Scielo RSS <![CDATA[Historia]]> http://www.scielo.org.za/rss.php?pid=0018-229X20110001&lang=en vol. 56 num. 1 lang. en <![CDATA[SciELO Logo]]> http://www.scielo.org.za/img/en/fbpelogp.gif http://www.scielo.org.za <![CDATA[<b>Terence Ranger, African studies and South African historiography</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100001&lng=en&nrm=iso&tlng=en Terence Ranger's influence on African historiography and across several sub-genres of the discipline is immense, if not uncontested. The scope of his significant work ranges from urban and rural history, political history (including legitimacy, patriotism/nationalism, resistance and accommodation) and social and political biography to religions and spirituality, culture, tradition, environment and landscapes, human rights, and violence. Across these categories, he helped make African agency a sine qua non for historians. His influence is most pronounced on Zimbabwean and wider African historiography, but what of his influence south of the Limpopo? How did the study and teaching of African History within South Africa draw on Ranger's oeuvre; how was his influence felt on South African historians? I draw on contemporary writings of South African historians from the late 1960s to the 2000s and on recent assessments of Ranger's legacy by a select group of these historians (and Zimbabwean historians in South Africa) to estimate the influence on South African historiography of this giant of African History. Also from South African historians came the most sustained critique of the history of nationalism broadly associated with Ranger. I also narrate and analyse some of Ranger's limited but penetrating interventions on South Africa.<hr/>Terence Ranger se invloed op Afrika historiografie en oor verskeie subgenres van die dissipline is ontsaglik, indien nie onbetwisbaar. Sy beduidende werk sluit in stedelik en landelike geskiedenis, staatkundige geskiedenis (insluitende regmatigheid, patriotisme/nasionalisme, weerstand en aanpassing) sowel as sosiale en politiese biografie tot godsdiens en geestelikheid, kultuur, tradisies, omgewing en landskap, menseregte, en geweld. Hierdie kategorieë het gehelp dat hy Afrikaanse agentuur 'n sine qua non vir geskiedkundiges gemaak het. Sy invloed is mees bekend in Zimbabwiese en wyer Afrika historiografie, maar wat van sy invloed suid van die Limpopo? Hoe het die studie en onderrig van Afrika geskiedenis in Suid-Afrika op Ranger se oeuvre instelling gemaak; hoe het hy Suid-Afrikanse geskiedkundiges beinvloed? Ek gebruik kontempôrere werke van Suid-Afrikanse geskiedkundiges van die laat 1960s tot die 2000s sowel as onlangse evaluerings van Ranger se erfenis deur 'n selektiewe groep van hierdie geskiedkundiges (en Zimbabwiese geskiedkundiges in Suid-Afrika) om die invloed van Suid-Afrikaanse historiografie op dié reus van Afrika geskiedenis te skat. Die mees volhoubare kritiek het van die Suid-Afrikanse geskiedkundiges gekom oor die geskiedenis van nasionalisme wat geassosieer is met Ranger. Ek verhaal en analiseer van Ranger se beperkte maar deurdringende intervensies op Suid-Afrika. <![CDATA[<b>Establishment of the Livingstone Museum and its role in colonial Zambia, 1934-1964</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=en While some museums in Africa were established by scholars and connoisseurs, others like the Livingstone Museum, formerly called the Rhodes-Livingstone Museum, were established by colonial officials. This article examines the factors that led to the establishment of the Livingstone Museum. It also looks at its development and the role it played in carrying out government agendas from its inception in 1934 to 1964. The argument is put forward that the museum was expected to produce knowledge on the African way of life in order to reduce conflict caused by the clash of two different cultures (those of the African and European). This was necessary largely because European settlers and colonial government officers exploited the territory's natural and human resources. Above all, using the museum's permanent exhibitions mounted in 1934, 1936 and the temporary exhibition mounted in 1955 as a centenary commemoration of the sighting by Scottish missionary-explorer, David Livingstone of the Victoria Falls, the article argues that during the colonial period, the museum presented a space to exhibit the African material culture in order to demonstrate to the rest of the world the superiority of European culture compared to that of Africans. Thus, the article posits the thesis that in real terms, the museum was established for the purpose of legitimising colonial rule in the territory, which colonial officials saw as necessary to save Africans from their "primitive" way of life.