Scielo RSS <![CDATA[In die Skriflig ]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=2305-085320090004&lang=en vol. 43 num. 4 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Redaksioneel</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400001&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Feminist interpretation in the context of reformational theology: A consideration</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400002&lng=en&nrm=iso&tlng=en This article explores the contribution that Biblical interpretation from a feminist perspective may make in the context of reformational theology. After an overview of the diverse nature of feminist Biblical interpretation that in itself stems from specific developments in hermeneutics, this article explores the contributions made by two prominent scholars in this field, namely Schüssler-Fiorenza and Trible. These contributions are then brought to bear on the South African situation and the debate on the role of women in the church. A suggestion is made as to the contribution that the work of Schüssler-Fiorenza and Trible can make in this context.<hr/>Hierdie artikel ondersoek die bydrae wat Bybelinterpretasie vanuit 'n feministiese perspektief kan maak binne die konteks van reformatoriese teologie. Na 'n oorsig rakende die diverse aard van feministiese Bybelinterpretasie, wat op sigself voortspruit uit ontwikkelings binne die hermeneutiek, ontgin hierdie artikel die bydraes van twee prominente navorsers in hierdie veld, naamlik Schüssler-Fiorenza en Trible. Hierdie bydraes word dan in verband gebring met die Suid-Afrikaanse situasie en die debat oor die rol van vroue in die kerk. 'n Voorstel word gemaak rakende 'n bydrae wat die werk van Schüssler-Fiorenza en Trible in hierdie konteks kan lewer. <![CDATA[<b>An adjudication of the most prominent ecclesiastical and theological traditions to the ethics of socio-economical rights</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400003&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die bydraes van die Rooms-Katolieke Kerk en die vernaamste protestantse kerke tot die etiek van sosio-ekonomiese regte word in hierdie artikel ondersoek en beoordeel. Die Rooms-Katolieke Kerk beklemtoon die belangrikheid van sosio-ekonomiese regte, maar sosio-ekonomiese regte word in die natuurreg gefundeer en nie in Bybelse beginsels nie. In the Lutherse tradisie word sosio-ekonomiese regte aan die domein van die wêreld toegeskryf, en geen goeie Bybelse fundering word gegee nie. Die World Alliance of Reformed Churches gee 'n Bybelse fundering aan sosio-ekonomiese regte, maar ongelukkig is dit beïnvloed deur die politieke teologie. Die Testimony on Human Rights van die Gereformeerde Ekumeniese Raad is n omvattende studie oor menseregte in die gereformeerde tradisie, en goeie Bybelse fundering word aan sosio-ekonomiese regte gegee.<hr/>In this article the contribution of the Roman Catholic Church and that of the main protestant churches to the ethics of socio-economical rights is investigated and adjudicated. The Roman Catholic Church stresses the importance of socio-economic rights, but socio-economic rights are founded in natural law and not in Biblical principles. In the Lutheran tradition socioeconomic rights are ascribed to the domain of the world, and no proper Biblical foundation is given. The World Alliance of Reformed Churches gives a Biblical foundation to socio-economic rigths, but unfortunately it is influenced by political theology. The Testimony on Human Rights of the Reformed Ecumenical Synod is a comprehensive study on human rights in the reformed tradition, and proper Biblical foundation is given to socio-economic rights. <![CDATA[<b>Philosophical theories of truth and the logical status of intra-Biblical fallacies of contextomy</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=en The relationship between the Old Testament and the New Testament is a major problem in the discipline of Biblical theology. From a historical perspective the ways in which some New Testament authors have justified their truth-claims by appealing to the Old Testament clearly involve the fallacy of contextomy. A good example of this is the interpretation of texts from the Psalter in the letter to the Hebrews. As a result, the question of logical status arises, i.e., Is it true? With this article the author hopes to contribute to the ongoing discussion by suggesting that, given so many incommensurable philosophical theories on the nature of truth, a more nuanced manner of speaking may be in order. Whether and in what sense the text will be seen as "true" ultimately depends on what we mean when we affirm or deny that something is true in the first place.<hr/>Die verhouding tussen die Ou en Nuwe Testamente word tradisioneel beskou as 'n fundamentele probleem in die Bybelse teologie. Vanuit 'n historiese perspektief blyk dit dat party Bybelse outeurs se waarheidsaansprake geregverdig word by wyse van kontekstomieë. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die interpretasie van tekste uit die Psalms in die brief aan die Hebreërs. Gevolglik ontstaan 'n vraag na logiese status, met ander woorde, Is dit waar? Met hierdie artikel hoop die outeur om 'n bydra te lewer tot die voortgaande bespreking deur voor te stel dat, gegewe die magdom onversoenbare filosofiese teorieë oor die aard van waarheid, dit dalk nodig mag wees om in gesprekke oor die onderwerp meer genuanseerd met die waarheidsbegrip om te gaan. Op welke wyse die teks as "waar" beskou kan word, sal uiteindelik afhanklik wees van wat ons bedoel indien ons beweer of ontken dat iets in die eerste plek waar is. <![CDATA[<b>Appealing to Scripture and its use in mission</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400005&lng=en&nrm=iso&tlng=en Skrifberoep in sending bly belangrik om die wesenlike van die verlossing te bevestig. Verskillende beskouings oor Skrifberoep kom voor en die vraag of 'n mens nog na sonde, hemel, hel en verlossing kan verwys, moet gevra word. Paulus het op 'n bepaalde wyse na die Ou Testament verwys, maar wou altyd aan die Skrif getrou bly. Calvyn het die Skrifberoep as essensieel beskou. Kuyper het Skrifkritiek afgewys, maar het ook teen piëtistiese benadering in Skrifgebruik gewaarsku. Bultmann wou die Skrif ontmitologiseer, maar moes tog uiteindelik ook direk na die Skrif verwys. Sonde, hemel, hel en verlossing moet steeds erken word en op die regte eksegetiese en hermeneutiese wyse bevestig word.<hr/>Appealing to Scripture in mission is very important as far as the essence of salvation is concerned. Different views on appealing to Scripture are in circulation, and one has to confront the question as to whether it is still possible to refer to sin, heaven, hell and salvation. Paul appealed to the Old Testament in a specific way, but he always tried to remain true to Scripture. Calvin emphasised appealing to Scripture as essential. Kuyper did not agree with higher criticism on Scripture, but also warned against a pietistic view of Scripture. Bultmann desired to rid Scripture of mythology, but also had to appeal directly to aspects of Scripture. In mission, the essential aspects like sin, heaven, hell and salvation still need to be acknowledged though in an exegetically and hermeneutically sound way. <![CDATA[<b>In the portals of preaching: Renewal of preaching from within Biblical and reformed roots</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400006&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die beeld van die spieël en die venster bied 'n handige vertrekpunt wanneer oor vernuwing in die erediens en prediking nagedink word. In hierdie artikel is die aandag spesifiek op vernuwing van die prediking. Die vraag is of preke nie maar dikwels bloot 'n spieël is waarin ons 'n refleksie vind van dit wat daagliks rondom ons in die samelewing aan die gang is nie. Daarmee saam is die vraag of die prediking nie eerder 'n venster moet wees waardeur nuwe vergesigte oor God en sy wêreld oopgesluit behoort te word nie - vergesigte wat kan help om kreatief en verbeeldingryk te leef in 'n tyd wat besondere uitdagings aan die kerk en aan gelowiges stel. In hierdie artikel word die metafoor van gasvryheid ondersoek as een moontlik-heid in die soeke na vernuwing van die prediking.<hr/>The images of the mirror and the window offer useful perspectives when we consider renewal in public worship and preaching. This article focuses specifically on renewal in preaching. Are our sermons often simply a mirror reflecting what is happening in society? Shouldn't our sermons rather be a window offering new views, new perspectives on God and the world, that is views that can help us to live creatively and imaginatively in a time of tremendous challenges for the church and believers. This article investigates the metaphor of hospitality as a possible mechanism for renewal in preaching and helping us to see through the window. <![CDATA[<b>The source of joy of living according to Psalm 1 and what it implies for reformed preaching</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400007&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die artikel wil vasstel wat die sterk klem op lewensvreugde en die allesbeheersende betekenis van die Tora, die op-skrifgestelde Woord van God, in Psalm 1 behels en wat dit vandag vir die Woordverkondiging in die erediens inhou. Daarvoor word ook die verhouding van Psalm 1 tot die res van die psalms, tot die Ou Testament as geheel en tot die Nuwe Testament ondersoek. Die bevinding is dat die Nuwe-Testamentiese vervulling Woordgedrewe, Christusgedrewe en Heilige Geesgedrewe prediking, dit is koninkryks- en verbondsprediking, impliseer. Die erediens is God se ontmoeting met sy verbondsvolk. Die prediker vervul geheel en al 'n dienende rol en moet hom bepaal en beperk tot Skrifverklaring en toepassing.