SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.45 issue2-3Grammatical-historical exegesis: Quid est et quo vadis?Texts, co-texts, and con-texts of the empty tomb in the Jesus tradition author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

In die Skriflig

On-line version ISSN 2305-0853
Print version ISSN 1018-6441

Abstract

DU PLESSIS, P.G.W.. 'n Werkgroep vir teologie, filosofie en ander vakdissiplines. In Skriflig (Online) [online]. 2011, vol.45, n.2-3, pp.307-328. ISSN 2305-0853.

Die voorstel dat 'n werkgroep tussen teoloë, filosowe en ander vakspesialiste op die been gebring word, hang nou saam met die insig dat grondslaekwessies in alle fakulteite en studie-rigtings bestaan. Die skrywer beweeg weg van die onderskeid dat teologie "sakrale geloofswetenskap" en filosofie "sekulêre rasionele diskoers" is. Teologie en filosofie kan nie sonder "geloof" en grondslaekwessies beoefen word nie. Daarom kan bona fides en grondslaekwessies interdissiplinêr deurlopend in 'n werkgroep aandag kry. Vanuit die meerdimensionele opset van wetenskap (empiriese, metodologiese en dimensies van metakwessies) beredeneer die skrywer dat wetenskaplike dissiplines simbioties aan grond-slaekwessies verbind is. Beperkings en voordele van logiese, transendentale en trans-formasionele kritiek word gebruik om opsetlike samewerking tussen betrokke vakgeleerdes te bevorder oor gemeenskaplike sake en oor nodige én onwenslike verskille tussen die dissiplines. Verskeie aannames kom ter sprake, soos dat die eie vakrigting nie alles oor sogenaamde gemeenskaplike kwessies te sê het nie; dat die onderskeie vakgenote by mekaar kan leer; dat Christelike teologie nié 'n Christelike denke in ander dissiplines soos taalwetenskappe en filosofie oorbodig maak nie. Vakspesialiste verarm hulleself indien hulle ontslae wil raak van hulle vak-inherente grondslaekwessies, daaroor swyg of dit aan filosowe afstaan.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License