Scielo RSS <![CDATA[Lexikos]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=2224-003920200001&lang=pt vol. 30 num. lang. pt <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Valency Dictionaries and Chinese Vocabulary Acquisition for Foreign Learners</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100001&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Valency is a major source of lexical errors in foreign language learning. Accordingly, the research question is how the syntactic and semantic properties of a word can be retrieved from the corpora and represented in a Chinese valency dictionary to facilitate foreign learners' vocabulary acquisition. Within the three aspects of the valency framework - logical-semantic, syntactic and semantic-pragmatic valency - this study examines 60 cases of Chinese lexical misuse extracted from the HSK (Chinese Language Proficiency Test) Dynamic Compositions Corpus. The results suggest that the majority of cases of misuse occur in the dimension of semantic-pragmatic valency and that this semantic-pragmatic misuse can be ascribed to various factors such as semantic collocations, emotive variables, text styles, registers, and other contextual factors. The results are then utilized as syntactic, semantic and pragmatic information to be presented in a Chinese valency dictionary. Specifically, the results obtained from a case study of a misused word by referring to a large-scale native Chinese speaker corpus help retrieve a relatively full list of complementation patterns, based on which the study designs a Chinese valency entry that embodies three basic elements - quantitative valency, qualitative valency and valency patterns.<hr/>Valensie is 'n groot bron van leksikale foute in die aanleer van 'n vreemde taal. Gevolglik ontstaan die vraag hoe sintaktiese en semantiese eienskappe van 'n woord uit die korpus verkry en in 'n Chinese valensiewoordeboek weergegee kan word om woordeskat-verwerwing vir vreemdetaalleerders te vergemaklik. Met inagneming van die drie aspekte van 'n valensieraamwerk - logies-semantiese, sintaktiese en semanties-pragmatiese valensie - word 60 gevalle van Chinese leksikale foute wat uit die HSK (Chinese Taalvaardigheidstoets) Dinamies Saamgestelde Korpus onttrek is, bestudeer. Die resultate dui daarop dat die meeste van die foute plaasvind in die semanties-pragmatiese valensie-dimensie en dat hierdie semanties-pragmatiese foute toegeskryf kan word aan verskeie faktore soos semantiese kollokasies, emotiewe verander-likes, teksstyle, registers, en ander kontekstuele faktore. Die resultate word dan benut as sintak-tiese, semantiese en pragmatiese inligting wat in 'n Chinese valensiewoordeboek weergegee moet word. Meer spesifiek, die resultate wat verkry word uit 'n gevallestudie van 'n verkeerd gebruikte woord wat onttrek is uit 'n grootskaalse Chinese moedertaalssprekerskorpus, help om 'n relatief volledige lys aanvullingspatrone, wat gebaseer is op die studieontwerpe van 'n Chinese valensie-inskrywing wat drie basiese elemente insluit - kwantitatiewe valensie, kwalitatiewe valensie en valensiepatrone - te verkry. <![CDATA[<b>Which Defining Model Contributes to More Successful Extraction of Syntactic Class Information and Translation Accuracy?</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Definitions in English monolingual learners' dictionaries are the central focus of the paper. Metalexicographers have had a consuming interest in the following three types of definitions: analytical definitions (or classical definitions), full-sentence definitions (also called contextual definitions) and single-clause when-definitions. The use of when-definitions, the role of which is to define abstract nouns, has raised questions and doubts as to their efficacy on correct part of speech recognition of the definiendum, or item being defined, in light of the problems related to the substi-tutability of headwords and parts of definitions (lack of general category words in this definition format). By and large, existing research has substantiated the superiority of the classical definition-type over single-clause when-definitions with respect to the accuracy of word class identification. The current experiment attempts to further delve into the subject of part of speech recognition with regard to the three aforementioned defining formats - in previous studies only data from analytical and single-clause when-definitions were collated, since contextual definitions were not included in the study design. The study was conducted on a group of 120 advanced-level Polish university students of English. The subjects were tested on their ability of correct extraction of syntactic class information and translation accuracy of abstract noun headwords as regards the three predominant definition-types in English lexicographic practice.<hr/>Die hooffokus van hierdie artikel is definisies in Engelse eentalige aanleerderswoordeboeke. Metaleksi-kograwe het 'n intense belangstelling in die volgende drie tipes definisies gehad: analitiese defini-sies (of klassieke definisies), volsindefinisies (ook genoem kontekstuele definisies) en enkel-bysin when-definisies. Die gebruik van when-definisies, wat die definiëring van abstrakte selfstandige naamwoorde ten doel het, het vrae en twyfel laat ontstaan oor hul effektiwiteit in die herkenning van die korrekte woordsoort van die definiendum, oftewel die item wat gedefinieer word, met inag-neming van die probleme wat verband hou met die vervangbaarheid van trefwoorde en dele van definisies ('n gebrek aan algemenekategoriewoorde in hierdie definisieformaat). Met betrekking tot die akkuraatheid van woordsoortherkenning, het bestaande navorsing in hoofsaak die groter geslaagdheid van die klassieke definisie-tipe bo die enkel-bysin lü/ien-definisies bevestig. Die huidige eksperiment poog ook om verder ondersoek in te stel na woordsoortherkenning met betrekking tot die drie bogenoemde definisietipes - in vorige studies is slegs data van analitiese en enkel-bysin lülien-definisies met mekaar vergelyk, aangesien kontekstuele definisies nie deel gevorm het van die studiedoelwit nie. Hierdie studie is uitgevoer op 'n groep van 120 gevorderde vlak Poolse universiteitsstudente van Engels. Die proefpersone is met betrekking tot die drie hoof-definisietipes in die Engelse leksikografiese praktyk getoets op hul vermoëns om inligting rakende sintaktiese kategorie korrek te onttrek asook op hul vertaalakkuraatheid van abstrakte selfstandige naamtrefwoorde. <![CDATA[<b>Lexicography and Language Planning in 18th Century Sweden</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The 18th century was important for Swedish linguistic development. Foreign lexical influence and orthographical standardization were intensely discussed, and the vocabulary was codified in several dictionaries, all bilingual. In this article, two questions of 18th century lexicography are studied in two influential dictionaries: Serenius (1741) and Sahlstedt (1773). The first question concerns the inclusion of Latin and Swedish legal lexical items in the lemma list; the second question examines the lexicographical treatment of the lexical item and the division into senses. 