<hr/>Terwyl party museums in Afrika gestig was deur geleerdes en kenners, was ander soos die Livingstone Museum, voorheen geken as die Rhodes-Livingstone Museum, gestig deur koloniale beamptes. Hierdie artikel ondersoek die faktore wat gelei het tot die stigting van die Livingstone Museum. Dit ondersoek ook die ontwikkeling en die rol wat dit gespeel het om die staat se agenda uit te voer vanaf 1934 tot 1964. Hierdie artikel redeneer dat dit van die museum verwag was om kennis van die Afrika manier van lewe te voorskyn te bring om die konflik van twee verskillende kulture (die Afrika en Europese kultuur) te verminder want die Europese setlaars en die koloniale staatsamptenare het die landstreek se natuurlikebronne uitgebuit. Onderandere, die gebruik van die museum se permanente vertonings wat gemonteer was in 1934, 1936 en die tydelike vertoning wat gemonteer was in 1955 om'n eeufeest te herdenk sedert die Skotse sendeling-ondekker, David Livingstone, die Victoria Watervalle waargeneem het. Hierdie artikel redeneer dat gedurende koloniale Zambia, die museum vertonings van Afrikaanse materiele kultuur vertoon het om vir die res van die wêreld te wys dat die Europese kultuur meer hoogagtig was in vergelyking met die van Afrikane. Dus, neem hierdie artikel 'n posisie in dat die museum gestig was vir die rede om koloniale regering te wettig. Die koloniale beamptes het geglo dat dit noodsaaklik was sodat die efek van sivilisasie deur die Europese kultuur gebruik kan word om die Afrikaan te red van hulle "primitewe" manier van lewe. <![CDATA[<b>Flagging the "new" South Africa, 1910-2010</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=en Over the past century, distinctive flags have been devised for and adopted by South Africa on three occasions. The first of these came soon after Union in 1910 and followed a standard pattern applied throughout the British Empire. The second saw the hoisting in 1928 of a national flag in recognition of South Africa's independence. This flag served South Africa for two generations, but was progressively rejected by sections of the population as a symbol of apartheid. The momentous announcement by President F.W. de Klerk at the opening of parliament on 2 February 1993 set in motion the formal negotiation process within South Africa, which came to fruition on 27 April 1994. As part of this process, the present national flag came into being. This article sets out the steps taken and how the process initially floundered. It also considers how the final design of the new national flag, which has become the primary symbol of identification of South Africa and its people, finally came into being.<hr/>Oor die afgelope eeu is onderskeidende vlae by drie geleenthede vir Suid-Afrika ontwerp en in gebruik geneem. Eerstens, kort na Uniewording in 1910, is 'n standaarde patroon wat dwarsdeur die Britse Ryk toegepas is, nagevolg. Tweedens, is 'n nasionale vlag, ter erkenning van Suid-Afrikaanse onafhanklikheid, in 1928 gehys. Hierdie vlag, wat die land twee geslagte lank gedien het, is egter toenemend deur dele van die bevolking met apartheid vereenselwig en stelselmatig verwerp. Tydens die parlementsopening op 2 Februarie 1990, het Staatspresident F.W. de Klerk se opspraakwekkende aankondiging die formele onderhandelingsproses binne Suid-Afrika aan die gang gesit. As deel van hierdie proses wat op 27 April 1994 vrug gedra het, is die huidige nasionale vlag ingewy. Hierdie artikel skets die stappe wat gevolg is en hoe die proses aanvanklik skipbreuk gely het. Dit skenk ook aandag aan hoe die finale ontwerp van die nasionale vlag, wat as die vernaamste identifikasiesimbool van Suid-Afrika en sy mense beskou word, uiteindelik ontstaan het. <![CDATA[<b>Grandmother-martyr-heroine</b>: <b>Placing Sara Baartman in South African post-apartheid foundational mythology</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=en This article examines the many roles that the iconic figure of Sara Baartman has been assigned in South African post-apartheid nation-building politics. The mythologising of Baartman as grandmother, martyr, and heroine is indicative of the creation of a new foundational mythology for post-apartheid South Africa. This article shows that the return of Baartman's remains to South Africa initiated the creation of the myth of Baartman as a national grandmother, martyr, and heroine as government rhetoric and the media generated significant publicity around the repatriation process that began in 1994. New and invented meanings were inscribed on her remains and lived experiences that would allow for the re-invention of her story within the context of firstly, Nelson Mandela's Rainbow Nation, and later of Thabo Mbeki's African Renaissance. This article contends that Baartman's return to and burial in her "home-soil" serves as a symbolic ending to colonialism, slavery and racism - the central signifiers of Baartman's life - and that this has made her a significant founding figure within the creation of a new foundational mythology in South Africa. The article demonstrates how Baartman's history was re-shaped, re-cast and re-invented into an ideal story for the South African transition thus separating and dis-remembering the real, lived personality from the myth created to serve the process of nation-building.