Scielo RSS <![CDATA[South African Journal of Industrial Engineering]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=2224-789020110001&lang=pt vol. 22 num. 1 lang. pt <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Note from the Editor</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100001&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt <![CDATA[<b>Modelling of uncertainty in minimising the cost of inventory for disaster relief</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Natural disasters - and even those caused by people - are largely unpredictable. So disasters need to be researched and their impact fully understood, so that the aid supplies required to ensure survival during and after disaster events will be available. The member states of the Southern African Development Community (SADC) are the countries of interest for this paper, as insufficient research has been conducted into inventory pre-positioning for disaster response in these countries. It is vital to anticipate the needs of disaster victims in potential disasters. These needs are evaluated according to the types and amounts of aid supplies required. This paper proposes a stochastic inventory model that can be applied in a generic way to any SADC country, providing a means to improve disaster preparedness through keeping aid supplies in pre-positioned facilities in the SADC region, at reasonable and affordable cost.<hr/>Natuurlike en mensgemaakte rampe is grootliks onvoorspelbaar. Gevolglik moet rampe nagevors en hul impak ten volle begryp word, sodat noodvoorrade wat benodig word vir oorlewing doeltreffend beplan kan word vir aanwending tydens en na rampgebeure. Die lede van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG) is die lande van belang vir hierdie artikel omrede navorsing oor voorraadhouding vir rampreaksie in hierdie betrokke lande tot nog toe onvoldoende was. Dit is noodsaaklik om doeltreffend in die behoeftes van rampslagoffers te voorsien. Hierdie behoeftes word beoordeel na aanleiding van die aard en hoeveelhede van noodvoorrade wat benodig mag word in ramptoestande. Hierdie artikel stel 'n stochastiese voorraadmodel voor vir toepassing op 'n generiese wyse in enige SAOG land, om sodoende 'n metode te verskaf om rampvoorbereiding te verbeter deur die opgaar van noodvoorrade in vooraf-geïdentifiseerde fasiliteite binne die SAOG, teen redelike en bekostigbare koste. <![CDATA[<b>Convergence of technologies</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Technology is a catalyst for competitive advantage. However, it is how technology is used that leads to a firm's improved performance. In this article, an investigative framework is constructed to understand better what strategically drives new technology adoption. The strategic drivers include technology and business strategy alignment, better technology planning and selection of new technologies, the effects on a firm's culture and climate, links to a firm's organisational and environmental evolution, and benefits through convergence and collaboration. Using an investigative framework, it is shown how the strategic drivers link to improve a firm's performance, producing competitive advantage. The investigative framework is tested using structural equation modelling. Various hypotheses are formed, and recommendations for further research are made.<hr/>Tegnologie is 'n katalisator vir mededingende voordeel. Dit is egter hoe tegnologie aangewend word wat aanleiding gee tot 'n onderneming se verbeterde prestasie. In hierdie artikel word 'n ondersoekende raamwerk gekonstrueer om insig te kry in dit wat die aanvaarding van nuwe tegnologie strategies dryf. Die strategiese dryfvere sluit in die belyning van tegnologie en ondernemingstrategie, beter tegnologiebeplanning en seleksie van nuwe tegnologieë, die effek op 'n onderneming se kultuur en klimaat, koppeling na 'n onderneming se organisatoriese en omgewingsevolusie, en voordele verkry deur konvergensie en samewerking. Deur 'n ondersoekende raamwerk te gebruik, word daar getoon dat die strategiese dryfvere koppel om 'n onderneming se prestasie te verbeter en sodoende 'n mededingende voordeel te skep. Die raamwerk word getoets en hipoteses geformuleer waarna aanbevelings oor verdere navorsing aan die hand gedoen word. <![CDATA[<b>An investigation into the status of project management in South Africa</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This research investigated the status of project management in South Africa. A total of 81 respondents participated. It was found that internal stakeholders are more likely to have similar opinions on project success than external stakeholders; and that project managers use optimistic reporting because they do not want to appear to let the project stakeholders down. The top five factors for achieving project success are teamwork, cost management, project planning, scope management, and leadership. The six most important indicators of project success are client/customer satisfaction, project team skill level, senior management buy-in, communication or project reporting, scope management, and on-time project delivery.