SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.59 issue4Behind the scenes. Hendrik Swellengrebel and the Cape Patriot MovementThe story of Afrikaans - out of Europe and from Africa, Part 2 by WAM Carstens and RH Raidt author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Tydskr. geesteswet. vol.59 n.4 Pretoria Dec. 2019

http://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2019/v59n4a8 

NAVORSINGS- EN OORSIGARTIKELS RESEARCH AND REVIEW ARTICLES (2): AFRIKAANS

 

Redakteursnota

 

 

Met die ter perse gaan van die Desembernommer het ons verneem dat prof Réna Pretorius oorlede is.

Aangesien dit in hierdie afdeling om "die storie van Afrikaans" gaan, is dit gepas dat prof Pretorius se lewenslange toewyding aan die Afrikaanse taal- en letterkunde juis hier vermeld word.

Tydens haar akademiese loopbaan het sy bekendheid verwerf as 'n gedugte navorser en streng, maar ook toegewyde, dosent. Sy het terselfdertyd respek afgedwing vir haar bewonderenswaardige vermoë om sogenaamd "moeilike" poësie, soos byvoorbeeld NP van Wyk Louw se Groot Ode, te "stiplees".

Haar jarelange betrokkenheid as Akademielid in verskeie hoedanighede is uiteindelik bekroon met erelidmaatskap. Maar dit is veral haar betrokkenheid as redaksielid van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe wat hier besondere vermelding verdien. Op 'n persoonlike noot, was dit Réna wat my oorreed het om die redakteurskap van die tydskrif te aanvaar; en dit was ook Réna wat behulpsaam was met 'n oriëntering van aspekte van die akademiese en administratiewe bestuur van die joernaal, insluitende die lees van geliasseerde keurdersverslae ten einde die aard en gehalte van eweknie-evaluering te verken.

Haar onskatbare bydrae tot die voortbestaan van Afrikaans - ook as wetenskapstaal - "weerklink" nog in uitgebreide navorsingsprojekte, waarvan Wannie Carstens en Edith Raidt se tweedelige Die storie van Afrikaans - uit Europa en van Afrika in hierdie afdeling deur Ernst Kotze onder die loep geneem word. Volgens die resensent verteenwoordig die werk onteenseglik 'n hoogtepunt in die geskiedskrywing oor Afrikaans en "weerspieël die komplekse aard van die taalproblematiek in die land, nie alleen deur die oopvlekking van die historiese dimensie met nuwe perspektiewe nie, maar ook deur 'n ingeligte beoordeling van die huidige tydsgewrig en die uitdaging wat die taal en sy sprekers in die gesig staar" (598).

Dit is juis een so 'n hedendaagse uitdaging, naamlik die voortbestaan van Afrikaans as wetenskapstaal, wat deur François Durand getakel word in sy verkenning van die internet as 'n nog grotendeels onontginde hulpbron vir onderrig in en deur Afrikaans.

 

Ina Wolfaardt-Gräbe

November, 2019

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License