Scielo RSS <![CDATA[Historia]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=0018-229X20150001&lang=en vol. 60 num. 1 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Memory struggles: Remembering the apartheid era by University of Natal medical alumni, 1990s to the early 2000s</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=en The University of Natal's Medical School opened in the city of Durban in 1951 and was one of the first in the country to train black students from diverse backgrounds as doctors in apartheid South Africa. This article, however, steps back from trying to capture this school's social history, to reflect on the issue of memory, especially the constructed nature of memories produced by alumni who studied at this institution during the apartheid period. The first part of this article considers the common memory narratives produced in written and oral accounts in the 1990s. In this period, celebratory narratives that stressed students' "unity in adversity" and anti-apartheid "struggle" activities were publicly privileged and commonly remembered. However, as the second part shows, in more recent years, critical memories have surfaced in public to challenge these triumphant narratives. In the early 2000s, memories highlighting issues of controversy and division amongst students have burst into the public domain. Reasons for these memory shifts as well as the changing historical contexts influencing their production are considered in this article. There is also an analysis of how memory production adds another critical approach for the researcher exploring institutional histories.<hr/>Die Universiteit van Natal se Mediese Skool het in die stad Durban in 1951 geopen en was een van die eerste in die land om swart studente op te lei as dokters in apartheid Suid-Afrika. Hierdie artikel beweeg egter weg van die poging om hierdie skool se sosiale geskiedenis vas te lê, en probeer om te besin oor die kwessie van geheue, veral die gekonstrueerde aard van herinneringe van alumni wat tydens die apartheid tydperk aan hierdie instelling gestudeer het. Die eerste deel van hierdie artikel beskou die gemeenskaplike geheue verhale wat in skriftelike en mondelinge vorm in die 1990's verskyn het. In hierdie tydperk is feestelike verhale wat studente se "eenheid in swaarkry" en hul anti-apartheid "struggle" aktiwiteite in die openbaar beklemtoon het bevoorreg en onthou. Maar, soos die tweede deel wys, het in meer onlangse jare, kritiese herinneringe in die openbaar verskyn wat hierdie triomfantelike vertellings uit gedaag het. In die vroeë 2000's het herinneringe wat kwessies van omstredenheid en verdeeldheid onder studente beklemtoon in die openbare domein uitgebars. Ek ondersoek die redes vir hierdie veranderinge in geheue asook die veranderende historiese kontekste wat hul produksie beïnvloed het. Verder, besin ek oor hoe die analise van die produksie van geheue nog 'n kritiekelaag byvowg tot die navorser se ondersoek van institusionele geskiedenis. <![CDATA[<b>The principles and priorities of Dr T.D. Greenlees, medical superintendent of the Grahamstown Lunatic Asylum, 1890-1907</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=en By exploring the significant role played by the medical superintendents of lunatic asylums, there is a possibility of enriching our understanding and appreciation of the varieties of asylum culture. Said differently, by investigating the tenure of a superintendent, it is possible to highlight how the individual constructed an asylum to embody a set of goals and principles. Along these lines, the study aims to explore and investigate the Grahamstown Lunatic Asylum, under the medical superintendence of Dr Thomas Duncan Greenlees from 1890 to 1907. In order to explore Greenlees's priorities and primary topics, the asylum's annual reports provide a valuable resource. From the close examination of the annual reports several key topics emerge. The examination of the topics is informed by recent scholarship on moral therapy and Michel Foucault's analysis of power.<hr/>Die bestudering van die beduidende rol wat mediese superintendente speel in sielsiekegestige kan ons begrip van en waardering vir die verskillende vorms van inrigtingkultuur verryk. Deur die ampstermyn van 'n superintendent te ondersoek, kan vasgestel word hoe dié persoon 'n inrigting opbou om 'n stel oogmerke en beginsels te beliggaam. Op hierdie grondslag beoog die studie 'n verkenning van en ondersoek na die Grahamstown Lunatic Asylum onder dr Thomas Duncan Greenlees as mediese superintendent van 1890 tot 1907. Die inrigting se jaarverslae bied 'n waardevolle bron vir die verkenning van Greenlees se prioriteite en primêre onderwerpe. By nadere ondersoek van die jaarverslae kom verskeie belangrike onderwerpe na vore. Die bestudering van hierdie onderwerpe geskied aan die hand van onlangse navorsing oor morele terapie en Michel Foucault se ontleding van mag. <![CDATA[<b>Guttmann's ingenuity: The Paralympic Games as legacy of the Second World War</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=en In February 1944, the British government requested that Jewish German neurologist Dr Ludwig Guttmann set up a National Spinal Injuries Unit at Stoke Mandeville Hospital near Aylesbury, England. The main task of the unit was to take care of the numerous soldiers and civilians suffering from spinal cord injuries (paraplegics and tetraplegics) because of the Second World War. Starting the unit from scratch, Guttmann introduced a revolutionary new programme of treatment and rehabilitation in which sport was incorporated as a form of remedial exercise and a means of social reintegration and recognition. The use of sport as part of the treatment was so successful that it led to the Stoke Mandeville Games in 1948. Four years later, the games became an international event when a team of paraplegic war veterans from the Netherlands crossed the sea to compete against their British counterparts. The International Stoke Mandeville Games continued on an annual basis and in 1960, they were held outside England for the first time. The International Stoke Mandeville Games of 1960 took place in Rome shortly after the completion of the Olympic Games and became commonly known as the Paralympics. The Paralympics grew in stature and by 2012, based on spectator numbers the event became the third largest sporting event in the world. To many fans, the Paralympic Games is an exciting, yet very emotional event to watch and enjoy. Very few of these fans actually realise that the Paralympics are a legacy of the brutality of the Second World War.<hr/>In Februarie 1944 het die Britse regering die Joods-gebore Duitse neurochirurg Dr Ludwig Guttmann gevra om die National Spinal Injuries Unit by Stoke Mandeville hospitaal naby Aylesbury in Engeland te bestuur. Die vernaamste taak van die eenheid was om na die talle soldate en burgerlikes wat rugmurgbeserings opgedoen het (parapleë en tetrapleë) as gevolg van die Tweede Wêreldoorlog om te sien. Guttmann het die eenheid van nuuts af opgebou en het 'n revolusionêre nuwe program van behandeling en rehabilitasie gebruik as 'n vorm van regstellende oefening en 'n middel van sosiale integrasie en erkenning vir sy pasiënte. Die gebruik van sport as deel van die behandeling was so suksesvol dat dit gelei het tot die ontstaan van die Stoke Mandeville Spele in 1948. Vier jaar later het die Spele internasionale status verwerf toe 'n span Nederlandse oorlogsveterane teen hul Britse eweknieë kom kompeteer het. Die Internasionale Stoke Mandeville Spele is daarna jaarliks aangebied. In 1960 is dit net na die Olimpiese Spele, ook in Rome, aangebied, en het bekend geword as die eerste Paralimpiese Spele. Die Paralimpiese Spele het toegeneem in statuur en na die 2012 Spele in Londen was dit gevestig as die derde grootste toeskouersport ter wêreld. Vir menigte sport entoesiaste is die Paralimpiese Spele opwindend, dog baie emosioneel om te volg. Baie min van hierdie entoesiaste besef egter dat die Paralimpiese Spele 'n direkte uitvloeisel is van die wreedhede van die Tweede Wêreldoorlog. <![CDATA[<b>The Great War and a new dance beat: Opening the South African dance floor</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=en The Great War of 1914, and the increase in the South African urban society, served as a catalyst to expand the South African social dancing scene. While dancing before the War was still very exclusive, dancing during War time became radically more popular with fund raising balls, the celebration of victories and the infiltration of the jazz beat into ballroom dances. Dancing during this time was however far more than a mere "antidote to war depression", it was the opening up of the public dance sector with the incorporation of the untraditional, dances that turned the dance movements into "dance crazes". This subsequently allowed those that were previously excluded from this elitist past time, to be included into the dance crazes of the time.<hr/>Die Eerste Wêreldoorlog, en die uitbreiding van stedelike Suid-Afrikaanse gemeenskappe, het gedien as katalisator vir die ontwikkeling van sosiale dans in Suid-Afrika. Voor die Oorlog was dans grootliks as eksklusief beskou, terwyl dit gedurende die Oorlog aansienklik meer gewild geraak het te danke aan fondsinsamelingsdinees, partytjies ter viering van oorwinnings en die insluiting van die jazz ritme in sosiale danse. Dans gedurende hierdie periode was tog veel meer as 'n blote "teëvoeter vir Oorlogsdepressie", dit was inderwaarheid 'n radikale uitbreiding van die publieke danssektor: nie-tradisionele danse wat dans bewegings in meesleurende tendense laat ontaard het. Gevolglik kon diegene wat voorheen uitgesluit was deur die eksklusiewe aard van dans as tydverdryf, meemaak in gewilde dans tendense. <![CDATA[<b>eMatsheni: The central beer hall as social and municipal infrastructure in twentieth century Pietermaritzburg</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=en Southern African cities have quietly developed by plugging new civic infrastructure that supported their operations into the urban environment, often with ad hoc decisions eliciting public outcry. Occasionally, legislative imperatives led to active protest, particularly the implementation of early versions of Group Area legislation. In the early twentieth century, the Pietermaritzburg corporation was torn between the need to accommodate Africans within the city for labour purposes and simultaneously, the need to follow legislations which restricted exactly this. Accommodating labour was the key component of the Durban System allowing for the control of African beer consumption while providing vital municipal revenue. The requisite buildings thus formed a vital part of city infrastructure. The original central beer hall was located close to the city hall and other important centres of civic society. It was marked for closure in the early 1930s, and reconstructed in a part of the city populated largely by mixed race and Indian people who protested vociferously at its development. This article discusses the public consultation process and the formation of the beer hall as a core of African-centred development on the periphery of the city. It concludes by commenting on the structures in contemporary Pietermaritzburg and their potential for future, meaningful development.<hr/>Suid-Afrikaanse stede het gaandeweg ontwikkel deur die toevoeging van nuwe stedelike infrastrukture wat hul werksaamhede in die stads-omgewing ondersteun het dikwels deur ad hoc besluitneming met gevolglike publieke reaksie. Wetgewende opdragte het nou en dan gely tot daadwerklike protes aksie in besonder die implementering van vroêre weergawes van die Wet op Groeps Gebiede. Die Pietermaritzburg munisipale bestuurders was verdeeld in die vroeë jare van die twintigste eeu oor die noodsaakliheid om voorsiening te maak vir akkommodasie van swart arbeid in die stad en tegelykertyd die toepassing van wetgewing wat dit beperk het. Om die werkers te akkommodeer, was die sleutel element van die Durban-sisteem terwyl die geoorloofde verbruik van Afrika-bier voorsiening gemaak het vir noodsaakliheid munisipale inkomste. Die betrokke geboue vorm dus 'n belangrike aspek van die stedelike infrastruktuur. Die oorspronlike sentraal biersaal was naby die stadsaal en ander belangrike munisipale en burgerlike sentrums. In die vroeë dertiger jare was dit geoormerk vir sluiting en vir herontwikkeling in 'n gedeelte van die stad waar gemeenskappe, meestal van gemengde en Indier oorsprong woonagtig was, hewig protes aangeteken het teen die ontwikkeking daarvan. Hierdie artikel bespreek bogenoemde gebeure, die deelname van die publieke protes aksie en die ontwikkeling van die biersaal op die buiterand van die stad as die kern van Afrika-gesentreerde ontwikkeling. Ter afsluitung sal die artikel komentaar lewer op huidige strukture in Pietermaritzburg en die potentiaal daarvan op toekomstige sinvolle ontwikkeling. <![CDATA[<b>Collusion and conspiracy in colonial Natal: A case study of Reynolds Bros and indentured abuses 1884-1908</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=en The pronouncements of the Coolie Commission of 1872 against the ill-treatment of indentured labour in the Natal Colony and the subsequent appointment of a Protector of Indian Immigrants did not deter certain employers from exploiting those indentured to them. Over a period of almost 25 years reports of assaults, desertions, deaths and suicides emanated from the Reynolds sugar estates in the Umzinto district. Yet a veneer of indifference, which evolved into a conspiracy of silence on the part of officialdom and civil society, served to protect the image of Reynolds Bros from censure. Moreover, within the ranks of the "sugarocracy" profits were prioritised ahead of human rights. This state of affairs was facilitated by the prevailing inherent ethnocentrism of the period. Thanks to the persistence of James Polkinghorne, as the Protector of Indian Immigrants, the extent of the abuse of human rights by Reynolds Bros was eventually exposed and appropriate remedial action taken.<hr/>Ten spyte van die uitsprake van die sogenaamde Coolie Commission van 1872 ten opsigte van die mishandeling van die inboekstelsel arbeiders in die Natalse Kolonie, asook die aanstelling van 'n Beskermer van Indiese Immigrante, het dit egter steeds nie sekere werkgewers daarvan weerhou om hulle ingeboekte arbeiders uit te buit nie. Oor 'n tydperk van bykans 25 jaar het berigte van aanrandings, drostery, sterftes en selfmoorde steeds voortgespruit uit die Reynolds suiker landgoed in die Umzinto distrik. Maar 'n skyn van onverskilligheid, wat mettertyd ontwikkel het in 'n sameswering van verswyging aan die kant van die amptenary asook die burgerlike samelewing, het egter gedien om die beeld van die Reynold broers te beskerm teen sensuur. Daarbenewens het winste voorrang geniet bo menseregte in die geledere van die "sugarocracy". Hierdie toedrag van sake was deur die heersende etnosentrisme van die tydperk vergemaklik. Danksy die volharding van James Polkinghorne, as Beskermer van die Indiese Immigrante, was die omvang van die skending van menseregte deur die Reynolds broers uiteindelik blootgestel en gevolglik was toepaslike regstellende aksie geneem. <![CDATA[<b>Kruger's lost voice: Nation and race in pre-World War 1 Afrikaans music records</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en On a theoretical level, popular music records serve as artefacts of the social and cultural networks in which their particular performers are embedded. Seen from this perspective, the appearance of the earliest Afrikaans gramophone records coincided with a crucial juncture in the formation of Afrikaner identity, as well as the development of the language itself. This article is a forensic investigation into the socio-political contexts in which the first Afrikaans gramophone records were produced. Its sources include updated discographic catalogues that have led to the discovery of listings of a number of recordings that pre-date the previously earliest known Africana and Afrikaans records. Most of the first Africana recordings were of the national anthems of the two Boer republics during and shortly after the Anglo-Boer War (1899-1902) and sung by Dutch singers. The first Afrikaans recordings by people beginning to define themselves as Afrikaners, date back to 1906, while local advertisements for Afrikaans records began to appear in 1910. This article will seek to explore the link between these recordings and claims for nationhood based on the linguistic identity of a key group of white Afrikaans speakers.<hr/>Op 'n teoretiese vlak funksioneer populêre musiek albums as artefakte van die sosiale en kulturele netwerke waaraan die kunstenaars gekoppel is. Gesien van uit hierdie perspektief, val die eerste Afrikaanse gramofoon plate saam met 'n belangrike stadium in die ontwikkeling van Afrikaner identiteite, asook die ontwikkeling van Afrikaans as taal. Hierdie artikel is 'n forensiese ondersoek wat fokus op die sosio-politieke kontekste waarin die eerste Afrikaanse gramofoon plate gemaak is. Bronne sluit in opgedateerde diskografiese katalogusse wat gelei het tot die ontdekking van lyste van opnames wat ouer is as die vroegste bekendste Africana en Afrikaanse plate. Die meeste van die eerste Africana opnames was van die nasionale volksliedere van die twee Boere republieke tydens, en kort na, die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) en is gesing deur Hollandse sangers. Die eerste Afrikaanse opnames deur mense wat begin het omhulself te definieer as Afrikaners dateer uit 1906, terwyl plaaslike advertensies vir Afrikaanse plate begin verskyn in 1910. Hierdie artikel beoog om die verhouding tussen hierdie opnames en eise tot nasieskap, gebaseer op die linguistiese identiteit van 'n sleutelgroep Afrikaners, te verken. <![CDATA[<b>South African defence in the age of total war, 1900-1940</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en Based largely on a study of official archives and private papers held in South Africa and the United Kingdom, this article sketches the political-strategic landscape on which the armed forces of South Africa operated between 1900 and 1940 and analyses the organisational and extraneous factors that affected their functioning and influenced their preparation during peacetime. It explores the doctrinal framework, including an assessment of the services' commitment to the problem of doctrine and of their rigour in drawing, learning and implementing the so-called "lessons" of the First World War. The South African reaction to the 'total war' experience of industrialised warfare is discussed and the attempts, apparently always feeble, by the South African state to adapt to the changing face of modern warfare are explained. It comes with little surprise that the Union Defence Force, after the experiences of the Western Front (1916-1918), was still so unprepared for European warfare in 1941.<hr/>Hierdiedie artikel is gebaseer op primêre navorsing uit amptelike argiewe en privaat versamelings in beide die Verenigde Koninkryk en Suid-Afrika, en skets die polities-strategiese landskap waarin die Suid Afrikaanse verdedigingsmagte ontplooi het tussen 1900 en 1940. Verder bied die artikel 'n analise van die samestelling van die Unieverdedigingsmag, hul unieke organisasie en ander faktore wat 'n uitwerking gehad het op die verdedigingsmag se voorbereiding gedurende vredestydperke. Die sogenaamde 'lesse' wat geleer is tydensd Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wêreldoorlog, sowel as die gewilligheid om dié lesse in amptelike doktrine te implementeer , word ondersoek. Die Suid-Afrikaanse begrip van 'totale oorlogvoering', en Suid-Afrika se eerste ervaring van oorlogvoering op 'n industriële skaal word ook bespreek. Die halfhartige manier waarop die Suid-Afrikaanse staat aangepas het by moderne oorlogvoering gedurende dié typerk word ook bespreek. Dus is dit geen wonder dat die Unieverdedigingsmag gedurende 1941, veral na die ervaringe op die Westelike Front (1916-1918), steeds grootendeels onvoorbereid was vir Europese oorlogvoering nie. <![CDATA[<b>Southern African Christianities and Mission Effort under Review</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=en In this article I review three books which cover, from different directions, aspects of the history of missions and Christianity in southern Africa. These include debates about the indigenisation of evangelical effort, the role of gender in shaping missions, and the political force represented by Christianity. African Teachers on the Colonial Frontier: Tswana Evangelists and their Communities during the Nineteenth Century, by Stephen Volz, is a detailed study of the spread of Christianity in Tswana communities, and the role played by Tswana evangelists, in a broad swathe from what is now the Free State province of South Africa, across North-West Province and into northern Botswana. The Farmerfield Mission: A Christian Community in South Africa, 1838-2008, by Fiona Vernal, examines the operation of a residential mission for Africans and Khoe in the Eastern Cape, South Africa. Vernal's work covers the period from the establishment of the mission, through the difficulties experienced during the early twentieth century and subsequent forced removals, as well as the resettlement of the descendants of former tenants through land restitution efforts in the early twenty-first century. Richard Elphick's The Equality of Believers: Protestant Missionaries and the Racial Politics of South Africa, discusses the role played by protestant Christian forces in the making and challenging of racial ascription and discrimination in South Africa from the late nineteenth century through to roughly the 1960s.<hr/>In hierdie artikel bespreek ek drie boeke wat elk vanuit verskillende perspektiewe aspekte van die geskiedenis van die sending en Christendom in suidelike Afrika dek. Dit sluit in debatte oor die verinheemsing van die evangeliepoging, die rol van gender in die vorming van sendings, en die politieke mag wat Christenskap verteenwoordig het. Stephen Volz se African Teachers on the Colonial Frontier: Tswana Evangelists and their Communities during the Nineteenth Century is 'n gedetailleerde studie van die verspreiding van Christendom in Tswana-gemeenskappe, en die rol van Tswana evangeliste daarin, oor 'n breë area wat strek van die huidige Vrystaat-provinsie, deur die Noordwes-provinsie tot noordelike Botswana. Fiona Vernal se The Farmerfield : A Christian Community in South Africa, 1838-2008 bestudeer die werking van 'n residensiële sendingstasie vir swartes en Khoe in die Oos-Kaap van Suid-Afrika. Vernal se studie dek die periode vanaf die stigting van stasie, deur die moeilike tye van die vroeë twintigste eeu en die daaropvolgende gedwonge verskuiwings, tot die hervestiging van die nasate van voormalige inwoners danksy pogings tot grondherstel vroeg in die een-en-twintigste eeu. Richard Elphick se The Equality of Believers: Protestant Missionaries and the Racial Politics of South Africa bespreek die rol wat verskillende protestantse Christelike groepe gespeel het in die skepping en bestryding van rassetoeskrywing en -diskriminasie in Suid-Afrika, van die laat negentiende eeu tot ongeveer die 1960's. <![CDATA[<b>Working as the editor-in-chief of <i>Historia, </i>circa 2011-2015: A self-study</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=en In this article I review three books which cover, from different directions, aspects of the history of missions and Christianity in southern Africa. These include debates about the indigenisation of evangelical effort, the role of gender in shaping missions, and the political force represented by Christianity. African Teachers on the Colonial Frontier: Tswana Evangelists and their Communities during the Nineteenth Century, by Stephen Volz, is a detailed study of the spread of Christianity in Tswana communities, and the role played by Tswana evangelists, in a broad swathe from what is now the Free State province of South Africa, across North-West Province and into northern Botswana. The Farmerfield Mission: A Christian Community in South Africa, 1838-2008, by Fiona Vernal, examines the operation of a residential mission for Africans and Khoe in the Eastern Cape, South Africa. Vernal's work covers the period from the establishment of the mission, through the difficulties experienced during the early twentieth century and subsequent forced removals, as well as the resettlement of the descendants of former tenants through land restitution efforts in the early twenty-first century. Richard Elphick's The Equality of Believers: Protestant Missionaries and the Racial Politics of South Africa, discusses the role played by protestant Christian forces in the making and challenging of racial ascription and discrimination in South Africa from the late nineteenth century through to roughly the 1960s.