40 lexical items with a legal sense were extracted from the first two judicial handbooks written in Swedish (Rálamb 1674 and Kloot 1676). As a benchmark, Dalin (1850-55) was used; a monolingual dictionary representing the period when lexicography became fully developed in Sweden. Two modern dictionaries are also used as a comparison, SO (2009) and NSEOP (2018). The results indicate that both Serenius and Sahlstedt were loyal to the ideas of their time. They included only Latin lexical items that were already fully incorporated in Swedish and relevant for general dictionaries. The judicial senses are also discerned in the articles, but sense indicators are used in an inconsistent way and examples get mixed up. The lexicographers also lean heavily on Latin as meta language.<hr/>Die 18de eeu was 'n belangrike tydperk vir Sweedse taalkundige ontwikkeling. Vreemde leksikale invloed en ortografiese standaardisering is in erns bespreek, en die woordeskat is in verskeie woor-deboeke, almal tweetalig, gekodifiseer. In hierdie artikel word twee vraagstukke van die 18de-eeuse leksikografie in twee invloedryke woordeboeke bestudeer: Serenius (1741) en Sahlstedt (1773). Die eerste vraagstuk hou verband met die insluiting van Latynse en Sweedse leksikale regsitems in die lemmalys; die tweede vraagstuk hou verband met die leksikografiese hantering van die leksi-kale item en die verdeling daarvan in betekenisse. 40 leksikale items met 'n regsbetekenis is onttrek uit die eerste twee regshandboeke wat in Sweeds geskryf is (Rálamb 1674 en Kloot 1676). Dalin (1850-55), 'n eentalige woordeboek wat ver-teenwoordigend is van die tydperk waarin die leksikografie ten volle in Swede ontwikkel is, is as maatstaf gebruik. Twee moderne woordeboeke, SO (2009) en NSEOP (2018), word ook ter vergelyking gebruik. Die resultate dui daarop dat beide Serenius en Sahlstedt getrou aan die opvattings van hul tyd was. Hulle het slegs Latynse leksikale items wat reeds ten volle in Sweeds geïnkorporeer is en wat belangrik vir algemene woordeboeke was, ingesluit. Die regsbetekenisse is ook in die artikels onderskei, maar betekenisaanduiders is inkonsekwent gebruik en voorbeelde is deurmekaar aangegee. Die leksikograwe het ook sterk op Latyn as metataal gesteun. <![CDATA[<b>e-Dictionaries in a Network of Information Tools in the e-Environment</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Traditional dictionaries offer curated data to users. Users should therefore be able to find the correct data to solve their information need. However, users don't necessarily know the exact scope of lexicographic information. Dictionary articles can still demand considerable interpretation by the user to select the appropriate meaning or equivalent. In the e-environment, users can easily navigate between different e-sources. This is especially evident on various e-book platforms, where one can link multiple dictionaries and other sources to a text or search of the internet. Internet content is obviously not curated, and providing access to such data is therefore anathema to the traditional lexicographer. A traditional dictionary is the result of an application of data pushing procedures. The online environment enables the use of data pulling procedures that give users access to both curated and non-curated data. These issues are illustrated by means of a number of examples that show that a large number of different and disparate information sources are easily available to the user to satisfy any specific information need, and that the dictionary is one of a plethora of information sources. The information is therefore available on demand, without risking information overload. It is argued that, when optimising a network of information tools that constitutes a comprehensive search universe, the information retrieval structure should preferably have a circular network as application domain, rather than a linear continuum.<hr/>Tradisionele woordeboeke bied gekeurde data aan gebruikers. Daarom behoort gebruikers die korrekte data te kan vind om 'n inligtingsbehoefte te bevredig. Gebruikers weet egter nie altyd wat die presiese bestek van die leksikografiese inligting is nie. Woordeboekartikels stel steeds eise aan die gebruiker om die gepaste betekenis of ekwivalent te kies. In die e-omgewing kan gebruikers maklik tussen verskillende e-bronne rondbeweeg. Dit geld veral op verskillende e-boekplatforms waar baie woordeboeke en ander bronne aan 'n teks of internetsoektog gekoppel kan word. Internetinhoud is vanselfsprekend nie gekeur nie en om toe-gang tot sulke data te gee, is bykans 'n gruwel vir tradisionele leksikograwe. 'n Tradisionele woor-deboek is die produk van 'n toepassing van datatrekprosedures. Die aanlyn omgewing maak die gebruik van datastootprosedures moontlik wat aan gebruikers toegang tot sowel gekeurde as ongekeurde data gee. Hierdie kwessies word geïllustreer aan die hand van 'n aantal voorbeelde wat wys hoe talle verskillende en uiteenlopende inligtingsbronne maklik beskikbaar is vir gebruikers om enige spesi-fieke inligtingsbehoefte te bevredig en dat 'n woordeboek een van baie inligtingsbronne is. Die inligting is op aanvraag beskikbaar sonder die gevaar van inligtingsoorlading. Daar word aangevoer dat wanneer 'n netwerk van inligtingswerktuie optimaal saamgestel word wat 'n omvattende soekuniversum bied, moet die inligtingsonttrekkingstruktuur verkieslik 'n sirkel-netwerk eerder as 'n lineêre kontinuum as toepassingsgebied hê. <![CDATA[<b>Selecting an Initial Lemma List in Specialized Lexicography: A Case Study in the Field of Graphic Engineering</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Specialized lexicography in graphic engineering has never had a tool in dictionary format that facilitates knowledge acquisition for students and meets their specific lexicographic needs in a technical university context. This paper presents an initial lemma list for a Spanish dictionary in the field of graphic engineering. The Delphi method has been used to assure expert consensus in this area. In addition, two equally professional surveys have been conducted by an expert and endorsed by experts. The fundamental concepts are considered, either because of the difficulty they represent, or due to their importance within our field of knowledge for which engineering documents and technical standards with technical graphic elements have been employed. Students have taken part in the process, thereby allowing identification of convergences and divergences between both groups of participants. The paper concludes with, on the one hand, a final list of accepted concepts and, on the other, of additional uncertain concepts, which could satisfy dictionary user needs and constitute the beginning of a functional online dictionary.