SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.59 issue2"My pen is in my hand": An investigation of lexical activation in English-Afrikaans general bilinguals, professional translators and professional interpreters author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Tydskrif vir Geesteswetenskappe

On-line version ISSN 2224-7912
Print version ISSN 0041-4751

Abstract

VAN DER VYVER, Corné; NEL, Carisma; VOS, Elize  and  VAN OORT, Ronél. Storievertelling as onderrigstrategie ter verstersking van identiteitsontwikkeling by agtergeblewe individue. Tydskr. geesteswet. [online]. 2019, vol.59, n.2, pp.235-250. ISSN 2224-7912.  http://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2019/v59n2a5.

In Suid-Afrika gaan heelwat mense gebuk onder 'n negatiewe identiteit as gevolg van armoede en die maatskaplike uitvloeisels daarvan (Bakker & Műller 2010:49-50; De Vries 2017). Die probleemvraag wat in hierdie studie ondersoek is, was: Hoe kan storievertelling as strategie ter versterking van identiteitsontwikkeling aangewend word? 'n Kwalitatiewe navorsingsmetodologie is gevolg deur gebruik te maak van Deelnemende Aksieleer en -navorsing (PALAR: Participatory Action Learning and Action Research) as navorsingstrategie. Die lewensverhale van die deelnemers is ingesamel volgens hierdie metodologie aan die hand van onderhoudvoering, Photovoice-aktiwiteite, joernaalinskrywings asook die navorser se waarnemings wat deur middel van veldnotas opgeteken is. Die ingesamelde data is geanaliseer deur gebruik te maak van die sagtewareprogram ATLAS.tiTM.

Keywords : identiteit; storievertelling; storievertelling as strategie; outobiografiese stories; ekosistemiese model; sosiale identiteit; narratiewe identiteit; religieuse identiteit; benadeelde individue; Aksienavorsing.

        · abstract in English     · text in Afrikaans     · Afrikaans ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License