COVID-19Response-ICTCaseRepository-MidtermReport.pdf [14 Julie 2020].         [ Links ]

Xiaobin, J, Yunxiang, D, Aiqin, S & Xiaoyan Z. 1996. China's Primary and Secondary School Libraries: Yesterday, Today, and Tomorrow. https://origin-archive.ifla.org/IV/ifla62/62-xiaj.htm [25 Mei 2022].         [ Links ]

Yadav, A. 2014. Akhilesh Yadav approvesE-pension scheme in UttarPradesh. https://news.biharprabha.com/2014/07/akhilesh-yadav-approves-e-pension-scheme-in-uttar-pradesh/ [31 Julie 2020].         [ Links ]

Yeung, K. 2020. The coronavirus pandemic: coronavirus: China's state pension fund under increasing pressure after fee cuts to help struggling businesses. https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3078650/coronavirus-chinas-state-pension-fund-under-increasing [9 September 2020].         [ Links ]

Zhang, P. 2018. China: kindergarten teacher files lawsuit against his employer alleging he was unfairly dismissed for being gay. Business & Human Rights Resource Centre, 28 Sept. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/china-kindergarten-teacher-files-lawsuit-against-his-employer-alleging-he-was-unfairly-dismissed-for-being-gay/ [18 September 2020].         [ Links ]

Zhang, W, Wang, Y, Yang, L & Wang, C. 2020. Suspending classes without stopping learning: China's education emergency management policy in the Covid-19 outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(3):55.         [ Links ]

Zhu, H & Walker, A. 2018. Pension system reform in China: who gets what pensions? Social Policy & Administration, 52(7):1410-1424.         [ Links ]

Zhu, Z, Gu, X, Collis, B & Moonen, J. 2011. Use of ICT in Chinese schools: striving for educational quality and equality. Educational Technology, 51(3):32-37. www.jstor.org/stable/44430005 [22 Junie 2020].         [ Links ]

 

 

Ontvang: 2022-01-25
Goedgekeur: 2022-08-13
Gepubliseer: September 2022

 

 

 

Reinette Blake is 'n passievolle Hoêrskool-onderwyseres in Mpumalanga waar sy Besigheid-studies vir die graad 10-12 leerders aanbied. Sy het die honneursgraad in Arbeidsverhoudinge aan die Noordwes-Universiteit verwerf waar sy ook die MEd in Vergelykende Opvoedkunde met prof. E. Serfontein, dr. D. Vos en dr. L. de Beer as studieleiers voltooi het. Haar navorsing fokus op die ondersteuningsdienste vir onderwysers in die BRICS-lande. Sy is tans ingeskryf by die Noordwes-Universiteit vir haar PhD studies, waar sy haar gaan toespits op die interne determinante van historiese aard van onderwysstelsels in die BRICS-lande ten einde sodoende te kan bydra tot die veld van onderwys.
Reinette Blake is a passionate High School teacher in Mpumalanga, where she teaches Business Studies to learners of grades 10 to 12. She obtained an honours degree in Labour Relations and a MEd in Comparative Education at the North-West University - her master's dissertation being supervised by prof. E. Serfon-tein, dr. D. Vos and dr. L. de Beer. Her research focuses on the support services for teachers within the BRICS countries. She is currently enrolled at the North-West University towards PhD studies in which she intends focusing on the internal determinants of the historical nature of education systems in the BRICS countries, in so doing contributing to the field of education.

 

 

