Scielo RSS <![CDATA[Lexikos]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=2224-003920220002&lang=en vol. 32 num. SPE lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b><i>Lexikos </i>and AFRILEX - A Perfect Lexicographic Liaison</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200001&lng=en&nrm=iso&tlng=en After in-depth discussions with interested parties in 1991 the Bureau of the Woorde-boek van die Afrikaanse Taal (WAT) realized that the future of Afrikaans is inextricably connected with that of the other existing and utilized languages in South Africa. One of the results of the discussions was the establishment in 1991 of an academic journal Lexikos in the AFRILEX Series. An external feasibility study was also conducted on behalf of the Board of Control of the Bureau of the WAT to determine the possibility for the establishment of an Institute for Southern African Lexicography. The results of the feasibility study indicated that respondents did not want another bureaucratic institution. A major result of the feasibility study, however, was the establishment in 1995 of a professional association, the African Association for Lexicography, that concentrates exclusively on lexicographical issues. The Bureau of the WAT gave permission to the new association to use the acronym "AFRILEX". The Pan-South African Language Board (PanSALB), also established in 1995, was a direct consequence of the country's new multilingual dispensation. The legislation governing PanSALB was amended to allow for equal justice to all dictionary projects for the official South African languages. This led to the establishment of national lexicography units for each of the official South African languages. Both the activities of AFRILEX and the articles published in Lexikos have a huge influence on the activities of the national lexicography units.<hr/>Na diepgaande samespreking met belanghebbendes in 1991 het die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) besef dat Afrikaans se toekoms onlosmaaklik verbind is aan die ander tale wat in Suid-Afrika bestaan en gebruik word. Een van die uitvloeisels van die samesprekings was die totstandkoming in 1991 van 'n vaktydskrif Lexikos in die AFRILEX-reeks. Die Beheerraad van die Buro van die WAT het ook 'n eksterne lewensvatbaarheidstudie laat doen om die moontlikheid vir die stigting van 'n Instituut vir Suider-Afrikaanse Leksikografie te bepaal. Die resultate van die lewensvatbaarheidstudie het getoon dat respondente nie nog 'n burokratiese instelling wou hê nie. 'n Verdere uitvloeisel van die lewensvatbaarheidstudie was egter die stigting in 1995 van 'n vakvereniging, die African Assosciation for Lexicography, wat uitsluitlik op leksikografiese aangeleenthede fokus. Die Buro van die WAT het toestemming gegee dat hierdie nuwe vakvereniging die akroniem "AFRILEX" gebruik. Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT), wat ook in 1995 tot stand gekom het, was die direkte uitvloeisel van die nuwe meertalige beleid. Ten einde gelyke beregtiging vir alle woordeboekprojekte in al die amptelike Suid-Afrikaanse tale te weeg te bring, is die PanSAT-wetgewing gewysig. Dit het tot gevolg gehad dat nasionale leksikografiese eenhede vir elk van die amptelike Suid-Afrikaanse tale gestig is. Sowel AFRILEX se bedrywighede en die artikels wat in Lexikos gepubliseer word, het 'n groot invloed op die werksaamhede van die nasionale leksikografiese eenhede. <![CDATA[<b>Optimization of Free Online/Electronic Resources for Dictionary Compilation - A Trilingual Dictionary Experiment</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=en Die beskikbaarheid van meertalige woordeboeke is deurslaggewend, nie slegs vir direkte teikengebruikers nie, maar ook vir indirekte teikengebruikers soos menslike taaltegno-loë, veral in die geval van tale met skaars hulpbronne, soos byvoorbeeld Venda. In hierdie artikel word die optimale benutting van gratis elektroniese/aanlyn hulpbronne vir die samestelling van 'n drietalige e-woordeboek vir Venda, Engels en Afrikaans ondersoek. Ons benadering is gebaseer op 'n eksperiment waarin die samestellingsproses so ver moontlik geoutomatiseer is om besparing in terme van tyd en mensekrag teweeg te bring. Engels word as 'n brug vir die vertaling tussen die brontaal, Venda, en die doeltaal, Afrikaans, gebruik. Die algemene bevindinge is dat daar sekere beperkings te wagte kan wees in so 'n semi-outomatiese proses wat wel 'n sekere mate van mens-like intervensie verg. Hoewel die saamgestelde e-woordeboek nie as 'n finale produk beskou kan word nie, bied die woordeboeksamestellingsprogram Lexonomy, wat vanweë sy aanpasbaarheid en maklike uitleg suksesvol in hierdie studie gebruik is, die geleentheid vir menslike insette om die nodige aanpassings op 'n gebruikersvriendelike wyse te doen. Die geformuleerde konsepvoorstel is nuttig vir die skep van meertalige aanlyn woordeboeke, saamgestel met behulp van beskikbare aanlyn of elektroniese hulpbronne. Die resulterende drietalige woordeboek is aanlyn beskikbaar as bewys van die konsep waarop verdere werk kan bou. Die feit dat die databasis onderliggend aan die woordeboek beskikbaar is in 'n masjienleesbare formaat, naamlik XML, is belangrik vir indirekte teikengebruikers vir hergebruik om elektroniese hulpbronne te ontwikkel, veral vir hulpbronarm tale.