<hr/>The article explores the strong emphasis on joy of living and on the dominating meaning of the Torah, the written Word of God, in Psalm 1 and what it means for the proclamation of the Word in public worship today. For that purpose the relation of Psalm 1 to the rest of the psalms, to the Old Testament as a whole and the New Testament is explored. The finding is that the fulfilment of the New Testament implies Word-driven, Christ-driven and Holy Spirit-driven preaching, i.e. kingdom and covenant preaching. Public worship is God's meeting with his covenant people. The preacher's role is fully one of service and he must confine himself to the interpretation and application of Scripture. <![CDATA[<b>Persuasion in 1 Corinthians 3:9c-23</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400008&lng=en&nrm=iso&tlng=en Hierdie artikel is 'n poging om 1 Korintiërs 3:9c-23 te analiseer vanuit 'n perspektief wat verskil van benaderings wat neig om antieke retoriese kategorieë op die brief af te dwing. Die analise is gedoen in terme van "'n begronde teoretiese benadering". Die benadering word kortliks opgesom, gevolg deur 'n beskrywing van die retoriese situasie van die brief en 'n sistematiese analise van die vyftien verse, waarin gefokus word op die wyse waarop Paulus argumenteer, op die tipes argumente wat hy gebruik en op die retoriese tegnieke wat die trefkrag van sy kommunikasie verhoog. Daar word aangetoon hoe al hierdie strategieë en tegnieke hom in staat stel om sy retoriese doelwitte in 1 Korintiërs 3:9c-23 te bereik. Die gevolgtrekking is dat so 'n teksgebaseerde benadering met sy fokus op die funksionele aspekte van die teks, 'n goeie (of beter) alternatief bied tot bestaande benaderings, wat fokus op die formele aspekte van die teks.<hr/>This article is an attempt to analyse 1 Corinthians 3:9c-23 from a perpective different to approaches which tend to force ancient rhetorical categories on the letter. The analysis is done in terms of what is called "a grounded theoretical approach". This approach is briefly defined, followed by a description of the rhetorical situation of the letter and a systematic analysis of these fifteen verses. The focus is on the manner in which Paul argues, the types of argument he uses and the rhetorical techniques that could enhance the impact of his communication. It is shown that all these strategies and techniques enable him to achieve his rhetorical objectives in 1 Corinthians 3:9c-23. The conclusion is that a text-based approach with its focus on the functional aspects of the text provides a good (or better) alternative to existing approaches which focus on the formal aspects of the text. <![CDATA[<b>Approaches to the interpretation of miracle stories in Mark 8 - 10</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400009&lng=en&nrm=iso&tlng=en Navorsing oor die wonderverhale met verwysing na Markus 8-10 en die rol daarvan in hierdie Evangelie word bespreek. Die mitologiese, godsdienshistoriese en vormhistoriese benaderings, 'n Bybels-teologiese benadering, die redaksiehistoriese, die sosiologiese, die literêrkritiese, die oorsigtelike benadering van Van der Loos en Brown, die Heilshistoriese en die Openbaringshistoriese benaderings word bespreek. Uit die verskillende benaderings blyk dat die koninkryk van God, 'n paradoksale Christologie sowel as dissipelskap 'n belangrike plek in die wonderwerke in die Markusevangelie inneem. Die wonderwerke vorm 'n inherente deel van die Evangelie en die bediening van Jesus. Hulle dien daartoe om die onderrig van Jesus te ondersteun.<hr/>Research on the miracle stories in Mark 8-10 and their role in this Gospel is discussed. The mythological, religious-historical, form-historical, Biblical-theological, redaction-historical, sociological, literary-critical, the research of Van der Loos and Brown, salvation-historical and revelation-historical research are discussed. Research shows that the kingdom of God, a paradoxal Christology and discipleship play an important role in the miracles and miracle stories in the Gospel of Mark. Miracles form an integral part of the gospel and ministry of Jesus. They serve to support the teaching of Jesus. <![CDATA[<b>Resensies</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-08532009000400010&lng=en&nrm=iso&tlng=en Navorsing oor die wonderverhale met verwysing na Markus 8-10 en die rol daarvan in hierdie Evangelie word bespreek. Die mitologiese, godsdienshistoriese en vormhistoriese benaderings, 'n Bybels-teologiese benadering, die redaksiehistoriese, die sosiologiese, die literêrkritiese, die oorsigtelike benadering van Van der Loos en Brown, die Heilshistoriese en die Openbaringshistoriese benaderings word bespreek. Uit die verskillende benaderings blyk dat die koninkryk van God, 'n paradoksale Christologie sowel as dissipelskap 'n belangrike plek in die wonderwerke in die Markusevangelie inneem. Die wonderwerke vorm 'n inherente deel van die Evangelie en die bediening van Jesus. Hulle dien daartoe om die onderrig van Jesus te ondersteun.<hr/>Research on the miracle stories in Mark 8-10 and their role in this Gospel is discussed. The mythological, religious-historical, form-historical, Biblical-theological, redaction-historical, sociological, literary-critical, the research of Van der Loos and Brown, salvation-historical and revelation-historical research are discussed. Research shows that the kingdom of God, a paradoxal Christology and discipleship play an important role in the miracles and miracle stories in the Gospel of Mark. Miracles form an integral part of the gospel and ministry of Jesus. They serve to support the teaching of Jesus.