<hr/>Hierdie artikel maak 'n studie van van die vele rolle wat die ikoniese figuur, Sarah Baartman, toegedig word in die politiek van 'n post-apartheid nasie en met nasiebou. Die mitiese siening van Baartman as ouma, martelaar en heldin is aanduidend van die skepping van 'n nuwe grondslag mitologie van post-apartheid Suid-Afrika. Hierdie artikel dui aan dat met die terugkeer van Baartman se reste na Suid-Afrika dit gelei het tot die skepping van 'n mite van Baartman as 'n ouma, martelaar en heldin deur die regering se retoriek en media-gegenereerde en betekenisvolle publisiteit tydens en na die repatriasie proses se begin in 1994. Nuwe en versinde betekenisse is aan haar gebeendere en ervarings tydens haar leeftyd toegedig wat dit moontlik gemaak het om haar storie te herskep binne die konteks van, eerstens, Nelson Mandela se reënboog nasie en ook later as deel van Thabo Mbeki se Afrika Renaissance. Hierdie artikel voer aan dat Baartman se terugkeer en haar begrafnis in haar "tuisgrond" dien as 'n simboliese beeindiging van die kolonialisme, slawerny en rassisme - die sentrale aanduidings van Baartman se lewe - en haar daarvolgens as stigters-figuur 'n beduidende rol laat speel het in die grondleggende mitologie in Suid-Afrika. Hierdie artikel poog om te wys dat Baartman se geskiedenis herskep, hergiet en herontdek is as 'n ideale storie vir die oorgang na 'n nuwe Suid-Afrika. Hierdeur word vergeet en die lewende persoonlikheid geskei van die mite wat geskep is om die proses van nasiebou te ondersteun. <![CDATA[<b>Moulding <i>volksmoeders</i> or <i>volks</i> enemies? Female students at the University of Pretoria, 1920-1970</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=en One of the key elements that Afrikaner nationalist ideologues have used over the last two centuries as a mobilising force is a stylised version of ideal Afrikaner womanhood. The volksmoeder became the prototype for ordinary women to follow. In a time of immense turmoil and change that saw an increasing number of poor whites and the so-called degeneration of the Afrikaner, women had to be both the centre point of the household and the primary unifying force to elevate the Afrikaner community. This article considers the genesis of the concept volksmoeder and various reflections on the concept. It looks at the tertiary education of women, specifically at the University of Pretoria. The academic disciplines developed to enable Afrikaner daughters to conform to the nationalist ideal of the volksmoeder are discussed, as well as other mechanisms that were put in place by the university authorities to safeguard the female students' good reputation. The article also considers the causes and implications of Afrikaner women's move away from this designated role and place and questions whether the shedding of their traditional image undermined Afrikaner nationalist ideals.<hr/>Een van die steutelelemente wat nasionalistiese ideologieë die afgelope twee eeue as 'n mobiliserende krag gebruik, is die volksmoeder ideaal. Van vroue is verwag om moeders, nie net van hulle eie families te wees nie, maar ook van die groter familie, naamlik die nasie. In Afrikaner nasionalisme het dit neerslag gevind in die volksmoeder ideaal. In 'n tydperk van geweldige veranderings, waartydens die aantal arm-blankes drasties vermeerder het, moes die Afrikaner vrou beide die middelpunt van die huishouding en die primêre verenigende en opbouende krag van die Afrikaner gemeenskap wees. Hierdie artikel gee 'n oorsig van die ontstaan van die volksmoeder konsep en navorsing wat reeds daaroor gedoen is. Die tersiêre opleding van vroue, spesifiek aan die Universiteit van Pretoria (UP), is ook bespreek. Die verskillende akademiese dissiplines wat ontwikkeld is om Afrikaner dogters in staat te stel om aan die nasionalistiese ideaal van die volksmoeder te voldoen, is bespreek, asook ander meganismes wat deur universiteisowerhede daar gestel is om die goeie reputasie van Afrikaner dogters te beveilig. Verder word die feit oorweeg dat Afrikaner vroue weg beweeg het van hulle toegekende rol en plek in die samelewing, en 'n invloed gehad het op die ondermyning van Afrikaner nasionalistiese ideale. <![CDATA[<b>The Natal home front in the Great War (1914-1918)</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=en The Great War or First World War in South Africa has received relatively little attention. A score of books deal more or less with the fighting, but practically nothing has been written about the "home front". This article seeks to rectify the imbalance in part by focusing on the home front in the province of Natal. It does two things.First, it presents a narrative of home-front operations. It begins with the popular reaction to the outbreak of the war; and proceeds to fund raising and recruiting activities; the maintenance of morale against war weariness; and, finally, a joyful embrace of peace. The thesis is that the imperial, English-speaking sections (European and Asiatic) of the population genuinely supported the war effort (whereas Afrikaners and Africans were largely indifferent or hostile towards it) and the British settler elite willingly and effectively took responsibility for the local civilian effort. Second, the article represents an assay of the existing literature on the subject. Thus it is significant historiographically, and on the eve of the centenary points a way to future research and writing on South Africa in the war.<hr/>Die Eerste Wêreldoorlog in Suid-Afrika het relatief min aandag ontvang. 'n Opname van boeke hanteer min of meer met die stryd, maar bykans is niks geskryf oor die "tuis front" nie. Hierdie artikel poog om gedeeltelik die wanbalans reg te stel deur te fokus op die tuisfront in die provinsie van Natal. In die opsig word twee aspekte ondersoek. Eerstens, bied dit 'n verhaal aan van tuisfront bedrywighede. Dit begin met die gewilde reaksie van die uitbreek van die oorlog, en gaan verder oor fondsinsameling en werwings aktiwiteite, die instandhouding van moraal teen oorlog vermoeidheid, en ten slotte, 'n vreugdevolle omhelsing van vrede. Die tesis is dat die imperiaal, Engels-sprekende dele (Europees en Asiatiese) van die bevolking die oorlog werklik geondersteun het (Afrikaners en Afrikane was grootliks onverskillig of vyandig) en dat die Britse setlaar élite gewillig was om verantwoordelik te wees vir die plaaslike steun in die opsig. Tweedens, die artikel verteenwoordig 'n berekening van die bestaande literatuur oor die onderwerp. Dit is historiografies belangrik en op die vooraand van die eeufees stel dit 'n benadering bekend van hoe om toekomstige navorsing en die skryf oor Suid-Afrika in die oorlog te benader. <![CDATA[<b>The periodisation of South African History in recent overviews</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hê.<hr/>Various issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history. <![CDATA[<b>Reminiscences</b>: <b>those who inspired and influenced me.editing <i>Historia</i> and the legacy of Professor Floors van Jaarsveld</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100008&lng=en&nrm=iso&tlng=en Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hê.<hr/>Various issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history. <![CDATA[<b>Interessante nuwe terrein</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=en Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hê.<hr/>Various issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history. <![CDATA[<b>Long overdue publication</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=en Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hê.<hr/>Various issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history. <![CDATA[<b>What have we here?</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=en Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hê.<hr/>Various issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history. <![CDATA[<b>Waardevolle genealogiese bron</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100012&lng=en&nrm=iso&tlng=en Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hê.<hr/>Various issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history. <![CDATA[<b>New light on the camps</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100013&lng=en&nrm=iso&tlng=en Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hê.<hr/>Various issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history. <![CDATA[<b>Comprehensive and sensitive study</b>]]> http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0018-229X2011000100014&lng=en&nrm=iso&tlng=en Verskeie vraagstukke in verband met historiese periodisering is in wetenskaplike publikasies bespreek. In aansluiting by hierdie studies word tien oorsigwerke wat sedert 1990 verskyn het en waarvan professionele historici die skrywers en/of redakteurs was, in die artikel in oënskou geneem. Dit blyk dat daar heelwat ooreenkomste tussen die periode-indelings in hierdie werke bestaan. Dit dui daarop dat historici, ten spyte van verskillende uitgangspunte en oogmerke, dieselfde patrone van kontinuïteit en verandering in die Suid-Afrikaanse geskiedenis identifiseer. Tog kom geen van die periodiserings presies ooreen nie en verteenwoordig elke skrywer se periode-indeling en periodebenamings 'n besondere interpretasie van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die sterk klem wat steeds deur oorsigskrywers op politieke en ekonomiese geskiedenis gelê word, bring mee dat sosiale en kulture aspekte nie 'n belangrike rol in hulle periodiserings speel nie. In toekomstige oorsigwerke sal groter aandag aan hierdie aspekte waarskynlik 'n belangrike invloed op periode-indelings van die Suid-Afrikaanse geskiedenis hê.<hr/>Various issues relating to historical periodisation have been discussed in scholarly publications. Against the background of these studies the article examines ten overviews written or edited by professional historians since 1990. It appears that there are many similarities between the periodisations of these authors. This indicates that despite differences in aims and viewpoints, they identify the same patterns of continuity and change in South African history. Yet, no periodisations are exactly the same, and the identification, as well as the naming of the different periods in the various overviews, reflect particular interpretations of South African history. Writers of recent overviews still emphasise political and economic developments. Therefore social and cultural aspects do not play an important role in their periodisations. If authors of future overviews pay more attention to these aspects, this will probably have a significant influence on the periodisation of South African history.