<hr/>In hierdie artikel bespreek ek drie boeke wat elk vanuit verskillende perspektiewe aspekte van die geskiedenis van die sending en Christendom in suidelike Afrika dek. Dit sluit in debatte oor die verinheemsing van die evangeliepoging, die rol van gender in die vorming van sendings, en die politieke mag wat Christenskap verteenwoordig het. Stephen Volz se African Teachers on the Colonial Frontier: Tswana Evangelists and their Communities during the Nineteenth Century is 'n gedetailleerde studie van die verspreiding van Christendom in Tswana-gemeenskappe, en die rol van Tswana evangeliste daarin, oor 'n breë area wat strek van die huidige Vrystaat-provinsie, deur die Noordwes-provinsie tot noordelike Botswana. Fiona Vernal se The Farmerfield : A Christian Community in South Africa, 1838-2008 bestudeer die werking van 'n residensiële sendingstasie vir swartes en Khoe in die Oos-Kaap van Suid-Afrika. Vernal se studie dek die periode vanaf die stigting van stasie, deur die moeilike tye van die vroeë twintigste eeu en die daaropvolgende gedwonge verskuiwings, tot die hervestiging van die nasate van voormalige inwoners danksy pogings tot grondherstel vroeg in die een-en-twintigste eeu. Richard Elphick se The Equality of Believers: Protestant Missionaries and the Racial Politics of South Africa bespreek die rol wat verskillende protestantse Christelike groepe gespeel het in die skepping en bestryding van rassetoeskrywing en -diskriminasie in Suid-Afrika, van die laat negentiende eeu tot ongeveer die 1960's. <![CDATA[<b>Book Reviews</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2015000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=en In this article I review three books which cover, from different directions, aspects of the history of missions and Christianity in southern Africa. These include debates about the indigenisation of evangelical effort, the role of gender in shaping missions, and the political force represented by Christianity. African Teachers on the Colonial Frontier: Tswana Evangelists and their Communities during the Nineteenth Century, by Stephen Volz, is a detailed study of the spread of Christianity in Tswana communities, and the role played by Tswana evangelists, in a broad swathe from what is now the Free State province of South Africa, across North-West Province and into northern Botswana. The Farmerfield Mission: A Christian Community in South Africa, 1838-2008, by Fiona Vernal, examines the operation of a residential mission for Africans and Khoe in the Eastern Cape, South Africa. Vernal's work covers the period from the establishment of the mission, through the difficulties experienced during the early twentieth century and subsequent forced removals, as well as the resettlement of the descendants of former tenants through land restitution efforts in the early twenty-first century. Richard Elphick's The Equality of Believers: Protestant Missionaries and the Racial Politics of South Africa, discusses the role played by protestant Christian forces in the making and challenging of racial ascription and discrimination in South Africa from the late nineteenth century through to roughly the 1960s.<hr/>In hierdie artikel bespreek ek drie boeke wat elk vanuit verskillende perspektiewe aspekte van die geskiedenis van die sending en Christendom in suidelike Afrika dek. Dit sluit in debatte oor die verinheemsing van die evangeliepoging, die rol van gender in die vorming van sendings, en die politieke mag wat Christenskap verteenwoordig het. Stephen Volz se African Teachers on the Colonial Frontier: Tswana Evangelists and their Communities during the Nineteenth Century is 'n gedetailleerde studie van die verspreiding van Christendom in Tswana-gemeenskappe, en die rol van Tswana evangeliste daarin, oor 'n breë area wat strek van die huidige Vrystaat-provinsie, deur die Noordwes-provinsie tot noordelike Botswana. Fiona Vernal se The Farmerfield : A Christian Community in South Africa, 1838-2008 bestudeer die werking van 'n residensiële sendingstasie vir swartes en Khoe in die Oos-Kaap van Suid-Afrika. Vernal se studie dek die periode vanaf die stigting van stasie, deur die moeilike tye van die vroeë twintigste eeu en die daaropvolgende gedwonge verskuiwings, tot die hervestiging van die nasate van voormalige inwoners danksy pogings tot grondherstel vroeg in die een-en-twintigste eeu. Richard Elphick se The Equality of Believers: Protestant Missionaries and the Racial Politics of South Africa bespreek die rol wat verskillende protestantse Christelike groepe gespeel het in die skepping en bestryding van rassetoeskrywing en -diskriminasie in Suid-Afrika, van die laat negentiende eeu tot ongeveer die 1960's.