<hr/>Gespesialiseerde leksikografie in die grafiese ingenieurswese het nog nooit oor 'n hulpmiddel in woordeboekformaat wat kennisverwerwing vir studente vergemaklik asook hul spesifieke leksikografiese behoeftes binne 'n tegniese konteks op universiteitsvlak bevredig, beskik nie. Hier-die artikel bied 'n aanvanklike lemmalys vir 'n Spaanse woordeboek in die veld van die grafiese ingenieurswese aan. Die Delphi-metode is gebruik om gesaghebbende konsensus in hierdie area te verseker. Daarbenewens is twee gelykstaande professionele opnames deur 'n kundige uitgevoer en deur kundiges bekragtig. Die fundamentele konsepte is oorweeg, óf weens die uitdagings wat hulle verteenwoordig, óf weens hul belangrikheid binne ons kennisveld waarvoor ingenieursdokumente en tegniese standaarde met tegniese grafiese elemente aangewend is. Studente het aan die proses deelgeneem om sodoende ooreenkomste en verskille tussen beide groepe deelnemers in aanmerking te neem. Hierdie artikel sluit enersyds af met 'n finale lys aanvaarde konsepte en andersyds met 'n lys addisionele vae konsepte wat woordeboekgebruikers se behoeftes sou kon bevredig en die ontstaan van 'n funksionele aanlyn woordeboek sou kon vorm. <![CDATA[<b>Integrating Terminological Resources in Dictionary Portals: The Case of the <i>Diccionarios Valladolid-UVa</i></b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper advocates the convergence of terminology and lexicography, and illustrates this view by presenting some of the steps taken for incorporating terminological resources and ideas in an online dictionary portal that is being constructed at the University of Valladolid (Spain). This dictionary portal contains several dictionary types, was designed by the same team and is being constructed from the same theoretical perspective, regardless of whether some of the lexical items included are judged "lexicographic", i.e. related to general language expressions, or "terminological", i.e. connected with terms. In addition to dealing with certain basic tenets of dictionary portals, the paper describes an ad-hoc typology of definitions that has been created for two main reasons. Firstly, it makes the process of compilation easier, more uniform, and more readily systematised, thus facilitating the efforts of different people in different places at different times. Secondly, these definitions will feed the Spanish-English Write Assistant, a commercially driven language tool that uses a language module based on statistics and is in the process of using Artificial Intelligence (AI) technologies, e.g. machine learning and neural networks, for creating patterns. We have found that precise definitions, similar to terminological (i.e. encyclopaedic) definitions, for most lemmas increase the tool's functions. Such definitions offer a very different picture of current monolingual Spanish and bilingual Spanish-English dictionaries.<hr/>In hierdie artikel word die konvergensie van terminologie en leksikografie bepleit, en hierdie siening word geïllus-treer deur sommige van die stappe vir die inkorporering van terminologiese hulpbronne en idees in 'n aanlyn woordeboekportaal wat by die Universiteit van Vallodolid (Spanje) saamgestel word, voor te lê. Hierdie woordeboekportaal bevat verskeie woordeboektipes, is deur dieselfde span ontwerp en word vanuit dieselfde teoretiese perspektief saamgestel, ongeag of sommige van die leksi-kale items wat ingesluit word as "leksikografies" beskou word, m.a.w. verwant aan algemene taaluit-drukkings, of as "terminologies", m.a.w. verwant aan terme. Benewens die hantering van sekere basiese woordeboekportaalbeginsels, beskryf die artikel ook 'n ad-hoc-tipologie van definisies wat hoofsaaklik om twee redes geskep is. Eerstens vergemaklik dit die samestellingsproses en maak dit ook eenvormiger en makliker om te sistematiseer. Sodoende word die pogings van verskillende mense op verskillende plekke en tye gefasiliteer. Tweedens sal hierdie definisies as bron dien vir die Spaans-Engelse Write Assistant, 'n kommersieelgedrewe taalhulpmiddel wat gebruik maak van 'n taalmodule wat op statistiek berus en wat Kunsmatige Intelligensie (KI)-tegnologie, bv. masjien-leer en neurale netwerke, inspan vir die skep van patrone. Ons het bevind dat presiese definisies, soortgelyk aan terminologiese (m.a.w. ensiklopediese) definisies, vir die meeste lemmas die funk-sies van die hulpmiddels uitbrei. Sulke definisies bied 'n heeltemal ander blik op bestaande eentalig Spaanse en tweetalig Spaans-Engelse woordeboeke. <![CDATA[<b>Special Field and Subject Field Lexicography Contributing to Lexicography</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Restricted dictionaries are fully-fledged dictionaries and their contribution to lexicography should never be underestimated. Because restricted dictionaries often are neglected in lexicographic discussions this article emphasises the significance of their role as members of the lexicographic family. Within a comprehensive dictionary culture the focus should not only be on dictionaries dealing with languages for general purposes but also on dictionaries in which languages for special purposes are treated. This paper firstly offers some terminological clarity and distinguishes between subject field dictionaries and special field dictionaries. The user-perspective is then discussed before it is shown how aspects of a general theory of lexicography also prevail in these dictionaries. This applies among others to the subtypological classification as well as different lexicographic functions. Using a dictionary from each of the categories of subject field and special field dictionaries it is indicated how dictionary structures are employed and further developed in an innovative way. Attention is given to structures like the article structure and the frame structure and to a transtextual approach in monolingual dictionaries with a bilingual dimension. The focus in the discussion of the subject field dictionary is on different aspects of the macrostructure. An explanation is given of double-layered sublemmata and it is shown how integrated macrostruc-tures are employed in this dictionary. It is indicated how this section of the lexicographic practice can enrich the field of metalexicography and dictionary research.<hr/>Beperkteveldwoordeboeke is volwaardige woordeboeke en hulle bydrae tot die leksikografie mag nie onderskat word nie. Aangesien beperkteveldwoordeboeke dikwels in leksikografiese gesprekke afgeskeep word, beklemtoon hierdie artikel die belang van hulle rol as lede van die woordeboekfamilie. In 'n omvattende woordeboekkultuur moet die fokus nie net op woordeboeke vir taal vir algemene doeleindes wees nie, maar ook op woordeboeke waarin die taal vir spesifieke doeleindes bewerk word. Dié artikel bied eerstens 'n terminologiese vereenduidiging en onderskei tussen vakwoordeboeke en spesialeveldwoordeboeke. Daarna word die gebruikers-perspektief bespreek voordat daar aangetoon word hoe aspekte van die algemene leksikografie ook in hierdie woordeboeke ter sake is. Dit geld onder meer aspekte van die subtipologiese verdeling asook verskillende leksikografiese funksies. Aan die hand van 'n lid van elk van die kategorieë van vak- en spesialeveldwoordeboeke word daar gewys hoe veral woordeboekstrukture op 'n innoverende manier in hierdie woordeboeke benut en aangepas word. Aandag word onder meer gegee aan die artikelstruktuur en die raamstruktuur asook 'n transtekstuele benadering in eentalige woordeboeke met 'n tweetalige dimensie. Die fokus in die bespreking van die vakwoordeboek is veral op verskillende aspekte van die makrostruktuur. 'n Beskrywing word gebied van dubbelvlak-kige sublemmata. Daar word ook gewys hoe geïntegreerde makrostrukture in die betrokke woor-deboek gebruik word. Daar word aangedui hoe vanuit hierdie afdeling van die leksikografie-praktyk die terrein van die metaleksikografie en woordeboeknavorsing verruim kan word. <![CDATA[<b>The LeGeDe-prototype: The Creation of an Online Dictionary on Lexical Particularities in Spoken German. Current Status and Perspectives</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Im Beitrag steht das LeGeDe-Drittmittelprojekt und der im Laufe der Projektzeit entwickelte korpusbasierte lexikografische Prototyp zu Besonderheiten des gesprochenen Deutsch in der Interaktion im Zentrum der Betrachtung. Die Entwicklung einer lexikografischen Ressource dieser Art knüpft an die vielfältigen Erfahrungen in der Erstellung von korpusbasierten Onlinewörterbüchern (insbesondere am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim) und an aktuelle Methoden der korpusbasierten Lexikologie sowie der Interaktionsanalyse an und nimmt als multimedialer Prototyp für die korpusbasierte lexikografische Behandlung von gesprochen-sprachlichen Phänomenen eine innovative Position in der modernen Onlinelexikografie ein. Der Beitrag befasst sich im Abschnitt zur LeGeDe-Projektpräsentation ausführlich mit projektrelevan-ten Forschungsfragen, Projektzielen, der empirischen Datengrundlage und empirisch erhobenen Erwartungshaltungen an eine Ressource zum gesprochenen Deutsch. Die Darstellung der kom-plexen Struktur des LeGeDe-Prototyps wird mit zahlreichen Beispielen illustriert. In Verbindung mit der zentralen Information zur Makro- und Mikrostruktur und den lexikografischen Umtexten werden die vielfältigen Vernetzungs- und Zugriffsstrukturen aufgezeigt. Ergänzend zum abschließen-den Fazit liefert der Beitrag in einem Ausblick umfangreiche Vorschläge für die zukünftige lexiko-grafische Arbeit mit gesprochensprachlichen Korpusdaten.<hr/>The article focuses on the LeGeDe third-party funded project and the corpus-based lexicographic prototype on the particularities of spoken German in interaction developed during the project period. The development of a lexicographic resource of this kind builds on the various experiences in the creation of corpus-based online dictionaries (especially at the Leibniz Institute for the German Language, Mannheim) and on methods of corpus-based lexicology as well as interaction analysis. As a multimedia prototype for the corpus-based lexicographic treatment of spoken language phenomena, it occupies an innovative position in the landscape of online lexicography. In the section on the presentation of the LeGeDe-project, the article deals in detail with research questions relevant to the project, the project goals, the corpus data basis and empirically determined expectations of a resource on spoken German. The presentation of the complex structure of the LeGeDe-prototype is illustrated with numerous examples. Apart from the central information on the macro- and microstructure and the lexicographical outer texts, the various linking and access structures are shown. In addition to the final conclusion, the article concludes with an outlook that provides extensive suggestions for future lexicographic work with spoken language corpus data. <![CDATA[<b>Users and Contexts of Use of Romanian Multilingual Dictionaries</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt A significant number of multilingual dictionaries (in at least three languages) were published in Romania after the Revolution of December 1989. In the context of an unprecedented evolution of multilingualism, experts in various fields, as well as higher education professors identify specific communication needs and potential users and foresee preferential contexts of dictionary use. This article presents the outcomes of a study on the main categories of users and contexts of use of multilingual dictionaries edited in Romania after 1989. This analytical approach targets a representative sample of dictionaries selected on the basis of three criteria imposed by the research limits: temporal (dictionaries edited in the period 1990-2010), idiomatic (works presenting the list of entries in Romanian) and formal (the multilingual character stated explicitly in the title of the dictionary). The first part of the article accounts for the stage of research related to dictionary users and a short presentation of Romanian lexicography in general and of multilingual lexicography in particular. The second part of the study describes the methodology and proposes a systematization of the categories of potential users and the contexts of dictionary use as envisaged by the authors of the dictionaries under analysis.<hr/>En Roumanie, après la Révolution de décembre 1989, un nombre impressionnant de dictionnaires multilingues (dans au moins trois langues) fut publié. Dans les conditions de l'évolution sans précédent du multilinguisme, les spécialistes des différents domaines et les professeurs universitaires de langues étrangères captent des besoins de communication spécifiques, identifient des potentiels utilisateurs et préconisent des contextes préférés d'emploi des dictionnaires. Cet article présente les résultats d'une étude sur les principales catégories des utilisateurs et des contextes d'emploi des dictionnaires multilingues édités en Roumanie après 1989. La démarche analytique vise un échantillon représentatif de dictionnaires, choisi à partir de trois critères imposés par les limites de la recherche: le critère temporel (les dictionnaires édités dans la période 1990-2010), le critère idiomatique (les travaux qui présentent la liste des entrées en roumain) et le critère formel (le caractère multilingue clairement présenté dans le titre des dictionnaires). La première partie de l'article contient l'état de la recherche relatif aux utilisateurs des dictionnaires et une brève présentation de la lexicographie roumaine, en général, et de celle multilingue, en particulier. La deuxième partie de l'étude présente la méthodologie utilisée et propose une systématisation des catégories des utilisateurs potentiels et des contextes d'emploi préconisés par les auteurs des dictionnaires analysés. <![CDATA[<b><i>Sethantso sa Sesotho </i>and <i>Sesuto-English Dictionary: A </i>Comparative Analysis of their Designs and Entries<a href="#back">*</a></b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100010&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This article seeks to establish the relationship and extent of similarity between two Sesotho dictionaries, published in the 1800s and 2005 respectively. The two dictionaries under discussion are the Sesuto-English Dictionary by Mabille and Dieterlen and Sethantso sa Sesotho by Hlalele. The former dictionary, like most dictionaries of other African languages pioneered by the missionaries, is bilingual. The latter dictionary is the first monolingual dictionary for Sesotho and it was compiled by a mother tongue-speaker of the language. The closeness of the content of the two dictionaries is established by applying the user-perspective approach as the framework of analysis. Through an analysis of the designs and entries in the two dictionaries, the study discovers similarities and differences in terms of the use of non-standard symbols and atypical sound patterning, illustrative phrases/sentences and obsolete or archaic words. Given the amount of obsolete items in Sethantso sa Sesotho, one of the recommendations emanating from this study is that Sethantso sa Sesotho be revised or that a new monolingual dictionary be produced which will include more modern words that will meet the needs of contemporary users.<hr/>Hierdie artikel poog om die verhouding en omvang van ooreenkoms tussen twee Sesotho woordeboeke, wat onderskeidelik in die 1800s en 2005 gepubliseer is, te bepaal. Die twee woordeboeke onder bespreking is die Sesuto- English Dictionary deur Mabille en Dieterlen en Sethantso sa Sesotho deur Hlalele. Eersgenoemde woordeboek is tweetalig, soos die meeste woordeboeke van ander Afrikatale wat die pionierswerk van sendelinge was. Laasgenoemde woordeboek is die eerste eentalige woordeboek vir Sesotho en is saamgestel deur 'n moedertaalspreker van die taal. Die ooreenkoms in die inhoud van die twee woordeboeke word bepaal deur die toepassing van die gebruikersperspektiefbenadering as raamwerk van ontleding. Deur middel van 'n analise van die ontwerp en inskrywings in die twee woor-deboeke stel die studie ooreenkomste en verskille vas ten opsigte van die gebruik van nie-stan-daard simbole en atipiese klankkombinasies, verduidelikende frases/sinne en die gebruik van ouderwetse woorde. In die lig van die aantal ouderwetse inskrywings in albei woordeboeke, is een van die aanbevelings van hierdie studie dat Sethantso sa Sesotho hersien moet word of dat 'n nuwe eentalige woordeboek opgestel moet word wat meer hedendaagse woorde insluit wat aan die behoeftes van huidige gebruikers sal voorsien. <![CDATA[<b>Performing Non-sexism via Degendering Phorie Forms in English: The Gap between Rules and Practice as Observed in the 9th Edition of <i>Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English</i></b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Non-sexism is one of the outstanding and obvious proofs of how social and cultural changes are taken into account in the English language. However, it is still a usage problem for natives and learners alike. This paper uses the degendering of phoric elements as an illustration of efforts in the 9th edition of Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (OALD9) to capture and express social and cultural changes in the English language. It also attempts to point out some mismatches between rules and actual practice in this enterprise. Finally, it intends to show how the dictionary may act as an ideological tool, imposing, sustaining, highlighting, and perpetuating some points of view to the detriment of others. In practice, the use of more than one structure to achieve non-sexism makes fluency difficult and writing cumbersome.<hr/>L'emploi du langage non sexiste en anglais est une preuve patente de la prise en compte par la langue des mutations sociales et culturelles. Cependant celui-ci demeure un problème d'usage tant pour les locuteurs natifs que pour les apprenants. Cet article puise dans la neutralisation du genre des anaphores comme un exemple des efforts déployés par la neuvième édition d'Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (OALD9) afin de cerner et exprimer lesdits changements dans la langue anglaise. Cet article essaie également d'identifier les points de convergence et/ou de divergence entre les règles établies et la pratique réelle dans la neutralisation du genre structurelle de la langue anglaise. En définitive, il envisage démontrer comment le dictionnaire peut servir d'outil idéologique, imposant, soutenant, mettant en exergue, et perpétuant certains points de vue au détriment d'autres. En pratique, l'emploi multiple des structures pour réaliser le non-sexisme rend difficile la fluidité du langage et l'écriture encombrante. <![CDATA[<b>Teaching Lexicography as a University Course: Theoretical, Practical and Critical Considerations</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100012&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper offers an account of a university course in Lexicography, designed particularly for advanced EFL students. The discussion and accompanying material derive from around fifteen years of the author's experience in developing and teaching this course. The aims of the paper are twofold: firstly, to draw attention to the fact that lexicography today is no longer just 'the art and craft of' dictionary making of yesteryear but a fully-fledged applied linguistic discipline, with its own theory, methodology and practice, some of which is teachable as a dedicated academic subject; and secondly, to encourage the teaching of practical and theoretical lexicography to university students by putting forward concrete proposals. The exposition is divided into five parts, as follows: Section 1 brings some opening remarks, including that on the scientific status of lexicography; Section 2 reviews theoretical aspects regarding the design of this course; Section 3 describes practical aspects regarding the implementation of the course; Section 4 examines critical aspects regarding the evaluation of the course; and Section 5 recapitulates the main points of the paper and projects the modifications to the course in the future.<hr/>In hierdie artikel word verslag gelewer oor 'n universiteitskursus in die leksikografie wat spesiaal ontwerp is vir gevorderde EVT-studente. Die bespreking en gepaardgaande materiaal spruit uit die outeur se ervaring van ongeveer vyftien jaar in die ontwikkeling en onderrig van hierdie kursus. Die doel met die artikel is tweevoudig: eerstens, om die aandag daarop te vestig dat die leksikografie vandag nie meer net die "art and craft" van woordeboekmaak van die verlede is nie, maar 'n volledig toegepaste linguistiese dissipline met 'n eie teorie, metodologie en praktyk, waarvan gedeeltes onderrig kan word as 'n toegewyde akade-miese vak; en tweedens, om die onderrig van die praktiese en teoretiese leksikografie by universiteitstudente met behulp van konkrete voorstelle te bevorder. Die uiteensetting wat in in vyf dele verdeel is, is as volg: Afdeling 1 bevat 'n paar inleidende opmerkings, insluitende dié oor die wetenskaplike status van die leksikografie; Afdeling 2 beskou teoretiese aspekte rondom die ontwerp van die kursus; Afdeling 3 beskryf die praktiese aspekte rondom die implementering van die kursus; Afdeling 4 ondersoek die kritiese aspekte rakende die evaluering van die kursus; en Afdeling 5 som die belangrikste argumente van die artikel op en voorspel toekomstige veranderings aan die kursus. <![CDATA[<b>Lexicographic Treatment of Negation in Sepedi Paper Dictionaries</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Negation in Sepedi is a complex matter - a variety of negative morphemes are used across complicated verbal and copulative structures and these morphemes are not interchangeable. Dictionary users in a text production situation need to be guided to the correct compilation of negative constructions. In most cases negative morphemes are not lemmatised in Sepedi paper dictionaries or if they are, the lexicographic treatment is inadequate. This paper provides an inventory of negation from which an abstraction of the negative morphemes is given. This is followed by a critical evaluation of Sepedi dictionaries and suggested model entries for lexicographic treatment of negative morphemes.<hr/>Negatiefvorming in Sepedi is kompleks - 'n verskeidenheid negatiewe morfeme word in ingewikkelde verbale en kopulatiewe strukture gebruik, en hierdie morfeme is nie uitruilbaar nie. Woordeboekgebruikers in 'n teksproduksiesituasie moet gelei word om nega-tiewe konstruksies korrek te kan saamstel. in die meeste gevalle word negatiewe morfeme nie in Sepedi-papierwoordeboeke gelemmatiseer nie, of is die leksikografiese behandeling daarvan onvoldoende. Hierdie artikel bevat 'n inventaris van negatiefvorming waaruit 'n abstraksie van die negatiewe morfeme gegee word. Dit word gevolg deur 'n kritiese evaluering van Sepedi woorde-boeke en voorgestelde modelinskrywings vir leksikografiese behandeling van negatiewe morfeme. <![CDATA[<b>A Critical Evaluation of Three Sesotho Dictionaries</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This article gives a perspective on Sesotho lexicography and a critical analysis of the macrostructures and microstructures of three selected Sesotho dictionaries. The monolingual paper dictionary Sethantso sa Sesotho, the bilingual paper dictionary Southern Sotho-English Dictionary and the Sesotho online Bukantswe v.3 are evaluated. Their virtues and shortcomings as reference works will be viewed against dictionaries of high lexicographic achievement in order to establish to what extent they fulfil the most basic requirements of macrostructures and microstructures. The inconsistencies addressed in this article reflect the need for Sesotho lexicographers to use corpora in dictionary compilation in order to enhance the quality of entries on both microstructural and macro-structural levels. It will be argued that much more research and description of lexicographic issues is required to bring Sesotho lexicography on a par with its sister languages, Sepedi and Setswana and with good dictionaries for major languages of the world. After decades in existence, currently available Sesotho dictionaries are in dire need for revision and new dictionaries aimed at specific target users should be compiled.<hr/>Hierdie artikel gee 'n perspektief op Sesotho-leksikografie en 'n kritiese ontleding van die makrostrukture en mikrostrukture van drie geselekteerde Sesotho woordeboeke. Die eentalige papierwoordeboek Sethantso sa Sesotho, die tweetalige papierwoordeboek Southern Sotho-English Dictionary en die Sesotho online Bukantswe v.3 word geëvalueer. Hulle deugde en tekortkominge as naslaanwerke sal beskou word teenoor woordeboeke van hoë leksikografiese gehalte om vas te stel in watter mate hulle aan die mees basiese vereistes van makrostrukture en mikrostrukture voldoen. Die teenstrydighede wat in hierdie artikel aangespreek word, weerspieël die noodsaaklikheid dat Sesotho leksikograwe korpora in woordeboeksamestelling gebruik om die gehalte van inskrywings op mikrostrukturele sowel as makrostrukturele vlak te verhoog. Daar sal geargumenteer word dat baie meer navorsing en beskrywing van leksikografiese kwessies nodig is om die leksikografie van Sesotho op gelyke voet te bring met die sustertale Sepedi en Setswana asook met goeie woordeboeke van wêreldtale. Na dekades van gebruik, moet die Sesotho woordeboeke wat tans beskikbaar is dringend hersien word en nuwe woordeboeke saamgestel word wat op spesifieke teikengebruikers gerig is. <![CDATA[<b>Reference Skills or Human-Centered Design: Towards a New Lexicographical Culture</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100015&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper deals with the design of digital lexicographical products. It introduces the philosophy of human-centered design, as explained in the work of Don Norman, and discusses central design concepts like affordances, signifiers, feedback, and other forms of good communication from lexicographer to user. The successful use of traditional dictionaries often relied on the presumed reference skills of the envisaged target user group. Especially in printed dictionaries with their space restrictions, lexicographers used condensed entries, abbreviations, and different types of structural indicators to save space. This often was to the detriment of the user who struggled to retrieve the required information from the data on offer. The digital environment has created new opportunities for lexicographers to assist their users in a far better way. Using principles of human-centered design, this paper shows the emergence of the application of some of these approaches in existing online dictionaries. Going beyond the scope of traditional online dictionaries, examples are taken from integrated e-reading dictionaries and lexicography-assisted writing assistants where even stronger user-centered design features come to the fore with regard to respectively text reception and text production assistance. Where the original concept of a dictionary culture was primarily based on the reference skills of the user, a new lexicographical culture is suggested that adheres to human-centered design principles. It places the responsibility on the shoulders of the lexicographer to design lexicographic products that enable intuitive use and ensure improved lexicographic success.<hr/>Hierdie artikel handel oor die ontwerp van digitale leksikografiese produkte. Dit stel die filosofie van mensgerigte ontwerp bekend, soos uiteengesit in die werk van Don Norman, en bespreek sentrale ontwerpsbegrippe soos beskikbaarhede, aanduiders, terugvoering en ander vorme van goeie kommunikasie tussen leksikograaf en gebruiker. Die suksesvolle gebruik van tradisionele woordeboeke het dikwels berus op die vermeende naslaanvaardighede van die veronderstelde teikengebruikersgroep. Veral in gedrukte woordeboeke met hulle ruimtebeperkings het leksikograwe verdigte inskrywings, afkortings en verskillende tipes struktuurmerkers gebruik om ruimte te spaar. Dit was dikwels tot die nadeel van die gebruiker wat moes sukkel om die nodige inligting aan die aangebode data te onttrek. Die aanlyn omgewing het nuwe moontlikhede vir leksikograwe geskep om hulle gebruikers op 'n baie beter manier by te staan. Met behulp van beginsels van mensgerigte ontwerp, soos uiteengesit in die werk van Don Norman, bespreek hierdie artikel die inwerkingstelling van die toepassing van sommige van hierdie benaderings in bestaande aanlyn woordeboeke. Deur verder as tradisionele aanlyn woordeoeke te kyk, word voorbeelde uit geïntegreerde e-leeswoordeboeke en leksikografies ondersteunde skryfhulpe geneem waar nog sterker mensgerigte ontwerpskenmerke m.b.t onderskeidelik teksresepsie- en teksproduksiehulp na vore tree. Waar die oorspronklike begrip van 'n woordeboekkultuur primêr berus het op die naslaanvaardighede van die gebruiker word 'n nuwe leksikografiese kultuur voorgestel wat op mensgerigte ontwerpsbeginsels steun. Dit plaas die verantwoordelikheid op die skouers van die leksikograaf om leksikografiese produkte te ontwerp wat intuïtiewe gebruik moontlik maak en verbeterde leksikografiese sukses verseker. <![CDATA[<b>A Model for an Online Specialized Dictionary for GIS</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt As deel van 'n MA-studie aan die Universiteit Stellenbosch, is 'n model vir 'n aanlyn GIS-vakwoordeboek ontwikkel om drie probleme aan te spreek. Die eerste probleem is die groot hoeveelheid vakwoordeboeke wat gemaak is sonder die leiding van die leksikografieteorie. Dit is min dat 'n woordeboek sy potensiaal van gebruikersvriendelikheid en toeganklikheid bereik sonder die leiding van die leksikografieteorie. 'n Vakgebied wat hierdie probleem het, is Geogra-fiese Inligtingstelsels (GIS). As daar na aanlyn GIS-vakwoordeboeke gekyk word, word die tweede probleem geïdentifiseer: die bestaande GIS-vakwoordeboeke is nie genoegsame bronne vir GIS-peda-gogie in Suid-Afrika nie. Die bestaande vakwoordeboeke is nie gemik op enige spesifieke gebruiker nie. Beginners, semi-deskundiges en deskundiges se onderskeie, spesifieke behoeftes word nie in ag geneem nie. Daar is ook geen vakwoordeboek wat 'n operasionele funksie bied nie, almal fokus net op teksresepsie. 'n Verdere blik op die kommunikatiewe funksie van hierdie vakwoorde-boeke, wys die derde probleem: daar is geen GIS-vakwoordeboek wat vertaalekwivalente in Afrikaans (of enige van die ander amptelike Afrikatale) bied nie. In hierdie artikel word daar 'n model voorgestel wat ontwikkel is met die leiding van die leksikografieteorie en wat die gaping in GIS-pedagogie in Suid-Afrika kan aanpreek, want dit is bedoel vir beginners en dit het beide 'n opera-sionele en kommunikatiewe funksie.<hr/>As part of a MA study completed at Stellenbosch University, a model for an online specialized dictionary for GIS was developed to address three problems. The first problem is the large number of specialized dictionaries created without the guidance of the theory of lexicography. A dictionary seldom reaches its potential of user-friendliness and accessibility without the guidance of theory of lexicography. One field of study that has this problem is Geographic Information Systems (GIS). Looking at online GIS dictionaries, the second problem is identified: the existing specialized dictionaries for GIS are not sufficient sources for GIS pedagogy in South Africa. The existing dictionaries are not aimed at any specific user. Beginners, semi-experts and experts are all treated the same without taking into account their individualized needs. There is also no specialized dictionary that provides an operational function - all of the dictionaries focus only on text reception. A look at the communicative function of these specialized dictionaries shows the third problem: there is no GIS dictionary that offers translation equivalents in Afrikaans (or any of the other official African languages). This article proposes a model developed with the theory of lexicography that can address the gap in GIS pedagogy in South Africa, as it is intended for beginners and has both an operational and a communicative function. <![CDATA[<b>On Pronunciation in a Multilingual Dictionary: The Case of Lukumi, Olukumi and Yoruba Dictionary</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100017&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This study centres on reflecting the pronunciation of lemmas in a proposed multilingual dictionary of Lukumi, Olukumi and Yoruba. It shows how the differences and similarities in their pronunciation can be displayed in the proposed dictionary. Lukumi is spoken in Cuba while Olukumi and Yoruba are spoken in Nigeria. The parent language, Yoruba, was used as a reference point to highlight the etymology of Lukumi and Olukumi as well as to buttress their similarities. Two downloaded Lukumi wordlists making up 134 words were used to elicit information on Olukumi equivalents through oral interview. Twenty-two words are used as sample entries. Following Mashamaite's method of promoting the compilation of bilingual dictionaries between African languages, the study presents Lukumi as the source language while Olukumi and Yoruba are the target languages; English translations of the lemmas are shown. The pronunciation of the lemmas is given alongside their meanings and grammatical categories. No dictionary of any Nigerian language has pronunciation of headwords given; hence this study is a positive innovation; also, the display of pronunciation provides evidence of the similarities shared by the three languages. The transcription of the lemmas serves as a good learning aid for the language learners. The dictionary will go a long way to preserve the endangered Lukumi and Olukumi languages.