<hr/>The availability of multilingual dictionaries is crucial, not only for direct target users, but also for indirect target users, especially in the case of languages with scarce resources such as Venda. This article explores the optimal use of free electronic / online resources for compiling a trilingual e-dictionary for Venda, English and Afrikaans. Our approach is based on an experiment in which the compilation process was automated as far as possible to achieve savings in terms of time and manpower. English is used as a bridge for the translation between the source language, Venda, and the target language, Afrikaans. The general finding is that certain limitations can be expected in such a semi-automated process that requires a certain amount of human intervention. Although the composite e-dictionary cannot be considered a final product, the dictionary compilation program Lexonomy, which has been used successfully in this study due to its adaptability and easy layout, provides the opportunity for human input to make the necessary adaptations in a user-friendly manner. The proposed concept is useful for creating multilingual online dictionaries, compiled using available online or electronic resources. The resulting trilingual dictionary is available online as proof of concept on which further work can build. The fact that the database underlying the dictionary is available in a machine-readable format, namely XML, is important for indirect target users for reuse to develop electronic resources, especially for resource-scarce languages. <![CDATA[<b>Information Needs and Contextualization in the Consultation Process of Dictionaries that are Linked to e-Texts</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200003&lng=en&nrm=iso&tlng=en This article focuses on various aspects regarding contextualization when e-texts are linked to integrated dictionaries. The article responds to a twofold problem statement: (1) Dictionaries linked to e-texts do not sufficiently take into account the contextualization and cotextualization of words when providing information to users. (2) The integrated dictionary may contain the items needed for contextualization and cotextualization, but the e-device cannot interpret the context of a word and link the word to the relevant item in the dictionary article. The aim of the article is to show the need of linking a word from a text on an e-device to the correct sense in the integrated dictionary. This presupposes dynamic dictionary articles and lexicographic structures in which a relation between words in an e-text and user-specified lexicographic sources is established. Some existing projects that perform such linking are discussed and evaluated. Based on these results this article makes some suggestions. It is foreseen that there will be a "black box" of software between the selected word and the dictionary that will determine the correct lemma and sense to be selected from the e-dictionary. Having discussed various alternatives, the article suggests parallel contextualization between the dictionary and the software of the e-device. Many aspects discussed in this article require further research. Relevant proposals are made with regard to this research.<hr/>Hierdie artikel fokus op verskeie aspekte van kontekstualisering wanneer e-tekste gekoppel word aan ge'integreerde woordeboeke. Die artikel het 'n tweevoudige probleemstelling: (1) Woordeboeke wat aan e-tekste gekoppel is, verreken nie die kontekstualisering en kotekstualisering van woorde genoegsaam wanneer inligting aan gebruikers gebied word nie. (2) Die ge'ntegreerde woordeboek mag wel die aanduiders wat nodig is vir kontekstualisering en kotekstualisering bevat, maar die e-apparaat kan nie die konteks van 'n woord interpreteer en dit aan die tersaaklike aanduider in die woordeboek koppel nie. Die doel van hierdie artikel is om die behoefte aan te toon om 'n woord in 'n teks op 'n e-apparaat aan die regte betekenisonderskeiding in die geintegreerde woordeboek te koppel. Dit voor-veronderstel dinamiese woordeboekartikels en leksikografiese strukture waarin 'n verhouding tussen woorde in 'n e-teks en gebruikerbepaalde leksikografiese bronne gevestig word. Enkele bestaande projekte waarin hierdie soort koppeling