<hr/>Hierdie navorsing ondersoek die status van projekbestuur in Suid-Afrika. Een-en-tagtig respondente het deelgeneem. Dit is bevind dat interne rolspelers meer geneig is om dieselfde opinies te hê oor projeksukses as eksterne rolspelers; en dat projekbestuurders optimisties is in verslaggewing omdat hulle nie die projekrolspelers wil teleurstel nie. Die top vyf faktore om projeksukses te haal is spanwerk, kostebestuur, projekbeplanning, bestekbestuur, en leierskap. Die ses belangrikste indikators van projeksukses is kliënt-tevredenheid, vaardigheid van die projekspan, inkoop van senior bestuur, kommunikasie of projekverslaggewing, bestekbestuur, en om die projek betyds af te lewer. <![CDATA[<b>The performance of South African shared services</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Many South African companies are adopting the shared services methodology because this structure has led to lower operating costs, greater business efficiency, and improved internal service quality in international companies. Part of a doctoral study on shared services in South African companies shows that their business unit managers have not yet experienced positive rewards from their shared services. This article reports on this study, and suggests a larger-scale research project to validate these findings and to investigate the reasons for the poor performance.<hr/>Baie Suid-Afrikaanse maatskappye maak toenemend gebruik van die 'shared services'-metodologie omdat die struktuur daarvan kan lei tot 'n afname in operasionele koste, verbeterde besigheidseffektiwiteit, en verhoogde diensgehalte in internasionale maatskappye. n Doktorale studie oor 'shared services' in Suid-Afrikaanse maatskappye wys daarop dat individuele besigheidseenheidsbestuurders nie n positiewe belewenis het met 'shared services' nie. Hierdie artikel verwys na dié studie, en stel voor dat 'n meer omvangryke navorsingsprojek onderneem word om die bevindinge te staaf, sowel as om die redes vir swak prestasie te ondersoek. <![CDATA[<b>A new algorithm for optimization of the fuzzy relation equation with max-algebraic sum composition</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper considers an optimization problem with a linear objective function under the constraints expressed by a system of fuzzy relation equations using max-as (Algebraic Sum) composition. First, some properties of minimal solutions of the system with fuzzy relation equations and max-as composition are shown. Then, a new algorithm for solving the optimization problem is derived. The numerical examples have been provided to illustrate the theoretical results.<hr/>Hierdie artikel bestudeer 'n optimiseringsprobleem met 'n lineêre doelwitfunksie en wasige randvoorwaardes met 'n algebraïese somsamestelling. Aanvanklik word sommige eienskappe van die minimale oplossings van die wasige vergelykings en die algebraïese samestelling getoon. Daarna word 'n nuwe algoritme vir die oplossing van die optimiseringsprobleem afgelei. Numeriese voorbeelde word voorsien om die teoretiese resultate te ondersteun. <![CDATA[<b>Developing a modular portfolio selection model for short-term and long-term market trends and mass psychology</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In an effort to model stock markets, many researchers have developed portfolio selection models to maximise investor satisfaction. However, this field still needs more accurate and comprehensive models. Development of these models is difficult because of unpredictable economic, social, and political variables that affect stock market behaviour. In this paper, a new model with three modules for portfolio optimisation is presented. The first module derives the efficient frontier through a new approach; the second presents an intelligent mechanism for emitting trading signals; while the third module integrates the outputs of the first two modules. Some important features of the model in comparison with others are: 1) consideration of investors' emotions - the psychology of the market - that arises from the three above-mentioned factors; 2) significant loosening of simplifying assumptions about markets and stocks; and 3) greater sensitivity to new data.<hr/>In 'n poging om aandelemarkte te modelleer het verskeie navorsers portefeulje-seleksie-modelle ontwikkel om beleggers se tevredenheid te maksimiseer. Desnieteenstaande word meer akkurate en omvattende modelle benodig. Die ontwikkeling van hierdie modelle word bemoeilik deur die onvoorspelbare ekonomiese, sosiale en politiese veranderlikes wat aandelemarkte se gedrag raak. In hierdie artikel word 'n nuwe model voorgehou wat bestaan uit drie modules vir portefeulje-optimisering. Die eerste module bepaal die doelmatigheidsgrens op 'n nuwe metode; die tweede hou 'n intelligente meganisme voor om transaksieseine te lewer terwyl die derde module die uitsette van die eerste twee modules integreer. Sommige van die belangrike eienskappe van die model wat dit van ander onderskei is: 1) konsiderasie van die beleggers se emosies - die sielkunde van die mark - wat ontstaan vanweë die genoemde faktore; 2) betekenisvolle verslapping van die vereenvoudigende aannames oor market en aandele; en 3) verhoogde sensitiwiteit tot nuwe data. <![CDATA[<b>Analysing volatility in equity indices – A Markov approach for Botswana domestic company indices</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In financial economics, forecasting volatility in stock indices and currency returns has received considerable attention in the last two decades. Many traditional econometric methods forecast asset returns by a point prediction of volatility. The central contribution of this paper is to suggest an alternative approach for modelling and related analysis of asset returns. In this approach, the volatility in stock returns is defined in terms of categories depending on the mean of stock returns and its standard error. This classification naturally allows the study of volatility in terms of a Markov model. The approach suggested here will be of interest to academics, stock market investors, and analysts.<hr/>Op die terrein van die finansiële ekonomie het die vooruitskatting van volatiliteit in die aandeelindekse en wisselkoerse baie aandag getrek oor die afgelope twee dekades. Verskeie tradisionele ekonometriese vooruitskattingsmodelle baseer die vooruitskatting van opbrengste op 'n puntvooruitskatting van die wisselvalligheid. Die bydrae van hierdie artikel is om 'n alternatiewe metode voor te stel vir die modellering. Volgens die model word die volatiliteit van opbrengste gekategoriseer op grond van die gemiddelde opbrengste en die standaardfout. Dit skep geleetheid vir die toepassing van 'n Markov-model. Die model sal akademici, beleggers en analiste interesseer. <![CDATA[<b>Improved communication between manufacturing robots</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Communication between manufacturing robots and autonomous vehicles in the industrial environment is important, sinceinstructions and information are crucial for communication between the control station and the robot station. Information is required between different manufacturing robots for optimal performance and dedication to industrial tasks within the environment. Failures in communication could cause robots to be a safety hazard or to perform tasks that are not required. This article shows how communication was improved with the use of the Robotics Communication Protocol (RCP) and an extension of this protocol.<hr/>Kommunikasie tussen vervaardigingsrobotte en outonome voertuie in 'n industriële omgewing is belangrik, aangesien opdragte en inligting krities is vir kommunikasie tussen die beheerstasie en die robotstasie. Inligting word benodig tussen verskillende vervaardigingsrobotte vir optimale werkverrigting en toewyding aan take in die omgewing. Mislukte kommunikasie mag veroorsaak dat robotte 'n veiligheidsrisiko word of veroorsaak dat onnodige take verrig word. Hierdie artikel toon hoe kommunikasie verbeter is deur die gebruik van die "robotika-kommunikasie-protokol" en 'n uitbreiding van die protokol. <![CDATA[<b>Towards a service-oriented architecture: A framework for the design of financial trading applications in the South African investment banking environment</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100010&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Service-Oriented Architecture (SOA) enables organisations to let their business drive their IT strategy, and creates a technology strategy that is aligned with that of the business. SOA is an architectural style that enables the integration of disparate systems, independent of the implementation technology or physical location, through encapsulating and integrating business processes as a collection of coarse grained, loosely-coupled services. This article aims to examine the ability of SOA to satisfy the requirements and concerns posed by financial trading systems, and to present a SOA framework for building an automated trading application.<hr/>Diens-georiënteerde argitektuur (Service-Oriented Architecture (SOA)) stel organisasies in staat om die IT-strategie vanuit die besigheid te bestuur, en skep 'n tegnologiestrategie wat belyn is met dié van die besigheid. SOA is 'n argitektoniese styl wat die integrasie van uiteenlopende stelsels moontlik maak, onafhanklik van die implementeringstegnologie of fisiese ligging, deur besigheidsprosesse te enkapsuleer en te integreer as 'n versameling van losweg-gekoppelde dienste. Die doel van hierdie artikel is om SOA te ondersoek as 'n moontlikheid om te voldoen aan die vereistes en knelpunte wat finansiële handelstelsels stel, en om 'n SOA-raamwerk vir die bou van 'n outomatiese handelsapplikasie te bied. <![CDATA[<b>Defining 'project success' for a complex project - The case of a nuclear engineering development</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The case of a nuclear engineering project was investigated to establish the relevant success criteria for the development of complex, high-technology systems. The project was first categorised according to an existing scheme, and the Delphi method was used to determine the criteria for project success that apply to this specific case. A framework of project success dimensions was extended to include criteria that are of specific importance for the project under consideration. While project efficiency (delivery on time and within budget) obviously still needs to be controlled, the results provide empirical evidence for the notion that, for 'super high tech' projects, this is relatively less important. The relative importance of the dimensions of success was also evaluated and presented on a timeline stretching from project execution to 10 years after project completion. This provided empirical evidence for certain concepts in the literature.<hr/>Die geval van 'n kern-ingenieursprojek is ondersoek om die relevante kriteria vir sukses vir die ontwikkeling van komplekse hoë-tegnologiesisteme te bepaal. Die projek is eerstens geklassifiseer volgens n bestaande skema, en die Delphi-metode is vervolgens gebruik om die relevante kriteria vir projeksukses vir die betrokke geval te bepaal. n Bestaande raamwerk van dimensies vir projeksukses is uitgebrei om kriteria wat van spesifieke belang vir die betrokke geval in te sluit. Terwyl tydige aflewering, binne begroting natuurlik steeds belangrik is, voorsien die resultate empiriese bewys vir die nosie in die literatuur dat hierdie aspekte van relatief minder belang is in die geval van 'super hoë-tegnologie'-projekte. Die relatiewe belangrikheid van die dimensies van sukses is ook evalueer, en aangedui op n tydlyn wat strek van projekuitvoering tot 10 jaar na die afhandeling van die projek. Dit lewer empiriese bewys vir sekere bewerings in die literatuur. <![CDATA[<b>An empirical study of factors and cognisant measures for project quality in the design phase: A case of building projects in the Department of Building and Engineering Services of Botswana</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100012&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt There were numerous complaints regarding the quality of building projects performed by the Department of Building and Engineering Services (DBES) in Botswana. This empirical study has two objectives: first, to evaluate participants in DBES projects by using 16 identified factors in the project design phase that may influence the quality of building projects; second, to explore the inter-relationships between the 16 factors in the project design phase and the five measures of which the design phase takes cognisance. The study applied a quantitative research methodology. A total of 115 survey questionnaires were distributed to collect data. A descriptive and a multivariate analysis was performed.<hr/>In Botswana was daar verskeie klagtes ontvang aangaande die kwaliteit van bouprojekte soos uitgevoer deur die Departement van Bou- en Ingenieursdienste (DBES) in Botswana. Twee doelwitte is vir hierdie studie gestel: Eerstens om deelnemers in DBES projekte te evalueer aan die hand van 16 geïdentifiseerde faktore ten opsigte van die kwaliteit van bouprojekte tydens die ontwerpfase van hierdie projekte; en tweedens om die verwantskap te ondersoek tussen die 16 faktore in die ontwerpfase van bouprojekte en die vyf maatstawwe wat tydens die ontwerpfase in aanmerking geneem word. 'n Kwantitatiewe navorsingsmetodiek is tydens hierdie studie gebruik, waar 'n totaal van 115 vraelyste uitgestuur is. 