Scielo RSS <![CDATA[South African Journal of Industrial Engineering]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=2224-789020150003&lang=pt vol. 26 num. 3 lang. pt <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Note from the Editor</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300001&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt <![CDATA[<b>Validation of training priorities of engineers in the platinum mining industry in South Africa</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Despite a significant need, there is very little South African research on the validation of the generic training priorities of engineers within the platinum mining industry. The purpose of this study was to validate the generic training priorities of engineers in the platinum mining industry in three provinces in South Africa. For this study, a quantitative research design was used, a four-point Likert-type questionnaire was designed, and a purposive sample was used. The results of this study indicated that theoretical knowledge, technical skills, management skills, and engineering principles are generic training priorities.<hr/>Ondanks 'n betekenisvolle behoefte is daar min navorsing gedoen in Suid-Afrika oor die validering van generiese opleidingsprioriteite van ingenieurs in die platinum myn industrie. Die doel van die studie was om die geldigheid van die generiese opleidingsprioriteite van platinum myn ingenieurs te ondersoek in drie provinsies in Suid-Afrika. 'n Kwantitatiewe navorsingsmetode was gebruik, 'n vier-punt Likert-tipe vraelys was ontwikkel, en 'n doelgerigte steekproef was gebruik. Die resultate van die studie het getoon dat teoretiese kennis, tegniese vaardighede, bestuursvaardighede en ingenieursbeginsels die generiese opleidingsprioriteite is. <![CDATA[<b>The relationship between project management office maturity and organisational project management maturity: An empirical study of the South African government infrastructure departments</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The Project Management Office (PMO) has been associated with organisational project management competence. However, there is a lack of empirical evidence to support this perception. This study examines the relationship of PMO maturity and the nine knowledge areas that describe Organisational Project Management (OPM) by collecting data from 129 PMO executives, staff, and project managers in South African Government Infrastructure Departments (SAGID) using a structured questionnaire. The results show that a PMO's 'strategic' maturity has the highest impact on all nine areas of OPM. It is thus recommended that public organisations need to accelerate the strategic maturity of their PMOs to benefit from them.<hr/>Die projekbestuurkantoor word met organisatoriese projekbestuurbevoegdheid assosieer. Daar is egter min empiriese bewysstukke om hierdie persepsie te regverdig. Die verwantskap tussen die projekbestuurkantoor volwassenheid en die nege kundigheidsareas wat organisatoriese projekbestuur volgens die Project Management Institute (PMI) beskryf, word ondersoek deur inligting van 129 projekbestuurkantoor uitvoerende beamptes, personeel en projekbestuurders in die Suid-Afrikaanse Regering se Infrastruktuur Departemente te versamel met 'n gestruktureerde vraelys. Die resultate wys daarop dat die projekbestuurkantoor se strategiese volwassenheid die grootste invloed op al nege die kundigheidsareas het. Dit word dus aanbeveel dat publieke organisasies die strategiese volwassenheid van hul projekbestuurkantore versnel om sodoende die meeste baat daarby te vind. <![CDATA[<b>Production uncertainties modelling by Bayesian inference using Gibbs sampling</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Analysis by modelling production throughput is an efficient way to provide information for production decision-making. Observation and investigation based on a real-life tile production line revealed that the five main uncertain variables are demand rate, breakdown time, scrap rate, setup time, and lead time. The volatile nature of these random variables was observed over a specific period of 104 weeks. The processes were sequential and multi-stage. These five uncertain variables of production were modelled to reflect the performance of overall production by applying Bayesian inference using Gibbs sampling. The application of Bayesian inference for handling production uncertainties showed a robust model with 2.5 per cent mean absolute percentage error. It is recommended to consider the five main uncertain variables that are introduced in this study for production decision-making. The study proposes the use of Bayesian inference for superior accuracy in production decision-making.