voorkom, word bespreek en geevalueer. Na aanleiding van die resultate hiervan word bepaalde voorstelle gemaak. Dit word voorsien dat daar 'n "black box" met sagteware tussen die gekose woord en die woordeboek sal wees wat die korrekte lemma en betekenisonderskeiding in die e-woordeboek sal bepaal. Verskeie alternatiewe word bespreek waarna parallelle kontekstualisering tussen die woordeboek en die sagteware van die e-apparaat voorgestel word. Baie aspekte wat in hierdie artikel bespreek word, vereis verdere navorsing en relevante voorstelle word in hierdie verband gemaak. <![CDATA[<b>Applied Corpus Linguistics for Lexicography: Sepedi Negation as a Case in Point</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200004&lng=en&nrm=iso&tlng=en So far, Sepedi negat ions have been considered more from the point of view of lexicographical treatment. Theoretical works on Sepedi have been used for this purpose, setting as an objective a neat description of these negations in a (paper) dictionary. This paper is from a different perspective: instead of theoretical works, corpus linguistic methods are used: (1) a Sepedi corpus is examined on the basis of existing descriptions of the occurrences of a relevant verb, looking at its negated forms from a purely prescriptive point of view; (2) a "corpus-driven" strategy is employed, looking only for sequences of negation particles (or morphemes) in order to list occurring constructions, without taking into account the verbs occurring in them, apart from their endings. The approach in (2) is only intended to show a possible methodology to extend existing theories on occurring negations. We would also like to try to help lexicographers to establish a frequency-based order of entries of possible negation forms in their dictionaries by showing them the number of respective occurrences. As with all corpus linguistic work, however, we must regard corpus evidence not as representative, but as tendencies of language use that can be detected and described. This is especially true for Sepedi, for which only few and small corpora exist. This paper also describes the resources and tools used to create the necessary corpus and also how it was annotated with part of speech and lemmas. Exploring the quality of available Sepedi part-of-speech taggers concerning verbs, negation morphemes and subject concords may be a positive side result.<hr/>Bisher wurden Sepedi Negationen eher aus der Sicht der lexikographischen Behandlung betrachtet. Hierfür wurden theoretische Werke über Sepedi verwendet, wobei als Zielsetzung eine saubere Beschreibung dieser Negationen in einem (Papier-)Wörterbuch gesetzt wurde. Dieser Beitrag ist aus einer anderen Perspektive: statt theoretischer Werke werden korpuslinguistische Methoden eingesetzt: (1) ein Sepedi Korpus wird auf Basis bestehender Beschreibungen zu den Vorkommen eines einschlägigen Verbs untersucht und dabei seine negierten Formen aus rein präskriptiver Sicht betrachtet; (2) wird eine "corpus-driven"-Strategie eingesetzt, bei dem nur nach Sequenzen von Negationspartikeln (oder Morphemen) gesucht wird, um vor-kommende Konstruktionen auflisten zu können, ohne dabei die dabei vorkommenden Verben -abgesehen von ihrer Endung -zu berücksichtigen. Der Ansatz in (2) soll dabei nur eine mögliche Methodik aufzeigen, um bestehende Theorien über vorkommende Negationen erweitern zu können. Wir möchten auch versuchen, Lexikographen darin zu unterstützen, eine frequenzbasierte Reihen-folge der Einträge möglicher Negationsformen in ihren Wörterbüchern aufzustellen, in dem wir ihnen die Anzahl der jeweiligen Okkurrenzen aufzeigen. Wie bei allen korpuslinguistischen Arbei-ten müssen wir jedoch Korpusevidenz nicht als repräsentativ ansehen, sondern als Tendenzen des Sprachgebrauchs, die festgestellt und beschrieben werden können. Dies gilt insbesondere für Sepedi, für das nur wenige und kleine Korpora existieren. Dieser Beitrag beschreibt außerdem die Ressourcen und Werkzeuge, die verwendet wurden, um das nötige Korpus zu erstellen und auch, wie dieses mit Wortart und Grundformen der Wörter angereichert wurde. Ein Nebenergebnis ist dabei die Untersuchung der Qualität von verfügbaren Taggern bzgl. Verben, Negationsmorphemen und Kongruenzpartikel <![CDATA[<b>Critical Lexicography at Work: Reflections and Proposals for Eliminating Gender Bias in General Dictionaries of Spanish</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200005&lng=en&nrm=iso&tlng=en This study highlights the fact that dictionaries are ideological texts that are very influential, because millions of people regard them as sources of authority. It shows that existing general dictionaries of Spanish are so gender-biased that they contribute to the upholding of unfair situations, for example, by making women invisible and maintaining gendered traditions based on male-centred power and ideology. In order to avoid such an unfair situation, we introduce several new ideas regarding the question of language and gender. We also show how this can be put into practice in a dictionary portal that we are constructing at the time of writing this article. Therefore, this article offers several specific solutions with the aim of making women lexicographically visible, promoting the use of inclusive language in public and private discourse and eliminating gendered practices.