SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.84 issue1'Self' and 'Other' in Non-Dualistic Vedānta: A Moral InterpretationThe Idea of a "For-Profit" Private Christian University in South Africa author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Koers

On-line version ISSN 2304-8557
Print version ISSN 0023-270X

Abstract

JURGENS, Coenraad; SMIT, Marius  and  VAN DER WALT, Johannes. Geborgenheid en opvoedende onderrig in Meganiese Tegnologie-werkswinkels by openbare skole. Koers (Online) [online]. 2019, vol.84, n.1, pp.1-14. ISSN 2304-8557.  http://dx.doi.org/10.19108/koers.84.1.2457.

In Suid-Afrika is daar h dringende behoefte aan gekwaiifíseerde mense met tegniese en meganiese vaardighede. Om aan hierdie behoefte te voldoen behoort die onderrig van tegniese vakke in openbare skoie bevorder te word. 'nSieuteiaspek by openbare skoie is die veiiigheid van ieerders in tegniese werkswinkeis. Die teorie van Geborgenheid in die onderwys beheis dat effektiewe onderrig-ieer piaasvind indien die piekke van ieer veiiig en geborge is. Aihoewei die staat aanspreekiik is indien persone weens naiatige of skuidige optrede by skooiwerkswinkeis beseer word, kan suike insidente 'n negatiewe uitwerking op opvoeders (onderwysers, instrukteurs) en ieerders hê. Werkswinkeis moet 'n geborgenheidsruimte vir ieerders skep sodat effektiewe onderrig en ieer bevorder kan word. n Gebrek aan geborgenheid mag die onderrig- en ieerproses ernstig benadeei. Die studie rapporteer bevindings van gemengde metodes navorsing, wat kwantitatiewe data-insameiing by 220 tegniese skoie asook kwaiitatiewe navorsing oor veiiigheid, die frekwensie en aard van beserings by Meganiese tegnoiogie werkswinkeis beheis het. Die bevindings dui daarop dat opvoeders onvoidoende kennis aangaande die reg het, insiuitend onkunde oor die de minimis-beginsei, staatsaanspreekiikheid ingevoige artikei 60 van die Skoiewet en die toepasiikheid van die Wet op Beroepsgesondheid en -Veiiigheid op skoie. Sommige ieerders, verai swart skooidogters in sekere skoie, is bang vir werkswinkeimasjinerie en weier om daarmee te werk Die studie bevestig ook dat sommige opvoerders nie behooriik gekwaiifiseer is om Meganiese Tegnoiogie aan te bied nie. Faktore soos die gebrek aan sekuriteit, nie-nakoming van wetiike vereistes en onkunde van die reg kniehalter geborgenheid in die werkswinkels.Dit benadeel die effektiwiteit van die onderrig-leerproses

Keywords : geborgenheid; werkswinkel-onderwyser; leerder; - en werkswinkelveiligheid; beserings; deliktuele aanspreeklikheid; versorgingsplig [sorgplig]; sekuriteit.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License