SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.13 issue1Caregiver experiences and perceptions of strokeMothers' experiences of labour in a tertiary care hospital author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Health SA Gesondheid (Online)

On-line version ISSN 2071-9736
Print version ISSN 1025-9848

Abstract

ARRIES, Ebin J  and  NEWMAN, Odette. Outpatients' experiences of quality service delivery at a teaching hospital in Gauteng. Health SA Gesondheid (Online) [online]. 2008, vol.13, n.1, pp.41-54. ISSN 2071-9736.

Gehalte dienslewering aan die verbruiker van gesondheidsorg is 'n wetlike realiteit wat in die Witskrif op die Transformasie van die Openbare Dienste (South Africa, 1997) beklemtoon word. Die rigtinggewende filosofie wat in hierdie raamwerk aangeneem word is die van Batho Pele, wat beteken dat die verbruiker van gesondheidsorg op die voorgrond geplaas word. Vanuit 'n gehalte perspektief word daar toenemend aandag aan hospitaalprosesse gegee. Analogies, kan 'n buite-pasiëntdepartement gesien word as 'n industriële area waar die tegnologiese kennis aan pasiënte oorgedra word deur dienslewering, wat 'n hoeksteen van die besigheid van 'n hospitaal is. Buitepasiënte as verbruikers van gesondheidsorg maak gevolgtrekkings oor gehaltedienslewering op die basis van hulle belewenisse van sodanige dienste. In dié opsig, is 'n pasiënt se belewenis van 'n bepaalde diens 'n aanwysing van sy/haar vlak van tevredenheid met die gehalte van daardie diens. Geen Suid-Afrikaanse studie oor buite-pasiënte se belewenisse van gehaltedienslewering kon in die literatuur gevind word nie. Die doelstelling van die studie is om buite-pasiënte se belewenisse van die gehalte van dienslewering by 'n opleidingshospitaal te verken en te beskryf. 'n Kwalitatiewe, verkennende, beskrywende studie wat binne 'n spesifieke konteks plaasvind, is uitgevoer. Fokusgroeponderhoude is gevoer met buite-pasiënte wat aan die seleksie-kriteria voldoen het. Oop-kodering is gebruik om die inhoud van die verbatim getranskribeerde transkripsies en veldnotas te analiseer. Strategieë vir vertrouenswaardigheid, naamlik mede-kodering, verlengde betrokkenheid, kruisvalidasie en voldoende verwysing is toegepas om die geloofwaardigheid van die studie en navorsingsbevindinge te verseker. Resultate reflekteer temas wat binne twee hoofkategorieë gereduseer is, naamlik positiewe en negatiewe belewenisse. Positiewe belewenisse reflekteer buite-pasiënte se belewenisse van hulle verhoudings met mediese personeel asook hulle tevredenheid met die gehalte van mediesesorg. Negatiewe belewenisse hou hoofsaaklik verband met 'n gebrek aan diensleweringverbintenisse, 'n onetiese konteks, asook interpersoonlike verhoudingsprobleme wat hulle magteloos en verontmenslik laat voel. Aanbevelings word gemaak om die gehalte van dienslewering binne buite-pasiënte-afdelings te verbeter.

Keywords : experiences; out-patients; quality; service delivery; dehumanisation.

        · abstract in English     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License