Scielo RSS <![CDATA[Lexikos]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=2224-003920230001&lang=pt vol. 33 num. lang. pt <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Synonymy from a Prototype Theory Perspective and its Symbiosis with Polysemy: Towards a New Dictionary of Synonyms</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100001&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper presents an attempt at providing a model for comprehensive, precise and systematic presentation of a word's synonymy within a dictionary entry, especially in the case of highly polysemous words. It is founded on the complementarity of polysemy and synonymy and a prototype-based view of the latter lexical relation. The proposed model is presented through four steps of tailoring an entry in a new dictionary of synonyms: the analysis of a word's polysemous structure, the compilation of a word's synonym sets viewed as prototype-based categories, the definition of synonyms within a set and the structure and organisation of an individual synonym set and the whole entry. Comprehensiveness of synonymy presentation according to the model is reflected in the fact that an entry lists synonym sets corresponding to different senses of the given headword as well as in the tendency for each set to offer a wide range of synonyms. Systematicity and precision in synonymy presentation are achieved primarily due to the application of prototype-based principles to the structuring and organizing of synonym sets and the defining of synonyms. The model also opens up the possibility of a transparent diagram-based visual representation of a word's synonymy in an electronic dictionary offering a more convenient visual organisation of large amounts of information.<hr/>In hierdie artikel word 'n poging wat aangewend is om 'n model vir omvattende, eksakte en sistema-tiese voorstelling van 'n woord se sinonimie binne 'n woordeboekinskrywing daar te stel, veral by hoogs polisemiese woorde, bekend gestel. Dit is gebaseer op die komplementariteit van polisemie en sinonimie en 'n prototipegebaseerde siening van die laasgenoemde leksikale verwantskap. Die voorgestelde model word uiteengesit in vier stappe waarin 'n inskrywing in 'n nuwe sinoniem-woordeboek aangepas word: die analise van 'n woord se polisemiese struktuur, die samestelling van 'n woord se sinoniemstelle gesien as prototipegebaseerde kategorieë, die definiëring van sinonieme binne 'n stel en die strukturing en organisering van 'n individuele sinoniemstel en die volledige inskrywing. Volgens die model word die omvattendheid van sinoniemaanbieding daarin gereflekteer dat 'n inskrywing sinoniemstelle lys wat ooreenstem met verskillende betekenisse van die gegewe lemma sowel as in die tendens van elke stel om 'n wye reeks sinonieme te vertoon. Konsekwentheid en akkuraatheid in sinoniemvoorstelling word hoofsaaklik verkry deur die toepassing van prototipegebaseerde beginsels op die strukturing en organisering van sinoniemstelle en die definiëring van sinonieme. Die model ontsluit ook die moontlikheid van 'n deursigtige diagramgebaseerde visuele voorstelling van 'n woord se sinonimie in 'n elektroniese woordeboek wat 'n geriefliker visuele samestelling van groot hoeveelhede inligting aanbied. <![CDATA[<b>African Englishes in the <i>Oxford English Dictionary</i></b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In some of its recent quarterly updates, the Oxford English Dictionary has published particularly large batches of new and revised entries from South African English, Nigerian English, and East African English. The present article is a detailed discussion of the editorial work behind these updates for African varieties of English, whose distinctive vocabularies the OED is currently taking steps to cover more widely. The paper explains how words are selected for inclusion, how new entries are researched and written, how new sources of textual evidence such as social media give OED editors greater insight into African Englishes, and how the dictionary's African consultants and users contribute to ensuring the accuracy and authenticity of the OED's definitions, etymologies, pronunciations, and quotation evidence. The article also highlights a selection of African words and phrases that have recently been added to or revised in the OED, all of which show the many different forms of lexical innovation that shape the distinctive vocabularies of African Englishes.<hr/>In sommige van die onlangse kwartaallikse bywerkings van die Oxford English Dictionary is besonder baie nuwe en her-siene inskrywings uit Suid-Afrikaanse Engels, Nigeriese Engels en Oos-Afrikaanse Engels gepubliseer. Hierdie artikel is 'n gedetailleerde bespreking van die redaksionele werk agter hierdie bywer-kings vir Afrika-variëteite van Engels waarvoor die OED tans poog om wyer dekking aan elkeen se kenmerkende woordeskatte te verleen. Hier word uiteengesit hoe woorde vir insluiting geselekteer word, hoe nuwe inskrywings nagevors en gedefinieer word, hoe nuwe bronne van tekstuele bewys soos die sosiale media die OED-redakteurs groter insig in Afrika-Engels gee, en hoe die woorde-boek se Afrika-adviseurs en -gebruikers daartoe bydra om die akkuraatheid en geloofwaardigheid van die OED se definisies, etimologieë, uitspraakaanduidings en aanhalingsbewysmateriaal te verse-ker. Die artikel plaas ook klem op 'n groep Afrika-woorde en -frases wat onlangs toegevoeg is tot of hersien is in die OED, waarvan almal die verskillende vorme van leksikale vernuwing toon wat die kenmerkende woordeskatte van Afrika-Engels vorm. <![CDATA[<b>Heming Yong and Jing Peng. </b><i>A Sociolinguistic History of British English Lexicography. </i>2022]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In some of its recent quarterly updates, the Oxford English Dictionary has published particularly large batches of new and revised entries from South African English, Nigerian English, and East African English. The present article is a detailed discussion of the editorial work behind these updates for African varieties of English, whose distinctive vocabularies the OED is currently taking steps to cover more widely. The paper explains how words are selected for inclusion, how new entries are researched and written, how new sources of textual evidence such as social media give OED editors greater insight into African Englishes, and how the dictionary's African consultants and users contribute to ensuring the accuracy and authenticity of the OED's definitions, etymologies, pronunciations, and quotation evidence. The article also highlights a selection of African words and phrases that have recently been added to or revised in the OED, all of which show the many different forms of lexical innovation that shape the distinctive vocabularies of African Englishes.<hr/>In sommige van die onlangse kwartaallikse bywerkings van die Oxford English Dictionary is besonder baie nuwe en her-siene inskrywings uit Suid-Afrikaanse Engels, Nigeriese Engels en Oos-Afrikaanse Engels gepubliseer. Hierdie artikel is 'n gedetailleerde bespreking van die redaksionele werk agter hierdie bywer-kings vir Afrika-variëteite van Engels waarvoor die OED tans poog om wyer dekking aan elkeen se kenmerkende woordeskatte te verleen. Hier word uiteengesit hoe woorde vir insluiting geselekteer word, hoe nuwe inskrywings nagevors en gedefinieer word, hoe nuwe bronne van tekstuele bewys soos die sosiale media die OED-redakteurs groter insig in Afrika-Engels gee, en hoe die woorde-boek se Afrika-adviseurs en -gebruikers daartoe bydra om die akkuraatheid en geloofwaardigheid van die OED se definisies, etimologieë, uitspraakaanduidings en aanhalingsbewysmateriaal te verse-ker. Die artikel plaas ook klem op 'n groep Afrika-woorde en -frases wat onlangs toegevoeg is tot of hersien is in die OED, waarvan almal die verskillende vorme van leksikale vernuwing toon wat die kenmerkende woordeskatte van Afrika-Engels vorm. <![CDATA[<b><i>A New English-Serbian Dictionary of Sports Terms</i> in the Light of Contemporary Challenges</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This paper deals with theoretical and practical aspects of the recently published Novi englesko-srpski rečnik sportskih termina [Eng. A New English-Serbian Dictionary of Sports Terms] (Milić et al. 2021). The aim is to shed light on solutions that have given rise to innovations in Serbian lexicography. Following the theoretical underpinnings of the lexicographic model and its description, the discussion centers on resolving macrostructural and microstructural issues that could not be brought into accordance with the existing lexicographic and lexicological norms. The problematic issues dealt with include the morphosyntax of headwords, the adaptation of Japanese-based and gymnastics terms from English into Serbian, and the Dictionary's medium in the digital era. The current research builds on previous works from 2017 to 2021, the main result of which was the publication of the Dictionary.<hr/>In hierdie artikel word aandag geskenk aan teoretiese en praktiese aspekte van die onlangs gepubliseerde Novi englesko-srpski rečnik sportskih termina [Afr. 'n Nuwe Engels-Serwiese Woordeboek van Sportterme] (Milić et al. 2021). Die doel daarmee is om lig te werp op oplossings wat gelei het tot vernuwings in die Serwiese leksikografie. Ná die teoretiese onderbou van die leksikografiese model en die beskrywing daarvan word daar in die bespreking op die oplos van die makro- en mikrostrukturele kwessies wat nie met die bestaande leksikografiese en leksikologiese norme in ooreenstemming gebring kon word nie, gefokus. Die problematiese kwessies wat hanteer word, sluit die morfosintaksis van trefwoorde, die aanpas van Japannees-gebaseerde en gimnastiekterme uit Engels in Serwies, en die medium van die Woordeboek in die digitale era in. Die huidige navorsing bou voort op voorafgaande werk vanaf 2017 tot 2021, waarvan die belangrikste resultaat die publikasie van die Woordeboek was. <![CDATA[<b>The Names of the Balkan Peoples and the Names of the Inhabitants of Balkan Countries in Lexicography (on the Example of the <i>Dictionary of Montenegrin National and Literary Language</i>)</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Lexicography is yet another witness of the historic recurrence in the Balkans - fifty years after banning Miloš Moskovljević's Dictionary of Contemporary Serbo-Croatian Literary Language with Language Manual (1966), the distribution of the first volume of the Dictionary of Montenegrin National and Literary Language (2016) of the Montenegrin Academy of Sciences and Arts was stopped due to political reasons. Among other things, the representatives of the Albanian and Bosniak people in the Parliament of Montenegro demanded that the Dictionary of Montenegrin National and Literary Language be withdrawn due to the "offensive" and "discriminatory" definition of the terms Albanian and Bosniak. This has shown, once again, that Balkan ethnonyms and (or) demonyms have considerable weight in the descriptions of lexical material and that they can lead to the situation where politics defeats lexicography. That is why we will deal, primarily from a linguistic perspective, with the lexicographic definitions of ethnonyms and demonyms that are controversial in Montenegro. Starting from their foundation on ethnic or civic identity, we want to examine the possibilities and justification of the definition of these concepts bearing in mind the broader socio-political framework.<hr/>Die leksikografie is weereens 'n voorbeeld van die histories herhalende gebeure in die Balkanlande - vyftig jaar nadat Miloš Moskovljević se Dictionary of Contemporary Serbo-Croatian Literary Language with Language Manual (1966), verban is, is die verspreiding van die eerste volume van die Dictionary of Montenegrin National and Literary Language (2016) van die Montenegrynse Akademie van Wetenskap en Kuns weens politieke redes gestaak. Die verteenwoordigers van die Albanese en Bosniese volke in die Parlement van Montenegro het onder andere daarop aangedring dat die Dictionary of Montenegrin National and Literary Language weens die "beledigende" en "diskriminerende" definisies van die terme Albaniër en Bosniër onttrek word. Dit het weereens getoon dat Balkan-etnonieme en (of) demonieme aansienlike invloed het op die beskrywings van leksikale materiaal en dat hierdie twee taalelemente tot die situasie kan lei waar die politiek die leksikografie die onderspit laat delf. Dit is waarom ons die leksikografiese definisies van etnonieme en demonieme wat kontroversieel in Montenegro is, hoofsaaklik vanuit 'n linguistiese perspektief sal hanteer. Met hul basis van etniese en burgerlike identiteit as vertrekpunt wil ons die moontlikhede van en regverdiging vir die definisies van hierdie konsepte met inagneming van die groter sosio-politieke struktuur ondersoek. <![CDATA[<b>KIU (Kiswahili-Italiano-UniOr): The UniOr online Dictionary for Italian L1 Swahili Learners</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt KIU is an online bilingual Swahili-Italian dictionary with about 6000 entries aimed primarily at Italian L1 Swahili learners and which has been developed at the University of Naples 'L'Orientale'. The project was started in 2003 by M. Toscano and developed with the collaboration of language experts and young researchers until 2009 with the aim of offering online lexical resources from Swahili to Italian for learners of the language. After a long interruption, the work was resumed in 2019 by the authors of this article in cooperation with M. Toscano and a team of expert IT technicians. The current work consists of the development ex novo of the dictionary software, which had become obsolete, along with a redesign of some lexicographic features. In this report we will show how the upgraded version of the dictionary software has been implemented, with relevant learner-oriented features, by taking into consideration the standard lexicographic characteristics of Swahili-Italian bilingual dictionaries. This dictionary represents a valuable support for L2 learners and is the only on-line Swahili-Italian dictionary expressly built for university students and Italian users at large.<hr/>KIU is 'n aanlyn tweetalige Swahili-Italiaanse woordeboek met ongeveer 6000 inskrywings wat hoofsaaklik gerig is op Italiaanse L1-Swahili-aanleerders en wat deur die Universiteit van Napels 'L'Orientale' ontwikkel is. Die projek is in 2003 deur M. Toscano van stapel gestuur en is met die samewerking van taalkundiges en jong navorsers tot 2009 ontwikkel met die doel om aanlyn leksikale hulpbronne uit Swahili na Italiaans vir aanleerders van die taal aan te bied. Ná 'n lang onderbreking is die werk in 2019 deur die outeurs van hierdie artikel in samewerking met M. Toscano en 'n span kundige IT-tegnici hervat. Die werk bestaan tans uit die ex novo-ontwikkeling van die woordeboeksagteware wat verouderd geraak het asook uit 'n herontwerp van sommige leksikografiese kenmerke. In hierdie verslag sal ons aantoon hoe die opgegradeerde weergawe van die woordeboeksagteware, met inagneming van die standaard leksikografiese eienskappe van Swahili-Italiaanse tweetalige woordeboeke, geïmplementeer is met relevante aanleerder-georiënteerde kenmerke. Die woordeboek verleen waardevolle steun aan L2-aanleerders en is die enigste aanlyn Swahili-Italiaanse woordeboek wat spesifiek vir universiteitstudente en vir Italiaanse gebruikers oor die algemeen geskep is. <![CDATA[<b>Evaluating the Usefulness of the Learning Tools in Monolingual Online Dictionaries for Learners of English: Gauging the Preferences of Polish Students of English</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100007&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The aim of the report is twofold. First, the learning tools available in monolingual online dictionaries for learners of English are described. Second, an evaluation of the usefulness of the learning tools in online dictionaries is provided. To meet the aims of the present contribution, a survey was administered on 318 Polish students of English. The respondents, who participated in a lecture devoted to the topic of learning tools in online dictionaries, were instructed to complete a questionnaire. A mixed-question format was adopted. In the first part of the questionnaire, the participants had to rate the usefulness of the features of the Macmillan Dictionary on a semantic differential scale of 1-7. In the second part, there were two open-ended questions. The students were asked to name the most and least useful learning tools of the Macmillan Dictionary and explain their choices. The results suggest that English majors studying at a Polish university accord high priority to consulting online learning tools which give them valuable information on collocations, synonyms and semantically related words.<hr/>Die doel met hierdie verslag is tweërlei. Eerstens word die aanleerdershulpmiddels wat in eentalige aanlyn woordeboeke vir aanleerders van Engels beskikbaar is, beskryf. Tweedens word 'n evaluering van die bruikbaarheid van die aanleerdershulpmiddels in aanlynwoordeboeke verskaf. Om aan die doelwitte van hierdie bydrae te voldoen, is 'n opname met 318 Poolse studente van Engels gedoen. Die respondente, wat deelgeneem het aan 'n lesing gewy aan die onderwerp van aanleerdershulpmiddels in aanlyn woordeboeke, is versoek om 'n vraelys te voltooi. 'n Formaat van gemengde vrae is gebruik. In die eerste deel van die vraelys moes die deelnemers die kenmerke van die Macmillan Dictionary op 'n semanties gedifferensieerde skaal van 1-7 plaas. In die tweede deel was daar twee oop vrae. Die studente is versoek om die mees en mins bruikbare aanleerdershulpmiddels van die Macmillan Dictionary te lys en om redes te gee vir hul keuses. Die resultate dui daarop dat studente met Engels as hoofvak wat aan 'n Poolse universiteit studeer, hoë prioriteit verleen aan die raadpleeg van aanlyn aanleerdershulpmiddels wat aan hulle waardevolle inligting oor kollokasies, sinonieme en semanties verwante woorde verskaf. <![CDATA[<b>John Considine’s<em> Sixteenth-Century English Dictionaries</em></b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The aim of the report is twofold. First, the learning tools available in monolingual online dictionaries for learners of English are described. Second, an evaluation of the usefulness of the learning tools in online dictionaries is provided. To meet the aims of the present contribution, a survey was administered on 318 Polish students of English. The respondents, who participated in a lecture devoted to the topic of learning tools in online dictionaries, were instructed to complete a questionnaire. A mixed-question format was adopted. In the first part of the questionnaire, the participants had to rate the usefulness of the features of the Macmillan Dictionary on a semantic differential scale of 1-7. In the second part, there were two open-ended questions. The students were asked to name the most and least useful learning tools of the Macmillan Dictionary and explain their choices. The results suggest that English majors studying at a Polish university accord high priority to consulting online learning tools which give them valuable information on collocations, synonyms and semantically related words.<hr/>Die doel met hierdie verslag is tweërlei. Eerstens word die aanleerdershulpmiddels wat in eentalige aanlyn woordeboeke vir aanleerders van Engels beskikbaar is, beskryf. Tweedens word 'n evaluering van die bruikbaarheid van die aanleerdershulpmiddels in aanlynwoordeboeke verskaf. Om aan die doelwitte van hierdie bydrae te voldoen, is 'n opname met 318 Poolse studente van Engels gedoen. Die respondente, wat deelgeneem het aan 'n lesing gewy aan die onderwerp van aanleerdershulpmiddels in aanlyn woordeboeke, is versoek om 'n vraelys te voltooi. 'n Formaat van gemengde vrae is gebruik. In die eerste deel van die vraelys moes die deelnemers die kenmerke van die Macmillan Dictionary op 'n semanties gedifferensieerde skaal van 1-7 plaas. In die tweede deel was daar twee oop vrae. Die studente is versoek om die mees en mins bruikbare aanleerdershulpmiddels van die Macmillan Dictionary te lys en om redes te gee vir hul keuses. Die resultate dui daarop dat studente met Engels as hoofvak wat aan 'n Poolse universiteit studeer, hoë prioriteit verleen aan die raadpleeg van aanlyn aanleerdershulpmiddels wat aan hulle waardevolle inligting oor kollokasies, sinonieme en semanties verwante woorde verskaf. <![CDATA[<b><em>Annette Klosa-Kückelhaus and Ilan Kernerman (Eds.). Lexicography of Coronavirus-related Neologisms</em></b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100009&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The aim of the report is twofold. First, the learning tools available in monolingual online dictionaries for learners of English are described. Second, an evaluation of the usefulness of the learning tools in online dictionaries is provided. To meet the aims of the present contribution, a survey was administered on 318 Polish students of English. The respondents, who participated in a lecture devoted to the topic of learning tools in online dictionaries, were instructed to complete a questionnaire. A mixed-question format was adopted. In the first part of the questionnaire, the participants had to rate the usefulness of the features of the Macmillan Dictionary on a semantic differential scale of 1-7. In the second part, there were two open-ended questions. The students were asked to name the most and least useful learning tools of the Macmillan Dictionary and explain their choices. The results suggest that English majors studying at a Polish university accord high priority to consulting online learning tools which give them valuable information on collocations, synonyms and semantically related words.<hr/>Die doel met hierdie verslag is tweërlei. Eerstens word die aanleerdershulpmiddels wat in eentalige aanlyn woordeboeke vir aanleerders van Engels beskikbaar is, beskryf. Tweedens word 'n evaluering van die bruikbaarheid van die aanleerdershulpmiddels in aanlynwoordeboeke verskaf. Om aan die doelwitte van hierdie bydrae te voldoen, is 'n opname met 318 Poolse studente van Engels gedoen. Die respondente, wat deelgeneem het aan 'n lesing gewy aan die onderwerp van aanleerdershulpmiddels in aanlyn woordeboeke, is versoek om 'n vraelys te voltooi. 'n Formaat van gemengde vrae is gebruik. In die eerste deel van die vraelys moes die deelnemers die kenmerke van die Macmillan Dictionary op 'n semanties gedifferensieerde skaal van 1-7 plaas. In die tweede deel was daar twee oop vrae. Die studente is versoek om die mees en mins bruikbare aanleerdershulpmiddels van die Macmillan Dictionary te lys en om redes te gee vir hul keuses. Die resultate dui daarop dat studente met Engels as hoofvak wat aan 'n Poolse universiteit studeer, hoë prioriteit verleen aan die raadpleeg van aanlyn aanleerdershulpmiddels wat aan hulle waardevolle inligting oor kollokasies, sinonieme en semanties verwante woorde verskaf. <![CDATA[<b>The Future of Metalexicography: Reaching for the Mesosphere</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100010&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In this research article, a quantified look is taken at the metalexicographic endeavours of the past half century, starting in 1971. It is argued that the year 2021 represents a tipping point, and for that reason, when illustrations are needed in the article, those are preferably taken from the work of Sue Atkins, who passed away in 2021. It analyses the formation of the various continental lexicography associations, as well as their conferences and linked proceedings, and ends with the current and future role of the global lexicographic alliance. In addition, a comparative bibliometric study is undertaken of the four main journals of our field. It is shown that the number of metalexicographic studies and the impact these have continued to grow, to the point where dedicated tools and databases are currently needed for the efficient examination and use of the now many thousands of conference papers, journal articles, and other publications. A brief section also deals with modern dictionary user research, which is, according to current thinking, subsumed under metalexicography. With and from this vast amount of data, the future direction of metalexicography is extrapolated. The undertaken research is thus very much data-driven, and refrains from thought experiments to arrive at that future.<hr/>In dit onderzoeksartikel wordt een gekwantificeerde blik geworpen op de metalexicografische inspanningen van de afgelopen halve eeuw, beginnend in 1971. Er wordt beweerd dat het jaar 2021 een kantelpunt vertegenwoordigt, en om die reden maken de meeste illustraties in het artikel gebruik van het werk van Sue Atkins, die in 2021 overleed. Dit artikel analyseert de ontwikkeling van de verschillende continentale lexicografieverenigingen, evenals hun conferenties en gekoppelde conferentieverslagen, en eindigt met de huidige en toekomstige rol van de wereldwijde lexicografische alliantie. Daarnaast wordt een vergelijkende bibliometrische studie uitgevoerd van de vier belangrijkste tijdschriften uit ons vakgebied. Er wordt aangetoond dat de hoeveelheid metalexicografische studies en de impact die deze hebben blijven groeien, tot het punt waarop vandaag speciale tools en databases nodig zijn voor het efficiënt doorzoeken en gebruiken van de nu vele duizenden conferentiepapers, tijdschriftartikelen en andere publicaties. Een korte rubriek gaat ook over modern 'onderzoek naar het gebruik van woordenboeken', dat volgens de huidige opvattingen onder metalexicografie valt. Met en uit deze enorme hoeveelheid gegevens wordt de toekomstige richting van de metalexicografie geëxtrapoleerd. Het uitgevoerde onderzoek is dus sterk data-gedreven en onthoudt zich van gedachte-experimenten om tot die toekomst te komen. <![CDATA[<b>Phonostylistic and Regional Variation of German Pronunciation in the Third-generation Orthoepic Dictionaries</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Mit der Veröffentlichung des Deutschen Aussprachewörterbuchs (2009) und der komplett überarbeiteten siebten Ausgabe des DUDEN-Aussprachewörterbuchs (2015) sind im 21. Jahrhundert zwei orthoepische Nachschlagewerke erschienen, die der aktuellen Landschaft der deutschen Aussprachewörterbücher in vielerlei Hinsicht eine neue Dimension verliehen. Aus diesem Grund halten wir es für gerechtfertigt, diese als Aussprachewörterbücher einer neuen Generation aufzufassen. Die beiden hier zu analysierenden Wörterbücher zeichnen sich durch neuartige medientechnische Lösungen und die erstmalige Einbeziehung multimedialer Komponenten aus. Vor allem aber präsentieren sie eine gewandelte, deutlich erweiterte und realistischere Auffassung des phonetischen Standards, die der phonostilistischen Vielfalt der deutschen Aussprache Rechnung trägt. Dabei wird auch zum ersten Mal in der deutschen Phonolexikographie die polyzentrische und polyareale Natur des Deutschen anerkannt, indem die Standardaussprachen Österreichs und der Schweiz sowie deren subnationale bzw. regionale Varietäten berücksichtigt und zum Gegenstand der Beschreibung gemacht werden. Diese beiden grundlegenden Neuerungen der zur Debatte stehenden Aussprachewörterbücher werden im vorliegenden Aufsatz einer kritisch-vergleichenden Betrachtung unterzogen.<hr/>By publishing the Deutsches Aussprachewörterbuch (2009) and the seventh, completely revised and updated edition of the DUDEN Aussprachewörterbuch (2015), two orthoepic reference works have thus far been released in the 21st century that in many respects add a new dimension to the current dictionary landscape in the field of German pronunciation. For this reason, we consider it justified to regard them as pronunciation dictionaries of a new generation. The two dictionaries to be discussed in this paper are remarkable for their novel editorial solutions and the unprecedented inclusion of a number of multimedia components. But more crucially, they present a changed, significantly expanded and more realistic understanding of the phonetic standard that takes into account the phonostylistic diversity in German pronunciation. Furthermore, and no less importantly, they do also acknowledge, for the first time in German phonolexicography, the polycentric and polyareal nature of German by including the standard pronunciations of Austria and Switzerland, as well as their subnational or regional varieties, and making them subjects of description. These two fundamental innovations of both dictionaries receive a critical comparative examination in the present article. <![CDATA[<b>Frequency or Keyness?</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100012&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The possibility of compiling electronic corpora, as of the second half of the last century, has provided new opportunities for vocabulary research. This has also resulted in the development of a series of computer software solutions for the lexical analysis of texts and the building of vocabulary lists for language learners. In this article, the differences in building technical vocabulary lists according to their frequency and keyness in corpora of English for Specific Purposes (ESP) are discussed. Both criteria have been discussed in terms of their benefits and limitations, and the possibilities of the most convenient combination of both. Finally, the word frequency list has been upgraded with keywords to provide a more comprehensive, but still very attainable, word list suitable for building a bilingual glossary or to be extended into a dictionary.<hr/>Die moontlikheid om elektroniese korpora sedert die tweede helfte van die laaste eeu saam te stel, het nuwe geleenthede vir woordeskat-navorsing geskep. Dit het ook gelei tot die ontwikkeling van 'n reeks rekenaarsagteware-oplossings vir die leksikale ontleding van tekste en die saamstel van woordeskatlyste vir taalaanleerders. In hierdie artikel word die verskille in die samestelling van tegniese woordeskatlyste volgens hul fre-kwensie en sleutelstatus in korpora van Engels vir Spesifieke Doelwitte (ESD) bespreek. Albei kriteria word in terme van hul voor- en nadele bespreek, asook die moontlikhede van die gerieflik-ste kombinasie van beide. Laastens is die woordfrekwensielys aangevul met sleutelwoorde om 'n omvattender, maar steeds heel haalbare woordelys te verskaf wat geskik is om 'n tweetalige glossarium saam te stel of wat uitgebrei kan word tot 'n woordeboek. <![CDATA[<b>The Treatment of Argument Structure Constructions in Online English Learners' Dictionaries: The Case of <i>V N ADJ </i>ASCs</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100013&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Despite their diversity and complexity in structure and meaning, little research has been conducted into the systematic presentation of argument structure constructions (ASCs) in English learners' dictionaries (ELDs). To fill in the gap, this paper focused on the treatment of V N ADJ ASCs in the "Big Five" online ELDs against usage data. First a list of 40 target verbs was obtained using two measures of contingency (i.e., faithfulness and collostruction strength) through collo-structional analysis of V N ADJ ASCs in the British National Corpus, and then the related ASCs regarding their macro- and micro-structural presentation in selected dictionaries were examined. It was found that most ELDs attach importance to ASCs, notably LDOCE, which assigns many of them the status of phrases. Nevertheless, the treatment of ASCs in current ELDs is inadequate. First, the inclusion of ASCs in most ELDs is far from sufficient. Second, in some cases, there is a mismatch between a valency pattern illustration and an illustrative example. Last but not least, most ELDs are not consistent with respect to their policy of listing and encoding ASCs, and assigning them the status of phrases. We proposed, in the framework of the usage-based construction grammar, some suggestions for optimizing the treatment of ASCs.<hr/>Ten spyte van hul diversiteit en kompleksiteit in struktuur en betekenis is daar nog min navorsing oor die sistematiese voorstelling van argumentstruktuurkonstruksies (ASK's) in Engelse aanleer-derswoordeboeke (EAW'e) gedoen. Om hierdie gaping te vul, is daar in hierdie artikel gefokus op die hantering van V N ADJ ASK's in die "Groot Vyf" aanlyn EAW'e teenoor gebruiksdata. Eers is 'n lys van 40 doelwerkwoorde verkry deur twee gebeurlikheidswaardes (d.i. betroubaarheid en kollo-struksionele sterkte) met behulp van kollostruksionele analise van V N ADJ ASK's in die Britse Nasionale Korpus te gebruik, en daarna is die verwante ASK's ten opsigte van hul makro- en mikro-strukturele voorstelling in geselekteerde woordeboeke ontleed. Daar is bevind dat die meeste EAW'e ASK's belangrik ag, veral die LDOCE, wat frasestatus aan baie van die ASK's toeken. Die hantering van ASK's in huidige EAW'e is nogtans ontoereikend. Eerstens is die insluiting van ASK's in die meeste EAW'e glad nie voldoende nie. Tweedens is daar in sommige gevalle 'n wanverhouding tussen 'n valensiepatroonillustrasie en 'n illustratiewe voorbeeld. Laastens, maar nie die minste nie, is die meeste EAW'e nie konsekwent rakende hul beleid van opname en enkodering van ASK's nie asook nie ten opsigte van die toekenning van frasestatus aan hierdie ASK's nie. Ons doen binne die raamwerk van die gebruiksgebaseerde konstruksiegrammatika enkele voorstelle vir die optimalisering van die hantering van ASK's aan die hand. <![CDATA[<b>Acting with Lexicon and Lexicographical Resources: Critical Reflections on the Use of Lexical, Lexicographic and Digital Literacy in Virtual Environments in Academic Writing in GfL</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Der Beitrag beschäftigt sich kritisch mit dem Wortschatzerwerb beim akademischen Schreibprozess im fortgeschrittenen DaF-Bereich in Zusammenspiel mit der Entwicklung einer angebrachten Sprachbewusstheit und einer aktuellen und umfassenden digitalen Kompetenz. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass im akademischen L2-Schreibprozess das umfangreiche Informationspotenzial sowohl der ein-, zwei- und mehrsprachigen lexikografischen und lexiko-grammatischen Online-Ressourcen sowie anderer sprachtechnologischer Werkzeuge nur ungenügend bekannt ist. Dementsprechend werden die vielzähligen digitalen Sprachressourcen nicht optimal für Methoden der Vermittlung von Wortschatz und der Handlung mit ihm, z.B. beim akademischen Schreiben herangezogen. Andererseits nehmen die digitalen Medien immer mehr Raum in unserem Alltag ein und stellen auch sprachtechnologisch hoch entwickelte Werkzeuge für verschiedene L2-Kom-petenzbereiche, wie z.B. das Übersetzen bereit. Ziel des Beitrages ist es daher, sowohl Wege für die sinnvolle Nutzung der vorhandenen Internetressourcen aufzuzeigen als auch ganz neue auf künstlicher Intelligenz beruhende Wege zu skizzieren. An ausgewählten Ressourcen soll exemplarisch das umfangreiche Informationspotenzial aufgezeigt sowie Möglichkeiten der Nutzung beim akademischen Schreiben diskutiert werden. Ein Ausblick verweist auf die Notwendigkeit, sich auf revolutionäre technologische Veränderungen im Bereich der Fremdsprachdidaktik einzustellen.<hr/>The paper deals with vocabulary acquisition in the academic writing process in advanced GfL in interaction with the development of appropriate language awareness and wide-ranging up-to-date digital literacy. The starting point is the observation that in the academic L2 writing process the extensive information potential of monolingual, bilingual and multilingual lexicographic and lexico-grammatical online resources as well as other language technology tools is not adequately known. Accordingly, the many digital language resources are not optimally used for methods of teaching vocabulary and acting with it, e.g. in academic writing. On the other hand, digital media occupy more and more space in our everyday life and also provide highly developed tools based on linguistic technology for various L2 competence areas, such as translation. The aim of this paper is therefore both to show ways of making sensible use of existing internet resources and to outline entirely new ways based on artificial intelligence. Selected resources will be used as examples to demonstrate the extensive information potential and to discuss possibilities for use in academic writing. An outlook points to the necessity of adapting to revolutionary technological changes in the field of foreign language didactics. <![CDATA[<b>Lexical Analysis of Nautical and Marine Engineering Corpora: Similar or Different Lexicographic Results</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100015&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt English for Maritime Purposes comprises a variety of different registers. However, most of the dictionaries and glossaries are dedicated either to General Maritime English or Nautical English, while other aspects of the maritime industry are poorly covered by specialized lexicographic material, especially as regards formal dictionaries. Considering that the main classification onboard ship in terms of the crew and operational systems is related to the Deck and the Engineering Department, we sought to explore the similarities and differences between the technical lexes of the two areas, in order to see whether separated dictionaries and glossaries might be required, or a common maritime one would suffice. To test and measure the tackled technical vocabularies, we utilized contemporary corpus linguistics methods and software. The results show significant differences in the key vocabulary of the compared corpora. The findings clearly and once more call for special attention and focus when it comes to the interpretation of maritime lexis, as well as for establishing a clear distinction between English for Nautical and for Marine Engineering purposes.<hr/>Engels vir Maritieme Doeleindes sluit 'n verskeidenheid uiteenlopende registers in. Die meeste van die woordeboeke en glossariums word egter toegespits op óf Algemene Maritieme Engels óf Seevaartengels, terwyl ander aspekte van die maritieme bedryf onvoldoende deur gespesialiseerde leksikografiese materiaal gedek word, veral deur formele woordeboeke. Aangesien die hoofklassifikasie rakende die bemanning en operasionele stelsels aan boord 'n skip gekoppel is aan die Dek- en Ingenieursdepartement, het ons gepoog om die ooreenkomste en verskille tussen die tegniese leksikons van die twee gebiede te verken om te bepaal of aparte woordeboeke en glossariums dalk benodig word, en of 'n algemene maritieme woordeboek voldoende sal wees. Om die tegniese leksikons waarop gefokus is, te toets en te vergelyk, het ons hedendaagse korpuslinguistiese metodes en -sagteware gebruik. Die resultate toon beduidende verskille in die kernwoordeskat van die korpora wat vergelyk is. Die bevindings dui ongetwyfeld en weer eens daarop dat spesiale aandag en fokus vereis word wanneer die maritieme leksis geïnterpreteer word, en dui ook daarop dat 'n duidelike onderskeid tussen Engels vir Seevaart- en Engels vir Skeepsvaartingenieurswesedoeleindes getref moet word. <![CDATA[<b>The Operative Function in Spanish Lexicography Exemplified through Sport Dictionaries and Other Reference Works</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100016&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Over time, dictionaries have been adapted to meet users' consultation needs. As a result, other types of data such as instructions or specialised explanations have been included in these works in order to fulfil their purpose. It is in this context that operative lexicographical tools are produced, although such tools have traditionally received very little attention from a metalexicographic point of view. Through the analyses of 5 existing dictionaries and other reference works from the 18th to the 20th centuries regarding equestrianism, football and fencing, this article shows that many lexicographical information tools in Spanish were indeed produced to satisfy the need for practical knowledge through instructions (operative need). Based on this finding, this article argues that the operative function of lexicography deserves a place in lexicographical theory and lexicographical academic literature. An interesting finding that emerges from these analyses is that almost all the dictionaries analysed are polyfunctional, and they share a list of characteristics based on their typology, media and historical moment that can help to make clear the importance of the operative function in the Spanish lexicographical tradition. Furthermore, on the basis of the above analyses, several answers are given to guide future research on operative lexicographical products.<hr/>Woordeboeke is mettertyd aangepas om aan die naslaanbehoeftes van gebruikers te voldoen. As gevolg hiervan is ander tipe data soos aanwysings of gespesialiseerde verklarings in hierdie werke ingesluit om aan hul doelwitte te voldoen. Dit is binne hierdie konteks dat operatiewe leksikografiese hulpmiddels geskep word, alhoewel hierdie hulpmiddels gewoonlik baie min aandag vanuit 'n metaleksikografiese oogpunt geniet het. Deur die ontleding van 5 bestaande woordeboeke en ander naslaanwerke vanuit die 18de tot 20ste eeu betreffende ruiterkuns, voetbal en skermkuns, word daar in hierdie artikel aangetoon dat baie leksikografiese inligtingshulpmiddels in Spaans inderdaad geskep is om in die behoefte aan praktiese kennis deur middel van aanwysings (die operatiewe behoefte) te voorsien. Gebaseer op hierdie bevinding, word daar in hierdie hierdie artikel aangevoer dat die operatiewe funksie van die leksikografie 'n plek in die leksikografiese teorie en leksikografiese akademiese literatuur verdien. 'n Interessante bevinding wat uit hierdie ontleding na vore kom, is dat byna al die woordeboeke wat geanaliseer is, polifunksioneel is, en dat hulle 'n lys kenmerke rakende hul tipologie, medium en geskiedkundige tydperk deel wat van hulp kan wees om die belangrikheid van die operatiewe funksie in die Spaanse leksikografiese tradisie te verstaan. Gegrond op bogenoemde ontledings, word ook verskeie oplossings gebied om toekomstige navorsing oor operatiewe leksikografiese produkte te rig. <![CDATA[<b>The Language of Ethnic Conflict in English Online Lexicography: Ethnophaulisms in "powered by Oxford" Lexico.com</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100017&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This article aims to explore the relationship between the language of ethnic conflict (Allen 1983; Palmore 1962) and English online lexicography in the present cultural moment. Given the influence of the Internet on dictionary consulting (Béjoint 2016; Jackson 2017) and the alarming increase of racism and xenophobia, especially online, at the global level in this digital age (see Gagliardone et al. 2015), this article presents a pilot study examining the treatment of "ethnophaulisms" (Roback 1944), commonly referred to as ethnic or racial slurs, in the "powered by Oxford" dictionary content, which is licensed for use to technology giants like Google, Microsoft, and Apple by Oxford University Press (Ferrett and Dollinger 2021; Pettini 2021). In particular, the analysis focuses on the online edition of the Oxford Dictionary of English, as hosted on the "powered by Oxford" Lexico.com website. Preliminary findings show how this free online dictionary mirrors the taboo and discriminatory nature of ethnophaulisms and warns the Internet user against the derogatory and offensive power of these words.<hr/>In hierdie artikel word gepoog om die verhouding tussen die taal van etniese konflik (Allen 1983; Palmore 1962) en die Engelse aan-lyn leksikografie soos op hierdie kulturele moment te ondersoek. Gegewe die invloed van die internet op die raadpleging van woordeboeke (Béjoint 2016; Jackson 2017) en die, veral aanlyn, kommer-wekkende toename van rassistiese en xenofobiese gevalle op globale vlak in hierdie digitale era (sien Gagliardone et al. 2015), word daar in hierdie artikel 'n loodsstudie aangebied waarin die hantering van etnofaulisme (Roback 1944), waarna meestal verwys word as etniese of rassistiese beledigings, in die "Oxford-gedrewe" woordeboekinhoud, wat deur Oxford University Press gelisensieer is vir gebruik deur tegnologiereuse soos Google, Microsoft, en Apple (Ferrett en Dollinger 2021; Pettini 2021), ondersoek word. Die ontleding fokus spesifiek op die aanlyn weergawe van die Oxford Dictionary of English, soos beskikbaar op die "Oxford-gedrewe" Lexico.com-webtuiste. Voorlopige resultate dui daarop dat hierdie gratis aanlyn woordeboek die taboe- en diskriminerende aard van etno-faulisme weerspieël en die internetgebruiker teen die neerhalende en aanstootlike effek van hierdie woorde waarsku. <![CDATA[<b>Phonological Inclusion, and Exclusion, Regarding South African English in the Online OED</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100018&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt This article approaches the subject of inclusivity and diversity from a phonological perspective, as applied to the online Oxford English Dictionary (OED). Specifically, the pronunciation guide within the OED entry for South African English (SAE) is investigated. On the one hand, that the OED provides a list of World Englishes is a step forward in terms of diversity, avoiding the linguistic hegemony of British and American English, for example. On the other hand, the pronunciation guide for SAE relies on a rather singular variety - that reflective of white South Africans. Moreover, the OED pronunciation guides for all varieties of English reflect "educated urban speakers of standard English". Therefore, the pronunciation guide is exclusive regarding race and class, and thus additional varieties of SAE are not represented. As such, while the OED, as a trusted source, has made efforts to address linguistic diversity, more work needs to be done in this area.<hr/>In hierdie artikel word inklusiwiteit en diversiteit, soos toegepas op die Oxford English Dictionary (OED), vanuit 'n fonologiese perspektief benader. Die uitspraakgids binne die OED-inskrywing vir Suid-Afrikaanse Engels (SAE) word spesifiek ondersoek. Aan die een kant is die insluiting van 'n lys van Wêreldengels deur die OED, in terme van diversiteit, 'n stap vorentoe om sodoende, byvoorbeeld, die linguistiese hegemonie van Britse en Amerikaanse Engels te vermy. Aan die ander kant steun die uitspraakgids vir SAE op 'n enkele variëteit - wat 'n weerspieëling van wit Suid-Afrikaners is. Boonop reflekteer die OED-uitspraakgids vir alle variëteite "opgevoede stedelike sprekers van standaardengels". Hierop gebaseer, is die uitspraakgids eksklu-sief rakende ras en klas, en dus word addisionele variëteite van SAE nie verteenwoordig nie. Alhoewel die OED, as 'n vertroude bron, pogings aangewend het om linguistiese diversiteit aan te spreek, sal meer werk op hierdie gebied verrig moet word. <![CDATA[<b>A Further Look into the Use of a Dictionary APP in EFL Writing: A Replication Study</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100019&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt The study replicated the experiment by Chen and Liu (2022), investigating the effect of dictionary use on EFL writing. It involved the same research variables as the original study except for adopting a different dictionary. Sixty-two English majors took two writing tests, one without dictionary assistance, the other with access to a mobile phone dictionary application which features a combination of an L1-L2 and an L2-L1 dictionary for bidirectional search. The application can keep a record of users' search inputs and entry clicks. A questionnaire was also conducted to survey the students' evaluation of the dictionary application. Different from the negative results found by the original study, the replication revealed a non-significant effect of dictionary use on writing performance, providing solid evidence that a better dictionary leads to fewer consultation errors, although the improvement in writing scores brought about by dictionary use was only marginal. The study confirmed the original finding about the positive impact of dictionary use on lexical sophistication. It also identified some differences in dictionary lookup patterns between the participants of the replication and the original study in terms of search frequency, preference for language search, preference for search items, and use of source dictionaries. The implications of the study for dictionary making are discussed.<hr/>In hierdie studie is die eksperiment van Chen en Liu (2022) waarin die effek van woordeboekgebruik op EVT-skryfwerk bestudeer is, gerepliseer. Buiten die gebruik van 'n ander woordeboek, het dit dieselfde navorsingsveranderlikes as die oorspronklike studie behels. Twee-en-sestig studente met Engels as hoofvak het twee skryftoetse afgelê, een sonder die hulp van 'n woordeboek, die ander een met toegang tot 'n selfoonwoordeboektoepassing wat 'n kombinasie van 'n L1-L2- en L2-L1-woordeboek vir tweerigtingsoektogte bevat. Die toepassing kan 'n rekord hou van gebruikers se soektogte en klikke op inskrywings. 'n Vraelys is ook voltooi om die studente se evaluering van die woordeboektoepassing te bepaal. Anders as die negatiewe resultate wat deur die oorspronklike studie verkry is, is daar in die replisering nie 'n beduidende effek van woordeboekgebruik op skryfprestasie nie, wat goeie bewyse verskaf dat die gebruik van 'n beter woordeboek tot minder naslaanfoute lei, alhoewel die verbetering in skryfprestasie deur die gebruik van 'n woordeboek slegs marginaal was. Die studie het die oorspronklike bevinding rakende die positiewe impak van woordeboekgebruik op leksikale sofistikasie bevestig. Dit het ook enkele verskille in woordeboeknaslaanpatrone tussen die deelnemers van die replisering en dié van die oorspronklike studie rakende soekfrekwensie, voorkeur vir taalsoektogte, voorkeur vir soekitems, en gebruik van bronwoordeboeke geïdentifiseer. Die implikasies van die studie vir woordeboekmaak word bespreek. <![CDATA[<b>Developing Dictionary Skills through Monolingual and Bilingual English Dictionaries at Tertiary-level Education in Hungary</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100020&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt Among reference works, dictionaries are particularly important in foreign language learning. Dictionaries provide language learners with a wide range of data, however, wading through the mass of data and information can be a daunting task. Mastering dictionary skills should be important in the language learning process; however, in official educational documents in Hungary, there are no clear guidelines on how to develop these skills. By integrating dictionary skills into the curriculum and teaching them explicitly in lessons, teachers could play an important role in bridging the gap between lexicographers and dictionary users. In the present study, we report on our methods of teaching lexicography and dictionary skills to students at a Hungarian university. The authors are speaking from experience, the discussion and accompanying material are based on more than 15 years of teaching practice. To ensure that the training can meet the expanding needs of young students, a longitudinal study was launched in 2020 to examine students' changing habits and needs. The aims of the article are threefold: first, to encourage the teaching of lexicography at university level by providing concrete methods, then to highlight the importance of dictionary skills, and finally, to emphasise the importance of integrating the effective teaching of the use of electronic dictionaries into dictionary didactics. In this context, the article underlines the need to incorporate new evaluation criteria as well as to develop new skills for digital dictionaries, different from those for print dictionaries, into education.<hr/>Onder naslaanwerke is woordeboeke besonder belangrik in die aanleer van 'n vreemde taal. Alhoewel woordeboeke taalaanleerders van 'n wye reeks data voorsien, kan dit 'n enorme taak wees om deur die massa data en inligting te worstel. Ofskoon dit belangrik behoort te wees om woordeboekvaardighede in die taalaanleerproses te bemeester, bestaan daar geen duidelike riglyne in amptelike onderwysdokumente in Hongarye oor hoe om hierdie vaardighede te ontwikkel nie. Deur woordeboekvaardighede in die kurrikulum te integreer en dit eksplisiet in lesse te onderrig, kan onderwysers 'n belangrike rol speel om die gaping tussen leksikograwe en woordeboekgebruikers te oorbrug. In hierdie studie word verslag gelewer oor die metodes wat ons gebruik om leksikografie en woordeboekvaardighede aan studente by 'n Hongaarse universiteit te onderrig. Die outeurs beskik oor baie ervaring en die bespreking en bygaande materiaal is op meer as 15 jaar se onderrigpraktyk gebaseer. Om te verseker dat die opleiding in die toenemende behoeftes van jong studente kan voorsien, is 'n longitudinale studie in 2020 van stapel gestuur om die veranderende gewoontes en behoeftes van studente te bestudeer. Die doel met hierdie artikel is drieërlei van aard: eerstens, om die onderrig van leksikografie op universiteitsvlak aan te moedig deur konkrete metodes te verskaf, daarna, om die belangrikheid van woordeboekvaardighede uit te lig, en laastens, om die belangrikheid van die integrasie van effektiewe onderrig van die gebruik van elektroniese woordeboeke in die woordeboekdidaktiek te beklemtoon. Teen hierdie agtergrond word die behoefte aan die inkorporering van nuwe evaluasiekriteria sowel as die ontwikkeling van nuwe vaardighede vir digitale woordeboeke, verskillend van dié vir gedrukte woordeboeke, in die onderwys beklemtoon. <![CDATA[<b>New Types of Frame Structures in Online Dictionaries</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-00392023000100021&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt In die leksikografiepraktyk lei die oorgang vanaf gedrukte na aanlyn woordeboeke tot talle veranderinge. Hierdie veranderinge moet in die leksikografieteorie beskryf word. Woordeboekstrukture is ook 'n teiken van veranderinge, met ou strukture wat aangepas en nuwe strukture wat ontwikkel word. In hierdie artikel is die fokus op verskeie aspekte van een van die nuwe struktuurtipes in aanlyn woordeboeke, naamlik die skermskootstruktuur. Hierdie struktuur huisves onder meer individuele woordeboekartikels, artikeldele, beperkte artikels asook artikeldeeltrajekte. Naas die kernartikel laat die skermskootstruktuur ook uitgebreide artikels toe wat 'n nuwe tipe raamstruktuur vertoon, te wete 'n artikelraam. 'n Artikelraam kan die gevolg van horisontale uitbreiding na links en/of regs asook opwaartse en/of afwaartse vertikale uitbreiding wees. Geïntegreerde en niegeïntegreerde artikelbuitetekste bied huisvesting aan leksikografies relevante data wat nie in die kernartikel verskyn nie. Veral in die kommersiële leksikografie raak nieleksikografiese data in woordeboeke al hoe belangriker en die skermskootstruktuur moet so beplan word dat hierdie data gehuisves word sonder om data-oorlading tot gevolg te hê. Dit kan geplaas word in 'n soekraam wat in die skermskootraamstruktuur voorsien word.<hr/>In the lexicographic practice the transition from printed to online dictionaries resulted in numerous changes. These changes have to be accounted for in lexicographic theory. Dictionary structures also are a target of changes, with some old structures being adapted and new structures being developed. The focus in this article is on various aspects of one of the new structures in online dictionaries, namely the screenshot structure. This structure accommodates among other individual dictionary articles, partial articles, restricted articles as well as partial article stretches. Besides the core article the screenshot structure also allows extended articles that display a new type of frame structure, namely an article frame. An article frame can be the result of horizontal expansion to the left and/or right as well as upward and/or downward vertical expansion. Integrated and non-integrated article outer texts accommodate lexicographically relevant data that are not included in the core article. Especially in commercial lexicography non-lexicographic data in dictionaries become increasingly important and the screenshot structure should be planned in such a way that these data can be accommodated without resulting in data-overload. Non-lexicographic data can be allocated to a search frame prevailing in the screenshot frame structure.