Deon Vos behaal agtereenvolgens die kwalifikasies, HOD (Potchefstroomse Onderwyskollege, 1984); BA (Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys, 1988); BEd (Cum Laude; Potchefstroomse Universiteit vir Christeike Hoer Onderwys, 2001); MEd (Cum Laude; Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, 2005) en PhD (Kategorie A; Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, 2010). Hy begin sy onderwysloopbaan in 1985 by Laerskool De Beer, waarna hy tot departementshoof bevorder word in 1992. In 2000 word hy tot 'n adjunkhoof en in 2004 tot skoolhoof bevorder by dieselfde skool. In 2016 word hy aangestel as senior lektor aan die Fakulteit Opvoedkunde se Skool vir Professionele Studies aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus. Vos se navorsingsfokus is Onderwysbestuur en -leierskap, asook Vergelykende Opvoedkunde.
Deon Vos was awarded the following qualifications: HED (Potchefstroom College of Education, 1984), BA (Potchefstroom University for Christian Higher Education,1988), BEd (Cum Laude; Potchefstroom University for Christian Higher Education), MEd (Cum Laude; North-West University Potchefstroom Campus) and PhD (North-West University Potchefstroom Campus). Vos started his career as a teacher in 1985 at Laerskool De Beer, after which he was appointed as head of department in 1992, deputy principal in 2000 and principal in 2004, still at the same school. In 2016 he was appointed as a senior lecturer at the North-West University Potchefstroom Campus in the Faculty of Education's School of Professional Studies in Education. His research focuses on, inter alia, Education Management and Leadership and Comparative and International Education.

 

 

Louw de Beer het die graad MEd Onderwys Leierskap aan die Universiteit van Pretoria behaal, asook 'n PhD aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Nä 'n loopbaan in die onderwys as wiskunde-onderwyser, departementshoof en adjunkhoof het hy 'n pos as dosent in die Fakulteit Opvoedkunde se Skool vir Professionele Studies aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus in 2013 aanvaar. Dr de Beer se navorsingsfokus is Internasionale Vergelykende Onderwys en Onderwysstelsels van die BRICS-organisasie. Hy publiseer reeds meer as 20 BRICS-verwante artikels en het 6 nagraadse studente afgelewer wat op BRICS-onderwysstelsels fokus.
Louw de Beer obtained the qualifications, Med Education Leadership at the University of Pretoria and a PhD at North-West University, Potchefstroom Campus. Following a career in teaching as math teacher, head of department and deputy head he accepted a position as lecturer in the Faculty of Education's School of Professional Studies at the North-West University's Potchefstroom Campus in 2013. Dr. de Beer focuses in his research on, inter alia, International Comparative Education and Education Systems of the BRICS organization. He has already published more than 20 BRICS related articles and successfully tutored six postgraduate students researching BRICS Education Systems.

 

 

Erika Serfontein is 'n medeprofessor in regte aan die Vanderbijlparkkampus van die Noord-wes-Universiteit. Sy is die Adjunk-skooldirekteur van die Skool vir Professionele Studies in Onderwys en doseer onderwysreg in die Fakulteit Opvoedkunde. Sy het haar regsgrade aan die Randse Afrikaanse Universiteit en die Universi-teit van Suid-Afrika verwerf en die nagraadse kwalifikasies MEd (cum laude) en PhD aan die Noordwes-Universiteit onder die noukeurige toesig van wyle professor Elda De Waal voltooi. Haar navorsing fokus op fundamentele mense-regte, skoolbestuur, arbeidsreg, regsnavorsing en, spesifiek, die verwesenliking van die reg op lewe en op basiese onderwys. Sy is 'n lid van die Navorsingseenheid Onderwys en Menseregte in Diversiteit (Edu-HRight) aan die Noordwes-Universiteit, welke eenheid ten doel het om 'n internasionaal erkende leier te wees in sosiaal-relevante sosiale geregtigheid en menseregte-verwante navorsing, sowel as onderwys vir Suid-Afrika en in Afrika. Die doelwit is om 'n navorsings- en onderwysomgewing te skep en in stand te hou wat gegrond is op waardes van sosiale geregtigheid en menseregte in diversiteit.
Erika Serfontein is an associate professor of law at the Vanderbijlpark Campus of the North-West University. She is the Deputy School Director of the School for Professional Studies in Education and teaches Education Law in this Faculty of Education. She obtained her law degrees from the Rand Afrikaans University and the University of South Africa. In addition, she completed the degrees MEd (cum laude) and PhD at the North-West University under the careful supervision of the late professor Elda De Waal. Her research focuses on fundamental human rights, school governance, labour law, legal research and, specifically, the realisation of the rights to life and to a basic education. She is a member of the Research Unit Education and Human Rights in Diversity (Edu-HRight) at the North-West University, which aims to become an internationally recognised leader in socially relevant social justice and human rights-related research, as well as education for South Africa and in Africa. The objective is to create and sustain a research and education environment that is grounded in values of social justice and human rights in diversity.

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons