Scielo RSS <![CDATA[De Jure Law Journal]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=2225-716020160001&lang=en vol. 49 num. 1 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Editorial</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=en <![CDATA[<b>Designing an appropriate and assessable curriculum for clinical legal education</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Wetsgenootskap van Suid-Afrika en die professie het aangetoon dat graduandi van die vier-jaar LLB nie behoorlik toegerus word om die praktyk te betree nie. Studente se blootstelling aan en voorbereiding vir die praktyk geskied hoofsaaklik tydens hul kursus in Kliniese Regsopleiding. Dit is dus belangrik dat sodanige kursus oor 'n toepaslike en asseseerbare leerplan beskik. Met die opstel van die leerplan moet daar gelet word op die missie en die fokus van die regskliniek, die rol van die kliniese toesighouer, asook die doelstellings, vaardighede en waardes wat nagestreef behoort te word ten einde die beoogde uitkomste te bereik. Hierdie word bespreek deur na die huidige Suid-Afrikaanse literatuur asook die leerplanne van vier Suid-Afrikaanse universiteitsregsklinieke te kyk. Internasionale tendense word bespreek en met dié van Suid-Afrika vergelyk. Tekortkominge word uitgelig en aangespreek. Die gevolg-trekkings word dan gebruik om 'n voorgestelde leerplan vir Suid-Afrikaanse universiteitsregsklinieke te ontwerp. <![CDATA[<b>The effect of section 43 of the BCEA on employment contracts and legislative protection of minors</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=en Artikel 43 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes belet die indiensneming van kinders jonger as 15 jaar. Dit is 'n strafregtelike oortreding om te vereis of om toe te laat dat 'n kind werk verrig wat onvanpas is vir 'n persoon van sy of haar ouderdom, of wat die kind se welsyn bedreig. Artikel 43 swyg oor die geldigheid al dan nie van 'n werkskontrak wat met 'n minderjarige van jonger as 15 aangegaan is. Dit is van belang om te bepaal indien artikel 43 die gemeenregtelike posisie verander deur dit 'n kriminele oortreding te maak om die minderjarige in diens te neem. Die skrywer ontleed die teks van artikel 43 deur 'n 'purposive approach' tot wetsuitleg te volg en kom tot die slotsom dat artikel 43 nie die gemeenregtelike posisie verander nie, op voorwaarde dat die kontrak aan die vereistes van artikel 43(2) van die Wet voldoen. <![CDATA[<b>Does collaborative divorce have a place in South African divorce law?</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=en Hierdie artikel bestudeer samewerkende beslegting as 'n alternatiewe geskils beslegtingsmetode in egskeidingsaangeleenthede. Dit bespreek verder die ontwikkeling, sowel as die kenmerke van kollektiewe reg. Verder sal melding gemaak word van hoe samewerkende bedinging van ander beslegtingsmetodes verksil. Hierdie artikel evalueer beide die voor-en nadele van samewerkende beslegting in egskeidingsake en hoe dit in die Verenigde State van Amerika ontwikkel het. In hierdie artikel word 'n saak gemaak vir die wyer aanwending van hierdie metode in egskeidingsake in Suid-Afrika deur family prokureurs. <![CDATA[<b>Applying the CISG via the rules of private international law: Articles 1(1)(b) and 95 of the CISG - analysing CISG Advisory Council Opinion 15</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Weense Koopverdrag (bekend onder die Engelse akroniem 'CISC') is 'n invloedryke internasionale verdrag wat tans vyf en tagtig lidstate verteenwoordigend van alle regstradisies het. Indien van toepassing, reguleer die verdrag die totstandkoming sowel as die regte en verpligtinge van die koper en verkoper tot 'n internasionale koopkontrak vir roerende goedere. Ingevolge artikel 1(1) van die CISC is die verdrag van toepassing indien (a) die partye tot die koopkontrak van verskillende lidstate afkomstig is of (b) indien die reëls van die internasionale privaatreg lei tot die toepassing van die reg van 'n lidstaat. Artikel 95 van die CISC magtig 'n lidstaat om 'n voorbehoud te maak dat die betrokke lidstaat nie aan artikel 1(1)(b) gebonde is nie. Die voorbehoud het 'n beduidende invloed op die toepassingsgebied van die verdrag en die korrekte interpretasie van die bepaling is dus van groot belang vir howe in lidlande en nie-lidlande. Die interpretasie van die artikel 95-voorbehoud het al tot baie kontroversie en akademiese kommentaar aanleiding gegee. Onlangs het die CISG Advisory Council 'n opinie oor die interpretasie van die bepaling gepubliseer en daar word voorsien dat hierdie interpretasie heel invloedryk sal wees. In hierdie bydrae word die CISG Advisory Council se interpretasie van die impak van 'n artikel 95 - voorbehoud op die CISC se toepassingsgebied ontleed. <![CDATA[<b>Taking the incidence of false child sexual abuse allegations more seriously</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=en Kindermishandeling is 'n ernstige misdryf wat die daadwerklike vervolging van die oortreders noodsaak. In gevalle waar die oortreder 'n kennis is, word laasgenoemde noodsaaklikheid selfs sterker genoodsaak vanweë die feit dat daar 'n vertouensbreuk plaasvind. Sodanige vervolgings moet egter nie tot so vlak gedryf word dat dit onregmetige vervolgings tot gevolg het nie. Gevalle van onregmatige vervolgings, hoewel skaars, ondermyn die vertoue in behoorlike regspleging. Die onderhawige artikel onderskraag die behoefte om valse bewerings van kindermishandeling en gevalle van onregmatige vervolgings met meer erns te bejeën. Gevolglik word die noodsaaklikheid om meer gewig aan deskundige getuienis te heg onderskryf asook die behoefte aan betekenisvolle kruisondervraging. Die artikel lig verder toe dat indien gevalle van onregmatige vervolgings met meer erns bejeën word dit by implikasie sal vereis dat die deure van onskuld nie gesluit word sou addisionele getuienis voorsien word wat verdere bewerings van onskuld ondersteun nie. <![CDATA[<b>Executive directors in business rescue: Employees or something else?</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Maatskappywet 71 van 2008 verleen uitgebreide magte en regte aan die werknemers van 'n maatskappy wat in ondernemingsredding verkeer. Afgesien van die regte wat aan die werknemers verleen word in hul hoedanigheid as geaffekteerde persone en as moontlike skuldeisers vir onbetaalde vergoeding, verkry hulle ook spesiale regte bloot weens die feit dat hulle werknemers is. Daar bestaan voldoende gesag vir die standpunt dat die uitvoerende direkteure van 'n maatskappy ook werknemers van die maatskappy is. Die vraag wat in hierdie artikel aangespreek word is of uitvoerende direkteurs dus ook outomaties al die regte en magte verkry wat aan werknemers verleen word wanneer hul werknemer-maatskappy in ondernemingsredding geplaas word. Daar word gekyk na sommige van hierdie regte en magte en die effek wat dit op die ondernemingsredding kan hê. <![CDATA[<b>Fair deuce: An uneasy fair dealing-fair use duality</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Maatskappywet 71 van 2008 verleen uitgebreide magte en regte aan die werknemers van 'n maatskappy wat in ondernemingsredding verkeer. Afgesien van die regte wat aan die werknemers verleen word in hul hoedanigheid as geaffekteerde persone en as moontlike skuldeisers vir onbetaalde vergoeding, verkry hulle ook spesiale regte bloot weens die feit dat hulle werknemers is. Daar bestaan voldoende gesag vir die standpunt dat die uitvoerende direkteure van 'n maatskappy ook werknemers van die maatskappy is. Die vraag wat in hierdie artikel aangespreek word is of uitvoerende direkteurs dus ook outomaties al die regte en magte verkry wat aan werknemers verleen word wanneer hul werknemer-maatskappy in ondernemingsredding geplaas word. Daar word gekyk na sommige van hierdie regte en magte en die effek wat dit op die ondernemingsredding kan hê. <![CDATA[<b>To what extent should the Convention of Cabinet Secrecy still be recognised in South African constitutional law?</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Maatskappywet 71 van 2008 verleen uitgebreide magte en regte aan die werknemers van 'n maatskappy wat in ondernemingsredding verkeer. Afgesien van die regte wat aan die werknemers verleen word in hul hoedanigheid as geaffekteerde persone en as moontlike skuldeisers vir onbetaalde vergoeding, verkry hulle ook spesiale regte bloot weens die feit dat hulle werknemers is. Daar bestaan voldoende gesag vir die standpunt dat die uitvoerende direkteure van 'n maatskappy ook werknemers van die maatskappy is. Die vraag wat in hierdie artikel aangespreek word is of uitvoerende direkteurs dus ook outomaties al die regte en magte verkry wat aan werknemers verleen word wanneer hul werknemer-maatskappy in ondernemingsredding geplaas word. Daar word gekyk na sommige van hierdie regte en magte en die effek wat dit op die ondernemingsredding kan hê. <![CDATA[<b><i>Ferris v Firstrand Bank Ltd </i>2014 3 SA 39 (CC)</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Maatskappywet 71 van 2008 verleen uitgebreide magte en regte aan die werknemers van 'n maatskappy wat in ondernemingsredding verkeer. Afgesien van die regte wat aan die werknemers verleen word in hul hoedanigheid as geaffekteerde persone en as moontlike skuldeisers vir onbetaalde vergoeding, verkry hulle ook spesiale regte bloot weens die feit dat hulle werknemers is. Daar bestaan voldoende gesag vir die standpunt dat die uitvoerende direkteure van 'n maatskappy ook werknemers van die maatskappy is. Die vraag wat in hierdie artikel aangespreek word is of uitvoerende direkteurs dus ook outomaties al die regte en magte verkry wat aan werknemers verleen word wanneer hul werknemer-maatskappy in ondernemingsredding geplaas word. Daar word gekyk na sommige van hierdie regte en magte en die effek wat dit op die ondernemingsredding kan hê. <![CDATA[<i><b>P K Harikasun v New National Assurance Company Ltd </b></i><b>(190/2008) [2013] ZAKZDHC 67 (12 December 2013)</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Maatskappywet 71 van 2008 verleen uitgebreide magte en regte aan die werknemers van 'n maatskappy wat in ondernemingsredding verkeer. Afgesien van die regte wat aan die werknemers verleen word in hul hoedanigheid as geaffekteerde persone en as moontlike skuldeisers vir onbetaalde vergoeding, verkry hulle ook spesiale regte bloot weens die feit dat hulle werknemers is. Daar bestaan voldoende gesag vir die standpunt dat die uitvoerende direkteure van 'n maatskappy ook werknemers van die maatskappy is. Die vraag wat in hierdie artikel aangespreek word is of uitvoerende direkteurs dus ook outomaties al die regte en magte verkry wat aan werknemers verleen word wanneer hul werknemer-maatskappy in ondernemingsredding geplaas word. Daar word gekyk na sommige van hierdie regte en magte en die effek wat dit op die ondernemingsredding kan hê. <![CDATA[<b><i>Minister of Mineral Resources v Mawetse (SA) Mining Corporation (Pty) Ltd </i>2016 (1) SA 306 (SCA)</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100012&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Maatskappywet 71 van 2008 verleen uitgebreide magte en regte aan die werknemers van 'n maatskappy wat in ondernemingsredding verkeer. Afgesien van die regte wat aan die werknemers verleen word in hul hoedanigheid as geaffekteerde persone en as moontlike skuldeisers vir onbetaalde vergoeding, verkry hulle ook spesiale regte bloot weens die feit dat hulle werknemers is. Daar bestaan voldoende gesag vir die standpunt dat die uitvoerende direkteure van 'n maatskappy ook werknemers van die maatskappy is. Die vraag wat in hierdie artikel aangespreek word is of uitvoerende direkteurs dus ook outomaties al die regte en magte verkry wat aan werknemers verleen word wanneer hul werknemer-maatskappy in ondernemingsredding geplaas word. Daar word gekyk na sommige van hierdie regte en magte en die effek wat dit op die ondernemingsredding kan hê. <![CDATA[<b><i>Absa Bank Limited v Keet </i>2015 JDR 0996 (SCA)</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-71602016000100013&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die Maatskappywet 71 van 2008 verleen uitgebreide magte en regte aan die werknemers van 'n maatskappy wat in ondernemingsredding verkeer. Afgesien van die regte wat aan die werknemers verleen word in hul hoedanigheid as geaffekteerde persone en as moontlike skuldeisers vir onbetaalde vergoeding, verkry hulle ook spesiale regte bloot weens die feit dat hulle werknemers is. Daar bestaan voldoende gesag vir die standpunt dat die uitvoerende direkteure van 'n maatskappy ook werknemers van die maatskappy is. Die vraag wat in hierdie artikel aangespreek word is of uitvoerende direkteurs dus ook outomaties al die regte en magte verkry wat aan werknemers verleen word wanneer hul werknemer-maatskappy in ondernemingsredding geplaas word. Daar word gekyk na sommige van hierdie regte en magte en die effek wat dit op die ondernemingsredding kan hê.