'n Beskrywende en meerveranderlike analise is uitgevoer. <![CDATA[<b>An exploratory study of long supply chain competition: Selected cases in the South African aerospace sector</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This article investigates how supply chains, especially long supply chains, compete in the South African aerospace industry. A multiple case study methodology is employed, involving six selected firms. Semi-structured interviews provide the primary source of data. Multiple case analysis identifies similarities in competitive dimension criteria for supplier-firm and customer-firm units in the supply chain. Results indicate that supplier-firm units compete on the basis of speed, dependability, quality, flexibility, and cost. Customer-firm units compete on the basis of speed, quality, and flexibility. The results also identify focus areas for future research into how long supply chains compete in the South African aerospace industry.<hr/>Hierdie artikel ondersoek hoe voorsieningskettings, veral uitgerekte kettings, meeding in die Suid-Afrikaanse lugvaartindustrie. 'n Meervoudige gevallestudie-metodologie is gevolg waartydens ses ondernemings bestudeer is. Semi-gestruktureerde onderhoude was die primêre bron van data. Meervoudige gevalle-analise identifiseer ooreenkomste in die mededingingskriteria vir leweransiers- en kliëntefirmas. Die resultate toon dat leweransiers kompeteer op spoed, betroubaarheid, kwaliteit, aanpasbaarheid en koste. Kliëntefirmas ding mee op grond van spoed, kwaliteit en aanpasbaarheid. Die resultate identifiseer fokusareas vir verdere navorsing op hierdie terrein. <![CDATA[<b>Implementation of modular manufacturing in the clothing industry in KwaZulu-Natal: A case study</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt There are many challenges facing the clothing and textile industry in countries worldwide, and South Africa is no exception. Intense competition from both the domestic and international markets is crippling both the clothing and textile industries. However, with a reservoir of experience and expertise within the industry, it could re-establish itself as a forceful industry with an ability to challenge competitors both domestically and internationally through a focus on added value, exceptional quality, and the effective application of all resources through technological innovation. One such innovation in the clothing industry in South Africa may be the use of modular manufacturing. Qualitative narrative interviews and text analysis results on the experiences of individuals through the implementation of modular manufacturing are presented and evaluated as a case study.<hr/>'n Verskeidenheid uitdagings staar die kleding- en tekstielindustrie wêreldwyd in die gesig. Suid-Afrika is ook hieraan blootgestel. Intense kompetisie in nasionale en internasionale markte het tans 'n besonder negatiewe uitwerking op die kleding- en tekstielindustrie. Daar is egter 'n goeie bron van ervaring en kennis in die bedryf wat kan meehelp om die besondere kompetisie die hoof te bied. Dit kan geskied deur te fokus op toegevoegde waarde, uitsonderlike kwaliteit, en die effektiewe aanwending van hulpbronne deur tegnologiese innovasie. Een so 'n innovasie in die Suid-Afrikaanse kledingindustrie kan die aanwending van modulêre vervaardiging wees. Kwalitatiewe narratiewe resultate van onderhoude, sowel as teks- en inhoudanalise van die ervarings van werknemers tydens die implementering van modulêre vervaardiging, word as 'n gevallestudie aangebied. <![CDATA[<b>An integrated methodology for layout design and work organisation in a furniture manufacturing plant</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100015&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This study aims to provide an integrated methodology for re-designing the layout and departmental organisation in a job shop environment. While several studies have discussed the specific re-design or re-organisation of small- and medium-sized enterprises (SMEs) through simulation or mathematical models performing improvements, an integrated approach is rare. An integrated simulation-based methodology has been developed for simultaneously re-designing the layout and the departmental organisation of an SME manufacturing facility. A wooden chair manufacturing facility has been used as a case study. It is found that the developed methodology might be useful for other SME manufacturing firms, especially in the furniture industry.<hr/>Hierdie studie hou 'n geïntegreerde metodologie vir die herontwerp van uitleg en departementele rangskikking in 'n stukwerkwinkel voor. Terwyl verskeie studies die spesifieke herontwerp en herrangskikking van klein- en mediumgrootte ondernemings deur simulasie en wiskundige modelle probeer verbeter, is 'n geïntegreerde benadering raar. 'n Geïntegreerde simulasie-gebaseerde metodologie is ontwikkel en 'n vervaardigingsaanleg wat houtstoele produseer word as gevallestudie voorgehou. Die toepassing van die model word as nuttig beskou vir ander klein- tot mediumgrootte ondernemings in die meubel-bedryf. <![CDATA[<b>A multi-objective genetic algorithm approach to the probabilistic manufacturing cell formation problem</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Due to customised products, shorter product life-cycles, and unpredictable patterns of demand, manufacturing industries are faced with stochastic production requirements. It is unlikely that the production requirements (product mix and demand) are known exactly at the time of designing the manufacturing cell. However, a set of possible production requirements (scenarios) with certain probabilities are known at the design stage. Though a large number of research works on manufacturing cells have been reported, very few have considered random product mix constraints at the design stage. This paper presents a nonlinear mixed-integer mathematical model for the cell formation problem with the uncertainty of the product mix for a single period. The model incorporates real-life parameters like alternate routing, operation sequence, duplicate machines, uncertain product mix, uncertain product demand, varying batch size, processing time, machine capacity, and various cost factors. A solution methodology for best possible cell formation using a genetic algorithm (GA) is presented, and the computational procedure is illustrated for the case study undertaken.<hr/>Vanweë doelgemaakte produkte, korter produklewensiklusse en onvoorspelbare vraagpatrone, staar vervaardigingsindustrieë stochastiese produksiebehoeftes in die gesig. Dit is onwaarskynlik dat produksiebehoeftes (produkmengsel en vraag) presies bekend sal wees wanneer die vervaardigingsel ontwerp word. Desnieteenstaande sal 'n stel moontlike produksiebehoeftes (scenarios) met bepaalde waarskynlikhede tog op hierdie stadium bekend wees. Alhoewel heelwat navorsing reeds op vervaardigingselle gedoen is, is daar weinig gerapporteer waar lukraak produkmengselrandvorwaardes by die ontwerpfase oorweeg is. Hierdie artikel hou 'n nie-lineêre gemengde-heeltal- wiskundige model voor vir die selformasieprobleem met onsekerheid oor die produkmengsel in 'n enkelperiode. Die model inkorporeer werklike parameters soos alternatiewe roetes, bewerkingsvolgordes, duplikaat toerusting, onsekere produkmengsels, onsekere produkvraag, wisselende lotgroottes, prosesseertye, toerustingkapasiteit en verskeie kostefaktore. 'n Oplossings-metodologie aan die hand van 'n genetiese algoritme vir die beste moontlike selformasie word voorgehou en die prosedure word by wyse van 'n gevallestudie geïllustreer. <![CDATA[<b>Using Poka-yoke methods to improve employment potential of intellectually disabled workers</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902011000100017&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In this project an electronic manufacturing process, namely ribbon cable assembly, was adapted for execution by intellectually disabled individuals. To make the work accessible to them, human error was controlled by a Poka-yoke approach. The design of the work process used industry standard tooling. Mistake-proofing design identified possible errors, and introduced mechanisms and tests that enabled the worker to avoid them. Test results were analysed using learning theory. It is concluded that intellectually disabled individuals can be enabled to perform the task within normal variation compared with a minimum task time, by using the Poka-yoke approach. Selection, however, is desirable.<hr/>'n Elektroniese vervaardigingsproses, naamlik platkabelsamestelling, word aangepas vir uitvoering deur intellektueel gestremde persone. Vir toeganklikheid deur hierdie groep, word menslike foute beheer deur die Poka-yoke-benadering. Die ontwerp van die werkproses maak gebruik van standaard nywerheidgereedskap. Die ontwerp fokus daarop om die moontlikheid van foute te identifiseer en kenmerke, meganismes, en toetsapparaat te inkorporeer om die voorkoms daarvan onmoontlik te maak. Toetsresultate word ontleed met leerteorie. Die slotsom is dat intellektueel gestremde persone bemagtig kan word, met die Poka-yoke-benadering, om hierdie taak uit te voer binne normale variasie vergeleke met die minimum taaktyd. Keuring is wel wenslik.