<hr/>Cette étude met l'accent sur une réflexion à propos de la prononciation des lemmes dans un dictionnaire multilingue planifié incluant le lukumi, l'olukumi et le yoruba. Il montre comment les différences et similitudes dans leur pronon-ciation peuvent être présentées dans le dictionnaire en proposition. Le lukumi est parlé au Cuba tandis que l'olukumi et le yoruba sont parlés au Nigéria. La langue parente, le yoruba, a été utilisée comme point de référence pour mettre en évidence l'étymologie du lukumi et de l'olukumi ainsi que pour renforcer leurs similitudes. Deux lexiques téléchargés du lukumi, comprenant un total de 134 mots, ont été utilisés pour obtenir des informations sur les équivalents olukumi par le biais d'un entretien oral. Vingt-deux mots sont utilisés comme exemples d'entrées. Suivant la méthode de Mashamaite pour promouvoir la confection de dictionnaires bilingues entre les langues africaines, l'étude présente le lukumi comme langue source tandis que l'olukumi et le yoruba sont les langues cibles; des traductions en anglais des lemmes sont présentées. Les différentes prononcia-tions des lemmes sont présentées avec leurs significations et de leurs catégories grammaticales. Aucun dictionnaire d'aucune langue nigériane n'a de prononciation pour leurs entrées ou lemmes; cette étude est donc une innovation positive. Aussi, l'affichage de la prononciation apporte la preuve des similitudes partagées par les trois langues. La transcription des lemmes est une bonne aide à l'apprentissage pour les apprenants de langues. Le dictionnaire contribuera grandement à préserver les langues lukumi et olukumi qui sont menacées de disparition. <![CDATA[<b>Creating a Slovene-French LSP Dictionary for translation purposes</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100018&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Afin de pall ier le manque de ressources lexicographiques pour la paire de langues français-slovène dans le domaine de la traduction spécialisée, un projet bilatéral a été mis en place dans le but de développer un dictionnaire en ligne destiné à être utilisé comme un outil lexicographique et une aide à la rédaction de textes scientifiques. Cet article présente une méthode qui permet aux étudiants de participer activement au processus de création d'une base de données en ligne en vue du stockage de données terminologiques et phraséologiques. Nous présentons tout d'abord la situation lexicographique en Slovénie, notamment pour la paire de langues français-slovène, puis les objectifs du projet ainsi que la méthode d'enseignement visant la création de corpus comparables et de ressources lexicographiques compilées par les étudiants. Enfin, nous terminons par une synthèse des résultats obtenus. Cette méthode, utilisée depuis 2018 dans le cadre d'un cours de Master, donne d'excellents résultats du point de vue pratique et pédagogique.<hr/>In order to compensate for the lack of lexicographical resources for the French-Slovenian language pair in the field of specialized translation, a bilateral project has been set up with the aim of developing an online dictionary to be used as a lexicographical tool and as an aid for writing scientific texts. This article presents a method that allows students to actively participate in the process of creating an online database for storing information on specialized terminology and phraseology. We first present the lexicographical situation in Slovenia, especially for the French-Slovenian language pair, and then the objectives of the project as well as the teaching method aimed at creating comparable corpora and lexicographical resources compiled by the students. Finally, we conclude with a synthesis of the results obtained. This method, which has been used since 2018 in a Masters course, provides excellent results from a practical and pedagogical point of view. <![CDATA[<b><i>English Dictionaries: A Linguistic Introductio</i><i>n</i></b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392020000100019&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Afin de pall ier le manque de ressources lexicographiques pour la paire de langues français-slovène dans le domaine de la traduction spécialisée, un projet bilatéral a été mis en place dans le but de développer un dictionnaire en ligne destiné à être utilisé comme un outil lexicographique et une aide à la rédaction de textes scientifiques. Cet article présente une méthode qui permet aux étudiants de participer activement au processus de création d'une base de données en ligne en vue du stockage de données terminologiques et phraséologiques. Nous présentons tout d'abord la situation lexicographique en Slovénie, notamment pour la paire de langues français-slovène, puis les objectifs du projet ainsi que la méthode d'enseignement visant la création de corpus comparables et de ressources lexicographiques compilées par les étudiants. Enfin, nous terminons par une synthèse des résultats obtenus. Cette méthode, utilisée depuis 2018 dans le cadre d'un cours de Master, donne d'excellents résultats du point de vue pratique et pédagogique.<hr/>In order to compensate for the lack of lexicographical resources for the French-Slovenian language pair in the field of specialized translation, a bilateral project has been set up with the aim of developing an online dictionary to be used as a lexicographical tool and as an aid for writing scientific texts. This article presents a method that allows students to actively participate in the process of creating an online database for storing information on specialized terminology and phraseology. We first present the lexicographical situation in Slovenia, especially for the French-Slovenian language pair, and then the objectives of the project as well as the teaching method aimed at creating comparable corpora and lexicographical resources compiled by the students. Finally, we conclude with a synthesis of the results obtained. This method, which has been used since 2018 in a Masters course, provides excellent results from a practical and pedagogical point of view.