<hr/>Analise deur middel van die modellering van produksie deurset is 'n effektiewe manier om inligting vir produksiebesluitneming te verskaf. Die waarneem en ondersoek van 'n teélproduksielyn het getoon dat die vyf hoof onsekerheidsveranderlikes die vraagtempo, breektyd, skraptempo, opsteltyd en leityd is. Die vlugtige aard van hierdie toevalsveranderlikes is waargeneem oor 'n tydperk van 104 weke. Die prosesse was opeenvolgend en multi-stadium. Die vyf onsekerheidsveranderlikes van produksie is gemodelleer om die algehele vertoning van die produksie te weerspieél deur gebruik te maak van Bayesiese afleiding met Gibbs monsterneming. Die toepassing van Bayesiese afleiding vir die hanteer van produksie onsekerhede het 'n robuuste model, met 'n twee-en-'n-half persent gemiddelde absolute persentasie fout, tot gevolg gehad. Dit word aanbeveel dat die vyf belangrikste onsekerheidsveranderlikes, wat in hierdie studie bekendgestel is, oorweeg moet word vir produksiebesluitneming. Die studie stel die gebruik van die Bayesiese afleiding tegniek voor om sodoende beter akkuraatheid in produksiebesluitneming te verkry. <![CDATA[<b>A heuristic approach to minimising maximum lateness on a single machine</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper focuses on the problem of scheduling on a single machine to minimise the maximum lateness when each job has a different ready time, processing time, and due date. A simple procedure is developed to find a better solution than the early due date (EDD) algorithm. The new algorithm suggested in this paper is called Least Slack Time -Look Ahead (LST-LA), which minimises the maximum lateness problem. Computational results show that when the number of jobs increases, LST-LA outperforms EDD.<hr/>Die artikel konsentreer op die skedulering van 'n enkele masjien om die maksimum laatwees probleem, wanneer elke taak 'n verskillende gereedheidstyd, prosesseertyd en keerdatum het, te minimeer. 'n Eenvoudige prosedure om 'n beter oplossing tot die vroeé keerdatum algoritme te bepaal, is ontwikkel. Die nuwe algoritme word die "Least Slack Time Look Ahead" genoem en dit minimiseer die maksimum laatwees probleem. Simulasie resultate toon dat soos die aantal take toeneem, vertoon die nuwe algoritme beter as die vroeé keerdatum algoritme. <![CDATA[<b>Model and algorithms of the fuzzy three-dimensional axial assignment problem with an additional constraint</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This study constructs a practical fuzzy three-dimensional axial assignment model, and proposes two efficient algorithms to solve the model. In our case, the model is applied to team performance management in a company to promote the performance of all members in a team. Two algorithms, namely the index-based branch and bound (B&B) algorithm and the f-g trade-off algorithm, which is a hybrid of the trade-off and B&B concepts, are proposed. A numerical example is presented to illustrate these two algorithms. The computational results show that the proposed algorithms are sufficiently efficient and accurate. Two special cases are also discussed.<hr/>'n Praktiese, wasige, driedimensionele aksialetoekenningsmodel word voorgehou en twee doeltreffende algoritmes om die model op te los word voorgestel. Die model word toegepas op die spanprestasiebestuur in 'n maatskappy met die doel om die spanlede se vertoning te verbeter. Twee algoritmes, naamlik die indeksgebaseerde vertak-en-begrens algoritme en die f-g kompromie algoritme, word voorgestel. 'n Numeriese voorbeeld word ter illustrasie van die twee algoritmes voorgehou. Die resultate toon dat die voorgestelde algoritmes doeltreffend en akkuraat is. Twee spesiale gevalle word ook bespreek. <![CDATA[<b>Estimating the continuous risk of accidents occurring in the mining industry in South Africa</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This study contributes to the on-going efforts to improve occupational safety in the mining industry by creating a model capable of predicting the continuous risk of occupational accidents occurring. Contributing factors were identified and their sensitivity quantified. The approach included using an Artificial Neural Network (ANN) to identify patterns between the input attributes and to predict the continuous risk of accidents occurring. The predictive Artificial Neural Network (ANN) model used in this research was created, trained, and validated in the form of a case study with data from a platinum mine near Rustenburg in South Africa. This resulted in meaningful correlation between the predicted continuous risk and actual accidents.<hr/>Hierdie studie probeer 'n bydrae lewer om beroepsveiligheid in die mynbedryf te verbeter deur 'n model te skep wat in staat is daartoe om die voortdurende risiko's van moontlike werksongelukke te voorspel. Bydraende faktore is geidentifiseer en hulle sensitiwiteit is gekwantifiseer. Die benadering sluit in die gebruik van 'n Kunsmatige Neurale Netwerk (ANN) wat patrone identifiseer tussen die bydraende kenmerke en om die aanhoudende risiko van ongelukke te voorspel. Hierdie model was geskep, opgelei en gevalideer tydens 'n gevallestudie waar die data verkry is van 'n platinum-myn naby Rustenburg in Suid-Afrika. Die gevolgtrekking was dat 'n betekenisvolle korrelasie tussen die voorspelbare voortdurende risiko's en werklike ongelukke bestaan. <![CDATA[<b>Peculiarities of single track formation from TI6AL4V alloy at different laser power densities by selective laser melting</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper describes the geometrical characteristics of single tracks manufactured by selective laser melting (SLM) at different laser powers (20-170 W) and scanning speeds (0.12.0 m/s). Simulation of temperature distribution during processing is carried out. A conclusion about the optimal process parameters and peculiarities of selective laser melting of Ti6Al4V alloy at low and high laser powers and scanning speeds is reached. The analysis of temperature fields creates opportunities to build parts with the desired properties by using SLM.<hr/>Hierdie artikel beskryf die geometriese karakterisering van enkel bane wat deur selektiewe laser smelting (SLS) teen verskillende laser energievlakke (20-170 W) en skandering snelhede (0.1-2.0 m/s) vervaardig is. 'n Simulasie van temperatuurverspreiding gedurende prosessering is uitgevoer. Gevolgtrekkings aangaande die optimale proses parameters en kenmerkende eienskappe van SLS van Ti6Al4V teen lae en hoé laser krag en skandering spoed is uitgevoer. Ontleding van temperatuurvelde skep geleenthede om onderdele met gewenste eienskappe te vervaardig deur middel van SLS. <![CDATA[<b>Concurrent projects:</b><b> </b><b>How many can you handle?</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The number of projects a person can handle simultaneously is a relevant factor in strategic planning and in project portfolio management. Internationally the de facto standard seems to be that a person should not work on more than two or three projects simultaneously; but several factors could influence this figure. Empirical evidence indicates that, in some South African sectors, people tend to work on many more than two or three projects simultaneously. In this paper, factors that influence the number of projects a person can work on are identified so that they can be investigated in further studies. Some ideas about using key resources optimally are also presented.<hr/>Die aantal projekte wat 'n persoon gelyktydig kan hanteer is relevant in strategiese beplanning en in projek portefeuljebestuur. Internasionaal is die de facto standaard blykbaar dat mens nie gelyktydig op meer as twee of drie projekte behoort te werk nie; maar daar is verskeie faktore wat hierdie syfer kan beinvloed. Empiriese data vanuit sommige Suid-Afrikaanse sektore toon dat mense tipies gelyktydig op veel meer as twee of drie projekte werk. In hierdie artikel is faktore wat die aantal projekte waarop 'n persoon gelyktydig kan werk geidentifiseer, sodat dit in verdere studies ondersoek kan word. Idees vir die optimale aanwending van sleutelhulpbronne word ook voorgestel. <![CDATA[<b>Cluster development in the SA tooling industry</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300010&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper explores the concept of clustering in general, analysing research and experiences in different countries and regions, and summarising factors leading to success or contributing to failure of specific cluster initiatives. Based on this, requirements for the establishment of clusters are summarised. Next, initiatives especially in the South African tool and die making (TDM) industry are considered. Through a benchmarking approach, the strengths and weaknesses of individual local tool rooms are analysed, and conclusions are drawn particularly about South African characteristics of the industry. From these results, and from structured interviews with individual tool room owners, difficulties in the establishment of a South African tooling cluster are explored, and specific areas of concern are pointed out.<hr/>Hierdie artikel kyk in die algemeen na die beginsel van groeperingsnetwerk, gebaseer op navorsing en ondervinding van die beginsel in verskillende lande en streke, en 'n analise van die faktore wat kan lei tot sukses of wat moontlik bydra tot falings met spesifieke groeperingsnetwerk inisiatiewe. Gebaseer daarop word die voorwaardes vir die daarstelling van so 'n groeperingsnetwerk bespreek. Van die inisiatiewe in Suid-Afrika, spesifiek in die gereedskap en passtuk vervaardigingsindustrie, word bespreek. Deur 'n ondersoek word sterk en swak punte van individuele gereedskapmakers analiseer, en afleidings word gemaak oor die stand van die industrie in Suid-Afrika oor die algemeen. Met die afleiding en deur middel van gestruktureerde onderhoude met individuele gereedskap werkswinkel-eienaars, word probleme in die totstandbrenging van 'n Suid-Afrikaanse gereedskap groepering ondersoek, en spesifieke areas wat verdere analise nodig het, uitgelig. <![CDATA[<b>Technology orientation and effectuation - Links to firm performance in the renewable energy sector of South Africa</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Effectuation processes are consistent with emergent or non-predictive strategies, and speak to the essence of Schumpeter's theory of creative destruction. In this study, hypotheses are formulated to understand the relationship between effectuation, technology orientation, and firm performance. The study takes place in South Africa, which remains a highly significant economic player in sub-Saharan Africa, and is focused on the renewable energy sector. Survey results provide evidence that different dimensions of effectuation are positively associated with technology orientation, and influence firm performance. Policy makers should be encouraging firms to use effectual principles of experimentation, flexibility, establishing pre-commitments, and forming alliances, so as to maximise their returns on technology and constrain their potential losses.<hr/>Totstandbringprosesse is kenmerkend van ontluikende- of nie-voorspellende strategieé en wys op die wese van Schumpeter se teorie van kreatiewe vernietiging. In hierdie studie word hipoteses geformuleer om die verwantskap tussen totstandbrenging, tegnologie oriéntasie en firma vertoning te verstaan. Die studie vind plaas in Suid-Afrika, wat steeds 'n beduidende ekonomiese rol in sub-Sahara Afrika speel, en is gefokus op die hernubare energie sektor. Opname resultate bewys dat verskillende dimensies van totstandbrenging positief geassosieer word met tegnologie oriéntasie en dat dit firma vertoning bei'nvloed. Beleidmakers moet firmas aanmoedig om die totstandbrengings-beginsels van eksperimentasie, buigsaamheid, die daarstelling van vooraf verpligtinge en die vorm van genootskappe, te gebruik om sodoende hul opbrengste uit tegnologie te maksimeer en hul potensiéle verliese te beperk. <![CDATA[<b>Effect of milling strategy and tool geometry on machining cost when cutting titanium alloys</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300012&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The growing demands on aerospace manufacturers to cut more difficult-to-machine materials at increasing material removal rates require that manufacturers enhance their machining capability. This requires a better understanding of the effects of milling strategies and tool geometries on cutting performance. Ti6Al4V is the most widely-used titanium alloy in the aerospace industry, due to its unique combination of properties. These properties also make the alloy very challenging to machine. Complex aerospace geometries necessitate large material removal, and are therefore generally associated with high manufacturing costs. To investigate the effect of milling strategy and tool geometry on cutting performance, the new constant engagement milling strategy was firstly compared with a conventional approach. Thereafter, a component was milled with different cutting tool geometries. Cost savings of more than 40% were realised by using a constant engagement angle milling strategy. A reduction of 38% in machining time was achieved by using tools with a land on the rake side of the cutting edge. These incremental improvements made it possible to enhance the overall performance of the cutting process.<hr/>Die groeiende aanvraag vir vervaardigers in die lugvaartbedryf om moeilik-masjineerbare materiale te sny met toenemende materiaalverwyderingstempo's vereis van vervaardigers om hul masjinerings vermoéns te verbeter. Dit benodig 'n beter begrip van die impak wat frees strategie en snybeitel geometrie op sny prestasie het. Ti6Al4V is die algemeenste titaan allooi wat gebruik word in die lugvaartbedryf as gevolg van 'n unieke kombinasie van eienskappe. Hierdie eienskappe is ook verantwoordelik vir die moeilik-masjineerbaarheid van hierdie metaal. Komplekse lugvaart geometrieé vereis groot hoeveelhede materiaalverwydering, en is gewoonlik geassosieer met hoé vervaardigingskostes. Om die effek wat frees strategie en snybeitel geometrie op sny prestasie het, is die nuwe konstante blootstellingshoek frees strategie eerstens vergelyk met 'n tradisionele benadering. Daarna is 'n komponent gefrees met verskillende snybeitel geometrieé. Koste besparings van meer as 40% is bewerkstellig deur 'n konstante blootstellingshoek frees strategie te implementeer. 'n Vermindering van 38% in masjineringstyd was moontlik deur gebruik te maak van snybeitels met 'n snykrag verminderingsontwerp op die kant van die snybeitel wat help met die spaandervloei. Hierdie inkrementele verbeteringe het dit moontlik gemaak om die algehele vermoé van die snyproses te verbeter. <![CDATA[<b>Robust design in generalised linear models for improving the quality of polyurethane soles</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In a process that manufactures polyurethane soles by casting, a number of problems lead to different types of defects on the sole, causing significant economic losses for the company. In order to improve the product quality and decrease the number of defects, this study conducts an experimental design in the context of robust design. Since the response variable is binary, the statistical analysis was performed using generalised linear models. The operational methodology reduced the percentage of defects, while combining the experimental technique and control systems to achieve superior quality and a consequent reduction in costs.<hr/>'n Groot aantal probleme word in 'n poliuretaansoolgietproses ervaar en dit lei tot verskillende defekte in die sool. Hierdie defekte veroorsaak noemenswaardige Verliese vir die maatskappy. Om die produk gehalte te verbeter en die aantal defekte te verminder word 'n eksperimentele robuuste ontwerp uitgevoer. Aangesien die reaksieveranderlike binêr is, is veralgemeende lineêre modelle vir die statistiese analise gebruik. Die operasionele metodiek het die persentasie defekte verminder en die eksperimentele tegniek en beheerstelsels gekombineer om sodoende 'n hoër gehalte produk en 'n vermindering in kostes te verkry. <![CDATA[<b>The impact of the maintenance management system: A case study of the PetroSA GTL refinery</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This research study investigated the impact of the maintenance management system (MMS) on production output and profitability (PO&P) at the PetroSA GTL refinery, a state-owned company. The two groups that participated were the maintenance group, consisting of 56 respondents, and the production group, with 38 respondents. The main findings of the research study suggested that the MMS impacts positively on PO&P at the PetroSA GTL refinery. The maintenance scorecard assessment tool - consisting of six perspectives - was used to assess the gap between the MMS and PO&P. The positivism paradigm, the deductive process, a cross-sectional quantitative survey, and descriptive statistics were used to conduct the research study.<hr/>Hierdie navorsing het ondersoek ingestel na die invloed van die instandhoudings-bestuurstelsel op die produksie en winsgewendheid van die PetroSA raffinadery. Die twee populasiegroepe wat deelgeneem het, was die instandhoudingsgroep, bestaande uit 56 respondente, en die produksiegroep, bestaande uit 38 respondente. Die literatuuroorsig wat vir hierdie studie gedoen is dui daarop dat die instandhoudingsbestuurstelsel produksie en winsgewendheid by die PetroSA Raffinadery verhoog het. Die instandhoudingstelkaart-beoordelingsinstrument bestaande uit ses perspektiewe is gebruik om die gaping tussen die instandhoudingsbestuurstelsel, produksie en winsgewendheid te bepaal. Die positivistiese paradigma, deduktiewe proses, 'n deursnee-kwantitatiewe opname en beskrywende statistiek is gebruik. <![CDATA[<b>The applicability of the Centeno, Chaudhary and Lopez repair time standard methodology in a rail maintenance environment</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300015&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The establishment of labour standards within a production environment has become common practice, and is receiving growing recognition in the maintenance environment. However, the application of labour standards in a transit maintenance organisation has received limited attention. Centeno, Chaudhary and Lopez have developed a repair time standard methodology that has been applied in the transit bus maintenance facilities of three agencies in central Florida in the USA. An investigation into the applicability of this methodology in a rail maintenance environment in South Africa forms the basis for this study.<hr/>Die skepping van arbeidstandaarde binne 'n produksie-omgewing het algemene praktyk geword, en ontvang dit groeiende erkenning in die onderhoudsomgewing. Maar die toepassing van arbeidstandaarde binne 'n vervoer onderhoudsorganisasie het tot dusver beperkte aandag ontvang. Centeno, Chaudhary en Lopez het 'n tyd standaard metode ontwikkel wat toegepas is in die busvervoeronderhoudfasiliteite van drie agentskappe in sentrale Florida in die VSA. 'n Ondersoek na die toepaslikheid van hierdie metode binne 'n spooronderhoud omgewing in Suid-Afrika vorm die grondslag vir hierdie studie. <![CDATA[<b>A two-phased multi-criteria decision-making approach for selecting the best smartphone</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In the last 20 years, rapid and significant developments have occurred in communication and information technologies. In parallel with these developments, the importance of smartphones has increased. In addition, many smartphone manufacturers have launched and continue to launch a number of new models with many features. People who want to buy a new smartphone have difficulties selecting the best smartphone among the numerous models available on the technology markets. Therefore, smartphone selection has become a complex multi-criteria decision-making (MCDM) problem for people. Hence, decision-making processes will be facilitated by using MCDM methods, and these will provide the most appropriate decision. In this paper, the best smartphone among the 28 alternatives determined by the person who will buy them are selected by using three main criteria and 17 sub-criteria with the help of a two-phased MCDM approach. In the first phase, 28 smartphone alternatives are ranked using the analytic network process (ANP). In the second phase, a model that includes the best four alternatives of ANP is created. Afterwards, the best smartphone is selected using the generalised Choquet integral (GCI) method according to this model. Finally, the findings and the results are given.<hr/>Gedurende die afgelope twintig jaar het daar vinnige en noemenswaardige ontwikkeling in die kommunikasie en informasie tegnologie geskied. In parallel hiermee het die belangrikheid van slimtelefone toegeneem. Daarmee saam stel slimtelefoon-vervaardigers gereeld nuwe modelle met nuwe funksies vry. Dit is dus moeilik vir 'n potensiële kliënt om die beste seleksie uit die groot verskeidenheid tot hul beskikking te maak. Slimtelefoonseleksie is 'n ingewikkelde multi-kriteria besluitnemingsprobleem. Die besluitnemingsproses word dus gefasiliteer deur gebruik te maak van multi-kriteria besluitnemingsmetodes. Hierdie artikel bepaal die beste slimtelefoon vanuit agt-en-twintig alternatiewe deur gebruik te maak van drie hoof kriteria en sewentien subkriteria met die hulp van 'n twee-ledige multi-kriteria besluitnemingsbenadering. Eerstens word die agt-en-twintig alternatiewe met behulp van die analitiese netwerk proses gerangskik en daaruit word 'n model, wat uit die vier beste alternatiewe bestaan, geskep. Laastens word die beste slimtelefoon gekies deur die veralgemeende Choquet integraal metode op die model toe te pas. <![CDATA[<b>Delivery challenges at a mechanical testing centre facility: A case study of a railway system in South Africa</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902015000300017&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The Mechanical Testing Facility, which is a division within TT Pty (Ltd), provides component mechanical testing to other divisions tasked with implementing new components in the railway system. The records over seven years show a steady increase in the number of tests delivered late to clients. In this paper, the background to the facility is provided, which extensively details the processes and relationships between the resources involved in the process. An analysis of the root causes for the late delivery of tests shows that lack of training and ineffective management were among the most significant reasons for late delivery. Recommendations for improvement include more active accountability of all resources, enforcement of standard operating procedures, and technical training for each resource specific to their tasks. Quick wins identified to drive these improvements included the implementation of key performance indicators for each resource, improvement of storage methodologies, and agreement of standard service levels with partners.<hr/>Die Meganiese Toetsfasiliteit van TT Edms (Bpk) verskaf meganiese onderdeel-toetsing vir verskeie afdelings binne die maatskappy. Hierdie afdeling het die ontwikkeling van nuwe onderdele vir die spoorweë as doelstelling. 'n Geleidelike toename in die aantal toetse wat laat afgelewer is, is oor die afgelope sewe jaar waargeneem. In die artikel word die agtergrond tot die fasiliteit verskaf waarin die prosesse en verhoudinge tussen die betrokke hulpbronne in detail beskryf word. 'n Analise van die kern oorsake vir die laat aflewering van toetsresultate toon dat 'n tekort aan opleiding en ondoeltreffende bestuur die hoof oorsake is. Aanbevelings vir verbetering sluit meer aktiewe aanspreeklikheid van al die hulpbronne, die toepassing van standaard operasionele prosedures en die tegniese opleiding van elke hulpbron spesifiek tot hul opdrag, in. Vinnige winste wat geïdentifiseer is om hierdie verbeteringe te dryf sluit die implementeer van sleutel prestasie-aanwysers vir elke hulpbron, die verbetering van stoormetodieke en die ooreenstemming van standaard diensvlakke met vennote, in.