<hr/>in hierdie artikel word daar beklemtoon dat woordeboeke ideologiese tekste is wat 'n groot invloed uitoefen, aangesien miljoene mense woordeboeke as gesaghebbende bronne beskou. Daar word aangetoon dat bestaande algemene Spaanse woordeboeke so bevooroordeeld is t.o.v. gender dat hulle 'n bydrae lewer tot die aanmoediging van onbillike situasies, byvoorbeeld, deur vroue onsigbaar te maak en deur gendertradisies, wat gebaseer is op manlikgesentreerde mag en ideologie, te handhaaf. Om so 'n onbillike situasie te vermy, stel ons verskeie nuwe idees rondom die taal- en genderkwessie voor. Ons toon ook aan hoe dit in 'n woordeboekportaal, wat tydens die skryf van hierdie artikel deur ons saamgestel word, toegepas kan word. Hierdie artikel bied dus verskeie spesifieke oplossings aan met die doel om vroue leksikografies sigbaar te maak, om die gebruik van inklusiewe taal in die openbare en private diskoers te bevorder en om genderpraktyke uit te skakel. <![CDATA[<b>The Intellectualization of African Languages through Terminology and Lexicography: Methodological Reflections with Special Reference to Lexicographic Products of the University of KwaZulu-Natal</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200006&lng=en&nrm=iso&tlng=en Terminology development and practical lexicography are crucial in language intellectualization. In South Africa, the Department of Sport, Arts and Culture, National Lexicography Units, universities, commercial publishers and other organizations have been developing terminology and publishing terminographical/lexicographical resources to facilitate the use of African languages alongside English and Afrikaans in prestigious domains. Theoretical literature in the field of lexicography (e.g., Bergenholtz and Nielsen (2006); Bergenholtz and Tarp (1995; 2010); Gouws 2020) has attempted to resolve traditional distinctions between lexicography and terminology while also addressing terminological imprecisions in the relevant scholarship. Taking the cue from such scholarship, this article reflects on the methodological approaches for developing lexicographical products for specific subject fields, i.e., resources that document and describe terminology from specialized academic and professional fields. Its focus is on the use of traditional methods vis-à-vis the application of electronic corpora and its technologies in the key practical tasks such as term extraction and lemmatization. The article notes that the limited availability of specialized texts in African languages hampers the development and deployment of advanced electronic corpora and its applications to improve the execution of terminological and lexicographical tasks, while also enhancing the quality of the products. The Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms (English-isiZulu), A Glossary of Law Terms (English-isiZulu) and the forthcoming isiZulu dictionary of linguistic terms are used for special reference.<hr/>Teminologieontwikkeling en praktiese leksikografie is noodsaaklik in taalintellektualisering. In Suid-Afrika het die Departement van Sport, Kuns en Kultuur, die Nasionale Lesikografieeenhede, universiteite, kommersiële uitgewers en ander organisasies die terminologie ontwikkel en terminologiese/leksikografiese hulpbronne gepubliseer om die gebruik van Afrikatale neffens Engels en Afrikaans in toonaangewende domeine te bevorder. Teoretiese literatuur in die leksikografieveld (soos Bergenholtz en Nielsen (2006); Bergenholtz en Tarp (1995; 2010); Gouws 2020) het pogings aangewend om die tradisionele onderskeid tussen die leksikografie en die terminologie te ontleed en terselfdertyd die terminologiese onjuisthede in die relevante studieveld aan te spreek. Vanuit hierdie agtergrond neem dié artikel die metodologiese benaderings tot die ontwikkeling van leksikografiese produkte vir spesifieke onderwerpsvelde, m.a.w. hulpbronne wat die terminologie van gespesialiseerde akademiese en professionele velde dokumenteer en beskryf, in oënskou. Daar word gefokus op die gebruik van tradisionele metodes versus die gebruik van elektroniese korpora en die tegnologie daaraan verbonde in die belangrikste praktiese take soos term-onttrekking en lemmatisering. In die artikel word daarop gewys dat die beperkte beskikbaarheid van gespesialiseerde tekste in Afrikatale die ontwikkeling en benutting van gevorderde elektroniese korpora en die toepassings daarvan verhinder om sodoende die uitvoer van terminologiese en leksikografiese take te verbeter en terselfdertyd die kwaliteit van die produkte te verhoog. Die Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms (English-isiZulu), A Glossary of Law Terms (English-isiZulu) en die toekomstige isiZulu woordeboek van linguistiese terme word as spesifieke verwysing gebruik. <![CDATA[<b>English-Georgian Parallel Corpus and Its Application in Georgian Lexicography</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200007&lng=en&nrm=iso&tlng=en The Georgian language, the official language of Georgia, is the only written member of the Kartvelian language family, the indigenous language family of the Caucasus region. Georgian philology and lexicography have long-standing tradition, English-Georgian lexicography being no exception. Given the increasing use of ample electronic text corpora for lexicographical purposes, the team of Georgian lexicographers, working on the Comprehensive English-Georgian Dictionary (CEGD), subsequently the Comprehensive English-Georgian Online Dictionary (CEGOD), decided to compile an English-Georgian Parallel Corpus (EGPC). The aim of the project was to develop the methodology of building a parallel corpus of Georgian and assess its efficiency for Georgian bilingual lexicography. The work on the corpus is going on for over a decade. The ultimate aim is to create a standard for Georgian bilingual corpora that will be compiled in future. The article describes the content and composition of the EGPC, its structure, functionalities, search engines and so on. The article also deals with various studies conducted over years in order to assess and enhance the value, applicability and efficiency of the EGPC for the automatic or semiautomatic recognition, tagging and extraction of terminology, the compilation of terminological entries, as well as the entries for the English-Georgian Dictionary and those for the Georgian-English Learner's Dictionary, etc. Particular emphasis is laid upon the actual or potential applicability of the corpus for the lexicographical activities and for the machine translation projects. The findings of the study may be interesting for other under-resourced languages like Georgian.<hr/>Georgies, die amptelike taal van Georgie, is die enigste geskrewe lid van die Kartveliaanse taalfamilie, die inheemse taalfamilie van die Kaukasiese streek Die Georgiese taalwetenskap en leksikografie het 'n lang verbintenis waarvan die Engels-Georgiese leksikografie geen uitsondering is nie. In die lig van die toenemende gebruik van uitgebreide elektroniese tekskorpora vir leksiko-grafiese doeleindes, het die Georgiese span leksikograwe wat aan die Comprehensive English-Georgian Dictionary (CEGD), later die Comprehensive English-Georgian Online Dictionary (CEGOD), werk, besluit om 'n Engels-Georgiese Parallelle Korpus (EGPK) saam te stel. Die doel van die projek was die ontwikkeling van die metodologie vir die bou van 'n parallelle Georgiese korpus en die bepa-ling van die effektiwiteit daarvan vir die Georgiese tweetalige leksikografie. Daar word al meer as 'n dekade aan die korpus gewerk. Die uiteindelike doel is om 'n standaard vir Georgiese tweetalige korpora wat in die toekoms saamgestel sal word, te skep. Die artikel beskryf die inhoud en samestelling van die EGPK, die struktuur, funksionaliteit en soekenjins daarvan, ensovoorts. Die verskillende studies wat oor die jare uitgevoer is om die waarde, toepaslikheid en effektiwiteit van die EGPK rakende die outomatiese of semi-outomatiese herkenning, etikettering en onttrekking van terminologie, die samestelling van terminologiese inskrywings asook inskrywings vir die English-Georgian Dictionary en die Georgian-English Learner's Dictionary, ens., te bepaal en te verbeter, word in die artikel uiteengesit. Daar word spesifiek klem gelê op die werklike of potensiêle toepaslikheid van die korpus vir die leksikografiese aktiwiteite en masjienvertalingsprojekte. Die bevindings van die studie mag ook van waarde wees vir ander hulpbronskaars tale soos Georgies. <![CDATA[<b>Towards a Comprehensive Dictionary of Gabonese French</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200008&lng=en&nrm=iso&tlng=en The present article reports on the conceptualization of the Dictionnaire Général du Français Gabonais. The dictionary project is a first of its kind in Gabonese lexicography. As an outcome of the inception of Gabonese French lexicography, the dictionary project arose from a discussion on the definition of Gabonese French, which Gabonese French lexicography should account for. In this article, the project background as well as the interests for the planned dictionary are presented. The article also deals with two key aspects of the dictionary conceptualization plan, i.e., lexicographic processes and the dictionary basis.<hr/>Le présent article rend compte de la conceptualisation du Dictionnaire Général du Français Gabonais. Le projet de ce dictionnaire est une première du genre dans la lexicographie gabonaise. issu du lancement de la lexicographie française gabonaise, le projet de ce dictionnaire est né d'une réflexion sur la définition du français gabonais, dont la lexicographie française gabonaise doit tenir compte. Dans cet article, le contexte du projet ainsi que les intérêts pour le dictionnaire envisagé sont présentés. L'article traite également de deux aspects clés du plan de conceptualisation du dictionnaire, à savoir les processus lexicographiques et la base du dictionnaire. <![CDATA[<b>A Lexicographical Perspective to Intentional and Incidental Learning: Approaching an Old Question from a New Angle</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=en Second-language learning is a complex process that combines text reception (reading, listening) and text production (writing, talking). Applied linguistics usually distinguishes between intentional and incidental learning. The academic literature contains various definitions of these concepts, especially in connection with reading. The paper explores L2 learning from a lexicographical perspective and redefines the two terms based on parameters like flow, focus, and interruption. It then focuses on digital dictionaries integrated into e-readers, learning apps, and writing assistants, and argues that this integration, so far, has not been particularly successful due to a number of negative factors. As an alternative, the paper provides examples of how lexicographical data could be filtered and presented in pop-up windows to serve both incidental and intentional learning. The former requires instantaneous, contextualized, and discreet assistance with an absolute minimum of lexicographical data, whereas the latter presupposes easy access to relevant additional data. Finally, the paper discusses the techniques and technologies required to guarantee this approach.<hr/>Die aanleer van 'n tweede taal is 'n komplekse proses waarin teksresepsie (lees, luister) en teksproduksie (skryf, praat) gekombineer word. Die Toegepaste linguistiek onderskei gewoonlik tussen doelbewuste en toevallige leer. Die akademiese literatuur bevat verskeie definisies van hierdie konsepte, veral met betrekking tot lees. In hierdie artikel word L2-leer vanuit 'n leksikografiese perspektief verken, en die twee terme word, gebaseer op parameters soos vloei, fokus, en onderbreking, geherdefinieer. Dan word daar gefokus op digitale woordeboeke wat in e-lesers, aanleerdertoepassings en skryf-hulpmiddels ge'integreer is, en daar word geargumenteer dat hierdie integrasie tot dusver weens 'n aantal negatiewe faktore nie besonder suksesvol was nie. As alternatief verskaf hierdie artikel voorbeelde van hoe leksikografiese data gefilter en in opwipvensters tot voordeel van beide toevallige en doelbewuste leer aangebied kan word. Eersgenoemde vereis onmiddellike, gekontekstuali-seerde, en diskrete ondersteuning met 'n absolute minimum leksikografiese data, terwyl laasge-noemde maklike toegang tot relevante addisionele data voorveronderstel. Laastens word tegnieke en tegnologiee wat vereis word om die sukses van hierdie benadering te waarborg, bespreek <![CDATA[<b>Towards an Evolutional Chain of English Dictionary Paradigms from the Linguistic Perspective</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392022000200010&lng=en&nrm=iso&tlng=en This paper aims to unfold, by tracing the evolutional thread of English dictionaries from their earliest roots to present state from the linguistic perspective, a coherent and complete picture of how English dictionary making develops from its archetype to the prescriptive, the historical, the descriptive and finally to the cognitive form. It builds up an integrated chain of English dictionary paradigms and demonstrates how English lexicography develops into its modern form through inheritance, innovation and self-perfection.<hr/>In hierdie artikel word gepoog om 'n kohe-rente en volledige prentjie te skets van hoe Engelse woordeboekmaak ontwikkel het vanaf argetipe tot preskriptiewe, historiese, deskriptiewe en uiteindelik kognitiewe vorm deur die evolusionêre "draad" van Engelse woordeboeke vanaf hul oorsprong tot die huidige stand vanuit 'n linguistiese perspektief na te spoor. 'n Ge'integreerde reeks Engelse woordeboekparadigmas neem vorm aan en daar word gedemonstreer hoe die Engelse leksikografie deur nalatenskap, vernuwing en self-vervolmaking tot die moderne vorm ontwikkel het.